Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


605

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2006

o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. b) a g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon“") a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o České národní bance“"):

ČÁST PRVNÍ

úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   rozsah a formu výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodníka s cennými papíry1) a způsob jejich předkládání České národní bance,
b)   rozsah, formu a strukturu některých dalších informačních povinností obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance a způsob a lhůty pro jejich plnění,
c)   rozsah, formu a strukturu údajů o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých obchodníkem s cennými papíry a způsob a lhůty pro uveřejňování těchto údajů.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený obchodníkem s cennými papíry podle datového souboru,
b)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou popsány a přístupné jako celek v informačním sy-stému České národní banky.

ČÁST DRUHÁ

VÝROČNĺ ZPRÁVA

§ 3

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá České národní bance

a)   výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v listinné podobě ve dvou vyhotoveních způsobem uvedeným v § 6 odst. 2, a
b)   informace z výroční zprávy na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 60-01 vypracovaného podle datového souboru VYZPR60 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

DALŠĺ INFORMACE

§ 4

Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o

a)   druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb v příslušném kalendářním čtvrtletí způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 30-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS30 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 31-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS31 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

b)   všech regulovaných trzích, včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků v příslušném kalendářním čtvrtletí, s uvedením skutečností, které ovlivnily výběr těchto osob, a případného prospěchu, který od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 3 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 32-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS32 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 33-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS33 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

c)   objemu majetku zákazníků k poslednímu dni každého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 34-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS34 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 35-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS35 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

d)   obchodech, které uzavřel nebo obstaral v příslušném kalendářním čtvrtletí, způsobem uvedeným v § 6, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 50-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS50 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 51-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS51 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou, a

e)   změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, bez zbytečného odkladu, zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 46-97 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, vypracovaného podle datového souboru DOCOS46 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

2. 

OCP (ČNB) 47-97 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou, vypracovaného podle datového souboru DOCOS47 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

3. 

OCP (ČNB) 45-01 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, vypracovaného podle datového souboru DOCOS45 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 v rozsahu a struktuře podle přílohy č.  13 k této vyhlášce.

§ 5

Další informační povinnosti obchodníka
s cennými papíry, který není bankou

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku též o

a)   finanční situaci a výsledcích hospodaření na individuálním základě k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazů OCP (ČNB) 10-04, OCP (ČNB) 11-04 a OCP (ČNB) 20-04 vypracovaných podle datových souborů ROCOS10, ROCOS11 a VYCOS20 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,
b)   finanční situaci a výsledcích hospodaření na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazů OCP (ČNB) 70-02 a OCP (ČNB) 71-02 vypracovaných podle datových souborů KOCOS70 a KOCOS71 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,
c)   kapitálové přiměřenosti na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 40-12 vypracovaného podle datového souboru DOCOS40 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Obchodník s cennými papíry, který má povinnost udržovat kapitál podle § 6 odst. 3 zákona, sestaví informace k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a zašle je ve lhůtě do 20 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce. Ostatní obchodníci s cennými papíry sestaví informace k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí a zašlou je ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,
d)   kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazu OCP (ČNB) 72-02 vypracovaného podle datového souboru KOCOS72 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,
e)   angažovanosti na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 41-12 vypracovaného podle datového souboru DOCOS41 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Obchodník s cennými papíry, který má povinnost udržovat kapitál podle § 6 odst. 3 zákona, sestaví informace k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a zašle je ve lhůtě do 20 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce. Ostatní obchodníci s cennými papí-ry sestaví informace k poslednímu dni příslušné-ho kalendářního čtvrtletí a zašlou je ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,
f)   angažovanosti na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazu OCP (ČNB) 73-02 vypracovaného podle datového souboru KOCOS73 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 12 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,
g)   všech osobách, které na něm měly v minulém roce kvalifikovanou účast nebo které s ním byly úzce propojeny, zasláním výkazu OCP (ČNB) 45-01 vypracovaného podle datového souboru DOCOS45 způsobem uvedeným v § 6, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 13 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po konání řádné valné hromady,
h)   operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby, které sjednal obchodník s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby se smíšenou holdingovou osobou nebo s osobou ovládanou smíšenou holdingovou osobou v příslušném kalendářním pololetí, zasláním hlášení v listinné podobě způsobem uvedeným v § 6 odst. 2, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 14 k této vyhlášce, a to ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí.

§ 6
Způsob zasílání některých informací

(1) Informaci uvedenou v § 3 písm. b), § 4 písm. d) a e) a § 5 písm. g) obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny s jednoznačným označením informační povinnosti nebo na záznamovém médiu. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem2) pověřené osoby s rolí umožňující předávání zpráv.

(2) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 3 a hlášení podle § 5 písm. h) zasílané v listinné podobě musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat za obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry je zašle na adresu České národní banky s jednoznačnou identifikací informační povinnosti.

§ 7
Zasílání informací prostřednictvím
automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Obchodník s cennými papíry předává České národní bance výkazy podle § 4 písm. a) až c) a § 5 písm. a) až f) v elektronické podobě prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat (dále jen "aplikace pro sběr dat“"), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Obchodník s cennými papíry předává výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených v aplikaci pro sběr dat z dat připravených osobou pověřenou obchodníkem s cennými papíry přípravou dat výkazu, vytvořením a předáním datové zprávy, která má pro tyto činnosti přiřazenou roli v aplikaci pro sběr dat podle § 9.

(3) Datové zprávy podle odstavce 2 schválené pověřenou osobou s rolí opravňující ke schvalování zpráv předá pověřená osoba s rolí umožňující předávání zpráv opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

(4) Předávané datové zprávy obsahují údaje o osobě pověřené přípravou dat příslušného výkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) a b).

(5) Obchodník s cennými papíry může namísto postupu podle předchozích odstavců předávat výkazy podle odstavce 1 České národní bance způsobem pro předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů podle zvláštního právního předpisu upravujícího předkládání výkazů bankami3).

§ 8
Opravy nesprávných a neúplných výkazů

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka potvrdí obchodníkovi s cennými papíry jejich přijetí bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud nejsou předložené výkazy správné nebo úplné, obchodník s cennými papíry opravené výkazy na upozornění předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splně-ní informační povinnosti.

(3) Pokud obchodník s cennými papíry dodatečně zjistí, že údaj ve dříve přijatém výkazu není správný nebo výkaz není úplný, opravený výkaz a v případě potřeby i výkaz související předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti a uvědomí Českou národní banku o obsahu oprav.

§ 9
Pověřené osoby

(1) Obchodník s cennými papíry pověří přípravou, vytvořením, schvalováním a předáváním datových zpráv České národní bance nejméně 2 osoby (dále jen “"pověřené osoby“"), kterým byly akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb vydány kvalifikované certifikáty4) a sdělí České národní bance

a)   jména a příjmení pověřených osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty pověřených osob a údaje o vydaných kvalifikovaných certifikátech pověřených osob,
c)   určení požadovaných rolí pověřených osob v aplikaci pro sběr dat.

(2) Česká národní banka přiřadí pověřeným osobám obchodníka s cennými papíry role v aplikaci pro sběr dat umožňující provádět činnosti odpovídající jejich odpovědnosti za přípravu, vytvoření, schvalování a předávání datových zpráv podle určení obchodníka s cennými papíry.

(3) V případě změny údajů o pověřených osobách obchodník s cennými papíry

a)   informuje Českou národní banku o těchto změnách, nebo
b)   uvede údaje v aplikaci pro sběr dat do souladu se skutečností.

ČÁST ČTVRTÁ

UVEŘEJŇOVÁNĺ INFORMACĺ
O DRUZĺCH A ROZSAHU
POSKYTNUTÝCH INVESTIČNĺCH SLUŽEB

§ 10

(1) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb v rozsahu stanoveném v příloze č. 15 k této vyhlášce a ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

(2) Obchodník s cennými papíry uveřejní informace v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění (internetová adresa), a to způsobem, kterým obchodníci s cennými papíry obvykle uveřejňují informace o své činnosti, přitom zajistí zejména aby

a)   internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu obchodníka s cennými papíry a aby obsah internetové adresy byl obchodníkem s cennými papíry poskytován bezplatně,
b)   uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c)   uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu dvou let.

(3) Obchodník s cennými papíry vždy zároveň uveřejní datum, kdy informace uveřejnil. Doplňuje-li či opravuje-li již uveřejněné informace, vždy uvede datum, kdy doplněné či opravené informace uveřejnil.

(4) Obchodník s cennými papíry bez zbytečného odkladu sdělí České národní bance přesnou internetovou adresu, na které jsou tyto informace dostupné, a to včetně případné aktualizace této adresy.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENĺ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 11
Přechodné ustanovení

Informace, které se vztahují k období do 31. prosince 2006, poskytne obchodník s cennými papíry České národní bance podle dosavadních právních předpisů.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1. 

Vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění. 

2. 

Vyhláška č. 222/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.  267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
3)   Opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších změn.
4)   § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č.  440/2004 Sb.

E-shop

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Martin Janků, Jana Mikušová - C. H. Beck

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.