Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


485

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2006,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

"g) tabulkami traťových poměrů pomůcka obsahující seznamy a označení částí dráhy (traťové úseky) a technickoprovozní údaje, rozhodné pro bezpečné provozování drážní dopravy.".

2. V § 4 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

3. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Součástí provozního řádu důlní dráhy jsou tabulky traťových poměrů.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 7 odstavec 7 zní:

"(7) Každý vlak musí být označen návěstmi "Začátek vlaku" a "Konec vlaku" a první vůz sunutého vlaku musí být vybaven akustickou signalizací.".

5. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Rizikové činnosti v kolejišti

(1) Za rizikovou činnost v kolejišti se považuje práce v kolejišti za provozu, posun a činnosti při posunu, výluky kolejí a trakčního vedení.

(2) Před započetím činnosti podle odstavce 1 organizace vypracuje provozní dokumentaci.

(3) Za snížené viditelnosti lze práce při údržbě a opravách zařízení v kolejišti provádět jen při výluce a při zajištění koleje proti vjezdu vozidel.".

6. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které včetně nadpisu znějí:

"§ 9a
Práce skupiny osob v kolejišti

(1) V kolejišti za provozu, při opravě a údržbě zařízení smí pracovat skupina nejméně dvou zaměstnanců. Samotný zaměstnanec smí v kolejišti za provozu vykonávat jen takovou kontrolní činnost nebo úkony související s prohlídkou zařízení a výkonem práce, která mu umožní sledovat provoz na koleji v obou směrech.

(2) Použije-li pracovní skupina kolejiště jako cestu na pracoviště a z pracoviště, vykoná tuto cestu celá skupina zaměstnanců společně pod dozorem vedoucího práce (dále jen "předák"). Všichni zaměstnanci postupují stanoveným způsobem, v čele jde určený zaměstnanec, poslední zaměstnanec pracovní skupiny je předák. Za snížené viditelnosti je povinen mít ve směru postupu první zaměstnanec rozsvícenou svítilnu s bílým světlem. Spatří-li zaměstnanci blížící se vozidlo, opustí bezodkladně stanoveným způsobem ohrožený prostor. Zařízení, zabezpečení a pomůcky nezbytné pro danou činnost stanoví v provozní dokumentaci organizace.

(3) Při pracovní přestávce se pracovní skupina zdržuje v bezpečném prostoru stanoveném pravidly provozu.

(4) Nářadí, pomůcky a materiál se odklidí stanoveným způsobem z koleje, po které jede vozidlo, a to zaměstnanci, kteří s nimi pracovali.

§ 9b
Dozor nad skupinou osob pracujících v kolejišti

(1) Pracuje-li v kolejišti skupina dvou a více zaměstnanců, technický dozor určí předák.

(2) Předák i samotný zaměstnanec vykonávající činnost dle § 9a odst. 1 je povinen předem oznámit zaměstnanci odpovědnému za provoz příslušného úseku dráhy (hradlaři), popřípadě jinému zaměstnanci určenému provozním řádem druh a místo práce nebo činnosti. Stejným způsobem pak oznámit ukončení práce nebo činnosti. Oznámení musí být zaznamenáno stanoveným způsobem.

(3) Organizací určený zaměstnanec je povinen před započetím výluky a po jejím ukončení provést záznam do provozní dokumentace.

(4) Předák stanoví bezpečnostní hlídku v případech, kdy

a)   je zaneprázdněn řízením nebo výkonem práce,
b)   jeho rozhled na obě strany kolejí pracoviště je menší než zábrzdná vzdálenost stanovená touto vyhláškou,
c)   pracovní skupina je rozmístěna tak, že sám nemůže zajistit její bezpečnost.

(5) Bezpečnostní hlídce určí předák stanoviště tak, aby mohla zpozorovat blížící se vozidlo v zábrzdné vzdálenosti stanovené touto vyhláškou a bezpečně viděla na pracovní skupinu a skupina na ni. Bezpečnostní hlídka varuje pracovní skupinu hlasitým voláním "Pozor vlak", případně jiným optickým nebo akustickým signálem. Varování bezpečnostní hlídky potvrdí předák vzpažením ruky. Zjistí-li bezpečnostní hlídka, že pracovní skupina varování nevzala na vědomí, využije všech možností k zastavení vozidla.

(6) Bezpečnostní hlídka vykonává stálý dozor. Bezpečnostní hlídka zaujímá stanoviště dříve, než pracovní skupina zahájí práci nebo činnost. Do doby, než je práce nebo činnost ukončena, popřípadě přerušena a kolej vyklizena, setrvává bezpečnostní hlídka na svém stanovišti.".

7. V § 10 odst. 1 se slova "Brzdící účinek" nahrazují slovy "Účinek brzd" a za slovo "na" se vkládá slovo "stanovenou".

8. V § 10 odst. 2 větě první se za slovo "a" vkládají slova "používaných drážních vozidel a" a ve větě druhé se slovo "nesmí" nahrazuje slovem "musí".

9. Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. zní:

"Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o České národní bance s komentářem

Zákon o České národní bance s komentářem

Mgr. Tomáš Rýdl, JUDr. Josef Barák, Mgr. Luděk Saňa, JUDr. Petr Výborný - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky. Autoři vycházejí z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sledují dynamiku Zákona o ČNB v českých i unijních ...

Cena: 1 124 KčKOUPIT

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem. Obsluha mzdy a platu Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42  vč. CD

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.