Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


469

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2006

o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích
(vyhláška o informačním systému o datových prvcích)

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět ú pravy

Tato vyhláška stanoví

a)   formu a technické náležitosti předávání údajů do informačního systému o datových prvcích podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona,
b)   postupy Ministerstva informatiky (dále jen "ministerstvo") a orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona.

§ 2
Technické náležitosti předávání ú dajů do informačního systému o datových prvcích

(1) Údaje jsou do informačního systému o datových prvcích předávány výhradně prostřednictvím elektronických formulářů dostupných v informačním systému o datových prvcích.

(2) Fyzická osoba, která do informačního systému o datových prvcích předává údaje, vykonává uživatelskou roli

a)   komentátora (§ 5 odst. 3),
b)   osoby jednající za správce (§ 5 odst. 3 a § 8 odst. 3),
c)   osoby jednající za správce číselníku (§ 8 odst. 3), nebo
d)   administrátora (§ 6 odst. 3 a § 7 odst. 3).

(3) Předpokladem pro výkon uživatelské role podle odstavce 2 písm. a) až d) je použití kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "certifikát") při vstupu do informačního systému o datových prvcích.

(4) V certifikátu musí být uvedeno označení jeho držitele, které se musí shodovat s označením právního subjektu, za který fyzická osoba v uživatelské roli osoby jednající za správce nebo osoby jednající za správce číselníku (dále jen "jednající osoba") v dané věci jedná.

§ 3
Forma předávání ú dajů do informačního systému o datových prvcích

(1) Do informačního systému o datových prvcích předávají fyzické osoby vykonávající uživatelské role jednající osoby, komentátora a administrátora údaje o datových prvcích a číselnících ve formě elektronického formuláře pro předání

a)   podnětu na zápis nebo změnu datového prvku,
b)   podnětu na zrušení datového prvku,
c)   komentáře k podnětu na zápis, změnu nebo zrušení datového prvku (dále jen "komentář"), nebo
d)   číselníku, změny číselníku nebo zrušení číselníku.

(2) Podnět na zrušení datového prvku obsahuje určení rušeného vyhlášeného datového prvku a důvod pro zrušení datového prvku.

(3) Komentář obsahuje název komentáře, vlastní text komentáře, jméno, popřípadě jména a příjmení komentátora, který vytvořil komentář, a případně označení organizace komentátora.

(4) Pokud předává správce datového prvku do informačního systému o datových prvcích komentář ve formuláři podle odstavce 1 písm. c), považuje se za stanovisko správce datového prvku.

§ 4
Forma podnětu na zápis nebo změnu datového prvku a údajů o číselnících při předávání do informačního systému o datových prvcích

(1) Předávané údaje o podnětu na zápis nebo změnu datového prvku nebo číselníku nebo změny číselníku musí být

a)   ve strukturované formě
   1. podle přílohy č. 1, pokud jde o datové prvky,
   2. podle přílohy č. 2, pokud jde o číselníky,
b)   charakterizovány položkami, které vytvářejí strukturovanou formu podle písmene a); obsah položek strukturované formy datových prvků a číselníků musí logicky odpovídat popisu jednotlivých položek této formy.

(2) Položky označené v přílohách č. 1 a č. 2 jako

a)   povinné musí být vždy uvedeny ve struktuře popisu datového prvku nebo číselníku,
b)   nepovinné mohou být součástí struktury popisu datového prvku nebo číselníku.

§ 5
Postupy orgánů veřejné správy při zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích

(1) Orgán veřejné správy při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona předává do informačního systému o datových prvcích, pokud je správcem příslušného datového prvku,

a)   údaj o době, po kterou je možné zaslaný podnět na zápis datového prvku komentovat; tato doba činí alespoň 30 kalendářních dnů od data zveřejnění podnětu na zápis,
b)   vypořádání komentářů zaslaných v průběhu komentování, a to do 14 kalendářních dnů od ukončení komentování podle písmene a),
c)   stanovisko správce datového prvku k podnětu na zápis datového prvku, stanovisko předává v průběhu komentování podle písmene a).

(2) Orgán veřejné správy, který není správcem příslušného datového prvku, při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona předává do informačního systému o datových prvcích komentář ke zveřejněnému podnětu na zápis datového prvku, který do informačního systému o datových prvcích předal jiný orgán veřejné správy.

(3) Činnosti orgánu veřejné správy podle odstavce 1 provádí osoba jednající za správce, činnost podle odstavce 2 provádí též komentátor.

§ 6
Postupy ministerstva při zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích

(1) Ministerstvo při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona zapíše k podnětu na zápis datového prvku podle § 3 odst. 1 písm. a), který byl předán do informačního systému o datových prvcích, do položky správce datového prvku

a)   označení orgánu veřejné správy, který předal podnět na zápis datového prvku, pokud dal orgán veřejné správy souhlas se zapsáním do položky správce datového prvku,
b)   označení právního subjektu, který je s datovým prvkem po věcné stránce spojen nebo se stane jeho výhradním uživatelem, a to pokud dal právní subjekt souhlas se zapsáním do položky správce datového prvku, nebo
c)   ministerstvo, pokud právní subjekty uvedené pod písmeny a) a b) nedají souhlas se zapsáním jejich označení do položky správce datového prvku.

(2) Ministerstvo při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona

a)   zveřejní podnět na zápis datového prvku, doplněný podle odstavce 1, v informačním systému o datových prvcích za účelem komentování,
b)   upozorní zasláním datové zprávy osobu jednající za správce na zveřejnění podnětu na zápis datového prvku, jehož je správcem orgán veřejné správy, za který tato osoba jedná.

(3) Činnosti podle odstavců 1 a 2 provádí administrátor.

§ 7
Postupy ministerstva při vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích

(1) Ministerstvo vyhlásí datový prvek podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona tak, že po vypořádání komentářů podle § 5 odst. 1 písm. b) zveřejní položky strukturované formy datového prvku v informačním systému o datových prvcích.

(2) Pokud vyhlášený datový prvek obsahuje číselník, ministerstvo současně s jeho vyhlášením zveřejní jednoznačné určení tohoto číselníku, které obsahuje kód číselníku, verzi, datum vyhlášení číselníku, název číselníku a webovou adresu, kde je číselník umístěn.

(3) Činnosti při vyhlašování datových prvků provádí administrátor.

(4) Ministerstvo nevyhlásí datový prvek v informačním systému o datových prvcích, pokud

a)   je stanovisko správce datového prvku podle § 5 odst. 1 písm. c) k zápisu negativní a bylo takové stanovisko správcem datového prvku zasláno,
b)   je v obsahovém nesouladu s jedním nebo více datovými prvky vyhlášenými v informačním systému o datových prvcích,
c)   obsah položek ve struktuře datového prvku neodpovídá jejich vymezení, nebo
d)   se jedná o datový prvek, který obsahuje číselník a tento číselník nebo jeho jednoznačné určení podle odstavce 2 není součástí datového prvku.

§ 8
Postupy ministerstva a jiných orgánů veřejné správy při vedení datových prvků v informačním systému o datových prvcích

(1) Při změně nebo zrušení datového prvku, který je veden podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona v informačním systému o datových prvcích, postupují orgány veřejné správy a ministerstvo obdobně podle § 5 až 7 této vyhlášky.

(2) Při změně nebo zrušení číselníku, který je veden podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona v informačním systému o datových prvcích jako součást datového prvku, orgán veřejné správy, který je správcem číselníku,

a)   aktualizuje údaje v číselníku,
b)   zasílá správci příslušného datového prvku a administrátorovi datovou zprávu obsahující výčet všech změn, které byly provedeny, nebo sdělení o zrušení číselníku; datovou zprávu zasílá nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy byla změna číselníku provedena nebo byl číselník zrušen.

(3) Činnosti správce číselníku podle odstavce 2 provádí osoba jednající za správce číselníku a změnu údaje o číselníku v datovém prvku vedeném v informačním systému o datových prvcích provádí osoba jednající za správce.

§ 9

Orgány veřejné správy, které uskutečňují vazby prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 2 písm. i) zákona,

a)   zajistí zápis nebo změnu a vyhlášení datových prvků podle této vyhlášky, pokud tyto datové prvky hodlají používat při výměně dat prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo
b)   přizpůsobí informační systém veřejné správy a datové prvky použité při výměně dat v rámci informačních systémů veřejné správy datovým prvkům vyhlášeným.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

(Přílohy )


1)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Daňová evidence podnikatelů 2016

Daňová evidence podnikatelů 2016

Ing. Jiří Dušek, doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2015 i 2016. Publikace je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - smluvní právo

Nový občanský zákoník - smluvní právo

Novotný, Budíková, Ivičičová, Kedroňová, Štrosová, Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.