Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 346/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 107, ze dne 11. 7. 2006

346

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2006

o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 a k provedení § 14a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.:

Podmínky chovu drezírovaných zvířat
§ 1

(1) Chovatel vytváří pro zachování fyziologických funkcí volně žijících zvířat, která jsou vychovávána, cvičena a používána k drezúře (dále jen "drezírované zvíře") a zajištění jejich biologických potřeb podmínky k zabezpečení pohody drezírovaných zvířat v místě zimoviště, při jejich přemísťování a přepravě1) a v místě, kde je prováděna jejich drezúra nebo kde jsou využívána pro veřejné vystoupení, tím, že

a)   umožní drezírovaným zvířatům péči o povrch těla a hru, zabrání stresu a vzniku stereotypního chování obohacením životního prostředí těchto zvířat (například vybavením prostor pro drezírovaná zvířata úkryty, kmeny, větvemi nebo pohyblivými pomůckami),
b)   zajistí vybavením a členěním prostor přirozenou funkci pohybového aparátu drezírovaného zvířete a u druhů, které to vyžadují, možnost obrušování drápů,
c)   zajistí drezírovaným zvířatům dostatečný pobyt ve vymezených prostorech ve venkovním prostředí,
d)   zabezpečí dostatečné větrání vnitřních prostor,
e)   zabezpečí, aby délka doby a intenzita osvětlení odpovídala potřebám jednotlivých druhů drezírovaných zvířat a u pralesních druhů drezírovaných zvířat zajistí zastínění části prostoru zejména v letním období,
f)   přizpůsobí způsob vytápění potřebám jednotlivých druhů drezírovaných zvířat a vyloučí možnost jejich popálení a přehřátí,
g)   chová ve skupině jedince, kterým by individuální chov působil utrpení.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a c) se nevztahuje na vodní obratlovce.

§ 2

(1) Prostory pro drezírovaná zvířata musí

a)   být pro drezírovaná zvířata i chovatele nebo ošetřovatele snadno přístupné a čistitelné,
b)   umožňovat průběžné provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace tak, aby bylo vyloučeno nadměrné působení stresových vlivů a vlivů na zdraví drezírovaných zvířat; v přítomnosti drezírovaných zvířat nelze k dezinfekci a dezinsekci používat prostředky, které by je svým působením dráždily.

(2) Mobilní zařízení s prostory pro drezírovaná zvířata musí být konstruována a používána tak, aby pro ně byla bezpečná, umožňovala jim zaujímat přirozenou polohu ve stoje i v leže, umožňovala jim odpočinek, byla zabezpečena proti vypadávání krmiva a steliva a vytékání vody, vedlejších živočišných produktů, výkalů a jiných odpadů, a přitom splňovala podmínky pro pohodu drezírovaných zvířat.

(3) Pro drezírovaná zvířata musí být k dispozici kromě mobilních prostor dodatečná technická zařízení, zejména venkovní verandy a vnitřní a venkovní výběhy, která drezírovaná zvířata musí mít možnost využívat, jakmile zařízení pro drezúru zvířat stojí na stanovišti. Při výpočtu minimální plochy klece je možné započítat verandu jenom tehdy, pokud se jí dá docílit plnohodnotného rozšíření vnitřní klece, například pomocí vnějších stěn a střechy.

(4) Manéž musí

a)   velikostí odpovídat druhu drezírovaných zvířat, umožňovat jejich bezpečný pohyb, svou konstrukcí a vybavením minimalizovat možnosti jejich poranění nebo jiného poškození,
b)   být do výše 8 - 10 cm pokryta zeminou nebo pískem, jestliže podklad manéže netvoří hlinitý nebo písčitý povrch nebo trávník. Na tento podklad se musí navézt stejně vysoká vrstva dřevěných pilin. Jiné materiály lze použít jako podlahu manéže jenom tehdy, pokud jsou tvárné, nepružící, bezpečné pro pohyb a neklouzavé,
c)   být zabezpečena proti tvorbě prachu vhodnými opatřeními, například kropením.

(5) Součástí zařízení pro drezúru drezírovaných zvířat jsou skladovací a pomocné prostory, za které se považují samostatné prostory určené ke skladování krmiva, podestýlky a ostatních materiálů.

§ 3

(1) Zvláštní podmínky chovu kočkovitých šelem, medvědů, slonů, volně žijících koňovitých, lam a velbloudů, turovitých a delfínovitých jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 7.

(2) Prostorové podmínky uvedené v přílohách č. 1 až 7 jsou dostačující pouze tehdy, jsou-li drezírovaná zvířata každodenně zaměstnána drezúrou nebo je jim umožněn volný pohyb mimo mobilní prostory. Pokud drezírovaná zvířata nejsou každodenně zaměstnána, musí být minimální velikost venkovních klecí a výběhů alespoň o jednu třetinu větší, než je uvedeno v přílohách č. 1 až 7.

§ 4
Podmínky drezúry drezírovaných zvířat

(1) K drezúře včetně činností, jejichž cílem je odbourávání strachu z kontaktu drezírovaného zvířete s člověkem a vytvoření vztahu a respektu, kdy si drezírované zvíře musí přivyknout na manipulaci, slouží tyto dorozumívací prostředky chovatele:

a)   hlasové podněty,
b)   bezkontaktní podněty částmi těla (řeč těla),
c)   doteky,
d)   vedení,
e)   zátěž,
f)   odměna.

(2) Dorozumívací prostředky musí být pro daného jedince srozumitelné, musí být využívány důsledně, s minimální námahou a nesmí drezírovanému zvířeti způsobovat utrpení. Na nové pomůcky si drezírované zvíře musí přivykat pomalu a postupně.

(3) Při drezúře mohou být využívány pouze přirozené vlastnosti drezírovaného zvířete. Je třeba přihlédnout ke schopnostem drezírovaného zvířete pro hru, vyvolávat pozitivní podněty a působit na drezírované zvíře s cílem upevnit požadované návyky, cviky a triky s využitím odměny za správný výkon. Za nepovolený způsob drezúry se považuje použití

a)   úderů bičem nebo úderů jinými pomůckami a předměty,
b)   ohně nebo podnětů působících bolest termickými nebo jinými vlivy fyzikálního charakteru, chemicky nebo za použití elektrického proudu,
c)   podnětu pro účelové vyvolání obranných reflexů k podporování agresivního chování,
d)   metod hladovění a omezování krmení, napájení nebo metod ovlivňujících přirozený biorytmus drezírovaného zvířete v nárocích na odpočinek, nebo prodloužení období světla nebo tmy, drog a jiných látek ovlivňujících vnímání nebo chování drezírovaných zvířat,
e)   náhubku a pomůcek omezujících pohyb končetin,
f)   obřišníků nebo jim podobných pomůcek v jiné části těla než na hrudníku,
g)   drog nebo jiných látek ovlivňujících vnímání drezírovaných zvířat,
h)   překážek nebo pomůcek pro drezúru s ostrými hranami a výčnělky nebo jinak ohrožujícími zdraví drezírovaných zvířat,
i)   pomůcek napodobujících oblečení člověka.

(4) Vybavení, používaná výstroj a pomůcky musí být přiměřené stavbě těla, věkovým schopnostem a výkonnosti drezírovaných zvířat a nesmí jim působit utrpení. Použitá výstroj a pomůcky musí být v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození zdraví drezírovaného zvířete. Při poruše výstroje, která by mohla způsobit fyzické nebo psychické utrpení drezírovaného zvířete, se neodkladně ukončí činnost s drezírovaným zvířetem.

(5) Způsob drezúry a její délka musí odpovídat věku, tělesnému vývoji a chování drezírovaného zvířete, musí být přihlíženo k původu drezírovaného zvířete, pohlaví, sociálnímu postavení, zdravotnímu stavu, situaci v okolí a momentálnímu stavu drezírovaného zvířete.

(6) Drezírovaná zvířata předváděná na veřejném vystoupení musí být čistá a případně mít ošetřená kopyta nebo paznehty. Drezírovaná zvířata mohou být předváděna až po absolvování přiměřeného výcviku a navyknutí na podmínky veřejného vystoupení.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5

Zařízení pro drezúru drezírovaných zvířat provozované ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou nejpozději od 15. července 2008.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.
Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

E-shop

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.