Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 410/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 132, ze dne 23. 8. 2006

410

VYHLÁŠKA

ze dne 14. srpna 2006

o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 67 odst. 4, § 85a odst. 9, § 85c odst. 2, § 85d odst. 5, § 85e odst. 6, § 85f odst. 5, § 85j odst. 4, § 85k odst. 4 a § 86b odst. 5 zákona:

ČÁST PRVNÍ
vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

§ 1
Obsah a struktura bezpečnostního programu (K § 85a odst. 9 a § 85e odst. 6 zákona)

(1) Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Obsah a struktura bezpečnostního programu schváleného agenta jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 2
Způsob provádění bezpečnostní kontroly(K § 85c odst. 2 zákona)

(1) Bezpečnostní kontrola se provádí zejména jako

a)   detekční kontrola,
b)   uložení zavazadel, nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze podrobit detekční kontrole, do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiště,
c)   další postupy uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství1).

(2) Detekční kontrola se provádí jako fyzická kontrola osob, fyzická kontrola věcí a kontrola technickými prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1).

(3) Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví vizuální prohlídkou a hmatem ruky na oblečeném těle kontrolované osoby, jakož i ve volných a odložených částech jejího oděvu. Při provádění fyzické kontroly osob lze použít ručního detektoru kovů.

(4) Fyzická kontrola věcí se provádí vizuální prohlídkou a hmatem ruky a zahrnuje kontrolu vnitřního prostoru věci, včetně obalu a pomocných konstrukcí, a kontrolu všech vložených předmětů, jejich obsahu a částí.

(5) Fyzická kontrola osob a fyzická kontrola věcí se provádí s použitím ochranných rukavic.

(6) Náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky, které nelze z důvodu jejich rozměru nebo použitého materiálu podrobit detekční kontrole, se před naložením do letadla uloží nejméně na dobu 24 hodin do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiště.

(7) Po provedení bezpečnostní kontroly se zapsaná zavazadla podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky označí značkou obsahující nápis "Security checked", pořadové číslo a místo provedení kontroly.

§ 3
Osvědčení odborné způsobilosti (K § 85d odst. 5 zákona)

Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti obsahuje přílohu, kterou tvoří písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení3), které nesmí být starší než 6 měsíců.

§ 4

(1) Ministerstvo dopravy ověří znalosti fyzické osoby provádějící detekční kontrolu přezkoumáním, zda úspěšně absolvovala příslušný typ bezpečnostního školení.

(2) Rozsah znalostí potřebných pro vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovídá rozsahu znalostí stanovenému přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) a potřebnému pro úspěšné absolvování příslušného typu bezpečnostního školení.

§ 5
Osvědčení technické způsobilosti(K § 85d odst. 5 zákona)

(1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení technické způsobilosti obsahuje

a)   název technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení,
b)   obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, výrobce technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení,
c)   typové určení technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení,
d)   parametry technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení.

(2) Přílohu k žádosti o vydání osvědčení technické způsobilosti tvoří veškerá technická dokumentace technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, zejména

a)   popis konstrukce a činnosti,
b)   popis prvků pro ovládání a nastavení.

§ 6

(1) Účinnost a spolehlivost technických prostředků a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole se prokazuje

a)   předložením osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví prokazujícího, že technický prostředek nebo bezpečnostní zařízení splňuje technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4), nebo
b)   měřením a porovnáním materiálových a provozních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4).

(2) Měření a porovnání materiálových a provozních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4) se provádí

a)   vyhodnocením předložené technické dokumentace,
b)   pozorováním chodu v provozních podmínkách,
c)   zkoušením a ověřováním specifických parametrů jednotlivých druhů technických prostředků nebo bezpečnostních zařízení.

§ 7
Seznam schválených agentů(K § 85e odst. 6 zákona)

Do seznamu schválených agentů se zapisují

a)   obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a místo podnikání fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby,
b)   identifikační číslo,
c)   předmět podnikání.

§ 8
Letištní identifikační průkaz(K § 85f odst. 5 zákona)

(1) Letištní identifikační průkaz obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele,
b)   fotografii držitele,
c)   evidenční číslo,
d)   datum vydání a datum ukončení platnosti,
e)   označení prostorů letiště, do kterých je držitel oprávněn vstoupit,
f)   obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnavatele držitele, pokud není osobou samostatně výdělečně činnou,
g)   podpis držitele.

(2) Letištní identifikační průkaz je zhotoven z vodě odolného materiálu nebo umístěn ve vodě odolném pouzdru.

(3) Držitel letištního identifikačního průkazu používá letištní identifikační průkaz, pokud do prostoru letiště vstupuje v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovního nebo obdobného poměru nebo v souvislosti s podnikáním.

§ 9
Povolení k vjezdu vozidel(K § 85f odst. 5 zákona)

Povolení k vjezdu vozidel obsahuje

a)   označení provozovatele vozidla,
b)   registrační značku vozidla,
c)   tovární značku, typ a barvu vozidla,
d)   evidenční číslo,
e)   datum vydání a datum ukončení platnosti,
f)   označení prostorů letiště, do kterých je vozidlu povolen vjezd,
g)   místa vjezdu a výjezdu vozidla.

§ 10
Bezpečnostní kontrola vozidel(K § 85f odst. 5 zákona)

Vozidla vjíždějící do prostorů letiště určených provozovatelem letiště jsou podrobována bezpečnostní kontrole v rozsahu alespoň 2 z těchto částí:

a)   kapsy předních dveří, sluneční clony a přihrádky,
b)   zadní strana sedadel, prostor pod sedadly a prostor pro nohy,
c)   zavazadlový prostor a nákladový prostor,
d)   prostor pro náhradní pneumatiku,
e)   spodní část vozidla a motorový prostor.

§ 11
Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu a o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě(K § 85j odst. 4 zákona)

Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta, jakož i o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 12
Náležitosti žádosti o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu(K § 85j odst. 4 zákona)

(1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu obsahuje přílohu, kterou tvoří

a)   písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení, nebo písemné potvrzení o úspěšném absolvování jiného odborného školení z dané oblasti,
b)   doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce.

(2) Kvalifikační podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) se ověřují prostřednictvím přezkoumání odborné způsobilosti žadatele. Za odborně způsobilého se považuje žadatel, který prokáže nejméně tříletou praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a který úspěšně absolvoval bezpečnostní školení, nebo jiné odborné školení z dané oblasti.

§ 13
Osvědčení k provádění bezpečnostního školení(K § 85k odst. 4 zákona)

(1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení obsahuje typy bezpečnostních školení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení.

(2) Přílohy k žádosti o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení tvoří

a)   doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce,
b)   osnovy jednotlivých typů bezpečnostních školení, pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení,
c)   popis způsobu provádění bezpečnostního školení,
d)   popis způsobu zajištění kvality bezpečnostního školení.

(3) Splnění podmínek pro vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení se prokazuje předložením dokumentace podle odstavce 2 a složením zkoušky z teoretických znalostí. Zkušební okruhy ke zkoušce z teoretických znalostí jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 14
Potvrzení o úspěšném složení zkoušky(K § 85k odst. 4 zákona)

Potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zkoušeného,
b)   obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení,
c)   typ bezpečnostního školení, ze kterého byla zkouška složena,
d)   místo a datum konání zkoušky,
e)   datum a razítko držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení,
f)   podpis zaměstnance provádějícího bezpečnostní školení.

§ 15
Osobní údaje předkládané zaměstnavateli(K § 86b odst. 5 zákona)

(1) Pro účely ověření spolehlivosti předloží zaměstnanec leteckého dopravce nebo poskytovatele leteckých služeb doklady, které obsahují tyto osobní údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství,
d)   adresu místa trvalého pobytu, u cizince adresu místa pobytu nebo bydliště v cizině,
e)   názvy zaměstnavatelů za posledních 5 let s uvedením data vzniku a skončení pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru.

(2) Zaměstnanec pro účely ověření spolehlivosti dále předloží

a)   prohlášení, že není omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům,
b)   výpis z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemnost státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce.

§ 16
Postup při provádění ověření spolehlivosti(K § 86b odst. 5 zákona)

(1) Ověření spolehlivosti se provádí na základě úplnosti předložených dokladů.

(2) Bezúhonnost se ověřuje výpisem z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce.

(3) Zaměstnavatel vydá o výsledku ověření spolehlivosti zaměstnanci písemné potvrzení.

(4) Výsledek ověření spolehlivosti Úřad pro civilní letectví sdělí žadateli písemně.

§ 17
Vzor žádosti o ověření spolehlivosti(K § 86b odst. 5 zákona)

Vzor žádosti o ověření spolehlivosti osob, u nichž ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb.

§ 18

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písm. a) se slova "označení leteckého dopravce, číslo, pod kterým byla vydána licence," a slova "a datum zahájení obchodní letecké dopravy" zrušují.

2. V § 18 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví.
2)   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
3)   Část 12 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví.
4)   § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.