Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


498

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006

o autorizovaných inspektorech

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví činnost koordinačního orgánu pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

§ 2

(1) Koordinačním orgánem podle § 150 odst. 1 stavebního zákona je Koordinační rada pro autorizované inspektory (dále jen "Rada"), která zabezpečuje podklady pro vyjádření Komory ke jmenování uchazeče autorizovaným inspektorem, z osob jmenovaných ministrem ustavuje jednotlivé zkušební komise, řídí a sjednocuje činnost zkušebních komisí a přijímá nezbytná opatření k přípravě a provádění zkoušek.

(2) Členové Rady volí předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu. Rada zasedá podle potřeby tak, aby byly řádně a včas vyřizovány podané žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, nejméně však dvakrát ročně.

Zkouška
§ 3

(1) Zkoušky uchazečů jsou neveřejné; přítomen může být člen Rady nebo pověřený zaměstnanec v Ministerstvu pro místní rozvoj. Organizují se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termín a místo konání zkoušky oznamuje Rada uchazečům, kteří podali žádost, nejméně 30 dnů před konáním zkoušky.

(2) Zkušební komise jsou pětičlenné, jejich předsedy jmenuje Rada. Zkušební komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni nejméně tři její členové. Zkoušku řídí předseda komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 4

(1) Zkouška je zaměřena na ověření komplexních odborných teoretických a praktických znalostí týkajících se zejména přípravy staveb, zpracování a projednávání projektové dokumentace, provádění a užívání staveb.

(2) Zkouška se skládá z písemné a následně z ústní části, může být rozložena do dvou dnů. Rámcový obsah zkoušky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Písemná zkouška se koná formou písemného testu, zaměřeného na právní znalosti a praktické posouzení modelové dokumentace z hlediska její úplnosti, přehlednosti a náležitého uspořádání, jejího souladu s právními předpisy, dodržení stanovisek dotčených orgánů, souladu s územním rozhodnutím, popřípadě územním souhlasem, regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou, a ostatních podmínek stanovených v podkladových materiálech pro zpracování dokumentace. Součástí písemné zkoušky je sestavení návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby ve fázích rozhodujících pro bezpečné provedení a užívání stavby.

(4) Ústní zkouškou se ověřuje, zda uchazeč má v potřebných souvislostech znalosti o procesu přípravy, projektování, povolování a provádění staveb, a znalost právních předpisů potřebných pro vykonávání dohledu na provádění stavby.

(5) Výsledek zkoušky se hodnotí výrokem "vyhověl", jestliže v písemné i ústní části uchazeč uspěl; jinak výrokem "nevyhověl". Uchazeč musí být po ukončení zkoušky seznámen s výrokem a v případě výroku "nevyhověl" i s důvody, pro které ve zkoušce neuspěl. Je-li uchazeč v písemné zkoušce klasifikován výrokem "nevyhověl", ve zkoušce se nepokračuje. Uchazeč, který při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí jednoho roku.

(6) Uchazeč je rovněž hodnocen výrokem "nevyhověl", jestliže

a)   se bez omluvy ke zkoušce nedostaví,
b)   od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl vážné důvody (například zdravotní), nebo
c)   narušuje průběh zkoušek.

(7) O průběhu zkoušky a o důvodech, pro které uchazeč ve zkoušce neuspěl, se pořídí protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem podá uchazeč na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6
Vedení evidence

(1) Komora vede evidenci autorizovaných inspektorů včetně údajů týkajících se přípravy, zkoušky, jmenování, výkonu funkce a ukončení jejich činnosti tak, aby byla zachována ochrana jejich osobních údajů.

(2) Způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne Komora z evidence autorizovaných inspektorů jméno, příjmení, titul, adresu pro doručování písemností, datum jmenování do funkce a elektronické nebo telefonní spojení, pokud je autorizovaný inspektor uvedl.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Kromě úplného znění stavebního zákona po rozsáhlé novelizaci k 1. 1. 2018 obsahuje publikace také kompletní soubor všech vyhlášek a to včetně vyhlášky č. 503/2006 Sb; tato vyhláška měla být původně změněna již k lednu 2018, ale změny byly nakonec publikovány až v dubnu 2018. Najdete ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.