Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


597

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006

o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 212/2006 Sb., k provedení § 6 odst. 9 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení a meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro vybrané znečišťující látky.

§ 2
Sledování kvality ovzduší

(1) Sledování kvality ovzduší se provádí pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Sledování kvality ovzduší se provádí

a)   měřením úrovně znečištění ovzduší na určených místech, a to kontinuálně nebo jednorázovým odběrem vzorků v souladu s požadovanými cíli kvality údajů uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "stacionární měření"),
b)   měřením úrovně znečištění ovzduší, které ve srovnání se stacionárním měřením splňuje méně přísné požadavky na kvalitu údajů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "orientační měření"), nebo
c)   výpočtem úrovně znečištění ovzduší (dále jen "modelování").

(3) Sledování kvality ovzduší se provádí

a)   stacionárním měřením ve všech aglomeracích, v zónách, kde úroveň znečištění ovzduší dosahuje nebo přesahuje horní mez pro posuzování vybraných znečišťujících látek a kde, v případě tropo-sférického ozonu, úroveň znečištění ovzduší překračuje během posledních pěti let úroveň znečištění ovzduší, pod níž lze na základě současného stavu vědeckého poznání vyloučit přímý škodlivý vliv na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí (dále jen "dlouhodobý imisní cíl"),
b)   kombinací stacionárního měření, orientačního měření a modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní mez pro posuzování,
c)   modelováním v zónách, kde úroveň znečištění ovzduší nepřesahuje dolní mez pro posuzování.

(4) Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") nebo jím zřízená právnická osoba hodnotí minimálně jednou za 5 let postupem uvedeným v příloze č. 3 k tomuto nařízení všechny zóny a aglomerace podle toho, zda úrovně znečištění ovzduší jednotlivými znečišťujícími látkami na jejich území překračují horní nebo dolní meze pro posuzování.

(5) Stacionární měření prováděné ministerstvem je doplňováno dalšími stacionárními měřeními prováděnými autorizovanými osobami. Body vzorkování pro stacionární měření se umisťují v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Minimální počty bodů vzorkování pro stacionární měření jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Referenční metody sledování kvality ovzduší jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

§ 3
Vyhodnocování kvality ovzduší

(1) Vyhodnocování kvality ovzduší se provádí na základě výsledků sledování kvality ovzduší pro znečiš-ťující látky, které mají stanovený imisní limit nebo úroveň znečištění ovzduší stanovenou za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době (dále jen "cílový imisní limit").

(2) Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro

a)   oxid siřičitý,
b)   částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 mm odlučovací účinnost 50 % (dále jen "PM10"),
c)   oxid dusičitý,
d)   olovo,
e)   oxid uhelnatý,
f)   benzen.

(3) Cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro

a)   kadmium,
b)   arsen,
c)   nikl,
d)   organické sloučeniny sestávající z nejméně dvou kondenzovaných benzenových jader tvořených výhradně uhlíkem a vodíkem (dále jen "polycyklické aromatické uhlovodíky") vyjádřené jako benzo(a)pyren,
e)   troposférický ozon.

(4) Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace nebo cílový imisní limit pro ochranu vegetace je stanoven pro

a)   oxid siřičitý,
b)   oxidy dusíku,
c)   troposférický ozon.

(5) Dlouhodobý imisní cíl pro ochranu zdraví lidí a pro ochranu vegetace je stanoven pro troposférický ozon.

(6) Imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení, meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobý imisní cíl jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4
Přechodná ustanovení

(1) Hodnocení zón a aglomerací podle § 2 odst. 4 za období let 2006 až 2010 se provede v roce 2011.

(2) Nejpozději do 31. prosince 2009 se dosáhne imisních limitů stanovených v části A tabulky 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Nejpozději do 31. prosince 2012 se dosáhne cílových imisních limitů stanovených v části C tabul-ky 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Nejpozději do 31. prosince 2009 se dosáhne cílových imisních limitů stanovených v části C tabul-ky 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Prvním rokem, ve kterém budou zjištěné úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem použity pro ověření plnění cílových imisních limitů v průběhu následujících tří nebo pěti kalendářních let, bude rok 2010.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. 

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

2. 

Nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

3. 

Nařízení vlády č. 429/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr životního prostředí:
Ing. Kalaš v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší.
Směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.

E-shop

Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací

Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v ...

Cena: 888 KčKOUPIT

Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva: trestný čin a společenský jev

JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní, opírá se o důkladnou teoretickou průpravu a zároveň v ní autor uplatňuje svůj ...

Cena: 497 KčKOUPIT

Mezinárodní pojistné právo

Mezinárodní pojistné právo

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.

Cena: 420 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.