Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


376

VYHLÁŠKA

ze dne 17. července 2006

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 5, § 23a odst. 7, § 34h odst. 9, § 35 odst. 3, § 49e odst. 6 a § 53b odst. 1, 2 a 5 zákona a podle § 66 odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje

a)   prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy,
b)   vzor žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a vzor osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální,
c)   prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy podle druhu a rozsahu vykonávaných činností a obsah výroční zprávy o bezpečnosti,
d)   vzor žádosti o vydání osvědčení dopravce a vzor osvědčení dopravce,
e)   obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu,
f)   stanovení závažných nehod v drážní dopravě, nehod a ohrožení, u kterých Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností jejich vzniku,
g)   druhy mimořádných událostí v drážní dopravě, postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí,
h)   vzor zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události.

§ 2
Prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy

(1) Systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy obsahuje v závislosti na druhu a rozsahu vykonávaných činností provozovatele dráhy celostátní nebo regionální nebo dopravce na těchto dráhách tyto prvky:

a)   určení organizačního uspořádání provozovatele dráhy nebo dopravce a působnosti organizačních složek,
b)   stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců provozovatele dráhy za bezpečnost při provozování dráhy a organizaci drážní dopravy, zejména za zajištění bezpečné obsluhy dráhy, údržby součástí dráhy pro bezpečné provozování dráhy, zajištění kontroly bezpečné obsluhy dráhy a organizování drážní dopravy, zajištění kontroly jakosti dodávek materiálu a výrobků pro provozování dráhy s vlivem na bezpečnost provozu a za kontrolu činnosti subdodavatelů nebo stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců dopravce za bezpečnost při provozování drážní dopravy, zajištění kontroly bezpečného technického stavu drážních vozidel, jakosti dodávek materiálu a výrobků pro provozování drážní dopravy s vlivem na bezpečnost provozu a za kontrolu činnosti subdodavatelů,
c)   určení odpovědnosti za průběžné vedení dokumentace o všech důležitých částech systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy,
d)   stanovení bezpečnostních cílů a opatření k soustavnému zlepšování systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy.

(2) Požadavky na systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 3
Vzor žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a vzor osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální

Vzor žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Vzor osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 4
Obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy

(1) Výroční zpráva o bezpečnosti provozování dráhy celostátní nebo regionální obsahuje vyhodnocení stavu systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy, alespoň:

a)   informace o plnění bezpečnostních cílů, které si provozovatel dráhy stanovil, a výsledky plnění opatření k soustavnému zlepšování systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy,
b)   evidenční přehled o mimořádných událostech za uplynulý kalendářní rok podle přílohy č. 4 této vyhlášky,
c)   výsledky vnitřních kontrol systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy,
d)   údaje o závadách a poruchách při provozování dráhy, které mohly vést ke vzniku nehody nebo závažné nehody.

(2) Výroční zpráva o bezpečnosti provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo dráze regionální obsahuje vyhodnocení stavu systému zajištění provozování drážní dopravy, alespoň:

a)   informace o plnění bezpečnostních cílů, které si dopravce stanovil, a výsledky plnění opatření k soustavnému zlepšování systému zajišťování bezpečnosti drážní dopravy,
b)   evidenční přehled o mimořádných událostech za uplynulý kalendářní rok podle přílohy č. 4 této vyhlášky,
c)   výsledky vnitřních kontrol systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy,
d)   údaje o závadách a poruchách při provozování drážní dopravy, které mohly vést ke vzniku nehody nebo závažné nehody.

§ 5
Vzor žádosti o vydání osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo regionální a vzor osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo regionální

Vzor žádosti o vydání osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo regionální je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky. Vzor osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo regionální je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

§ 6
Obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu

Výroční zpráva Drážního úřadu obsahuje informace o činnostech Drážního úřadu na úseku bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních, alespoň o

a)   vývoji bezpečnosti na dráze celostátní a dráhách regionálních, včetně evidenčního přehledu o mimořádných událostech za uplynulý rok podle přílohy č.  4 této vyhlášky na dráze celostátní a dráhách regionálních,
b)   důležitých změnách v právních předpisech týkajících se bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální,
c)   vývoji v oblasti udělování osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce,
d)   výsledcích a zkušenostech získaných z výkonu státního dozoru nad činností provozovatelů dráhy celostátní a drah regionálních a dopravců v drážní dopravě na těchto dráhách, provedeného Drážním úřadem.

§ 7
Postup při vzniku mimořádné události v drážní dopravě

(1) Provozovatel dráhy a dopravce zřizují samostatná nebo společná ohlašovací pracoviště, která zajistí ohlášení vzniku mimořádné události podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání.

(2) Vznikne-li mimořádná událost při provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, provozovatel dráhy a dopravce zajišťuje, aby každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo dopravci, kteří se svou pracovní činností podílejí na provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, neprodleně ohlásili na určené ohlašovací pracoviště její vznik, pokud tuto událost zjistili sami nebo se o ní věrohodně dozvěděli.

(3) Ohlašovací pracoviště po vzniku mimořádné události při provozování dráhy a drážní dopravy podle její povahy provede bez zbytečné prodlevy opatření k zabránění vzniku dalších škod a bezodkladně ohlásí vznik mimořádné události

a)   Drážní inspekci podle ustanovení § 8,
b)   Policii České republiky, jde-li o mimořádnou událost s následky smrti, újmy na zdraví, značné škody na majetku3) nebo na životním prostředí, a dále ve všech případech, kdy je důvodné podezření, že ke vzniku mimořádné události došlo v důsledku spáchání trestného činu,
c)   operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru České republiky, popřípadě zdravotnické záchranné službě, je-li potřebné zajistit záchranné práce4) a nelze-li je provést vlastními prostředky provozovatele dráhy a dopravce.

V ohlášení se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, její stručný popis a následky, jméno ohlašovatele a komunikační spojení na něj.

(4) Provozovatel dráhy a dopravce stanoví pro potřeby rychlého ohlášení mimořádné události vlastní organizační opatření ve formě ohlašovacího rozvrhu. Ohlašovací rozvrh je součástí systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy; musí být alespoň jednou ročně aktualizován a musí být přístupný na všech pracovištích, která provozovatel dráhy a dopravce pověřil ohlašováním mimořádných událostí.

§ 8
Oznamování vzniku mimořádné události Drážní inspekci

(1) Vznik mimořádné události při provozování dráhy nebo drážní dopravy oznamuje Drážní inspekci ohlašovací pracoviště, určené provozovatelem dráhy nebo dopravcem, bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností podle odstavce 2. Vznik ohrožení může provozovatel dráhy nebo dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání oznamovat po dohodě s Drážní inspekcí souhrnně za uplynulé dohodnuté časové období.

(2) Oznámení se předává Drážní inspekci telefonicky nebo formou elektronického dálkového připojení nebo telekomunikačním zařízením. V oznámení se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, její stručný popis a následky, tj. počet usmrcených a zraněných osob, předběžný odhad škody a předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy.

§ 9
Opatření na místě mimořádné události

(1) Ke zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události vzniklé při provozování dráhy a provozování drážní dopravy pověřují provozovatel dráhy a dopravce, a to každý samostatně, osobu odborně způsobilou k činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání; pověřenou odborně způsobilou osobou se rozumí zaměstnanec nebo osoba v jiném smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo dopravci (dále jen "pověřená osoba"). Pověřená osoba je oprávněna k zajištění místa mimořádné události, k pořízení dokumentace postupu při zabezpečení a obsluze dráhy a organizace drážní dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního vozidla v souvislosti se vznikem mimořádné události a příčinou události, k vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události a k návrhu odpovědnosti za její vznik.

(2) Pověřená osoba umožní na požádání zaměstnanců Drážní inspekce jim nahlížet do všech dokladů souvisejících se vznikem mimořádné události, zejména do záznamů výpovědí zaměstnanců, vyhodnocení elektronických záznamů o činnosti zařízení, dokladů o zjištěném stavu určeného technického zařízení, zápisů o stavu zařízení, protokolů o měření, umožní jim pořizovat z nich kopie, výpisy nebo fotodokumentaci a na místě vyřizuje jejich dožádání.

(3) Změny původního stavu na místě mimořádné události jsou přípustné do příchodu orgánů činných v trestním řízení a zaměstnance Drážní inspekce jen po souhlasu velitele zásahu složek integrovaného záchranného systému5). Nezasahují-li tyto osoby, jsou změny původního stavu na místě mimořádné události přípustné po souhlasu pověřené osoby provozovatele dráhy nebo dopravce podle odstavce 1, jde-li o provádění záchranných prací4), nebo v souladu s ustanovením zvláštních právních předpisů6). V těchto případech pověřená osoba vyhotoví náčrtek s vyznačením původní situace a provedených odklizovacích prací pro obnovení provozování dráhy a drážní dopravy, popřípadě se místo (původní situace) zdokumentuje technickými prostředky. Za pořízení náčrtku a zdokumentování místa mimořádné události odpovídá pověřená osoba, která dala příkaz nebo souhlas k provedení změn.

(4) Pověřená osoba na místě mimořádné události podle její povahy postupuje podle pokynů orgánů činných v trestním řízení a zaměstnance Drážní inspekce, jsou-li přítomni, zejména

a)   zabrání pohybu veškerých zúčastněných drážních a jiných vozidel, manipulaci s ovládacími prvky a jakékoliv obsluze zúčastněných zařízení majících vliv na mimořádnou událost a přemísťování věcí souvisejících s mimořádnou událostí, a to až do vydání souhlasu se zahájením odklizovacích prací s výjimkou případu, kdy je to nutné pro provádění záchranných prací4) nebo dovoluje-li to ustanovení zvláštních právních předpisů6),
b)   označí místa a polohy osob a věcí, které bylo nutno při záchranných pracích přemístit,
c)   shromáždí dostupné písemné doklady, nahrávky záznamových zařízení používaných při provozování dráhy a drážní dopravy a záznamy z rychloměrů drážních vozidel tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, znehodnocení nebo dodatečné úpravě,
d)   zajistí stopy při vykolejení drážního vozidla před jejich znehodnocením, a to včetně dostatečného prostoru před a za místem vykolejení, a zaznamená je do nákresu nebo pořídí fotodokumentaci,
e)   zjistí a zapíše stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na dráze, zejména stav bezpečnostních závěrů, počítadel, stav návěstidel, postavení výhybek; zajistí elektronický záznam o činnosti zařízení a jeho vyhodnocení,
f)   zjistí a zaznamená všechny dostupné okolnosti vzniku mimořádné události, na elektrizované trati stav trakčního vedení, jednání účastníků mimořádné události související se vznikem události a vlivy povětrnostních podmínek a okolí na provozování dráhy a drážní dopravy,
g)   vyžádá si identifikační údaje zúčastněných zaměstnanců a ostatních účastníků mimořádné události, popřípadě dalších osob, které jsou přímými svědky mimořádné události; identifikačními údaji se rozumí jména a příjmení, datum narození a adresa bydliště, název zaměstnavatele a místo pracoviště,
h)   zajistí provedení orientační dechové zkoušky u zúčastněných zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce na požití alkoholu nebo jiných návykových látek; v případě podezření ovlivnění zaměstnance alkoholem nebo jinými návykovými látkami musí být u zaměstnance zajištěno odborné lékařské vyšetření lékařem závodní preventivní péče nebo lékařem podle určení orgánů činných v trestním řízení,
i)   rozhodne o pokračování pracovní činnosti zúčastněných zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce, kteří jsou prokazatelně rozrušeni vznikem mimořádné události nebo u kterých lze předpokládat odpovědnost za její vznik, jde-li o mimořádnou událost s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody na majetku a nejedná-li se o práce záchranné4),
j)   vyhotoví dokumentaci stavu dotčené dopravní cesty dráhy, stavby na dráze, zařízení a drážního vozidla v době vzniku mimořádné události,
k)   pořídí předběžný odhad vzniklé škody.

(5) Účastníkem mimořádné události se pro účely této vyhlášky rozumí fyzické a právnické osoby dotčené mimořádnou událostí, nebo které se svou činností na jejím vzniku podílely.

§ 10
Příslušnost ke zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události

(1) Provozovatel dráhy a dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání zajišťuje, aby při vzniku mimořádné události na jím provozované dráze, provozovaném drážním vozidle bylo provedeno zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události a odpovědnosti za její vznik.

(2) Dokumentaci zjištěných skutečností podle § 9 odst. 4 vede pověřená osoba ve spisu, jehož součástí jsou výsledky zjišťování okolností vzniku mimořádné události a pravděpodobné příčiny, pořízené zápisy, odhad vzniklé škody, její skutečná výše a návrh na stanovení odpovědnosti za vznik mimořádné události.

(3) Při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události pověřená osoba vyhodnocuje podle povahy mimořádné události zejména

a)   výsledky ohledání místa mimořádné události,
b)   shromážděnou dokumentaci a záznamy,
c)   výsledky měření na místě mimořádné události, výsledky kontroly technického stavu drážního vozidla nebo zařízení a prováděné zápisy o stavu stavby dráhy, technický stav vozidla nebo součástí dopravní cesty,
d)   vysvětlení zúčastněných zaměstnanců ke vzniku mimořádné události v souvislosti s plněním pracovních úkolů a případná vyjádření dalších osob.

(4) Na základě rozboru skutečností podle odstavce 3 a jejich porovnáním se vztažnými skutečnostmi stanovenými technickými specifikacemi technické a provozní propojenosti7), technickými předpisy8), harmonizovanými nebo určenými technickými normami9) a vnitřními předpisy provozovatele dráhy nebo dopravce pověřená osoba stanoví ve vyhodnocení příčinu vzniku mimořádné události a navrhne odpovědnost za její vznik.

(5) Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události obsahuje skutečnosti, prokázané a zadokumentované při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události, zejména

a)   označení mimořádné události podle § 11, datum, čas a místo vzniku,
b)   popis události a jejího místa, včetně činnosti integrovaného záchranného systému a záchranné služby, zasahovaly-li tyto složky,
c)   identifikační údaje účastníků mimořádné události, kterými se rozumí jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, název a sídlo zaměstnavatele, údaje o drážních vozidlech, zařízeních a ostatních technických a dopravních prostředcích,
d)   následky mimořádné události na zdraví osob, vyčíslení škody na majetku podle jednotlivých vlastníků,
e)   doba přerušení a omezení provozování drážní dopravy, použití prostředků náhradní dopravy,
f)   způsob obnovení provozování dráhy a drážní dopravy,
g)   zjištěné údaje, příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události, aktivace plánu integrovaného záchranného systému a zdravotnické záchranné služby,
h)   určení odpovědnosti za vznik mimořádné události s uvedením ustanovení právních, vnitřních předpisů a harmonizovaných nebo určených technických norem, která nebyla dodržena,
i)   byla-li mimořádná událost způsobena selháním lidského faktoru, vyhodnocení zdravotního stavu a osobní situace účastníků události, které měly vliv na mimořádnou událost, včetně fyzického a psychického stresu,
j)   návrh nápravných opatření k předcházení mimořádným událostem včetně návrhu termínů jejich realizace,
k)   datum a místo vyhotovení vyhodnocení, jméno a podpis pověřené osoby,
l)   podpis statutárního orgánu provozovatele dráhy nebo dopravce podle věcné příslušnosti.

(6) Vyhodnocení příčin a okolností vzniku závažné nehody nebo nehody zasílá provozovatel dráhy nebo dopravce podle věcné příslušnosti do 60 dnů od vzniku mimořádné události Drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu. Není-li možno lhůtu 60 dnů dodržet, oznámí provozovatel dráhy nebo dopravce Drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu předpokládaný pozdější termín zaslání vyhodnocení včetně důvodu prodloužení termínu. Vyhodnocení příčin a okolností vzniku ohrožení zasílá provozovatel dráhy nebo dopravce Drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu jen na jejich vyžádání.

§ 11
Stanovení závažných nehod v drážní dopravě, nehod a ohrožení pro zjišťování příčin a okolností vzniku Drážní inspekcí

(1) Drážní inspekce zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku závažných nehod (§ 49 odst. 2 zákona) v drážní dopravě na dráze celostátní, dráze regionální, v pohraničním úseku těchto drah a na vlečce. Při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí se zaměřuje na zjištění příčiny vzniku mimořádné události a působí nezávisle na činnostech drážního správního úřadu a orgánů činných v trestním řízení. Současně provádí státní dozor ve věcech drah (§ 58 zákona) nad činností provozovatele dráhy a dopravce podle § 9 a 10. Nezahájí-li Drážní inspekce po oznámení vzniku mimořádné události podle § 8 zjišťování příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události na místě jejího vzniku, bez odkladu vydá oznamovateli souhlas k uvolnění dráhy [§ 49 odst. 3 písm. c) zákona].

(2) Drážní inspekce může zahájit též zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v uvedeném rozsahu:

a)   u závažných nehod na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
b)   u nehod a ohrožení na všech dráhách, jestliže

1. 

se mimořádná událost opakuje a vznikl předpoklad její přímé příčinné souvislosti s nedostatky v systému organizačního nebo technického zajišťování bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy,

2. 

mimořádná událost má vliv na bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy na celé dráze, nebo jde-li o ohrožení, které by mohlo vést za změněných podmínek k závažné nehodě nebo nehodě,

3. 

u mimořádné události požádal o zjištění příčin a okolností vzniku provozovatel dráhy nebo dopravce.

(3) Drážní inspekce při rozhodování podle odstavce 2 zohlední zejména:

a)   závažnost mimořádné události,
b)   skutečnost, zda se jedná o mimořádnou událost, která patří do sledu mimořádných událostí významných pro celý systém provozování dráhy nebo drážní dopravy,
c)   důsledky mimořádné události na bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy na úrovni Evropské unie,
d)   požadavky provozovatelů drah a dopravců.

(4) Zjišťování příčin a okolností vzniku závažné nehody v drážní dopravě na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové a u nehody nebo ohrožení na všech dráhách zahajuje Drážní inspekce též na žádost drážního správního úřadu.

(5) Nehodou se pro účely této vyhlášky rozumí srážka nebo vykolejení drážního vozidla, nejsou-li závažnou nehodou, střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací nebo mimo ně, smrt nebo újma na zdraví osob, vzniklá v souvislosti s pohybujícími se drážními vozidly, dále požáry drážních vozidel a jiné mimořádné události na zařízení dráhy za podmínky vzniku značné škody3).

(6) Ohrožením se pro účely této vyhlášky rozumí mimořádná událost ohrožující pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení, způsobené provozováním dráhy a drážní dopravy s vlivem na bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy, nebo událost způsobená únikem nebezpečné věci při její přepravě10), nebo ohrožení bezprostředním rizikem úniku nebezpečné věci při přepravě po železnici, které není závažnou nehodou nebo nehodou.

(7) Srážkou drážních vozidel se pro účely této vyhlášky rozumí nedovolené najetí drážního vozidla na jiné drážní vozidlo bez ohledu na směr pohybu vozidel; srážkou drážních vozidel se rozumí i najetí vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy. Vykolejením drážního vozidla se pro účely této vyhlášky rozumí nedovolené opuštění styčné plochy kola vozidla temene kolejnice.

(8) Usmrcenou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí osoba, která zemřela při mimořádné události nebo pokud při této mimořádné události došlo k újmě na zdraví, na jejíž následky osoba zemřela nejdéle do 30 dnů od vzniku mimořádné události; újma na zdraví, popřípadě smrt osoby v obvodu dráhy, která není způsobena pohybem drážních vozidel, se ve smyslu této vyhlášky jako mimořádná událost neeviduje.

§ 12
Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zprávu o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události vypracuje Drážní inspekce podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 této vyhlášky. Zpráva se vypracovává zpravidla do 6 měsíců od vzniku mimořádné události; v případě zadání odborných posudků nebo znaleckého zkoumání příčiny mimořádné události se termín prodlužuje do 2 měsíců po vypracování posudku nebo zprávy. Zprávu zašle Drážní inspekce na vyžádání též věcně příslušným drážním správním úřadům.

§ 13
Opatření k předcházení mimořádným událostem

(1) Provozovatel dráhy a dopravce přijímá s přihlédnutím k vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události, zjištěné odpovědnosti, popřípadě na základě bezpečnostního doporučení Drážní inspekce odpovídající vlastní opatření k předcházení mimořádným událostem a zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění.

(2) Provozovatel dráhy a dopravce vede podle věcné příslušnosti jako součást opatření k předcházení mimořádným událostem evidenci jednotlivých mimořádných událostí, jejich příčin a následků.

(3) Zjistí-li se při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události, že její příčinou je zdroj ohrožení mimo působnost provozovatele dráhy nebo dopravce, podá provozovatel dráhy nebo dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání drážnímu správnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení k odstranění zdroje ohrožení dráhy (§ 10 zákona).

§ 14
Společná ustanovení

(1) Dojde-li k mimořádné události při provozování drážního vozidla na dráze vedené po pozemní komunikaci, postupuje se podle ustanovení § 49 zákona a podle ustanovení zvláštního právního předpisu11).

(2) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny postupy při vzniku mimořádné události v průběhu provozování dráhy a provozování drážní dopravy přes státní hranice, které stanoví příslušné mezinárodní smlouvy12), jimiž je Česká republika vázána, a příslušná ujednání provozovatelů drah, které překračují státní hranice, uzavřená na základě mezinárodních smluv.

(3) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny postupy stanovené zvláštními právními předpisy13) při vzniku mimořádné události v průběhu provozování dráhy a provozování drážní dopravy, ke které došlo při přepravě jaderných materiálů a radionuklidových zářičů.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě.
2.   Vyhláška č. 442/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
2)   Články 9 až 12, 18 až 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).
3)   § 89 odst. 11 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 19 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 47 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 49a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.
8)   § 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb. m. s., o sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č.  60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
11)   § 47 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12)   Sdělení č. 63/2001 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě.
Sdělení č. 129/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice.
Vyhláška č. 85/1964 Sb., o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic, ve znění vyhlášky č. 3/1968 Sb.
Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí, že dne 19. listopadu 1971 bylo ve Varšavě podepsáno Ujednání mezi Federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy Polské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě (registrováno v částce 16/1972 Sb.).
13)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).
Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí, 2. vydání

Katastr nemovitostí, 2. vydání

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý - Wolters Kluwer, a. s.

Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 510 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.