Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 359/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 112, ze dne 18. 7. 2006

359

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. a vyhlášky č. 244/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Touto vyhláškou se provádějí ustanovení § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2, § 5a odst. 2, § 7 odst. 8, § 12 odst. 2 písm. b), § 12a odst. 7, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, § 17a odst. 1, § 17b odst. 5, § 17d odst. 4, § 19a odst. 7, § 25 odst. 3, § 32 odst. 1 a 3, § 34a odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 42b odst. 8, § 42c odst. 2, § 44 odst. 4, § 45 odst. 4, § 49c odst. 2, § 49f odst. 2, § 49g odst. 2, § 55 odst. 7, § 55d odst. 2, § 58 odst. 2, § 67 odst. 4, § 70a odst. 2, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 81 odst. 8, § 82 odst. 7, § 84b odst. 3, § 84c odst. 8, § 91a odst. 11 a § 98 odst. 2 a 3 zákona.".

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"§ 1a
Letecký rejstřík[k § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2 a § 5a odst. 2 zákona]

(1) Ostatní základní technické údaje o letadle zapisované do leteckého rejstříku jsou

a)   druh letadla,
b)   výrobce a rok výroby,
c)   barva,
d)   maximální počet osob na palubě letadla za letu,
e)   maximální vzletová hmotnost.

(2) Žádost o předběžné přidělení poznávací značky obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem,
c)   typ a výrobní číslo letadla,
d)   datum předpokládaného uvedení letadla do provozu v České republice.

(3) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem,
c)   údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje o letadle.

(4) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku se doloží

a)   ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopií příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,
b)   ověřenou kopií dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,
c)   dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a dokladem o zaplacení pojistného,
d)   v případě, že letadlo bude provozováno pouze pro sportovní a rekreační účely, prohlášením o této skutečnosti,
e)   v případě dovozu potvrzením o skutečnosti, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku státu, ze kterého je dovezeno,
f)   ověřenou kopií dokladu o zástavním právu váznoucím na letadle, bylo-li zřízeno.

(5) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadatelích,
b)   určení pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, včetně výše a doby splatnosti pohledávky,
c)   označení letadla, k němuž se zřizuje zástavní právo, obsahující údaj o druhu a typu letadla, poznávací značku letadla a výrobní číslo letadla.

(6) K žádosti o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku se přiloží stejnopis nebo ověřená kopie dokladu o zřízení zástavního práva k letadlu.


1a)   § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

3. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:

"§ 2
Náležitosti žádosti o schválení typu výrobku a doklady, které je nutno k žádosti doložit(k § 7 odst. 8 zákona)

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která žádá o schválení typu výrobku, předloží Úřadu pro civilní letectví (dále jen "Úřad") žádost, v níž kromě obecných náležitostí1a) uvede

a)   typ výrobku,
b)   účel, pro který má být výrobek používán,
c)   předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci výrobku postupováno.

(2) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady:

a)   ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,
b)   dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí,
c)   doklad o splnění předpisů, podle kterých bylo při konstrukci výrobku postupováno, nebo seznam předpisů, podle kterých bude při konstrukci výrobku postupováno,
d)   technické údaje o výrobku potřebné pro vydání osvědčení letové způsobilosti,
e)   osvědčení o schválení typu výrobku vydané jiným státem u výrobku uváděného do provozu v České republice, včetně dokumentace pro schválení typu se zajištěním změnové služby,
f)   úplnou průvodní dokumentaci výrobku uváděného do provozu v České republice.

2)   Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Přílohy č. 6, 8 a 16.".

4. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

"§ 3
Způsob schvalování typu výrobku(k § 7 odst. 8 zákona)

(1) Úřad při schvalování typu výrobku posoudí splnění požadavků na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí; může požadovat provedení technických zkoušek za účasti Úřadu nebo za účasti cizího leteckého úřadu.

(2) Úřad při schvalování typu výrobku postupuje podle předpisů platných pro schvalování typu3) výrobku ke dni podání žádosti, v závislosti na teritoriu, kde má být výrobek provozován.


3)   Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Příloha č.  8.".

5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a
(k § 12a odst. 7 zákona)

Vzor zprávy podle § 12a odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.".

6. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5
Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení a náležitosti žádosti o schválení jejich způsobilosti(k § 16 odst. 1 a 2 zákona a § 17 odst. 1 zákona)

(1) Seznam letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, jejichž vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny může provádět právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané Úřadem, a které mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla schválena nebo uznána jejich způsobilost, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) V žádosti o schválení způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení žadatel kromě obecných náležitostí1a) uvede

a)   druh letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení,
b)   účel, pro který mají být letadlová část a zařízení a letecké pozemní zařízení používána,
c)   předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení postupováno.

(3) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady:

a)   ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,
b)   dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na vlastnosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
c)   technické údaje o letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení potřebné ke schválení nebo uznání způsobilosti letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení.".

7. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6
Náležitosti žádosti o udělení oprávnění na vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení(k § 17 odst. 3 zákona)

Právnická nebo fyzická osoba, která zamýšlí provádět vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravy, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, předloží Úřadu žádost o udělení oprávnění k této činnosti, ve které kromě obecných náležitostí1a) uvede

a)   vymezení uvažované činnosti,
b)   označení osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby,
c)   jména, příjmení a kvalifikační předpoklady osob navrhovaných Úřadu žadatelem k pověření výkonem dozoru,
d)   u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,
e)   osvědčení o schválení typu výrobku nebo osvědčení o způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
f)   návrh organizace výroby, včetně organizačního schématu výrobce s vyznačením povinností a odpovědnostními vazbami a označením odpovědného zástupce a osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby,
g)   systém řízení jakosti a kontroly výroby,
h)   popis zkoušek nezbytných k prokázání shody vlastností se schváleným typem,
i)   seznam výrobní a průvodní technické dokumentace včetně dokumentace pro údržbu, opravu a zkoušky, u prototypu seznam dokumentace charakterizující vlastnosti výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení; u převzetí výroby výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení schváleného typu aktualizovaný seznam převzaté výrobní a průvodní dokumentace, popis výrobních a zkušebních zařízení,
j)   seznam jmen a adres subdodavatelů dodávajících výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení, jimž bylo Úřadem vydáno osvědčení o schválení typu, nebo souhlas s použitím výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení v civilním letectví a dále seznam subdodavatelů, jejichž výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení jsou předmětem výkonu státního odborného dozoru Úřadu; u zahraničních subdodavatelů dokumenty prokazující způsobilost dodávaného výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení pro užití v civilním letectví,
k)   popis způsobu a forem označení celků vyhovujícím požadavkům předpisu3).".

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"§ 6a

Ustanovení § 2 až 6 se použijí na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a).


3a)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.".

9. V § 7 úvodní části ustanovení se za slovo "právnické" vkládají slova "nebo fyzické".

10. V nadpisu § 8 se slova "výrobu, opravu, zkoušení nebo údržbu letadel a jejich součástí" nahrazují slovy "vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení nebo údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a pozemních leteckých zařízení".

11. V § 8 odst. 1 se slova "výroba, opravy, zkoušení nebo údržba letadel a jejich součástí" nahrazují slovy "vývoj, projektování, výroba, instalace, opravy, zkoušení a údržba výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení".

12. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 4a znějí:

"§ 8a
Kódovaná zařízení(k § 17a odst. 1 zákona)

Dalšími kódovanými zařízeními, která mohou mít přidělenu letadlovou adresu (dále jen "kódovaná zařízení"), jsou

a)   vozidla pohybující se po ploše letiště, jež jsou stanovena leteckými předpisy,
b)   pozemní kontrolní odpovídače,
c)   zařízení vyvíjená nebo opravovaná,
d)   další zařízení používaná pro potřeby civilního nebo vojenského letectví.

§ 8b
Náležitosti žádosti o přidělení letadlové adresy a doklady, které je nutno k žádosti doložit(k § 17b odst. 5 zákona)

(1) Žádost o přidělení letadlové adresy letadlu obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla,
b)   údaj o typu letadla a jeho výrobní číslo.

(2) Žádost o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení,
b)   druh sportovního létajícího zařízení a jeho základní technické údaje.

(3) Žádost o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem kódovaného zařízení,
b)   popis, umístění a základní technické údaje kódovaného zařízení,
c)   důvod žádosti o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení.

(4) Žádost o přidělení letadlové adresy se doloží

a)   písemným souhlasem vlastníka letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení, pokud není vlastník současně provozovatelem letadla nebo provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení nebo provozovatelem kódovaného zařízení,
b)   osvědčením o zápisu letadla v leteckém rejstříku nebo platným technickým průkazem sportovního létajícího zařízení,
c)   homologačním rozhodnutím o odpovídači sekundárního přehledového radaru módu S4a) pro letadlo nebo sportovní létající zařízení, vydaném Českým telekomunikačním úřadem.

§ 8c
Podrobnosti o vedení seznamu přidělených letadlových adres(k § 17d odst. 4 zákona)

(1) Seznam přidělených letadlových adres se skládá

a)   z databáze letadlových adres a
b)   z databáze letadel, sportovních létajících zařízení a kódovaných zařízení.

(2) U každé letadlové adresy s výjimkou adres přidělených Ministerstvu obrany se uvede

a)   poznávací značka letadla nebo sportovního létajícího zařízení,
b)   typ letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení,
c)   provozovatel letadla nebo provozovatel nebo pilot sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení,
d)   vlastník letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení,
e)   datum přidělení letadlové adresy,
f)   datum odejmutí letadlové adresy,
g)   informace o změnách údajů podle písmen a) až f).

(3) U letadlových adres přidělených Ministerstvu obrany jsou uvedeny pouze údaje podle odstavce 2 písm. e) a f).

(4) U každého letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení se uvede

a)   platná přidělená letadlová adresa,
b)   datum přidělení letadlové adresy,
c)   datum odejmutí letadlové adresy,
d)   údaj o dříve přidělených letadlových adresách včetně dat přidělení a odejmutí.

§ 8d
Žádost o uznání průkazu způsobilosti pilota, leteckého navigátora a palubního inženýra vydaného jiným členským státem Evropské unie(k § 19a odst. 7 zákona)

Žádost o uznání průkazu způsobilosti pilota, leteckého navigátora a palubního inženýra vydaného jiným členským státem Evropské unie se doloží průkazem způsobilosti žadatele, který vydal k tomu oprávněný orgán jiného členského státu Evropské unie.".

13. V nadpisu § 9 se slova "k § 25 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "k § 25 odst. 3 zákona".

14. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

 15. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zní:

"§ 9a
Náležitosti žádosti o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště(k § 32 odst. 1 zákona)

Žádost o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letiště nebo leteckým dopravcem,
b)   kopii povolení k provozování letiště nebo licence k provozování obchodní letecké dopravy,
c)   analýzu kapacity letiště podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a).

4a)   Čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.".

16. Nadpis nad § 10 se zrušuje.

17. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11
Náležitosti žádosti o přidělení letištního času(k § 32 odst. 3 zákona)

Žádost o přidělení letištního času obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla, nebo leteckým dopravcem,
b)   typ letadla, rejstříkovou nebo poznávací značku a sedačkovou kapacitu,
c)   požadovaný letištní čas nebo časy, dny provozu, číslo letu, předpokládaný čas vzletu a přistání a letiště následujícího přistání a předchozího vzletu,
d)   předpokládaný počet cestujících a předpokládané množství nákladu,
e)   účel letu.".

18. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12
Náležitosti letištní příručky(k § 34a odst. 4 zákona)

Letištní příručka je vytvořena podle osnovy stanovené v příloze č. 5 k této vyhlášce a je podepsána statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem provozovatele letiště.".

19. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8a a 8b znějí:

"§ 14a
Náležitosti zprávy o hlukové situaci na letišti(k § 42b odst. 8 zákona)

Zpráva o hlukové situaci na letišti obsahuje

a)   aktuální informace o letišti, kterými jsou údaje o

1. 

kapacitě a umístění letiště, rozsahu a skladbě letecké dopravy a využití drah,

2. 

cílech na úseku životního prostředí,

3. 

křivkách hluku za současný a předchozí rok včetně odhadu počtu osob postižených hlukem z letadel a popis metody použité pro stanovení křivek hluku,

4. 

opatřeních zavedených ke snížení hluku z letadel,

b)   předpokládaný rozvoj letiště

1. 

plánovaný rozvoj letiště včetně předpokládaného nárůstu pohybu letadel a počtu cestujících, včetně zhodnocení přínosu zvýšení kapacity letiště,

2. 

vliv zvýšení kapacity letiště na hlukovou situaci na letišti,

3. 

prognóza vývoje hladiny hluku na letišti včetně odhadu počtu osob, které budou pravděpodobně postiženy hlukem z letadel,

4. 

předpokládané náklady na opatření ke zmírnění účinků zvýšeného hluku z letadel,

c)   posouzení opatření

1. 

nástin možných opatření ke snížení hluku z určených letadel8a),

2. 

zhodnocení nákladů na zavedení opatření a přínosů těchto opatření,

3. 

zhodnocení možných dopadů navrhovaných opatření na životní prostředí, konkurenceschopnost letiště, letecké dopravce a osoby postižené hlukem z letadel,

4. 

odůvodnění výběru konkrétního opatření,

5. 

shrnutí netechnického charakteru,

d)   posouzení hlukové situace na letišti, včetně uvedení stanovených ochranných hlukových pásem a počtu osob postižených hlukem, s použitím alespoň souhrnných hlukových ukazatelů pro den-večer-noc (Ldvn) a souhrnných hlukových ukazatelů pro noc (L?n) a provedené na základě hlukových map a akčních plánů, pokud byly zpracovány8b).

§ 14b
Seznam určených zemí(k § 42c odst. 2 zákona)

Země, na které se § 42b zákona nevztahuje, jsou

a)   Alžírská demokratická a lidová republika,
b)   Saúdskoarabské království,
c)   Syrská arabská republika,
d)   Jemenská republika,
e)   Ugandská republika.

8a)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.
8b)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.".

20. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova "avšak ne dobu delší než 3 měsíce," zrušují.

21. V § 16 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

22. V § 16a odst. 8 větě první a druhé se slova "Ministerstva dopravy a spojů" nahrazují slovem "Úřadu".

23. V nadpisu § 16b se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49c odst. 2 zákona)".

24. V § 16b větě první se slova "Ministerstvu dopravy" nahrazují slovem "Úřadu".

25. V § 16b písmeno a) zní:

"a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

26. V § 16b se písmena b) a c) zrušují.Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).

27. V nadpisu § 16c se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49c odst. 2 zákona)".

28. V nadpisu § 16d se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49c odst. 2 zákona)".

29. V § 16d větě první se slova "Ministerstvo dopravy" nahrazují slovem "Úřad".

30. V § 16d písmeno b) zní:

"b)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

31. V nadpisu § 16e se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49f odst. 2 zákona)".

32. V nadpisu § 16f se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49g odst. 2 zákona)".

33. Za § 16f se vkládají nové § 16g až 16k, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11b znějí:

"§ 16g
Druhy leteckých nehod a incidentů, vymezení smrtelného a vážného zranění(k § 55 odst. 7 zákona)

(1) Smrtelným zraněním je zranění, které osoba utrpí při letecké nehodě a které má za následek smrt této osoby do 30 dnů ode dne nehody.

(2) Vážným zraněním je zranění, které osoba utrpí při letecké nehodě a které

a)   vyžaduje hospitalizaci delší než 48 hodin započatou do 7 dnů ode dne, kdy ke zranění došlo,
b)   má za následek zlomeninu jakékoliv kosti (vyjma jednoduchých zlomenin prstů na ruce nebo na noze či zlomenin nosu),
c)   zahrnuje tržné rány způsobující vážné krvácení, poškození nervů, svalů či šlach, nebo
d)   zahrnuje zranění jakýchkoliv vnitřních orgánů,
e)   zahrnuje spáleniny druhého nebo třetího stupně nebo veškeré spáleniny postihující více než 5 % povrchu těla, nebo
f)   zahrnuje vystavení infekčním látkám či škodlivému záření.

(3) Druhem letecké nehody je zejména

a)   srážka letadel za letu,
b)   srážka letadla s terénem,
c)   srážka letadel na zemi,
d)   srážka letícího letadla s letadlem na zemi, s vozidlem nebo s osobou,
e)   srážka letadla s vozidlem, s osobou nebo s překážkou na zemi.

(4) Druhem incidentu je

a)   situace blízká srážce, nebo
b)   možnost srážky nebo možnost vzniku situace blízké srážce.

(5) Druhy vážných incidentů stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce.

(6) Seznam událostí při provozu, údržbě, opravě a výrobě letadel, které podléhají hlášení, stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.

§ 16i
Opatření k předcházení leteckým nehodám a incidentům(k § 55 odst. 7 zákona)

K předcházení leteckým nehodám a incidentům slouží

a)   hlášení leteckých nehod a incidentů Ústavu,
b)   analýza informací o leteckých nehodách, incidentech a hlášených událostech,
c)   preventivní opatření

1. 

v oblasti výuky a výcviku leteckého personálu,

2. 

v oblasti schvalování a kontroly letové způsobilosti letadel a výrobků a schvalování způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení k použití v civilním letectví,

3. 

v oblasti technického zabezpečení letového provozu,

4. 

v oblasti péče o letecký personál.

§ 16j
(k § 55a odst. 3 zákona)

Vzor průkazu inspektora Ústavu je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 16k
Okruh osob povinných hlásit Ústavu události(k § 55d odst. 2 zákona)

Osobami povinnými hlásit Ústavu události podle § 55 odst. 6 zákona jsou

a)   provozovatel nebo pilot letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy,
b)   osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
c)   zaměstnanec Úřadu podepisující osvědčení o letové způsobilosti nebo doklad o provedené kontrole letové způsobilosti turbínového letadla nebo letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy nebo o schválení způsobilosti letadlové části a zařízení k použití v civilním letectví,
d)   osoba pověřená poskytováním služby řízení letového provozu nebo letové informační služby,
e)   provozovatel letiště podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11b),
f)   osoba provádějící instalaci, modifikace, údržbu, opravy, zkoušky a kontroly technického zařízení potřebného k poskytování letové navigační služby a
g)   osoba zúčastněná na poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném letišti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11b).

11b)   Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství.".

34. § 17 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11c zní:

"§ 17
Náležitosti žádosti o vydání licence a doklady, které je nutno k žádosti doložit(k § 58 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o vydání licence obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a),
b)   údaje o druhu plánované letecké dopravy,
c)   počet a typy letadel, jimiž má být letecká doprava provozována.

(2) Žádost o vydání licence se doloží

a)   ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických nebo fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,
b)   výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, fyzické osoby, nebo všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,
c)   dokladem prokazujícím odbornou způsobilost s uvedením průběhu dosavadní pětileté odborné praxe v civilním letectví,
d)   dokladem prokazujícím finanční zajištění a dalšími s tím souvisejícími doklady podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11c),
e)   předběžným návrhem letového řádu a přepravních podmínek,
f)   platným osvědčením leteckého dopravce vydaným Úřadem,
g)   dokladem prokazujícím vlastnictví nebo nájem letadla.

11c)   Čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2407/1992 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům.".

35. V nadpisu § 18 se slova "k § 67 odst. 3 zákona" nahrazují slovy "k § 67 odst. 4 zákona".

36. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11d zní:

"§ 18a
Náležitosti žádosti o udělení přepravního práva a doklady, které je nutno k žádosti doložit(k § 70a odst. 2 zákona)

(1) Žádost o udělení přepravního práva obsahuje

a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a),
b)   popis nabízených služeb včetně období a typu provozu,
c)   návrh letového řádu včetně vymezení přepravních práv,
d)   typ letadla a jeho konfigurace,
e)   datum předpokládaného zahájení provozu,
f)   nabízené tarify,
g)   předpokládanou rentabilitu provozu,
h)   popis forem nabídky služeb včetně distribuce přepravních dokladů,
i)   zapojení do stávající sítě linek leteckého dopravce a návaznost na sítě ostatních dopravců.

(2) K žádosti o udělení přepravního práva žadatel doloží

a)   licenci k provozování obchodní letecké dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství …11d),
b)   osvědčení leteckého dopravce, včetně provozní specifikace s odpovídající zeměpisnou specifikací, která pokrývá požadovaná přepravní práva,
c)   doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám,
d)   bezpečnostní program.

11d)   Nařízení Rady (EHS) č. 2407/1992 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům.".

37. V 19 odst. 1 větě druhé se slova "a spojů" zrušují.

38. V § 21 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

39. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

40. V 23 odst. 2 písm. b) se za slovo "letadel" doplňují slova "do leteckého rejstříku".

41. Nadpis § 24 zní: "

Vymezení druhů sportovních létajících zařízení".

42. V nadpisu § 24 se slova "k § 82 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "k § 81 odst. 8 zákona".

43. V § 24 odst. 4 se číslo "220" nahrazuje číslem "250" a číslo "370" číslem "400".

44. § 25 a 26 včetně nadpisů znějí:

"§ 25
Náležitosti žádosti o pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení(k § 82 odst. 7 zákona)

(1) Žadatel o vydání pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení uvede v žádosti údaje podle zvláštního právního předpisu1a) a k žádosti doloží

a)   ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,
b)   výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, všech fyzických osob oprávněných za právnickou osobu jednat.

(2) Žadatel dále předloží provozní a technické předpisy upravující

a)   organizační zajištění vymezených činností při správě sportovních létajících zařízení,
b)   požadavky na stavební, výrobní, servisní a opravárenské postupy a způsoby vedení dokumentace výroby, stavby, servisu a provádění dozoru nad stavbou jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení,
c)   požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují formou podnikání výrobu sportovních létajících zařízení a s nimi souvisejících dalších výrobků, letadlových částí a zařízení, opravy sportovních létajících zařízení a jejich údržbu,
d)   postupy pro ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení,
e)   postupy pro vedení rejstříku sportovních létajících zařízení,
f)   požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují střediska výcviku pilotů jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení,
g)   výcvikové osnovy a postupy pro získání kvalifikace pilota a dalších kvalifikací pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení,
h)   postupy a podmínky pro výběr a schvalování ploch ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízení,
i)   podmínky pro schvalování provádění zkušebních letů sportovních létajících zařízení,
j)   podmínky pro schvalování pořádání leteckých veřejných vystoupení sportovních létajících zařízení a leteckých soutěží sportovních létajících zařízení,
k)   postupy a kvalifikační předpoklady pro jmenování kontrolních techniků, inspektorů techniky a inspektorů provozu,
l)   postupy a podmínky pro uznávání způsobilosti záchranných systémů pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení,
m)   postupy pro kontrolu soupravy palubního odpovídače sekundárního radaru4a) včetně výškoměrného systému a
n)   podmínky pro provádění letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem.

§ 26
Údaje zapisované do rejstříku sportovních létajících zařízení, údaje, které z něj lze zveřejnit, a způsob označení sportovního létajícího zařízení(k § 84b odst. 3 zákona)

(1) Do rejstříku sportovních létajících zařízení se zapisují tyto údaje:

a)   druh sportovního létajícího zařízení,
b)   typ nebo název,
c)   výrobce nebo stavitel,
d)   vlastník,
e)   provozovatel,
f)   technické údaje stanovené provozním předpisem,
g)   poznávací značka,
h)   výrobní číslo, je-li přiděleno,
i)   rok výroby,
j)   datum zápisu do rejstříku sportovních létajících zařízení.

(2) Z rejstříku sportovních létajících zařízení lze zveřejnit tyto údaje:

a)   druh sportovního létajícího zařízení,
b)   poznávací značku,
c)   výrobní číslo, je-li přiděleno,
d)   typ nebo název,
e)   rok výroby,
f)   jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele, který je fyzickou osobou, nebo obchodní firmu nebo název provozovatele, který je právnickou osobou.

(3) Sportovní létající zařízení musí být opatřeno evidenčním štítkem, na němž musí být nesmazatelným způsobem vyznačeny údaje určené provozním předpisem.".

45. § 27 se včetně nadpisu zrušuje.

46. Nadpis nad § 28 se zrušuje.

47. Nadpis § 28 zní:

"Náležitosti žádosti o vydání pilotního průkazu, doklady, které je nutno k žádosti přiložit, podmínky zahájení praktického výcviku a samostatných letů, způsob stanovení kvalifikačních podmínek pro vydání pilotního průkazu a způsob stanovení kvalifikačních podmínek osob provádějících teoretickou výuku a praktický výcvik(k § 84c odst. 8 zákona)".

48. V § 28 odstavec 1 zní:

"(1) Žadatel o vydání pilotního průkazu k žádosti přiloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.".

49. V § 28 se odstavce 2 a 3 zrušují.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

50. V § 28 odst. 2 se slova "průkazu způsobilosti pilota sportovního létajícího zařízení" nahrazují slovy "pilotního průkazu".

51. V § 29 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

52. V § 29 písm. c) se slova "průkazu způsobilosti uživatele příslušného druhu sportovního létajícího zařízení" nahrazují slovy "pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací".

53. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

"§ 29a
(k § 91a odst. 11 zákona)

Vzor protokolu podle § 91a odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.".

54. V nadpisu § 31 se slova "nebo sportovního létajícího zařízení" zrušují.

55. V § 31 odst. 3 písm. b) se slova "220 kg" nahrazují slovy "300 kg".

56. V § 31 odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 13a znějí:

"(4) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla podle odstavců 1 až 3 se použijí, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství 13a) jinak.

(5) V případě že jsou letadla s maximální vzletovou hmotností 2 700 kg nebo nižší, na která se vztahuje úprava přímo použitelného předpisu Evropských společenství13a), užívána k neobchodním účelům, je limit pojistného plnění ve vztahu k cestujícím minimálně 100 000 zvláštních práv čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu na jednoho cestujícího.


13a)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.".

57. V příloze č. 1 se za označení částí A a B doplňuje tečka.

58. V příloze č. 1 se v nadpisu části A. slova "Výrobky letecké techniky" nahrazují slovy "Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení".

59. V příloze č. 1 nadpis části B. zní:

"LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘĺZENĺ A LETECKÁ POZEMNĺ ZAŘĺZENĺ, JEJICHŽ VÝVOJ, PROJEKTOVÁNĺ, VÝROBU, ZKOUŠKY, INSTALACI, ÚDRŽBU, OPRAVY, MODIFIKACE A KONSTRUKČNĺ ZMĚNY MŮŽE PROVÁDĚT PRÁVNICKÁ NEBO FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ MÁ K TÉTO ČINNOSTI OPRÁVNĚNĺ".

60. V příloze č. 1 části B. větě první se slova "Všechny výrobky letecké techniky" nahrazují slovy "Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení" a za slova "části A" se doplňuje tečka.

61. V příloze č. 3 části A. větě druhé a části C. větě druhé se slova "Pro stanovený okruh uživatelů je použití letiště povoleno po souhlasu provozovatele letiště" nahrazují slovy "Použití letiště se povoluje stanovenému okruhu uživatelů. Ostatní uživatelé mohou použít letiště pouze se souhlasem jeho provozovatele".

62. V příloze č. 3 části C. se na začátek bodu 2 vkládají slova "v případě mezinárodního letiště s vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu14)".Poznámka pod čarou č. 14 zní:


"14)  Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č.  481/2004 Sb.".

63. V příloze č. 3 části D. se na začátek bodu 2 vkládají slova "v případě mezinárodního letiště s vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu14)".

64. Za přílohu č. 4 se doplňují nové přílohy č. 5 až 10, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 17 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Poučovací povinnost v civilním procesu

Poučovací povinnost v civilním procesu

Miroslav Hromada - C. H. Beck

Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném. Po teoretickém vymezení poučovací povinnosti představuje její historické souvislosti a následně rozebírá současnou právní úpravu, přičemž komplikované situace popisuje na příkladech z praxe. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk - C. H. Beck

Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

JUDr. Václav Pilík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétními otázkami příkazní smlouvy a příkazního závazku, jakož i souvisejících institutů (např. institutu zastoupení), ale v účelném rozsahu ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.