Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


457

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2006,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb., vyhlášky č. 345/2004 Sb. a vyhlášky č. 44/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 5 větě první se slova "před obnovou katastrálního operátu" nahrazují slovy "katastrálního operátu k určitému datu".

2. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Současně s výpisem, opisem nebo kopií podle odstavce 3 nebo identifikací parcel podle odstavce 5 vyhotoví katastrální úřad na žádost jejich kopii, kterou označí slovem "Kopie". Na kopii se dále uvede datum vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis. Kopie se opatří kolkem v odpovídající hodnotě nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku a opatří se otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem.".

3. V § 8 odst. 1 větě první se slova "ze souboru geodetických informací a osobám oprávněným vyhotovovat geometrické plány podle zvláštního právního předpisu15) i z ostatních" nahrazují slovem "z" a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

4. V § 9 odst. 1 se slova "ze souboru geodetických informací a osobám oprávněným vyhotovovat geometrické plány podle zvláštního právního předpisu15) i z ostatních" nahrazují slovem "z".

5. V § 10 odst. 2 písm. a) se za slova "adrese trvalého pobytu" vkládají slova ,, , popřípadě adrese bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky".

6. V § 10 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí: "c) uvedení jména, popřípadě jmen, příjmení a funkčního zařazení fyzické osoby, která odpovídá za přebírání údajů z katastru dálkovým přístupem a jejich další využití,

d)   účel zpracování poskytnutých osobních údajů, dovolený právními předpisy,
e)   název země, ve které budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány,".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena f) až h).

7. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňují věty: "Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad formou vlastní aplikace nebo formou webové služby. Pro získání dálkového přístupu ke každé z uvedených forem se podává samostatná žádost.".

8. V § 10a se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

9. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15c zní:

"§ 10b
Dálkový přístup k údajům katastru pro poskytovatele ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy

(1) Osobám oprávněným poskytovat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "poskytovatel ověřených výstupů")15c) se poskytují dálkovým přístupem údaje pro vydávání výpisů a kopií podle § 6 odst. 3 za úplatu stanovenou podle zvláštního právního předpisu15c). Přitom se postupuje podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) V prohlášení žadatele obdobně podle § 10 odst. 2 písm. d) se uvede, že žadatel bere na vědomí, že údaje z katastru poskytnuté podle tohoto ustanovení nesmí užít k jinému účelu než k poskytování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a jiným způsobem nesmí tyto údaje šířit a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

(3) Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení dalších zaměstnanců žadatele si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru.

(4) Má-li žadatel zřízen dálkový přístup k údajům katastru i pro jiný právními předpisy dovolený účel, je veden přehled o poskytnutých údajích pro každý z těchto účelů samostatně. Pro každý z těchto účelů je také veden samostatný zákaznický účet.


15c)  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005  Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb.".

10. V § 11 odst. 3 písm. b) se za slova "adrese trvalého pobytu" vkládají slova " , popřípadě adrese bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky".

11. V § 11 odst. 3 písm. d) se za slova "uvedení účelu," vkládají slova "který je dovolen právními předpisy,".

12. V § 11 odst. 3 písm. e) se slova "bude šířit" nahrazují slovem "zveřejní".

13. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Úplaty za poskytování údajů katastru uvedené v přílohách k této vyhlášce musí být určeny tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů katastru, jejich vytváření, reprodukci a šíření se započítáním přiměřeného zisku.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18c zní:

"§ 15a
Lhůty pro poskytování údajů katastru

"(1) Údaje katastru se žadatelům podle této vyhlášky poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(2) Je-li třeba k poskytnutí údajů uzavřít smlouvu, předloží příslušný správní úřad, který je oprávněn údaje katastru poskytnout, návrh této smlouvy žadateli ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(3) Odmítne-li příslušný správní úřad, který žádost přijal, poskytnout údaje podle odstavce 1 nebo předložit návrh smlouvy podle odstavce 2, uvede v odmítnutí právními předpisy stanovené důvody, které k odmítnutí vedly. Současně žadatele poučí o přípustnosti stížnosti proti takovému odmítnutí podle zvláštního právního předpisu18c).


18c)  § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

15. V příloze č. 1 poznámka b) zní:

"b) Úplata podle položek 102, 104, 106 a 109 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu."

 16. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 4 poznámka b) zní: "b) Základní úplata podle položek 411, 412, 417, 421 je nejméně 100 Kč.".

18. V příloze č. 4 poznámce e) větě druhé se za slova "V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce" vkládají slova "po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání dat,".

19. V příloze č. 4 poznámce j) se číslo "420" nahrazuje číslem "425".

20. V příloze č. 4 se doplňují poznámky m) až o), které znějí:

"m) Výše úplaty za položky 423 a 424 je stanovena ve stejné výši jak pro zdrojová rastrová data, tak i pro transformovaná rastrová data.
n)    Definiční body parcel jsou součástí údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje. Pokud jsou definiční body požadovány samostatně, účtují se dle položek 417 až 420.
o)   Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se poskytují bezúplatně.".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

E-shop

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Sagit, a. s.

Díky přehlednému uspořádání informací získáte okamžitý měsíční přehled o změnách předpisů ve všech oblastech významných pro podnikání (daně, mzdy, účetnictví, živnostenské podnikání, sociální a zdravotní pojištění, obchodní právo, pracovní právo atd.). Zpravodaj přináší každý měsíc ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek V  (§ 1721 až 2520)

Občanský zákoník, komentář, svazek V (§ 1721 až 2520)

Švestka, Dvořák, Fiala, Palikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: • ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.