Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 579/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 186, ze dne 27. 12. 2006
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

579

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2006,

kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Způsob voleb

Volby členů správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") jsou tajné a nepřímé.

Volební řád

§ 2

(1) Volby vyhlašuje ředitel zaměstnanecké pojišťovny oznámením, a to nejpozději 60 dnů před uplynutím funkčního období stávajících členů správní rady a dozorčí rady. Návrhy kandidátů, kteří jsou pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, podávají volební komisi ve lhůtě 30 dnů po vyhlášení voleb reprezentativní organizace zaměstnavatelů a reprezentativní odborové organizace. Ve stejné lhůtě sdělí zaměstnavatelé uvedení v § 6 volební komisi jména volitelů pověřených volit členy správní rady a dozorčí rady.

(2) V oznámení o vyhlášení voleb se uvede den konání voleb, hodina zahájení a ukončení voleb, místo voleb, volební místnost, lhůta pro podávání návrhů kandidátů a místo určené pro přijímání návrhů kandidátů.

(3) Oznámení o vyhlášení voleb ředitel zaměstnanecké pojišťovny zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně ho zašle příslušným organizacím zaměstnavatelů a příslušným odborovým organizacím; oznámení zašle ředitel rovněž Ministerstvu zdravotnictví.

§ 3

(1) Volby řídí a organizuje volební komise. Volební komise má sedm členů.

(2) Šest členů volební komise jmenuje ředitel zaměstnanecké pojišťovny z řad zaměstnanců zaměstnanecké pojišťovny. Jeden člen volební komise je jmenován ministrem zdravotnictví z řad zaměstnanců zařazených do Ministerstva zdravotnictví. Členové volební komise si ze svého středu zvolí předsedu. Předseda volební komise řídí její činnost.

(3) Členství ve volební komisi zaniká

a)   dnem ukončení činnosti volební komise,
b)   úmrtím,
c)   okamžikem, kdy předseda volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d)   okamžikem, kdy předseda volební komise obdrží písemné odvolání člena volební komise tím, kdo jej jmenoval, nebo
e)   v den voleb, trvá-li nepřítomnost člena volební komise ve volební místnosti bez souhlasu komise déle než 3 hodiny.

(4) Za člena volební komise, jehož členství za- niklo, jmenuje nového člena ten, kdo jmenoval člena, kterého nový člen nahrazuje.

§ 4

K návrhu kandidáta musí být přiloženo:

a)   vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti uvedené v § 10 odst. 12 a 13 zákona,
b)   výpis z evidence Rejstříku trestů podle § 9a odst. 4 zákona,
c)   vlastnoručně podepsaný životopis kandidáta.

§ 5

(1) Před zařazením kandidáta na kandidátní lis-tinu volební komise ověří, zda

a)   návrh kandidáta byl podán ve lhůtě stanovené v § 2 odst. 1 a obsahuje náležitosti stanovené v § 4,
b)   navrhovaný kandidát splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 7 a 9 zákona.

(2) Volební komise sestaví z došlých návrhů splňujících náležitosti podle odstavce 1 kandidátní listiny pro volby členů správní rady a dozorčí rady. Kandidátní listina se sestavuje zvlášť pro kandidáty navržené reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a zvlášť pro kandidáty navržené reprezentativními odborovými organizacemi, a to zvlášť pro volby do správní rady a do dozorčí rady. Kandidáti se na kandidátních listinách uvedou v pořadí podle abecedy.

(3) Kandidátní listiny s životopisem kandidátů zveřejní volební komise nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání voleb způsobem uvedeným v § 2 odst. 3.

§ 6

(1) Zaměstnavatel, který odvedl zaměstnanecké pojišťovně v kalendářním roce o dva roky předcházejícím roku, ve kterém se vyhlašují volby, pojistné ve výši alespoň 0,5 % z celkové částky pojistného, odvedeného v uvedeném období této zaměstnanecké pojišťovně všemi zaměstnavateli podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1), uvedené ve výroční zprávě za tento rok, může určit dva volitele. Za každé další 0,5 % odvedeného pojistného je oprávněn určit dva další volitele.

(2) Hlasovat je oprávněn volitel, který se členům volební komise prokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, úředně ověřeným písemným pověřením statutárního orgánu zaměstnavatele a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem osvědčujícím, že jde o zaměstnavatele podle zákona o veřejném zdravotním pojištění2). Volitel nemůže být současně kandidátem na člena správní rady nebo dozorčí rady.

§ 7

(1) Kandidáti navržení do funkce členů správní rady a kandidáti navržení do funkce členů dozorčí rady se na hlasovacích lístcích uvedou v pořadí podle abecedy. Z hlasovacích lístků musí být zřejmé, do kterého orgánu zaměstnanecké pojišťovny jsou kandidáti navrhováni a zda jde o kandidáty navržené reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů nebo kandidáty navržené reprezentativními odborovými organizacemi. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka zaměstnanecké pojišťovny.

(2) Volitelé obdrží nejpozději 1 hodinu před zahájením voleb příslušné hlasovací lístky.

(3) Před vložením hlasovacího lístku do volební schránky vstoupí volitel do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku a upraví hlasovací lístek tak, že u kandidátů, které volí, zakroužkuje pořadové číslo kandidáta. Jde-li o volbu členů správní rady zaměstnanecké pojišťovny, může takto označit nejvíce pět kandidátů, navržených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a pět kandidátů navržených reprezentativními odborovými organizacemi. Jde-li o volbu členů dozorčí rady zaměstnanecké pojišťovny, může takto označit nejvíce tři kandidáty navržené reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a tři kandidáty navržené reprezentativními odborovými organizacemi. Pokud volitel neoznačí na hlasovacím lístku žádného kandidáta nebo více kandidátů, než je uvedeno ve větě druhé, nebo hlasovací lístek přetrhne, je jeho hlas neplatný.

(4) Po skončení voleb se ve volební místnosti otevřou volební schránky za účasti všech členů volební komise. Volební komise sečte počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům a podle počtu hlasů sestaví jejich pořadí.

(5) Členy správní rady zaměstnanecké pojišťovny jsou zvoleni ti kandidáti, kteří se podle počtu odevzdaných platných hlasů umístí na prvních pěti místech obou kandidátních listin. Kandidáti, kteří se umístí na dalších místech, jsou náhradníky členů správní rady, a to v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů. Členy dozorčí rady zaměstnanecké pojišťovny jsou zvoleni ti kandidáti, kteří se podle počtu odevzdaných platných hlasů umístí na prvních třech místech obou kandidátních listin. Kandidáti, kteří se umístí na dalších místech, jsou náhradníky členů dozorčí rady, a to v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů.

(6) V případě, že na volitelných místech uvedených v odstavci 5 větě první nebo třetí získá stejný počet hlasů více kandidátů, rozhodne se o zvoleném kandidátovi losováním. Losování provede předseda volební komise za přítomnosti všech jejích členů. O výsledku losování se vyhotoví protokol, který podepíše předseda a nejméně další dva členové volební komise. Kandidáti, kteří nebyli losem zvoleni za členy dozorčí rady nebo správní rady, se stávají náhradníky.

(7) Pořadí náhradníků se stanoví podle počtu odevzdaných platných hlasů každému z kandidátů, kteří se umístí

a)   ve volbách do správní rady na šestém a dalších místech z kandidátů navržených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů nebo kandidátů navržených reprezentativními odborovými organizacemi,
b)   ve volbách do dozorčí rady na čtvrtém a dalších místech z kandidátů navržených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů nebo kandidátů navržených reprezentativními odborovými organizacemi,
c)   v případě rovnosti počtu odevzdaných hlasů se pro stanovení pořadí náhradníků ustanovení odstavce 6 věty druhé a třetí použije obdobně.

§ 8

(1) Volební komise v den konání voleb vypracuje ve dvou vyhotoveních zápis o průběhu a výsledku voleb, který obsahuje vždy

a)   údaje o tom, kterého orgánu zaměstnanecké pojišťovny se volby týkaly,
b)   údaj o počtu volitelů a jejich jmenný seznam,
c)   počet odevzdaných platných a neplatných volebních lístků,
d)   pořadí kandidátů podle počtu jim odevzdaných hlasů, případně protokol o losování,
e)   datum vyhotovení zápisu,
f)   podpis všech členů volební komise; jestliže některý z členů komise podpis odepře, uvedou se důvody v příloze k zápisu.

(2) Zápis o průběhu a výsledku voleb a veškeré písemnosti s volbami související, zejména platné, neplatné i nepoužité hlasovací lístky, doklady osvědčující pověření volitelů, doklady o bezúhonnosti zvolených kandidátů podle § 9a odst. 4 zákona, předá předseda volební komise nejpozději do 24 hodin od skončení voleb řediteli zaměstnanecké pojišťovny.

(3) Ředitel zaměstnanecké pojišťovny zveřejní výsledky voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup do tří pracovních dnů po obdržení zápisu a písemně informuje zvolené členy správní rady a dozorčí rady. Ředitel zaměstnanecké pojišťovny rovněž písemně informuje zvolené náhradníky členů správní rady a dozorčí rady o jejich umístění ve volbách. Jedno vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku voleb zašle Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Zaměstnanecká pojišťovna uchová jedno vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku voleb a veškeré písemnosti s volbami související nejméně po dobu funkčního období členů správní rady a členů dozorčí rady, kterých se volby týkaly.

§ 9

Není-li náhradník na funkci člena správní rady nebo člena dozorčí rady zaměstnanecké pojišťovny zvolený z kandidátů navrhovaných reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů nebo z kandidátů navrhovaných reprezentativními odborovými organizacemi, konají se doplňující volby. V případě doplňujících voleb se ustanovení o volbách použijí obdobně s tím, že lhůty uvedené v § 2 odst. 1 mohou být přiměřeně zkráceny, nejvýše však na polovinu.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.


1)   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 2 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, 1. vydání

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, 1. vydání

JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., JUDr. Jan Kotula - Anag, spol. s r. o.

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.