Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


332

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2006

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až j), n), p), r), s) a u), § 10 odst. 11, § 14 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13 písm. d), § 18 odst. 12, § 19 odst. 15 písm. a), b), c), f) a h), § 23 odst. 8, § 24 odst. 8, § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   množitelským porostem chmele výsadba stejného rozmnožovacího materiálu téže odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří,
b)   matečnými rostlinami chmele rostliny sloužící k produkci rozmnožovacího materiálu,
c)   révou rostlina rodu Vitis (L.), která je určena k produkci hroznů nebo k použití jako rozmnožovací materiál pro takovou rostlinu,
d)   pravokořennou sazenicí révy zakořeněná část neroubovaného réví nebo letorostu, která je určena k výsadbě nebo k použití jako podnože pro roubování,
e)   štěpovanou sazenicí révy vzájemně spojený roub s podnožovým řízkem, který je zakořeněn,
f)   réví révy vyzrálý jednoletý výhon,
g)   letorostem révy nezdřevnatělý výhon,
h)   podnožovým řízkem révy část réví nebo letorostu, který je při produkci štěpované sazenice určen k vytvoření podzemní části,
i)   roubem révy část réví nebo letorostu, který je určen k vytvoření nadzemní části při produkci štěpované sazenice nebo při roubování na stanovišti,
j)   řízkem révy část réví nebo letorostu určený k produkci pravokořenné sazenice,
k)   podnožovou vinicí révy porost révy určený k produkci podnožových řízků nebo řízků,
l)   selektovanou vinicí révy porost révy určený k produkci roubů nebo řízků,
m)   révovou školkou porost révy určený k produkci pravokořenné révy nebo štěpované sazenice,
n)   rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnože, řízek, roub, očko, oddělek, sazenice, školkařský výpěstek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci ovocných rostlin,
o)   ovocnou rostlinou rostlina ovocného rodu a druhu určená po uvedení do oběhu k výsadbě nebo k přesázení,
p)   školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě,
q)   generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,
r)   vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,
s)   matečnými stromy a keři ovocného rodu a druhu souvislé výsadby stromů a keřů určené k produkci rozmnožovacího materiálu,
t)   množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,
u)   rozmnožovacím materiálem okrasných druhů rostlinný materiál určený k rozmnožování nebo k pěstování okrasných rostlin. V případě pěstování z hotových rostlin platí tato definice jen tehdy, je-li výsledná okrasná rostlina určena k dalšímu uvádění do oběhu.

§ 3
Uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů a uvádění do oběhu[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a u), § 23 odst. 8 a § 24 odst. 8 zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 3.

(4) Vzor dokladů dodavatele, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál chmele, révy, ovocných rodů a druhů jiným než konečným spotřebitelům, je uveden v příloze č. 4.

§ 4
Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu chmele a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu chmele je:

a)   předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1. 

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. 

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. 

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organizmů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu3),

4. 

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b)   základní rozmnožovací materiál, kterého

1. 

první generace se označuje E I a která pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. 

druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu,

c)   certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu.

(2) V substrátu, ve kterém je rozmnožovací materiál předstupně pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento předstupeň označovat jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(3) V půdě, ve které je základní a certifikovaný rozmnožovací materiál pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento rozmnožovací materiál označovat jako viruprostý nebo testovaný na viry.

§ 5
Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu révy a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu révy je:

a)   předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1. 

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. 

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. 

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu3),

4. 

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

5. 

je testován mezinárodně uznávanou diagnostickou metodou vždy po pěti letech na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 bodě 2 a je prostý těchto škodlivých organismů,

b)   základní rozmnožovací materiál, který se označuje E a který

1. 

je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. 

je nejméně jednou za 6 let počínaje třetím rokem po výsadbě testován mezinárodně uznávanou metodou na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 bodě 2 a je prostý těchto škodlivých organismů. V případě, že je uznávání základního rozmnožovacího materiálu prováděno každý rok, je materiál testován nejméně jednou za 6 let počínaje šestým rokem po výsadbě,

c)   certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který

1. 

je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně, nebo ze základního rozmnožovacího materiálu,

2. 

je nejméně jednou za 10 let počínaje pátým rokem po výsadbě testován mezinárodně uznávanou diagnostickou metodou na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 bodě 2 a je prostý těchto škodlivých organismů. V případě, že je uznávání certifikovaného materiálu prováděno každý rok, je materiál testován nejméně jednou za 10 let počínaje desátým rokem po výsadbě,

d)   standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.

(2) V substrátu nebo v půdě, ve které je testovaný rozmnožovací materiál předstupně pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus.

(3) V půdě, ve které je testovaný základní a certifikovaný rozmnožovací materiál předstupně pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus.

§ 6
Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, s výjimkou jahodníku, je:

a)   rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1. 

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. 

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. 

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4. 

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b)   základní rozmnožovací materiál, kterého

1. 

první generace se označuje E I a která pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. 

druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu,

c)   certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu.

(2) Kategorií rozmnožovacího materiálu jahodníku je:

a)   rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1. 

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. 

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. 

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4. 

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b)   základní rozmnožovací materiál, kterého

1. 

první generace dceřiných rostlin se označuje E I a je rozmnožena přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně pomocí nadzemních částí výhonů a rostliny jsou udržovány jednotlivě v podmínkách zabraňujících infekci, nebo která je rozmnožena přímým vegetativním množením z předstupně v podmínkách in vitro, kdy maximální počet reprodukčních cyklů je 10,

2. 

druhá generace dceřiných rostlin se označuje E II a je rozmnožena přímým vegetativním množením z první generace základního rozmnožovacího materiálu pomocí nadzemních částí výhonů,

c)   certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který je vyprodukovaný přímým vegetativním množením pomocí nadzemních částí výhonů ze základního rozmnožovacího materiálu.

(3) V substrátu, ve kterém je pěstován rozmnožovací materiál předstupně jahodníku, mandloně, meruňky, třešně, višně, slivoně, broskvoně, rybízu, angreštu, maliníku nebo ostružiníku, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento předstupeň označit jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(4) V substrátu, v půdě nebo na pozemku, kde je pěstován základní rozmnožovací materiál rodů a druhů uvedených v odstavci 3, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento rozmnožovací materiál označit jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

§ 7
Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů , vzor uznávacího listu[K § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h) a r) zákona]

(1) Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů je uveden v příloze č. 5.

(2) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách se podává v termínech uvedených v příloze č. 6.

(3) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se podává nejpozději 20 dnů před uvedením rozmnožovacího materiálu do oběhu.

(4) K ověření původu uznaného rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě, obsahují-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona.

(5) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 4 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona a pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny.

(6) Vzor uznávacího listu množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu je uveden v příloze č. 7.

§ 8
Postupy pro hodnocení množitelských porostů[K § 7 odst. 6 písm. c) a p) zákona]

(1) U množitelských porostů se hodnotí

a)   zda před založením množitelského porostu byly splněny požadavky na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu stanovené v § 3, 4, 5 a 6 této vyhlášky,
b)   celkový stav porostu,
c)   pravost a čistota druhu a odrůdy,
d)   agrotechnika,
e)   zdravotní stav porostu,
f)   izolace porostu, a to zjištěním, zda

1. 

je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů,

2. 

není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(2) Každý množitelský porost se hodnotí nejméně jednou ve vegetačním období. Počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé skupiny porostů stanoveny v příloze č. 1 bodě 1, v příloze č. 2 bodě 1 a v příloze č. 3 bodě 1.

(3) Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů nebo do oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu v termínech stanovených pro jednotlivé skupiny porostů.

§ 9
Způsob označování a vlastnosti zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu, uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d) a g), § 24 odst. 8 zákona]

(1) Viruprostý rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VF.

(2) Testovaný rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VT.

(3) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě viruprostý musí mít tyto vlastnosti:

a)   je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů,
b)   byl uchován za podmínek zajištujících nepřítomnost jakékoliv infekce,
c)   pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z viruprostého rozmnožovacího materiálu,
d)   byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(4) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě testovaný musí mít tyto vlastnosti:

a)   je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů, které mohou snížit jakost tohoto rozmnožovacího materiálu,
b)   byl uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce,
c)   pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z testovaného rozmnožovacího materiálu,
d)   byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(5) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál chmele, je uveden v příloze č. 8 bodě 1.

(6) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje uznávaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, je uveden v příloze č. 10 bodě 1 a seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 10 bodě 2.

(7) Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů je uveden v příloze č. 11.

§ 10
Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu[K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona]

(1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů se vede ve školkařských knihách.

(2) Množitelské chmelnice, podnožové a selektované vinice, matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku se evidují na evidenčním listu matečného porostu.

(3) Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve školkařské knize.

§ 11
Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. i), § 10 odst. 11, § 14 odst. 6 zákona]

(1) Požadavkem pro uvádění konformního rozmnožovacího materiálu do oběhu je:

a)   vypracování a vedení kritických bodů výrobních postupů, a to vždy

1. 

jakost rozmnožovacího materiálu použitého k založení množitelských porostů,

2. 

agronomické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,

3. 

plány a metody pěstování rozmnožovacího materiálu,

4. 

rozmnožování, sklizeň, balení, skladování, přeprava,

5. 

vedení řádné evidence o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,

6. 

provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů,

7. 

odběry vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů,

b)   vedení seznamu pěstovaných odrůd, který obsahuje

1. 

název odrůdy, popřípadě jeho obecně známá synonyma,

2. 

údaje o udržovacím šlechtění a způsobu rozmnožování odrůdy,

3. 

údaje o tom, do jaké míry se liší od nejbližší podobné odrůdy,

4. 

popis pěstovaných odrůd alespoň v rozsahu stanoveném v příloze č. 9.

(2) K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě, obsahují-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona.

(3) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 2 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona.

(4) Při uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli lze náležitosti označení omezit pouze na název dodavatele a jeho registrační číslo, název rodu a druhu, odrůdy a podnože.

(5) Konformní rozmnožovací materiál neobsahuje označení zdravotní třídy.

(6) Konformní rozmnožovací materiál při pěstování a uvádění do oběhu musí mít tyto vlastnosti:

a)   izolace mezi jednotlivými odrůdami konformního rozmnožovacího materiálu jahodníku, maliníku nebo ostružiníku je provedena účinným opatřením,
b)   minimální vzdálenost matečných stromů a keřů, podnoží a školkařských výpěstků konformního rozmnožovacího materiálu mandloní, meruněk, třešní, višní, broskvoní a slivoní, popřípadě jejich kříženců, k zamezení přenosu škodlivých organismů přenašeči virů nebo pylem od jedinců s výskytem škodlivého organismu je 250 m; škodlivé organismy, které jsou přenosné přenašeči virů nebo pylem, jsou šarka švestky (Plum pox virus), zakrslost slivoně (Prune dwarf virus), nekrotická kroužkovitost slivoně (Prunus necrotic ringspot virus),
c)   je bez výskytu škodlivých organismů, které je zakázáno zavlékat na území České republiky a šířit na tomto území3),
d)   rouby a řízky se uvádí do oběhu jako celé jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné svěží a s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky,
e)   podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1. 

broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

2. 

ostatní rody a druhy 1. října,

f)   školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1. 

angrešty a rybízy včetně jejich případných kříženců 20. září,

2. 

broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

3. 

ostatní rody a druhy 1. října,

g)   podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu svěží, zdravé, nepoškozené, vyzrálé s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem, rány po odborném řezu a úpravě dostatečně zahojené,
h)   kontejnerované podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu s dostatečně prokořeněným kořenovým balem.

(7) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

(8) Konformní rozmnožovací materiál citrusů

a)   pochází z původního materiálu, který byl kontrolován a nevykázal žádné příznaky napadení viry a virům podobnými organismy a škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 10 bodě 2, a to i v posledním vegetačním období,
b)   je individuálně testován na viry a virům podobné organismy a při tomto testování je shledán prostý těchto škodlivých organismů,
c)   je v případě roubování naroubován na podnože, které nejsou citlivé na viroidy.

§ 12
Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů(K § 16 odst. 11 zákona)

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu podává dodavatel Ústavu ve stejných termínech jako pro rozmnožovací materiál uvedený v § 7 odst. 2 a 3, samostatně pro každou skupinu porostů podle § 17 odst. 3 na formuláři, uvedeném v příloze č. 12.

§ 13
Dovoz rozmnožovacího materiálu(K § 18 odst. 12 zákona)

Vzor formuláře pro oznámení dovozu rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí je uveden v příloze č. 13.

§ 14
Označování a balení rozmnožovacího materiálu chmele[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 15 písm. a), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou.

(2) Rozmnožovací materiál chmele lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné generace a zdravotní třídy, popřípadě stejného klonu.

(3) Úřední návěska obsahuje

a)   označení země produkce,
b)   označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,
c)   název a registrační číslo dodavatele,
d)   název rodu, druhu a odrůdy, popřípadě klonu,
e)   označení kategorie nebo generace množení,
f)   zdravotní třídu,
g)   množství,
h)   rok sklizně,
i)   označení "jakost ES",
j)   popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 14.

(4) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

§ 15
Označování a balení rozmnožovacího materiálu révy[K § 14 odst. 6 zákona a § 19 odst. 15 písm. a), b), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál révy se při uvádění do oběhu balí a označí do svazků nebo do obalů, které jsou uzavřeny tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzávěru.

(2) Úřední pojistka je

a)   plomba z nebarevného plechu,
b)   vázací páska pro jednorázové použití,
c)   samolepicí páska pevná v tahu,
d)   plastová uzavírací plomba, která musí být opatřena čitelným a nesmazatelným potiskem "ÚKZÚZ".

(3) Úřední návěska obsahuje

a)   označení země produkce,
b)   označení orgánu odpovídajícího za certifikaci nebo kontrolu,
c)   název a registrační číslo dodavatele,
d)   název rodu, druhu, odrůdy, popřípadě klon; u štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubů,
e)   typ materiálu,
f)   kategorie,
g)   číslo partie,
h)   množství,
i)   u podnožových řízků určených pro roubování se uvede minimální délka řízků příslušné partie,
j)   rok sklizně,
k)   označení "jakost ES",
l)   popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

(4) Úřední návěska pro rozmnožovací materiál révy musí splňovat tyto minimální požadavky:

a)   musí být nesmazatelně natištěna,
b)   musí být viditelně připevněna na obalu nebo na svazku,
c)   údaje uvedené v odstavci 3 nesmí být skryté, zastřené nebo překryté jiným textem nebo vyobrazením.

(5) Obsah balení a svazků rozmnožovacího materiálu révy je u

a)   sazenic révy 25, 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,
b)   pravokořenných sazenic révy 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,
c)   roubů,

1. 

s minimálně pěti použitelnými očky 100 nebo 200 kusů,

2. 

s jedním použitelným očkem 500 kusů nebo násobky pěti set, nejvyšší množství však 5 000 kusů,

d)   řízků podnožové révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 1 000 kusů,
e)   řízků révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů.

(6) Balení obsahující více svazků lze uzavřít jednou úřední pojistkou tak, aby se při oddělování znehodnotila a nemohla být opětovně použita. Opětovné uzavření balení není povoleno.

(7) Při uvedení do oběhu jiného množství rozmnožovacího materiálu, než je uvedeno v odstavci 5 konečnému spotřebiteli, obsahuje úřední návěska přesný počet kusů tohoto rozmnožovacího materiálu.

(8) Při uvedení do oběhu pouze jednoho kusu rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli obsahuje úřední návěska údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) a h).

(9) Při uvádění do oběhu sazenic révy zakořeněných v kontejnerech, bednách nebo v kartonážích nemusí být označeny úřední návěskou podle odstavce 3, ale jsou

a)   uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených podle odrůd, popřípadě klonů a počtu kusů,
b)   opatřeny průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 písm. a) až c), e) až h) a j) obsahuje pořadové číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, odběratele, celkový počet partií, datum dodávky.

(10) Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 15.

(11) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikované odrůdy5).

§ 16
Označování a balení uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 15 písm. a), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou.

(2) Úřední návěska obsahuje

a)   označení země produkce,
b)   označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,
c)   registrační číslo dodavatele, popřípadě jeho název,
d)   název rodu a druhu a odrůdy, popřípadě klonu, podnože a mezištěpování,
e)   označení kategorie a generace množení,
f)   zdravotní třídu,
g)   množství,
h)   rok sklizně,
i)   označení "jakost ES",
j)   popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

(3) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné kategorie, generace, zdravotní třídy nebo odrůdy stejného klonu a podnože.

(4) Při uvádění do oběhu podnoží ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění.

(5) Rouby, řízky, podnože a školkařské výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích označí minimálně jednou řádně vyplněnou úřední návěskou.

(6) Při uvádění do oběhu školkařských výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus řádně označí vyplněnou úřední návěskou, s výjimkou jahodníku, maliníku a ostružiníku.

(7) Rozmnožovací materiál jahodníku vyprodukovaný v podmínkách in vitro se při uvádění do oběhu takto označí v průvodním dokladu.

(8) Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 14.

(9) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

§ 17
Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů(K § 24a odst. 7 zákona)

(1) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu chmele jsou:

a)   kořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele,
b)   množitelská chmelnice.

(2) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu révy jsou:

a)   sazenice révy,
b)   podnožová vinice,
c)   selektovaná vinice.

(3) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů jsou:

a)   jahodník,
b)   semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů,
c)   podnože generativní a vegetativní,
d)   matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů,
e)   maliník a ostružiník,
f)   zaškolkované podnože,
g)   školkařské výpěstky k uvedení do oběhu.

§ 18
Rozmnožovací materiál okrasných druhů[K § 7 odst. 6 písm. j) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 15 písm. c) a f), § 25 odst. 8 zákona]

(1) Návěska nebo průvodní doklad obsahuje

a)   označení země produkce,
b)   označení úředního orgánu odpovědného za kontrolu,
c)   registrační číslo dodavatele,
d)   botanický název, popřípadě název odrůdy, v případě štěpovaného rozmnožovacího materiálu i název podnože nebo název skupiny rostlin,
e)   množství,
f)   identifikační číslo rozmnožovacího materiálu stanovené dodavatelem,
g)   označení "jakost ES",
h)   v případě dovozu ze třetích zemí označení země původu,
i)   popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4), které jsou zřetelně oddělené.

(2) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 1 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v odstavci 1 a pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny.

(3) Náležitosti popisu odrůdy rozmnožovacího materiálu okrasných druhů zapsané v seznamu vedeném dodavatelem jsou:

a)   název odrůdy, popřípadě údaj o jeho obecně známých synonymech,
b)   informace o udržování odrůdy a používaném způsobu množení,
c)   popis odrůdy minimálně na základě znaků a jejich projevů v souladu s ustanoveními o žádostech o ochranu odrůd rostlin podle zvláštního právního předpisu, pokud se jich týká6),
d)   údaj o tom, v jakých znacích se odrůda liší od nejbližších podobných odrůd.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. b) a d) se nevztahují na dodavatele, kteří pouze uvádí rozmnožovací materiál okrasných druhů do oběhu.

(5) Při pěstování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů dodavatel vede záznamy o skutečnostech, které ovlivňují kvalitu rozmnožovacího materiálu, zejména pokud se jedná o původ, výživu a hnojení, zdravotní stav a chemické ošetřování rostlin.

(6) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

§ 19
Přechodná ustanovení

(1) Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě 2 do 31. července 2011.

(2) Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. c) bodě 2 do 31. července 2012.

(3) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uznaný nejpozději do 31. prosince 2006 lze označit podle dosavadních právních předpisů a takto označený uvádět do oběhu nejpozději do 30. června 2007.

§ 20
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 147/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 21
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.
2)   Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh.
Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.
Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999 stanovující požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice Rady 74/649/EHS.
Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
3)   Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č.  92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o rybářství, 2. vydání

Zákon o rybářství, 2. vydání

Alexander Šíma - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy rybářství včetně souvisejících právních předpisů a odkazů na použitelnou judikaturu. Druhé vydání reaguje na změny provedené v ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.