Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


384

VYHLÁŠKA

ze dne 20. července 2006,

kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 3a odst. 11, § 4 odst. 15, § 5 odst. 9, § 6 odst. 9, § 7 odst. 6, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 4, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15 a § 19a odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

§ 2
Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu[K § 3 odst. 2, 4 až 6 a 8, § 7 odst. 6 písm. e), f) a s), § 15 odst. 4 písm. c), § 19 odst. 15 písm. c) zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech V oddílech 2 a 3.

(2) Rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál zemědělských a zeleninových druhů může být uváděn do oběhu s klíčivostí až o 10 % nižší, než je stanoveno v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V oddílech 2. Dodavatel na zvláštní návěsce vyznačí hodnotu klíčivosti, číslo partie a u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu3), místo trvalého pobytu nebo pobytu4), a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4); u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky. Současně na úřední návěsce vyznačí, že dané osivo nesplňuje požadavky na klíčivost stanovené v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V oddílech 2. U osiva určeného k uvedení do oběhu konečnému spotřebiteli na území České republiky může dodavatel informaci o snížené klíčivosti uvést v doprovodném dokladu.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na osivo dovezené ze třetích zemí s výjimkou osiva uznávaného podle § 4 odst. 13 zákona.

(4) Rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál druhů pšenice, žita, tritikale, ječmene, kukuřice a lnu smí být uváděn do oběhu jen mořený; jako nemořený smí být uváděn do oběhu, jen nejsou-li v něm překročeny mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmů uvedené v přílohách č. 1, 3 až 6 a 8 částech V oddílech 3.

(5) Jako nemořené lze uvádět do oběhu osivo druhů neuvedených v odstavci 4, nepřesahuje-li v něm výskyt škodlivých organizmů hodnoty uvedené v přílohách č. 1, 3 až 6 a 8 částech V oddílech 3. Osivo druhů, u nichž není limit výskytu škodlivých organismů stanoven, se smí uvádět do oběhu i nemořené.

(6) Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací, po které může být

a)   rozmnožovací materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího materiálu předstupňů,
b)   certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech II.

§ 3
Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd(K § 3a odst. 4, 7 a 11 zákona)

(1) Množství osiva úředně nezapsaných odrůd, které lze povolit pro každou odrůdu jednotlivých druhů, nesmí překročit procentní podíly osiva stejného druhu každoročně využívaného k zásevu na zemědělskou půdu v České republice, a to

a)   0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, ječmen, oves, hrách a bob polní,
b)   0,05 % pro pšenici tvrdou,
c)   0,1 % pro ostatní druhy s výjimkou zeleninových druhů.

(2) Pokud množství podle odstavce 1 nepostačují k výsevu na plochu 10 ha, může být povoleno množství potřebné k osetí této plochy. U osiva zeleninových druhů není množství stanoveno.

(3) Osivo úředně nezapsaných odrůd uvedené do oběhu musí splňovat požadavky na vlastnosti certifikovaného rozmnožovacího materiálu uvedeného v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V oddílech 2 a v příloze č. 7 části V.

(4) Žádost o povolení nebo obnovení povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy se podávají na formuláři uvedeném v příloze č. 9. K žádosti o obnovení povolení musí být přiloženy tyto doklady:

a)   kopie původního povolení,
b)   další informace k popisu odrůdy, o udržovacím šlechtění, o pěstování nebo použití odrůdy, které nebyly součástí původního povolení,
c)   doklad o tom, že stále probíhají zkoušky k registraci odrůdy.

(5) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") namátkově kontroluje množství a kvalitu osiva uvedeného do oběhu podle § 3a zákona a způsob jeho použití. Součástí kontroly je i kontrola označování předepsanými návěskami.

§ 4
Uznávací řízení[K § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h) a r) zákona]

(1) Žádosti o uznání množitelského porostu a osiva se podávají na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9.

(2) Žádost o uznání množitelského porostu se podává každoročně

a)   do 31. března pro
1.  ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky),
2.  obilniny ozimé (ječmen, pšenice, žito, tritikale),
3.  vikev ozimou,
4.  jeteloviny a trávy z první seče,
5.  salát a špenát setý na podzim,
b)   do 30. dubna pro
1.  hrách polní a zahradní,
2.  jarní formy olejnin,
3.  pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, semenice dvouletých zelenin, sazečku kapusty ozimé, pekingské zelí,
4.  zeleniny rychlené - semenice,
c)   do 10. května pro
1.  obilniny jarní, svazenku,
2.  luskoviny polní (bob polní, vikev panonská, vikev setá, vikev huňatá),
3.  semenice semenných okopanin,
4.  len,
5.  anýz, fenykl, kmín, koriandr,
6.  brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky pařeništní a skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou,
d)   do 20. května pro
1.  brambory,
2.  jílek jednoletý,
3.  kukuřici, proso, pohanku,
e)   do 10. června pro
1.  fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici,
2.  jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté pícniny,
3.  lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, štěrbák, tykev, meloun,
f)   do 20. června pro jeteloviny z druhé seče,
g)   do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných okopanin,
h)   do 30. září pro řepku ozimou,
i)   do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky.

(3) Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, je dodavatel povinen podat žádost o uznání množitelského porostu nejpozději jeden měsíc před předpokládaným termínem této přehlídky.

(4) Vzory žádostí a dokladů vydávaných Ústavem nebo pověřenou osobou jsou uvedeny v přílohách č. 9 a 10.

§ 5
Uznávání osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh[K § 4 odst. 10 písm. b) a c), odst. 13 písm. c) a odst. 14 zákona]

(1) Při uznávání osiva, které bylo sklizeno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh, Ústav ověří, že byla provedena přehlídka množitelského porostu vyhovující požadavkům stanoveným v předpisech Evropských společenství, které jsou srovnatelné s požadavky uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech III.

(2) U osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh, se úředními zkouškami ověří, že splňuje požadavky na vlastnosti osiva uvedené v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V.

(3) Osivo zemědělských druhů a zeleniny s výjimkou brambor se smí uznávat podle § 4 odst. 10 zákona v kategoriích základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál a podle § 4 odst. 13 zákona v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál.

§ 6
Uznávání množitelských porostů[K § 5 odst. 1 písm. g), i) a k), odst. 5 písm. a) a c), odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a), b), i) a l) až p) zákona]

(1) K ověření původu rozmnožovacího materiálu podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona dodavatel při podání žádosti o uznání množitelského porostu předloží

a)   doklad o uznání osiva, které bylo použito pro založení porostu, a to včetně osiva z jiného členského státu, nebo
b)   u víceletých druhů ve druhém, popřípadě dalším množitelském roce

1. 

doklad o uznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období, nebo

2. 

doklad o neuznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období za předpokladu, že důvodem neuznání množitelského porostu nebyla nevyhovující pravost nebo čistota odrůdy,

c)   mezinárodně platný doklad, popřípadě posudek Ústavu vystavený na základě kontroly provedené Ústavem u rozmnožovacího materiálu, který byl dovezen podle § 18 zákona, nebo
d)   prohlášení šlechtitele nebo udržovatele odrůdy v případě, že je porost zakládán ze šlechtitelského materiálu.

Doklady podle písmen a) a b) nebo posudek podle písmene c) mohou být nahrazeny uvedením čísla těchto dokladů na žádosti.

(2) Požadavky na vlastnosti množitelských porostů jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech III a IV. Vlastnostmi množitelských porostů hodnocenými při přehlídce množitelského porostu, které se zapisují do záznamu o přehlídce množitelského porostu uvedeného v příloze č. 9, se rozumí

a)   sled předplodin na pozemku v předcházejících letech,
b)   minimální vzdálenost od porostu stejného nebo příbuzného druhu, který by mohl cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost,
c)   minimální vzdálenost k zamezení mechanické příměsi jiných druhů a odrůd,
d)   celkový stav množitelského porostu, tj. posouzení vyrovnanosti, zapojenosti, celkového vzhledu rostlin, popřípadě stupně polehnutí,
e)   nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jiných odrůd nebo zřetelně odchylných typů, rostlin plevelných druhů a jiných příměsí,
f)   nejvyšší povolený počet rostlin napadených škodlivými organismy.

(3) Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů, popřípadě limity těchto vlastností jsou uvedeny v příloze č. 7 části III oddíle 4 tabulce 3.4 b.

(4) Požadavky na vlastnosti pozemku a na vlastnosti půdy, na kterém je množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován, jsou uvedeny v příloze č. 7 části III oddíle 1.

(5) Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy rostlin jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 7
Uznávání rozmnožovacího materiálu[K § 6 odst. 4, 5 a 9, § 7 odst. 6 písm. d) a j) zákona]

(1) Výčet a rozsah úředních zkoušek rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů je uveden v přílohách č. 1 až 8 částech V oddílech 1.

(2) Vlastnosti rozmnožovacího materiálu jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech V.

(3) Osivo nesmí obsahovat živé skladištní škůdce, jejichž výčet je uveden v příloze č. 12.

(4) Záznamy podle § 7 odst. 1 zákona vede dodavatel

a)   v listinné podobě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9, nebo
b)   v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

§ 8
Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti(K § 8 odst. 3 zákona)

(1) Provedení zkoušek u osiva uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti, jejichž výčet je uveden v příloze č. 13, zajistí dodavatel.

(2) Druhy, jejichž osivo se smí uvádět do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti, a požadavky na vlastnosti tohoto osiva jsou uvedeny v příloze č. 13.

(3) Evidence o osivu uvedeném do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti se vede současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

§ 9
Standardní osivo[K § 9 odst. 1, odst. 2 písm. b) bod 2, § 7 odst. 6 písm. d) a j) zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti standardního osiva uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 8 části V.

(2) Záznamy podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona se vedou

a)   v listinné podobě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9, nebo
b)   v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(3) Záznamy o stavu množitelského porostu, z něhož pochází standardní osivo, se vedou v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9.

§ 10
Obchodní osivo[K § 11 odst. 1 písm. d), odst. 3 písm. a), c) a d) zákona]

(1) Jako obchodní osivo lze uvádět do oběhu osivo těchto zemědělských druhů:

a)   hořčice černá,
b)   lesknice vodní,
c)   lipnice roční,
d)   pískavice řecké seno,
e)   vičenec,
f)   vikev panonská,
g)   kopyšník,
h)   troskut prstnatý.

(2) Obchodní osivo musí být druhově pravé a musí splňovat požadavky na vlastnosti obchodního osiva uvedené v přílohách č. 2, 3 a 5 v částech V.

(3) Evidence o vyrobeném a do oběhu uvedeném obchodním osivu se vede současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

§ 11
Směs osiv[K § 12 odst. 5, odst. 7 písm. b) a d), § 19 odst. 15 písm. e) zákona]

(1) Směsi osiv odrůd jednoho nebo více druhů (dále jen "směs"), jejíž výrobu nebo uvádění do oběhu dodavatel Ústavu ohlásí, přidělí Ústav registrační číslo způsobem uvedeným v příloze č. 11.

(2) Způsob míchání a zařízení, na kterém se směs připravuje, musí zaručit rovnoměrnost složení směsi v partii i v jednotlivých obalech podle hmotnostního procentního podílu jednotlivých složek oznámeného dodavatelem při registraci směsi.

(3) Dodavatel směsi vede evidenci

a)   o míchání směsi na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9,
b)   o uvádění směsi do oběhu, a to obdobně, jako je evidence podle § 7 odst. 4.

Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(4) Směs smí být uváděna do oběhu pouze v uzavřených a označených obalech nebo v malém balení.

(5) Balení směsi se označuje úřední návěskou zelené barvy; náležitosti návěsky pro směsi osiv jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4 a 8 částech VI.

§ 12
Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství(K § 13 odst. 6 zákona)

(1) Dodavatel vede evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu pro ekologické zemědělství současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(2) Dodavatel po uznání osiva poskytuje Ústavu informace pro aktualizaci elektronické databáze odrůd, jejichž rozmnožovací materiál získaný z ekologického zemědělství je dostupný na území České republiky, v listinné podobě na formuláři, který je uveden v příloze č. 9, nebo v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9.

§ 13
Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd(K § 14 odst. 6 zákona)

Dodavatel vede evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu geneticky modifikovaných odrůd současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

Sazenice zeleniny [K § 15 odst. 4, § 19 odst. 15 písm. c) zákona]
§ 14

(1) Požadované vlastnosti sazenic zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 14.

(2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají do obalů zabraňujících jejich poškození a záměnu nebo smíchání jednotlivých partií. Dojde-li během balení, skladování, přepravy nebo při dodání ke smíchání partií sazenic zeleniny různého původu, provede dodavatel v evidenci záznam o složení nové partie a o původu jejích jednotlivých složek.

(3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se opatřují návěskou, štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto doklady musí být vyrobeny z vhodného materiálu a nesmí být použity opakovaně.

(4) Doklad podle odstavce 3 obsahuje

a)   text "ES kvalita",
b)   název členského státu nebo jeho kód,
c)   označení příslušného úřadu nebo jeho kód,
d)   registrační číslo dodavatele,
e)   název dodavatele,
f)   číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu,
g)   datum vystavení dokladu,
h)   číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva,
i)   název druhu a odrůdy zeleniny,
j)   latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li zároveň rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona5),
k)   množství,
l)   při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu.

(5) Je-li rozmnožovací materiál sazenic zeleniny opatřen rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona5), nahrazuje tento pas údaje uvedené v odstavci 4 s výjimkou údajů uvedených pod písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně odděleny.

§ 15

(1) Dodavatel zajistí podmínky pro sledování kritických bodů ve výrobním procesu sazenic zeleniny. Kritickými body se rozumí

a)   použité osivo, původ a kvalita vegetativních částí rostlin,
b)   výsev, přepichování, řízkování, sázení a použitý substrát,
c)   metody pěstování,
d)   péče o pěstované rostliny, způsob hnojení a chemické ochrany,
e)   manipulace s rostlinami,
f)   hygiena,
g)   balení,
h)   skladování,
i)   doprava, průvodní doklady sazenic zeleniny, popřípadě další administrativní úkony s dopravou související.

(2) Evidence pro sazenice zeleniny podle § 15 odst. 4 písm. e) zákona musí být vedena řádně, jednotlivé údaje na sebe musí navazovat tak, aby byly kontrolovatelné Ústavem nebo pověřenou osobou. Evidence může být vedena

a)   v listinné podobě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9, nebo
b)   v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(3) Na dodavatele sazenic zeleniny, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 9 zákona, se nevztahují ustanovení odstavců 2 a 4.

(4) Sadba česneku, sazečky cibule a šalotky musí splňovat kromě požadavků uvedených v § 14 odst. 2 až 5 a v odstavcích 1 až 3 rovněž tyto požadavky:

a)   rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, který byl kontrolován,
b)   množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených v příloze č. 14 nebo byl proti těmto organizmům vhodným způsobem ošetřen,
c)   vlastnosti rozmnožovacího materiálu musí odpovídat požadavkům stanoveným v příloze č. 14.

§ 16
Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele(K § 16 odst. 6 a 11 zákona)

(1) Dodavatel, který podléhá registraci podle § 16 odst. 1 zákona, podá žádost o registraci osoby na formuláři uvedeném v příloze č. 9.

(2) Dodavatel, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 6 zákona, oznámí zahájení, popřípadě ukončení činnosti na formulářích uvedených v příloze č. 9.

§ 17
Pověřování osob[K § 17 odst. 2, 3 a 5 písm. b), odst. 13 písm. a) až c) zákona]

(1) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 zákona

a)   prokáží nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti předložením úředně ověřeného dokladu o získání potřebného vzdělání podle § 17 odst. 8 zákona,
b)   musí splnit technickou způsobilost pro dané pověření podle přílohy č. 15, včetně možnosti internetového připojení pro komunikaci s Ústavem.

(2) Odbornou způsobilost podle § 17 odst. 8 zákona prokazují osoby předložením úředně ověřeného dokladu o získání potřebného vzdělání.

(3) Pověření podle § 17 odst. 2, 3 a 5 zákona může být uděleno pro jednotlivé druhy nebo skupiny druhů uvedené v druhovém seznamu zákona jako zemědělské nebo zeleninové druhy a pro kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál a obchodní osivo.

(4) Podrobnosti provádění úkonů podle § 17 odst. 1 až 3, 5 a 7 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 16 až 19.

(5) Množitelské porosty, u kterých provádějí přehlídky pověřené osoby, podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. Úřednímu dozoru podléhá minimálně 5 % množitelských porostů. K následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty se odebírají vzorky z partií osiva sklizeného z množitelských porostů. Tato kontrola činí minimálně 5 % množitelských porostů. Následná kontrola se provádí buď laboratorně nebo vegetačními zkouškami.

(6) Partie osiva vzorkované pověřenými osobami podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K následné kontrole se odebírají vzorky z partií osiva určeného k uznávacímu řízení, které nebyly vzorkovány automatickým vzorkovadlem. Tato kontrola činí minimálně 5 % vzorkovaných partií, přičemž bude zaměřena rovnoměrně na jednotlivé druhy. Následná kontrola se provádí laboratorně podle stanoveného postupu; část vzorků je podrobena kontrole vegetačními zkouškami. V případě automatického vzorkovadla se provádí úřední dozor na správnost přípravy laboratorních vzorků.

(7) Partie osiva zkoušené v rámci uznávacího řízení pověřenými osobami podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K následné kontrole se odebírají vzorky z partií osiva určeného k uznávacímu řízení, které jsou pro tyto účely uložené v pověřené laboratoři. Tato kontrola činí minimálně 5 % vzorkovaných partií, přičemž vzorky musí být odebrány rovnoměrně podle jednotlivých druhů plodin. Následná kontrola se provádí laboratorně podle stanoveného postupu. Přímo v pověřené laboratoři se provádí úřední dozor, při kterém se kontroluje správnost dodržování postupů a úkonů stanovených v přílohách č. 16 až 19.

(8) Osoba, která se uchází o pověření laboratoře, musí disponovat zařízením potřebným pro zkoušené druhy, jehož výčet je podle jednotlivých skupin druhů uveden v příloze č. 15, a laboratoř musí být umístěna v prostorách popsaných v příloze č. 15.

§ 18
Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí(K § 18 zákona)

Oznámení podle § 18 odst. 10 zákona lze učinit na formuláři uvedeném v příloze č. 9. Označování a balení rozmnožovacího materiálu [K § 19 odst. 12 a odst. 15 písm. a) až d), f) až i) zákona]

§ 19

(1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a nezaměnitelně označen způsobem uvedeným v odstavci 3, který vylučuje záměnu nebo pochybnost o obsahu. K označování rozmnožovacího materiálu jsou používány v závislosti na kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu

a)   úřední návěsky minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle přílohy č. 20, nebo
b)   návěsky využívané pro mezinárodní obchod podle pravidel Mezinárodní asociace pro zkoušení semen a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podle přílohy č.  20, nebo
c)   návěsky dodavatele minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle přílohy č. 20 pro kategorii standardní rozmnožovací materiál, nebo
d)   návěsky dodavatele a zvláštní návěsky vylučující záměnu s podmínkami uvedenými v písmenech a) až c) v ostatních případech.

(2) Minimální rozměr úředních návěsek a návěsek pro zemědělské druhy a zeleniny je 110 x 67 mm; barvy návěsek pro kategorie a generace rozmnožovacího materiálu, způsob použití a vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 20.

(3) Za způsob označování obalů se považuje

a)   šitá nebo vázaná návěska, nebo
b)   nalepovací etiketa, nebo
c)   potisk obalů minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a barvy stanovené v příloze č. 20 pro balení osiva obilnin, krmných plodin, olejnin a přadných rostlin v kategoriích základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál, nebo
d)   všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a barvy stanovené v příloze č. 20.

(4) Úřední návěska nebo návěska musí být zhotovena z neroztržitelného nebo špatně odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně. Potisk obalů může být proveden jen formou tisku předepsaných údajů nesmazatelnou barvou a pod úředním dozorem.

(5) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod podle odstavce 1 písm. b) musí být zajištěn úřední pojistkou tak, aby nebylo možné obal otevřít bez toho, že by bylo zřetelně patrné jeho otevření; návěsky, které jsou na obal přivazovány, musí být upevněny pod úřední pojistkou.

(6) Za úřední pojistku se považuje

a)   plomba z nebarveného plechu,
b)   nálepka nebo samolepicí páska neodstranitelná bez porušení,
c)   prošitá návěska u strojově zašívaných obalů,
d)   ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva,
e)   samolepicí nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových obalů, které nemají jiný otvor a nemohou být otevřeny bez porušení,
f)   strojově prošitý obal zamezující záměně,
g)   plechový obal, který nelze otevřít bez poškození,
h)   vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení.

§ 20

(1) Další požadavky na úřední návěsku jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(2) Úřední návěskou a úřední pojistkou musí být označeny i velkoobjemové kontejnery a návěsy určené k přepravě osiva uzavřené plachtou. Sadba brambor může být na žádost odběratele se souhlasem Ústavu a pod jeho dozorem přepravována i bez uzavření. Návěska musí být součástí doprovodných úředních dokladů partie.

(3) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červencem 1970 může být na návěsce uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, pokud to udržovatel odrůdy předem oznámí Ústavu nebo příslušnému úřadu jiného členského státu. Tento odkaz se uvede za názvem odrůdy, od něhož musí být zřetelně oddělen pomlčkou, a nesmí být uveden výrazněji než samotný název odrůdy. V souvislosti s uvedeným udržovacím šlechtěním nesmí být poukazováno na žádné zvláštní vlastnosti odrůdy.

(4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 19 odst. 1 písm. b) musí obsahovat údaje předepsané pravidly schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj uvedené v příloze č. 20.

(5) Osivo s neukončenou certifikací se označuje úřední návěskou šedé barvy; hmotnost partie není přitom omezena. Úřední návěska, jejíž vzor je uveden v příloze č. 20, obsahuje

a)   označení certifikačního úřadu, který je odpovědný za provedení přehlídky, a státu nebo jejich počáteční písmena,
b)   název druhu (u osiva řepy označení, zda se jedná o cukrovku nebo krmnou řepu),
c)   název odrůdy (v případě inbredních linií, hybridů odrůd obilnin, olejnin a přadných rostlin určených výhradně k použití jako komponenty hybridních odrůd slovo "komponent", v případě hybridů odrůd obilnin, olejnin a přadných rostlin slovo "hybrid"),
d)   kategorie a generace,
e)   číslo množitelského porostu nebo číslo partie,
f)   hmotnost,
g)   označení "Osivo s neukončenou certifikací".

(6) Úřední doklad pro osivo s neukončenou certifikací obsahuje

a)   označení certifikačního úřadu a státu,
b)   název druhu a název odrůdy; u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku,
c)   označení kategorie a generace,
d)   původ osiva použitého k založení množitelského porostu a označení země, která toto osivo uznala,
e)   číslo množitelského porostu nebo číslo partie,
f)   výměru množitelského porostu,
g)   množství osiva sklizeného z množitelského porostu a počet balení,
h)   potvrzení, že množitelský porost vyhověl požadavkům srovnatelným s požadavky uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8,
i)   výsledek předběžné zkoušky osiva, pokud o ni dodavatel požádal.

(7) Je-li třeba rozmnožovací materiál nově zabalit, a to z důvodu poškození nebo nutnosti použít jiný obal, musí být pod úředním dozorem provedeno

a)   odstranění původních úředních pojistek a úředních návěsek,
b)   přebalení původního rozmnožovacího materiálu do nových obalů,
c)   opětovné uzavření s novou úřední pojistkou a úřední návěskou. Nová úřední návěska na rozmnožovacím materiálu znovu přebaleném musí obsahovat všechny původní údaje včetně textu "znovu baleno a označeno".

Ústav potvrdí protokol o provedené manipulaci na formuláři uvedeném v příloze č. 9.

§ 21

(1) Balení šlechtitelského rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou fialové barvy. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(2) Balení rozmnožovacího materiálu předstupňů se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou bílé barvy s fialovým diagonálním pruhem. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(3) Balení základního rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou bílé barvy. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(4) Balení certifikovaného rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou

a)   modré barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál první generace,
b)   červené barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál druhé generace s výjimkou sadby brambor, u kterých se pro obě generace používá návěska modrá.

Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(5) Balení standardního osiva se označuje návěskou žluté barvy. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v příloze č. 8 části VI.

(6) Balení osiva úředně nezapsaných odrůd se označuje návěskou oranžové barvy. Vzor návěsky je uveden v příloze č. 20.

§ 22
Malé balení[K § 12 odst. 2 písm. d), odst. 7 písm. a), § 19a odst. 1 a 6 zákona]

(1) Nejvyšší povolená hmotnost nebo počet kusů, které se považují za malé balení, a způsob jejich označování jsou uvedeny pro jednotlivé druhy v přílohách č. 1 až 8 částech VII.

(2) Podrobnosti o způsobu označování malého balení jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VII.

§ 23
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1. 

Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. 

2. 

Vyhláška č. 40/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.  175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

§ 24
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář

Jan Strakoš - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a další. Autor ve svém ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Husták, Šovar, Franěk, Smutný, Celtová, Doležalová - C. H. Beck

Popis Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář: - Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn. - Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.