Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 560/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 181, ze dne 21. 12. 2006

560

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2006

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pravidla postupu Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo"), správců programů a účastníků programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů (dále jen "program") nebo akcí v jejich evidenci v informačním systému financování reprodukce majetku (dále jen "informační systém") a pro jejich závěrečné vyhodnocení.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   správcem programu správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,
b)   účastníkem programu organizační složka státu financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
c)   indikátorem kvalitativní ukazatel vymezený v dokumentaci programu, který specifikuje jeho konkrétní cíl nebo efektivnost,
d)   ukončením akce závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu,
e)   ISPROFIN jednoslovné označení informačního systému a formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 3
Dokumentace programu

(1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje1)

a)   dodržení obsahu dokumentace programu; pokud je program také programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo je jeho součástí, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Komise Evropských společenství,
b)   účast státního rozpočtu na financování programu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie.

(2) Má-li být program zahrnut do návrhu státního rozpočtu pro následující rok, předloží správce programu dokumentaci programu ministerstvu v písemné a elektronické podobě do konce května běžného roku.

(3) Ministerstvo do 30 dnů od předložení dokumentace programu

a)   stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie,
b)   stanoví indikátory a parametry, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto indikátory musí navazovat na indikátory obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie,
c)   ministerstvo může po posouzení vyžádat doplnění dokumentace v případě, že tato není dostačující.

(4) V případě, kdy správce programu požádá ministerstvo o změnu dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu nebo indikátorů a parametrů stanovených podle odstavce 3, postupuje se podle odstavců 1 až 3 obdobně.

(5) Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 4
Závěrečné vyhodnocení programu

(1) Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu ministerstvu, obsahuje

a)   přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
b)   zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,
c)   dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovené ministerstvem podle § 3 odst. 3 písm. b).

(2) Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo vrátí správci programu k doplnění. Pokud výši účasti státního rozpočtu stanovila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od schválení ministerstvem.

(3) Závěrečné vyhodnocení správce programu neprovede, jestliže nebylo ukončeno závěrečné vyhodnocení všech akcí, které tento program obsahuje.

§ 5
Registrace a financování akce

(1) Účastník programu předloží správci programu investiční záměr akce vyhotovený v souladu s dokumentací programu. Správce programu

a)   posoudí obsah investičního záměru, podmínky realizace akce a účasti státního rozpočtu,
b)   eviduje akci v informačním systému a vystaví registrační list akce,
c)   stanoví výdaje na financování akce organizační složky státu nebo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 rozpočtových pravidel (dále jen "rozhodnutí").

(2) Správce programu může vrátit investiční záměr k doplnění, případně oznámit, že se státní rozpočet na financování akce nebude podílet .

(3) Akci spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie, která odpovídá projektu podléhajícímu podle právních předpisů Evropských společenství schválení Komise Evropských společenství, předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Komisi Evropských společenství.

(4) Vzory formulářů pro evidenci akce v informačním systému a registraci údajů jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 6
Závěrečné vyhodnocení akce

(1) Pro závěrečné vyhodnocení akce předloží účastník programu správci programu zprávu, která obsahuje

a)   vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
b)   dosažené hodnoty indikátorů, parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v registračním listu akce nebo v rozhodnutí,
c)   údaje o financování akce,
d)   u stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu2),
e)   dokumenty stanovené v registračním listu akce nebo v rozhodnutí.

(2) Zjistí-li správce programu ve zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění.

(3) U akce, která byla registrována se souhlasem ministerstva podle § 12 odst. 6 rozpočtových pravidel, předloží správce programu zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce ministerstvu.

(4) Vzor formuláře zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 7
Přechodná ustanovení

(1) Obsah programu a věcné, časové nebo finanční ukazatele akce, stanovené podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., zůstávají v platnosti.

(2) Změna obsahu programu a věcných, časových nebo finančních ukazatelů akce, stanovených podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., se provede podle této vyhlášky.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
2.   Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.
3.   Vyhláška č. 269/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.
4.   Vyhláška č. 466/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
Ing. Tlustý, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 13 odst. 2 písm. b) rozpočtových pravidel.
2)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

E-shop

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Kristián Csach, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu. Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.