Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


335

VYHLÁŠKA

ze dne 16. června 2006,

kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen "náhrada"), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a
b)   způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním předpisem1) za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku

1. 

ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,

2. 

změny skladby dřevin lesního porostu,

3. 

prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,

4. 

udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého,

5. 

snížení zakmenění lesního porostu,

6. 

dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů,

7. 

ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2,

8. 

ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu,

9. 

mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření, nebo

10. 

omezení výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí lesem nebo jeho částí ponechaným samovolnému vývoji lesní porosty, ve kterých se z důvodů ochrany přírody neprovádí těžba, s výjimkou těžby provedené výhradně za účelem splnění povinností uložených na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu2), a soustřeďování dřeva a tyto činnosti v nich nejsou orgánem ochrany přírody povolovány.

§ 3
Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku

(1) Žádost o náhradu kromě obecných náležitostí žádosti obsahuje

a)   název a sídlo peněžního ústavu, bankovní spojení, tj. číslo účtu, identifikační kód tohoto peněžního ústavu a specifický symbol, má-li být náhrada poskytnuta žadateli na účet,
b)   požadovanou výši náhrady vypočtenou postupem podle této vyhlášky,
c)   odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zákona, případně prováděcího právního předpisu nebo na konkrétní pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,
d)   výměru (plochu), pro niž se náhrada uplatňuje, a to v metrech čtverečních nebo v hektarech s přesností na čtyři desetinná místa; nesouhlasí-li plocha evidovaná v katastru nemovitostí s plochou podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, bere se za rozhodnou pro účely této vyhlášky plocha v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově, s výjimkou případů, kdy je plocha stanovena měřením provedeným žadatelem.

(2) K žádosti se připojí

a)   výpis z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce nebo nájemní smlouva k pozemku,
b)   parcelní číslo pozemku,
c)   prohlášení, že žadatel vlastnil nebo měl pronajatý pozemek po dobu, za kterou na něj uplatňuje náhradu újmy,
d)   kopie katastrální mapy s vyznačením pozemku nebo jeho části, na které je náhrada uplatňována; je-li pozemek evidován zjednodušeným způsobem3) kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
e)   druh pozemku4),
f)   doklad o tom, že byl poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany přírody podle § 69 zákona nebo náhrada podle zvláštního právního předpisu5) včetně dokladu o jeho výši, případně prohlášení o tom, že poskytnut nebyl,
g)   doklad o finanční částce poskytnuté na pozemek z veřejných prostředků formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, v kalendářním roce, za který je náhrada požadována, vlastníku nebo nájemci pozemku, případně prohlášení, že taková částka nebyla poskytnuta; mají-li tyto částky vyplacené v předcházejících letech z veřejných rozpočtů vztah ke kalendářnímu roku, za který je náhrada požadována, žadatel předloží též doklady o těchto finančních částkách,
h)   pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,
i)   pravomocné rozhodnutí, z něhož vyplývá zmírnění omezení, na jehož základě újma vznikla nebo trvala6), případně prohlášení, že takové rozhodnutí nebylo vydáno,
j)   prohlášení, že omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, nevzniklo souběžně v plné míře nebo částečně na základě jiného právního titulu než z titulu omezení lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona, jestliže souběžně nevzniklo,
k)   prohlášení, že žadatel nemohl přesunout těžbu ve srovnatelných sortimentech do náhradních porostů, pokud nemohl, uplatňuje-li žadatel náhradu za omezení uvedené v § 1 písm. b) bodu 6,
l)   postup výpočtu výše náhrady podle této vyhlášky včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,
m)   částka odpovídající snížení v obvyklém objemu produkce z jiného omezení lesního hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo škodných událostí, případně prohlášení, že nedošlo k tomuto snížení,
n)   smlouva, z níž vyplývá smluvní omezení odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, byla-li sjednána, případně prohlášení, že smluvní omezení nevzniklo,
o)   údaje z lesního hospodářského plánu, a to údaje o stavu lesa a návrh hospodářských opatření, nebo lesní hospodářské osnovy, a to podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny, pro lesní pozemek a lesní porost, jehož užívání bylo omezeno,
p)   kopie lesnické obrysové mapy, na níž je vyznačen pozemek nebo jeho část, jehož užívání bylo omezeno.

Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Jedná-li se o jiná omezení lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona než uvedená v § 1, k žádosti se kromě údajů uvedených v odstavci 2 připojí dokument, jehož náležitostí je

a)   popis konkrétních dopadů omezení na hospodaření,
b)   postup výpočtu výše náhrady,
c)   vstupní údaje použité pro výpočet; pokud existují vstupní údaje v listinné podobě, jsou součástí dokumentu,
d)   požadovaná výše náhrady vypočtená na základě údajů uvedených v písmenech a) až c).

(4) Vzor uplatnění nároku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Způsob určení výše náhrady

(1) Způsob určení výše náhrady v případech uvedených v § 1 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Od náhrady vypočtené podle odstavce 1 a náhrady vypočtené v dokumentu uvedeném v § 3 odst. 3 se odečte částka odpovídající snížení obvyklého objemu produkce z případného jiného omezení lesního hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo ze škodných událostí, a částka poskytnutá vlastníku nebo nájemci pozemku z veřejných rozpočtů formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Například vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.
2)   Například zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
4)   2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
5)   Například zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Například § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

E-shop

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.