Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


493

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2006,

kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb., vyhlášky č. 247/2005 Sb. a vyhlášky č. 244/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. e) se slova "Evropských společenství" a "Evropských Společenství" nahrazují slovem "Společenství".

2. Nadpis § 5 zní: "Povolování nakládání s karanténním materiálem (K § 8 odst. 1, 2 a 4 zákona)".

3. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta: "Povolení přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s karanténním materiálem se vydává na dobu pěti let ode dne jeho vydání.".

4. V nadpisu § 15 se slova "(K § 18 odst. 2 zákona)" nahrazují slovy "(K § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona)".

5. V § 18 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

6. V § 18 odst. 2 se za slovo "použití," doplňují slova "jakož i do celního režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku,".

7. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.

8. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19
Dovozní rostlinolékařská kontrola
[K § 22 odst. 3 písm. d), e) a odst. 4 zákona]

(1) Záznam o dovozní rostlinolékařské kontrole se provede v rostlinolékařském dokladu o přesunu uvedeném v příloze č. 9a, a to v jednom z úředních jazyků Společenství.

(2) Jedno vyhotovení dokladu podle odstavce 1 uchová úřad místa určení po dobu jednoho roku ode dne ukončení kontroly.

(3) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které se po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie vztahují ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 19 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodech I a II.".

9. V § 20 odst. 1 se písmeno d), třetí věta v odstavci 2 a odstavec 3 zrušují. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

10. § 21 včetně nadpisu zní:

"§ 21
Oznámení dovozců
[K § 24 odst. 1, 2 a k § 25 odst. 7 písm. c) zákona]

(1) Dovozce rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III, které jsou při uvedení na trh opatřeny rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, oznámí písemně do 14 dnů po jejich prodeji nebo jiném způsobu jejich převodu na jinou osobu rostlinolékařské správě jejich odběratele; v oznámení dovozce uvede jméno a příjmení, trvalý pobyt, popřípadě bydliště, popřípadě obchodní firmu odběratele, který je fyzickou osobou, nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo odběratele, který je právnickou osobou, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Adresu místa podání oznámení zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku.

(2) Náležitosti oznámení a náležitosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona jsou uvedeny v příloze č. 9b.

(3) Příslušné položky rostlinolékařského dokladu o přesunu (viz příloha č. 9a) vyplní a podepíše dovozce zásilky, popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem pod dohledem úřadu vstupního místa a po předchozím souhlasu úřadů vstupního místa a místa určení.".

11. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a
Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek
[K § 25 odst. 7 písm. b) zákona]

(1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo podle § 25 odst. 3 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala nezměněna.

(2) Skladování zásilky nebo partie v místě podle § 25 odst. 3 zákona musí probíhat odděleně od zboží Společenství i zásilek, které jsou napadené škodlivými organismy nebo u nichž existuje takové podezření.".

12. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22
Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly
[K § 25 odst. 1 a odst. 7 písm. d) zákona]

(1) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupních míst podle § 25 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 14.

(2) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona jsou uvedeny v příloze č. 15.".

13. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

"§ 22a
Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie
(K § 25a odst. 1 zákona)

Náležitosti žádosti o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, jiného než stanoveného v § 25 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 15a.".

14. V § 25 odst. 1 se za slova "části A" vkládají slova " , které je v zelené barvě," a za slova "části B" slova " , které je v hnědé barvě,".

15. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

"§ 26a
Sdělování opatření[K § 72 odst. 10 písm. e) zákona]

Opatření provedené rostlinolékařskou správou u rostlin stanovených v příloze č. 7 se nesdělují Komisi a ostatním členským státům.".

16. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 4 pravém sloupci se slova "Irsko a" nahrazují slovem "Irsko,".

17. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) bodu 4 pravém sloupci se slovo "Mars." nahrazuje slovem "Marsh.".

18. V příloze č. 6 se slova "Směrnice 95/44/EC" nahrazují slovy "směrnice 95/44/ES".

19. Příloha č. 8 zní:

" Příloha č. 8 k vyhlášce č. 330/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 9 části A bodu I podbodu 1.7. písm. b) se v levém sloupci slova "4403 99" nahrazují slovy "ex 4403 99", a slova "4403 10 00 Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované" se nahrazují slovy "4403 10 00 Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované".

21. V příloze č. 9 části B bodu I podbodu 6. písm. b) se slova "4403 10 00 Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované" nahrazují slovy "4403 10 00 Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, jiné než zbavené kůry nebo dřevní běli, nebo nahrubo opracované".

22. Za přílohu č. 9 se vkládají nové přílohy č. 9a a 9b, které znějí:

"Příloha č. 9a k vyhlášce č. 330/2004 Sb.
Příloha č. 9b k vyhlášce č. 330/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 11 a 12 se za slova "zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči" vkládají slova "a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

24. V příloze č. 12 se slova "v příloze č. 9 části A bodu IV vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 330/2004 Sb.:" nahrazují slovy "v příloze č. 9 části A bodu III vyhlášky č. 330/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:".

25. Příloha č. 13 se zrušuje.

26. V příloze č. 14 nadpis a první věta zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 15 nadpis a bod 1 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 15 bod 4 odrážka čtvrtá zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. Za přílohu č. 15 se vkládá nová příloha č. 15a, která zní:

"Příloha č. 15a k vyhlášce č. 330/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. Příloha č. 17 zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 330/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. Příloha č. 19 zní:

"Příloha č. 19 k vyhlášce č. 330/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení .

Ministryně:
MVDr. Vicenová v. r.

E-shop

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Chládková, Bukovjan, Šubrt, Pikal, Dvořáková, Červinka, Bolcková, Laumannová, Polívková, Hloušková.. - Wolters Kluwer, a. s.

13. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2016. Novinky pro rok 2016, které vám díky publikaci neuniknou: •nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.