Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


450

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 20. září 2006

o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") některé podmínky, za kterých Státní zemědělský intervenční fond3) (dále jen "Fond") poskytuje dotaci na tato opatření:

a)   zničení násadových vajec podle předpisu Evropských společenství4),
b)   přepracování násadových vajec podle předpisu Evropských společenství5),
c)   zničení mláďat drůbeže podle předpisu Evropských společenství6),
d)   předčasnou porážku části reprodukčního hejna podle předpisu Evropských společenství7),
e)   dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny podle předpisu Evropských společenství8),
f)   dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty podle předpisu Evropských společenství9).

Dotace na zničení násadových vajec
§ 2

Žadatelem o dotaci na zničení násadových vajec4) může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je podnikatelem10),
b)   je evidována v ústřední evidenci11)

1. 

jako provozovatel líhně nebo

2. 

jako chovatel, který má registrované hospodářství s chovem drůbeže.

§ 3

(1) Žádost o dotaci na zničení násadových vajec4) podá žadatel podle § 2 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b)   ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c)   údaj o počtu a kategorii vajec podle jednotlivých druhů drůbeže4), na které žadatel žádá tuto dotaci,
d)   ověřená kopie dokladu o zničení násadových vajec4) s vyznačením množství zničených násadových vajec a datem jejich zničení,
e)   ověřená kopie osvědčení o původu hejna11), pokud je žadatel osobou podle § 2 písm. b) bodu 2.

(3) Pokud má žadatel o dotaci na zničení násadových vajec4) k dispozici pouze doklad obsahující údaje o hmotnosti zničených násadových vajec4) bez údaje o počtu zničených kusů násadových vajec, předloží Fondu současně se žádostí podle odstavce 1 ověřenou kopii tohoto dokladu; Fond přepočítá tento údaj na počet zničených kusů násadových vajec podle přílohy k tomuto nařízení.

§ 4

(1) Fond poskytne žadateli o dotaci na zničení násadových vajec4) tuto dotaci, jestliže jsou splněny podmínky pro její poskytnutí podle tohoto nařízení a podle předpisu Evropských společenství2).

(2) Pokud celkový počet kusů násadových vajec, uvedený v žádostech o dotaci na zničení násadových vajec4), překročí maximální počet násadových vajec podle předpisu Evropských společenství12), Fond poměrně sníží jednotlivým žadatelům podle odstavce 1 počet kusů násadových vajec, na který bude poskytnuta tato dotace.

Dotace na přepracování násadových vajec
§ 5

Žadatelem o dotaci na přepracování násadových vajec5) může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je podnikatelem10),
b)   je evidována v ústřední evidenci11)

1. 

jako provozovatel líhně nebo

2. 

jako chovatel, který má registrované hospodářství s chovem drůbeže.

§ 6

(1) Žádost o dotaci na přepracování násadových vajec5) podá žadatel podle § 5 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b)   ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c)   počet vajec kura domácího5), na které žadatel žádá tuto dotaci,
d)   ověřená kopie dokladu o přepracování násadových vajec5) s vyznačením množství přepracovaných násadových vajec a datem jejich přepracování, pokud je žadatel sám přepracoval,
e)   ověřená kopie osvědčení o původu hejna11), pokud je žadatel osobou podle § 5 písm. b) bodu 2.

(3) Pokud žadatel o dotaci na přepracování násadových vajec5) prodal násadová vejce k přepracování5), předloží Fondu současně se žádostí podle odstavce 1 ověřenou kopii dokladu o prodeji násadových vajec k přepracování5) s vyznačeným počtem prodaných kusů násadových vajec, datem prodeje násadových vajec a cenou, za kterou byla násadová vejce prodána k přepracování.

(4) Pokud má žadatel o dotaci na přepracování násadových vajec5) k dispozici pouze doklad obsahující údaje o hmotnosti přepracovaných násadových vajec5) bez údaje o počtu přepracovaných kusů násadových vajec, předloží Fondu současně se žádostí podle odstavce 1 ověřenou kopii tohoto dokladu; Fond přepočítá tento údaj na počet přepracovaných kusů násadových vajec podle přílohy k tomuto nařízení.

§ 7

(1) Fond poskytne žadateli o dotaci na přepracování násadových vajec5) tuto dotaci, jestliže jsou splněny podmínky pro její poskytnutí podle tohoto nařízení a podle předpisu Evropských společenství2).

(2) Pokud celkový počet kusů násadových vajec, uvedený v žádostech o dotaci na přepracování násadových vajec5), překročí maximální počet násadových vajec podle předpisu Evropských společenství13), Fond poměrně sníží jednotlivým žadatelům podle odstavce 1 počet kusů násadových vajec, na který bude poskytnuta tato dotace.

Dotace na zničení mláďat drůbeže
§ 8

Žadatelem o dotaci na zničení mláďat drůbeže6) může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je podnikatelem10),
b)   je evidována v ústřední evidenci11)

1. 

jako provozovatel líhně nebo

2. 

jako chovatel, který má registrované hospodářství s chovem drůbeže.

§ 9

(1) Žádost o dotaci na zničení mláďat drůbeže6) podá žadatel podle § 8 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b)   ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c)   údaj o počtu a jednotlivých druzích drůbeže6), na které žadatel žádá tuto dotaci,
d)   ověřená kopie dokladu o zničení mláďat drůbeže6) s vyznačením množství zničených mláďat drůbeže podle druhů drůbeže a datem jejich zničení.

§ 10

(1) Fond poskytne žadateli o dotaci na zničení mláďat drůbeže6) tuto dotaci, jestliže jsou splněny podmínky pro její poskytnutí podle tohoto nařízení a podle předpisu Evropských společenství2).

(2) Pokud celkový počet kusů mláďat drůbeže, uvedený v žádostech o dotaci na zničení mláďat drůbeže6), překročí maximální počet mláďat drůbeže podle předpisu Evropských společenství14), Fond poměrně sníží jednotlivým žadatelům podle odstavce 1 počet kusů mláďat drůbeže, na který bude poskytnuta tato dotace.

Dotace na předčasnou porážku části reprodukčního hejna
§ 11

Žadatelem o dotaci na předčasnou porážku části reprodukčního hejna7) může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je podnikatelem10),
b)   je evidována v ústřední evidenci11) jako chovatel, který má registrované hospodářství s chovem drůbeže.

§ 12

(1) Žádost o dotaci na předčasnou porážku části reprodukčního hejna7) podá žadatel podle § 11 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b)   ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c)   údaj o počtu a jednotlivých druzích drůbeže7), na které žadatel žádá tuto dotaci,
d)   ověřená kopie dokladu o předčasné porážce části reprodukčního hejna7) s vyznačením množství kusů drůbeže podle druhů drůbeže a datem naskladnění drůbeže podle jednotlivého turnusu,
e)   ověřená kopie osvědčení o původu hejna11).

§ 13

(1) Fond poskytne žadateli o dotaci na předčasnou porážku části reprodukčního hejna7) tuto dotaci, jestliže jsou splněny podmínky pro její poskytnutí podle tohoto nařízení a podle předpisu Evropských společenství2).

(2) Pokud celkový počet kusů drůbeže reprodukčních hejn, uvedený v žádostech o dotaci na předčasnou porážku části reprodukčního hejna7), překročí maximální počet poražených zvířat k reprodukci podle předpisu Evropských společenství15), Fond poměrně sníží jednotlivým žadatelům podle odstavce 1 počet kusů drůbeže reprodukčních hejn, na který bude poskytnuta tato dotace.

Dotace na dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny
§ 14

Žadatelem o dotaci na dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny8) může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je podnikatelem10),
b)   je evidována v ústřední evidenci11) jako chovatel, který má registrované hospodářství s chovem drůbeže.

§ 15

(1) Žádost o dotaci na dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny8) podá žadatel podle § 14 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b)   ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c)   údaj o počtu metrů čtverečních produkční plochy a počtu týdnů8), na které žadatel žádá tuto dotaci,
d)   údaj o datu posledního vyskladnění před sanitární přestávkou a datum následného naskladnění drůbeže po prodloužené sanitární přestávce nad 3 týdny na ploše8), na kterou žadatel žádá tuto dotaci,
e)   ověřená kopie dokladu s vyznačením produkční plochy užité k chovu drůbeže8), na kterou žadatel žádá tuto dotaci,
f)   ověřená kopie dokladu s vyznačeným datem a počtem kusů drůbeže při posledním vyskladnění a následném naskladnění drůbeže po prodloužené sanitární přestávce nad 3 týdny na ploše8), na kterou žadatel žádá tuto dotaci.

§ 16

(1) Fond poskytne žadateli o dotaci na dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny8) tuto dotaci, jestliže jsou splněny podmínky pro její poskytnutí podle tohoto nařízení a podle předpisu Evropských společenství2).

(2) Pokud celkový počet metrů čtverečních, uvedený v žádostech o dotaci na dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny8), překročí maximální počet metrů čtverečních podle předpisu Evropských společenství16), Fond poměrně sníží jednotlivým žadatelům podle odstavce 1 počet metrů čtverečních, na které bude poskytnuta tato dotace.

Dotace na dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty
§ 17

Žadatelem o dotaci na dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty9) může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je podnikatelem10),
b)   je evidována v ústřední evidenci11) jako chovatel, který má registrované hospodářství s chovem drůbeže.

§ 18

(1) Žádost o dotaci na dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty9) podá žadatel podle § 17 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b)   ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c)   údaj o počtu kusů nasazených mláďat v obvyklém produkčním cyklu (aritmetický průměr 2 bezprostředně předcházejících zástavových turnusů, které proběhly v období před uplynutím kalendářního měsíce ledna 2006)9),
d)   údaj o počtu snížených kusů nasazených mláďat v příslušném období9),
e)   údaj o rozdílu počtu kusů nasazených mláďat v obvyklém produkčním cyklu a sníženého počtu kusů nasazených mláďat v produkčním cyklu se sníženým počtem kusů nasazených mláďat9), na který žadatel žádá tuto dotaci,
f)   ověřená kopie dokladu s vyznačeným počtem kusů nasazených mláďat v obvyklém produkčním cyklu,
g)   ověřená kopie dokladu s vyznačením počtu kusů nasazených mláďat v turnusu9), na který žadatel žádá tuto dotaci.

§ 19

(1) Fond poskytne žadateli o dotaci na dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty9) tuto dotaci, jestliže jsou splněny podmínky pro její poskytnutí podle tohoto nařízení a podle předpisu Evropských společenství2).

(2) Pokud celkový počet kusů drůbeže, uvedený v žádostech o dotaci na dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty9), překročí maximální počet jednotlivých druhů drůbeže podle předpisu Evropských společenství17), Fond poměrně sníží jednotlivým žadatelům podle odstavce 1 počet kusů nasazených mláďat, na který bude poskytnuta tato dotace.

Výše dotací
§ 20

(1) Dotace na zničení násadových vajec4) podle § 2 až 4 činí nejvýše

a)   4,26 Kč na 1 násadové vejce kura domácího kódu KN 04070019,
b)   8,00 Kč na 1 násadové vejce kachny kódu KN 04070019,
c)   18,76 Kč na 1 násadové vejce krůty kódu KN 04070011,
d)   25,00 Kč na 1 násadové vejce husy kódu KN 04070011.

(2) Dotace na přepracování násadových vajec5) podle § 5 až 7 činí nejvýše 3,41 Kč na 1 násadové vejce kura domácího kódu KN 04070019. V případě prodeje k přepracování se uvedená výše dotace sníží vždy o 0,85 Kč na 1 násadové vejce nebo o prodejní cenu, pokud je tato cena vyšší než 0,85 Kč. 

(3) Dotace na zničení mláďat drůbeže6) podle § 8 až 10 činí nejvýše

a)   6,82 Kč na 1 mládě kura domácího,
b)   15,35 Kč na 1 mládě kachny,
c)   24,16 Kč na 1 mládě krůty,
d)   42,63 Kč na 1 mládě husy.

(4) Dotace na předčasnou porážku části reprodukčního hejna7) podle § 11 až 13 činí nejvýše

a)   68,00 Kč na 1 kura domácího k reprodukci kódů KN 01059200 a KN 01059300,
b)   90,94 Kč na 1 kachnu k reprodukci kódu KN 01059910,
c)   375,00 Kč na 1 husu k reprodukci kódu KN 01059920,
d)   285,00 Kč na 1 krůtu k reprodukci kódu KN 01059930.

(5) Dotace na dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny8) podle § 14 až 16 činí nejvýše

a)   13,07 Kč na každý 1 m2 a na každý 1 týden pro chov kuřecích brojlerů,
b)   11,65 Kč na každý 1 m2 a na každý 1 týden pro chov krůt,
c)   17,62 Kč na každý 1 m2 a na každý 1 týden pro chov kachen.

(6) Dotace na dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty podle § 17 až 19 činí nejvýše

a)   5,68 Kč na každý 1 kus pro chov kuřecích brojlerů,
b)   35,24 Kč na každý 1 kus pro chov krůt,
c)   21,32 Kč na každý 1 kus pro chov kachen.

(7) Fond výši dotace podle odstavců 1 až 6 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 2 až 19 překročí částku stanovenou pro tato opatření ve státním rozpočtu v souladu s předpisy Evropských společenství2).

Účinnost
§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministryně zemědělství:
MVDr. Vicenová v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 ze dne 3. července 2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech, v platném znění.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č.  130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
4)   Čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
5)   Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
6)   Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
7)   Čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
8)   Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
9)   Čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
10)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
11)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
12)   Příloha č. I nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
13)   Příloha č. II nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
14)   Příloha č. III nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
15)   Příloha č. IV nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
16)   Příloha č. V nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
17)   Příloha č. VI nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.

E-shop

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

JUDr. František Ištvánek, JUDr. Pavel Simon, Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 719 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.