Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


448

VYHLÁŠKA

ze dne 1. září 2006

o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 9, § 7 odst. 9, § 9 odst. 4, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona:

§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje podrobnosti šlechtění a plemenitby skotu, buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel.

§ 2
Vzory žádostí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 zákona(K § 3 odst. 1 zákona)

Vzory žádostí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení(K § 5 odst. 1 zákona)

Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Vzor žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat(K § 6 odst. 9 zákona)

Vzor žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5
Technické podrobnosti obsahu řádu chovného registru(K § 6 odst. 9 zákona)

Řád chovného registru obsahuje

a)   způsob vedení záznamů o původu a výsledcích testování a posuzování chovaných prasat,
b)   způsob vedení záznamů o původu inseminačních dávek, embryí, vaječných buněk,
c)   vzor dokladu o původu zvířat, inseminačních dávek, embryí, vaječných buněk a způsob jeho vydávání,
d)   způsob označení zvířat, inseminačních dávek, embryí, obalů vaječných buněk,
e)   způsob vedení evidence a předávání údajů pověřené osobě,
f)   formu vedení chovného registru,
g)   způsob členění chovného registru.

§ 6
Obecné ustanovení o testování(K § 7 odst. 9 zákona)

K provádění testování a posuzování a zjišťování údajů s tím souvisejících se používá takové technické vybavení, jímž lze tuto činnost zajistit v souladu s postupy stanovenými ve šlechtitelských programech jednotlivých plemen.

Testování a posuzování skotu a buvolů(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.

§ 7
Testování a posuzování koní a oslů(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů o výsledcích testování a posuzování koní a oslů jsou uvedeny v jednotlivých šlechtitelských programech uznaných chovatelských sdružení.

(2) Jsou-li součástí testování a posuzování antidopingové testy na průkaz dopingových látek a výsledek těchto testů je pozitivní, výsledek výkonnostní zkoušky se nezahrne do hodnocení zvířete.

(3) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě průběžně, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

(4) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají pověřené osobě seznam soutěží uvedený v § 7 odst. 6 zákona vždy do 31. ledna kalendářního roku, za který je seznam soutěží předáván.

§ 8
Testování a posuzování prasat(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část B.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část B.

§ 9
Testování a posuzování ovcí a koz(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část C.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část C.

§ 10
Testování a posuzování drůbeže(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část D.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část D.

§ 11
Testování a posuzování plemenných ryb(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů o výsledcích testování a posuzování plemenných ryb jsou uvedeny v jednotlivých šlechtitelských programech uznaných chovatelských sdružení.

(2) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě průběžně, nejpozději však do 28. února následujícího kalendářního roku.

(3) Pověřená osoba v součinnosti s uznaným chovatelským sdružením zveřejňuje výsledky testování a posuzování ryb vždy při zařazení nové generace plemeníků.

§ 12
Testování a posuzování včel(K § 7 odst. 9 zákona)

Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část E.

§ 13
Forma a členění plemenné knihy(K § 9 odst. 4 zákona)

(1) Plemenná kniha se vede formou počítačové databáze nebo písemnou formou.

(2) Do hlavního oddílu plemenné knihy se zapisují samčí a samičí zvířata a jejich potomstvo, pokud

a)   jejich rodiče a nejméně prarodiče jsou zapsáni do plemenné knihy stejného plemene nebo do plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí, popřípadě byli zapsáni do plemenné knihy jiných plemen podle šlechtitelského programu příslušného uznaného chovatelského sdružení,
b)   mají doložen původ.

(3) Plemenná kniha se pro skot a buvoly vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství3).

(4) Plemenná kniha se pro koně a osly vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství4).

(5) Plemenná kniha se pro prasata vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství5).

(6) Plemenná kniha se pro ovce a kozy vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství6).

§ 14
Požadavky na obsah řádu plemenné knihy(K § 9 odst. 4 zákona)

(1) Řád plemenné knihy obsahuje

a)   formu vedení plemenné knihy,
b)   způsob členění plemenné knihy,
c)   podmínky pro registraci chovů v plemenné knize, s výjimkou řádů plemenných knih koní,
d)   požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a oddělení plemenné knihy,
e)   způsob identifikace plemenných zvířat,
f)   podmínky pro vystavování potvrzení o původu plemenných zvířat a způsob jejich vystavování,
g)   orgány plemenné knihy,
h)   způsob financování plemenné knihy.

(2) Řád plemenné knihy pro jednotlivá plemena koní obsahuje také podmínky stanovené v původní plemenné knize vedené pro příslušné plemeno v zahraničí.

§ 15
Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence drůbeže(K § 10 odst. 3 zákona)

Řád plemenářské evidence drůbeže obsahuje

a)   záznamy o původu jednotlivých plemenných zvířat,
b)   záznamy o reprodukci a užitkovosti,
c)   jde-li o užitkové typy šlechtěné drůbeže,
1.  záznamy o původu prarodičovských a rodičovských hejn,
2.  záznamy o počtu drůbeže v kmenech a počtu drůbeže zařazené do individuální kontroly snášky,
3.  záznamy o počtu rodokmenově vylíhnutých a označených mláďat zastavených do plemenného odchovu.

§ 16
Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence plemenných ryb(K § 10 odst. 3 zákona)

Řád plemenářské evidence plemenných ryb obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, část A.

§ 17
Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence včel(K § 10 odst. 3 zákona)

Řád plemenářské evidence včel obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, část B.

§ 18
Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Potvrzení o původu skotu a buvolů obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství7).

(2) Potvrzení o původu ovcí a koz obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství8).

(3) Potvrzení o původu prasat a doklad o původu prasat obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství9).

(4) Potvrzení o původu koní, oslů a ryb obsahuje

a)   název a sídlo osoby, která vede plemennou knihu nebo plemenářskou evidenci příslušného plemene,
b)   registrační číslo plemenného zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci,
c)   způsob identifikace,
d)   identifikační číslo plemenného zvířete,
e)   datum narození plemenného zvířete, u ryb datum vykulení, datum výtěru a diagnostické znaky,
f)   plemeno, popřípadě linii nebo populaci,
g)   pohlaví plemenného zvířete,
h)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, v jehož chovu se plemenné zvíře narodilo,
i)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele; to neplatí pro koně s výjimkou anglického plnokrevníka a klusáka,
j)   oboustranný původ nejméně do 2 generací předků, u anglického plnokrevníka a klusáka původ do 3 generací předků, u ostatních koní původ do 4 generací předků,
k)   datum vystavení potvrzení o původu,
l)   podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.

(5) U anglického plnokrevníka se za potvrzení o původu považuje průkaz koně, pokud splňuje požadavky na obsah potvrzení o původu uvedené v odstavci 4.

(6) Potvrzení o původu plemenné drůbeže obsahuje

a)   druh plemenné drůbeže,
b)   evidenční číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,
c)   datum vylíhnutí,
d)   pohlaví zvířete,
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,
f)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,
g)   původ ze strany otce do 3 generací předků, ze strany matky do 2 generací po linii otců,
h)   datum vystavení potvrzení o původu,
i)   podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.

(7) Potvrzení o původu matky včel obsahuje

a)   úplné evidenční číslo matky,
b)   název chovu,
c)   stupeň chovu,
d)   datum vylíhnutí matky,
e)   datum expedice,
f)   identifikační označení matky, kterými je barva a číslo značky.

§ 19
Osvědčení o původu hejna(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Osvědčení o původu hejna obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, který realizuje plemenitbu šlechtitelského programu, z jehož chovu násadová vejce nebo plemenná drůbež pochází,
b)   způsob identifikace násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
c)   počet násadových vajec nebo počet plemenné drůbeže podle pohlaví,
d)   stáří násadových vajec, věk plemenné drůbeže v den vystavení osvědčení o původu hejna,
e)   název a označení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
f)   stupeň množení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
g)   příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,
h)   registrační číslo hospodářství a kód katastrálního území, kde je drůbež chována,
i)   datum vystavení osvědčení o původu,
j)   podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.

(2) Osvědčení o původu hejna užitkových typů šlechtěné drůbeže se vydává na jednu kombinaci křížení pro celé hejno.

§ 20
Podrobnosti o údajích na osvědčení o původu hejna pro chovy drůbeže přemístěné z členských zemí Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí(K § 11 odst. 5 zákona)

Osvědčení o původu hejna pro chovy drůbeže přemístěné z členských zemí Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, který realizuje plemenitbu šlechtitelského programu, z jehož chovu násadová vejce nebo plemenná drůbež pochází,
b)   zemi původu,
c)   doklad identifikace násadových vajec nebo plemenné drůbeže vystavený v zemi původu,
d)   počet násadových vajec nebo počet plemenné drůbeže podle pohlaví,
e)   věk plemenné drůbeže v den vystavení osvědčení o původu,
f)   název a označení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
g)   stupeň množení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
h)   název výstupního produktu z daného stupně množení,
i)   příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název, sídlo a identifikační číslo chovatele, bylo-li přiděleno,
j)   registrační číslo hospodářství a kód katastrálního území, kde je drůbež chována,
k)   datum vystavení osvědčení o původu,
l)   podpis oprávněné osoby, která osvědčení o původu vydala, popřípadě její razítko.

§ 21
Podrobnosti o údajích na osvědčení o ověření původu a stanovení genetického typu(K § 12 odst. 8 zákona)

(1) Osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu obsahuje

a)   laboratorní číslo, pod kterým je plemenné zvíře vedeno v databázi oprávněné osoby,
b)   identifikační číslo testovaného zvířete, jméno, je-li známo, plemeno, rok narození, pohlaví,
c)   identifikaci rodičů u koní vždy, u ostatních druhů zvířat v případě, že se jedná o ověření původu, jejich jméno, je-li známo, plemeno,
d)   zdroj DNA, kterým se rozumí biologický materiál, ze kterého byla DNA získána,
e)   datum ověření původu nebo stanovení genetického typu,
f)   výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu.

(2) Výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu se vyjadřuje slovy

a)   "původ souhlasí s uvedenými rodiči", pokud kombinace genetických typů rodičů je kompatibilní s genetickým typem potomka,
b)   "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči", pokud kombinace genetických typů rodičů je nekompatibilní s genetickým typem potomka, a to
1.  "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nesouhlasí otec",
2.  "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nesouhlasí matka",  
3.  "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nesouhlasí oba rodiče", nebo
4.  "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nelze určit, který z rodičů nesouhlasí",
c)   "původ souhlasí s otcem uvedeným na prvním místě za předpokladu správné matky", pokud bylo udáno více možných otců a všichni byli vyloučeni až na jednoho, který se uvede na prvním místě,
d)   "původ nelze ověřit", pokud není k dispozici genetický typ jednoho nebo obou rodičů (u plemenných ryb rodičovských hejn) a nebo z více udaných možných otců, nelze vyloučit dva a více otců, nebo
e)   "základní testace" potvrzení, že genetický typ zvířete, u plemenných ryb testovaného hejna, byl zahrnut do databáze genetických typů vedených oprávněnou osobou s cílem umožnit ověření původu jeho potomků.

§ 22
Podrobnosti vedení ústředního registru plemeníků(K § 15 odst. 5 zákona)

Údaje evidované v ústředním registru plemeníků jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 23
Podrobnosti vedení provozních záznamů a předávání těchto záznamů pověřené osobě(K § 16 odst. 2 zákona)

Požadavky na obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici a jejich předávání pověřené osobě jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 24
Podrobnosti vedení záznamů o inseminaci a podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě(K § 17 odst. 5 zákona)

Požadavky na obsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti předávání těchto záznamů pověřené osobě jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 25
Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace(K § 17 odst. 5 zákona)

Pro řádné a bezpečné vyšetření plemenice a provádění inseminace chovatel zabezpečí

a)   pro osobu oprávněnou k provádění inseminace
1.  oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,
2.  zdroj teplé vody,
3.  doklad pro záznamy o inseminaci,
b)   oddělení plemenic od stáda při volném nebo skupinovém ustájení,
c)   fixaci plemenic při inseminaci,
d)   na požádání pomoc při inseminaci a vyšetření plemenice.

§ 26
Podrobnosti provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě(K § 18 odst. 3 zákona)

(1) Požadavky na obsah provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Rozsah a způsob předávání provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk chovateli a pověřené osobě je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 27
Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí(K § 18 odst. 3 zákona)

K zajištění řádného a bezpečného provádění přenosu embryí chovatel zabezpečí

a)   pro získávání embryí
1.  oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,
2.  zdroj teplé vody,
3.  místo k výplachu dárkyně,
4.  místnost k hodnocení, zpracování a ošetření embryí,
5.  fixaci dárkyň při výplachu,
6.  na požádání pomoc při získávání embryí,
  b)   pro přenos embryí
 1.  oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,
  2.  oddělení příjemkyň od stáda při volném nebo skupinovém ustájení,
  3.  zdroj teplé vody,
  4.  doklad pro záznamy o přenosu embryí,
  5.  fixaci příjemkyň při přenosu embryí,
  6.  na požádání pomoc při přenosu embryí.

§ 28
Podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby(K § 19 odst. 3 zákona)

(1) V chovu skotu hlásí chovatel zapuštění býkem na formuláři "Inseminační výkaz" uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce, část A.

(2) Pokud není známo přesné datum zapuštění býkem, ohlásí chovatel toto zapuštění na formuláři "Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě", které zasílá pověřené osobě do jednoho měsíce po skončení působení býka v přirozené plemenitbě, s vyznačením začátku a konce tohoto období.

(3) V chovu koní nebo oslů je rozsah záznamů a způsob jejich předávání uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) V chovu prasat s kontrolou užitkovosti hlásí chovatel pověřené osobě zapuštění kancem na formuláři "Inseminační výkaz" uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce, část C.

(5) V chovu ovcí nebo koz přejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o přirozené plemenitbě pověřená osoba pouze na základě žádosti chovatele.

§ 29
Technické podrobnosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí, vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel(K § 21 odst. 10 zákona)

(1) Průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk se vystavuje pro každého odběratele samostatně.

(2) Průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství7),8),9).

(3) Průvodní list dováženého plemenného materiálu ryb obsahuje

a)   příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo prodávajícího,
b)   příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo kupujícího,
c)   druh ryby,
d)   plemeno, linie, populace,
e)   počet kusů,
f)   skupinové nebo individuální označení ryb,
g)   datum odběru,
h)   datum a místo vystavení průvodního listu,
i)   jméno a příjmení a podpis osoby, která průvodní list vystavila.

(4) Průvodní list dováženého plemenného materiálu včel obsahuje potvrzení o plemenné příslušnosti dováženého plemenného materiálu včel a osvědčení o zdravotním stavu chovu.

§ 30
Technické podrobnosti identifikace spermatu, embryí a vaječných buněk(K § 21 odst. 10 zákona)

Obaly embryí a vaječných buněk se označují tak, aby bylo možno identifikovat dárkyni a otce embrya, plemeno, kód střediska pro přenos embryí, datum získání a počet embryí v obalu.

§ 31
Technické podrobnosti vedení záznamů o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a technické podrobnosti jejich předávání pověřené osobě(K § 21 odst. 10 zákona)

(1) Záznamy o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk a včel obsahují údaje uvedené v průvodních listech.

(2) Záznamy o uvádění do oběhu plemenné drůbeže a násadových vajec obsahují

a)   stupeň množení,
b)   počet prodaných nebo nakoupených zvířat nebo násadových vajec,
c)   název genotypu,
d)   údaj o zemi původu.

(3) Záznamy o uvádění do oběhu spermatu mimo inseminační stanici obsahují

a)   datum odběru,
b)   počet inseminačních dávek,
c)   značku a číslo ústředního registru plemeníka v případě uvádění do oběhu v České republice.

(4) Záznamy o uvádění do oběhu plemenných ryb, jejich plůdku a násad a plemenného materiálu obsahují

a)   příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo prodávajícího,
b)   příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo kupujícího,
c)   druh ryby,
d)   plemeno, linii, populaci,
e)   věkovou kategorii,
f)   počet kusů,
g)   pohlaví, je-li stanovitelné,
h)   skupinové nebo individuální označení ryb,
i)   datum odběru.

§ 32
Technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel(K § 21 odst. 10 zákona)

(1) Obaly spermatu skotu, koní, prasat, ovcí a koz a obaly embryí jsou označeny způsobem uvedeným v příloze č. 11 k této vyhlášce. Na obalech dovážených inseminačních dávek se nevyžaduje číslo ústředního registru plemeníků.

(2) Obaly nebo kontejnery násadových vajec drůbeže obsahující pouze vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže a pocházející z jednoho chovu se označují jménem, názvem nebo kódem chovu, ze kterého násadová vejce pocházejí, a nápisem "násadová vejce". Pro účely vývozu jsou kromě těchto údajů obaly označeny informací o druhu drůbeže, ze kterého vejce pocházejí, příjmením, jménem a místem trvalého pobytu nebo názvem a sídlem chovatele. Označení na obalu je provedeno nesmazatelnou barvou s výškou písmen a číslic nejméně 20 mm, šířkou 10 mm a tloušťkou písma alespoň 1 mm.

(3) Násadová vejce drůbeže jsou individuálně označena registračním číslem hospodářství nesmazatelnou barvou s výškou písmen a číslic nejméně 2 mm a šířkou 1 mm.

(4) Obaly inseminačních dávek rybího spermatu nebo dávek gamet obsahují

a)   datum odběru gamet,
b)   druh, plemeno a linii,
c)   populaci,
d)   identifikaci mlíčáka nebo jikernačky,
e)   objem dávky gamet,
f)   příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.

(5) Obaly dávek jiker ve stadiu očních bodů a rozplavaného plůdku obsahují

a)   datum výtěru,
b)   druh, plemeno a linii,
c)   populaci,
d)   identifikační čísla rodičů,
e)   počet jiker ve stadiu očních bodů nebo rozplavaného plůdku,
f)   příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.

§ 33
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. 

Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

2. 

Vyhláška č. 326/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.  471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

3. 

Vyhláška č. 475/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.  471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.

§ 34
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.
2)   Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby.
Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata.
Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách.
Směrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných plemenných prasat do plemenitby.
Směrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech chovných prasat.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.
Směrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. března 1991 o zootechnických a genetických podmínkách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS.
Směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vaječných buněk a embryí čistokrevného plemenného skotu.
3)   Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih (84/419/EHS).
4)   Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a evidování koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Text s významem pro EHP) (96/78/ES).
5)   Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zařazení (zápis) do plemenných knih pro čistokrevná chovná prasata (89/502/EHS).
6)   Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 1990 o kritériích pro zápis čistokrevných plemenných ovcí a koz do plemenných knih (90/255/EHS).
7)   Rozhodnutí Komise (ES) č. 2005/379 ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí.
8)   Rozhodnutí Komise (EHS) č. 90/258 ze dne 10. května 1990 o zootechnických osvědčeních pro čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich sperma, vajíčka a embrya.
9)   Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/503 ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro čistokrevná plemenná prasata, jejich sperma, vajíčka a embrya.
Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/506 ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro hybridy chovných prasat, jejich sperma, vajíčka a embrya.

E-shop

Zákon o úřednících územních samosprávných celků, komentář

Zákon o úřednících územních samosprávných celků, komentář

Mgr. Klára Pondělíčková, JUDr. Vít Šťastný - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třináct let, setkávají se autoři stále s dotazy týkajícími se výkladu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Mgr. Renata Valešová, Ing. Jaroslav Hradil - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti zákona těšily značné oblibě. Zákon o veřejných dražbách byl za celou dobu ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.