Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 326/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 100, ze dne 28. 6. 2006
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

326

VYHLÁŠKA

ze dne 9. června 2006

o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 159 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") k provedení § 149 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   náležitosti žádosti o atest,
b)   výši poplatku za podání žádosti o atest,
c)   podrobnosti atestačního řízení.

§ 2
Náležitosti žádosti o atest

(1) Žádost o atest, kterou provozovatel podává ministerstvu, obsahuje

a)   obchodní firmu nebo název provozovatele elektronického nástroje (dále jen "provozovatel"), identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování v případě právnické osoby, nebo
b)   jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování, je-li provozovatelem fyzická osoba, která je podnikatelem,
c)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, pokud je výrobcem elektronického nástroje právnická osoba, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování, je-li výrobcem elektronického nástroje fyzická osoba, která je podnikatelem, a tyto osoby nejsou totožné s osobou provozovatele,
d)   obchodní označení a verzi elektronického nástroje,
e)   výčet všech druhů, popřípadě úkonů v rámci jednoho druhu, zadávacích řízení nebo zvláštních postupů, které elektronický nástroj zajišťuje,
f)   údaje, z nichž plyne, že elektronický nástroj umožňuje provádět soutěž o návrh,
g)   elektronické úkony určeného druhu zadávacího řízení či jaký druh nebo více druhů zadávacích řízení elektronický nástroj zajišťuje, a které jsou ze strany provozovatele předmětem žádosti o atest,
h)   zvláštní postupy v zadávacím řízení či soutěže o návrh, pokud je elektronický nástroj umožňuje, a které jsou předmětem žádosti o atest,
i)   prohlášení provozovatele nebo výrobce nástroje, pokud provozuje elektronický nástroj, že zajišťuje provoz nástroje ve shodě s požadavky kladenými na elektronický nástroj zákonem a vyhláškou, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek,
j)   doklad o zaplacení poplatku.

(2) Žádost o atest lze podat na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze.

§ 3
Výše poplatku za podání žádosti o atest

(1) V případě, že elektronický nástroj zajišťuje elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh nebo elektronickou aukci či dynamický nákupní systém, činí výše poplatku

a)   10 000 Kč v případě, že elektronický nástroj umožňuje provádět

1. 

otevřené řízení,

2.

 užší řízení,

3. 

jednací řízení s uveřejněním,

4. 

jednací řízení bez uveřejnění,

5. 

soutěžní dialog, nebo

6. 

zjednodušené podlimitní řízení,

b)   10 000 Kč, pokud elektronický nástroj umožňuje provádět zvláštní postupy v zadávacím řízení, kterými jsou

1. 

uzavření a využití rámcové smlouvy s jedním nebo více uchazeči,

2. 

zavedení a využití dynamického nákupního systému, nebo

3. 

využití elektronické aukce,

c)   10 000 Kč v případě, pokud elektronický nástroj umožňuje provádět soutěž o návrh, která je postupem zadavatele směřujícím k získání návrhu, projektu či plánu,
d)   10 000 Kč v případě, že elektronický nástroj umožňuje provádět pouze jednotlivý elektronický úkon.

(2) V případě, že elektronický nástroj podle odstavce 1 umožňuje provádět více druhů zadávacích řízení nebo zvláštních postupů, činí poplatek 10 000 Kč za každý druh zadávacího řízení či za každý zvláštní postup v zadávacím řízení nebo soutěž o návrh, kterou je možno prostřednictvím elektronického nástroje provádět; pokud elektronický nástroj umožňuje provádět více než 5 druhů zadávacích řízení podle odstavce 1 písm. a), nebo kombinaci druhů, zvláštních postupů či soutěže o návrh, které překročí počet 5, činí poplatek 50 000 Kč. 

(3) Výše poplatku u elektronických nástrojů, které nezajišťují elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh nebo elektronickou aukci či dynamický nákupní systém, činí 100 Kč. 

§ 4

Podrobnosti atestačního řízení

(1) Zadavatel zajistí splnění požadavků kladených na elektronický nástroj

a)   atestem, v případě, že je zadavatel provozovatelem; provozovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje provoz elektronického nástroje za účelem zadávání veřejných zakázek, nebo
b)   použitím elektronického nástroje jiného provozovatele, který má atest, pro potřeby zadávacího řízení v případě, že zadavatel není provozovatelem.

(2) Splnění požadavků podle § 149 odst. 2 zákona provozovatel pro potřeby atestačního řízení doloží dokumentací, kterou vede o elektronickém nástroji podle této vyhlášky (dále jen "dokumentace elektronického nástroje").

(3) V případě, že elektronický nástroj zajišťuje elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh nebo elektronickou aukci či dynamický nákupní systém, doloží provozovatel pro potřeby atestačního řízení

a)   splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. c) až i) zákona platnou certifikací1) zavedení systému managementu bezpečnosti informací v oblasti provozování elektronického nástroje na shodu s českou technickou normou ČSN BS 7799-2 - Systém managementu bezpečnosti informací - Specifikace s návodem pro použití, nebo na shodu s jinou zahraniční normou, jejíž obsah odpovídá obsahu normy ČSN BS 7799-2, v případě, že provozovatel získal certifikaci od orgánu jiného státu než České republiky,
b)   splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. b) zákona

1. 

kalibračním listem měřidla času podle zvláštního právního předpisu2), pokud nepoužívá pro měření času operační systém podle bodu 2, nebo

2. 

dokumentací měřidla času, pokud je pro měření času použit operační systém provozovatele; v dokumentaci se dokládá nejistota měření času a návaznost na zdroj reprodukující světový koordinovaný čas dokumentující měřidla času, kde je popsán způsob provádění synchronizace se zdrojem světového koordinovaného času, a to i v případě výskytu přestupné sekundy,

c)   splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. a) zákona dokumentací elektronického nástroje, ve které uvede způsob splnění požadavků uvedených v § 4 až v § 7 vyhlášky č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek,
d)   splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. j) zákona dokumentací elektronického nástroje,
e)   splnění požadavků na pořizování záznamů podle § 8 vyhlášky č. 329/2006  Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek, dokumentací elektronického nástroje, ve které uvede výčet zaznamenávaných událostí, způsob jejich pořízení a uchovávání.

(4) Ministerstvo udělí atest pro elektronický nástroj, pokud byla zjištěna shoda elektronického nástroje s požadavky kladenými na tento nástroj.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministryně:
Ing. Bérová v. r.

Příloha k vyhlášce č. 326/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Evropská úmluva o lidských právech

Evropská úmluva o lidských právech

Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek - C. H. Beck

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních ...

Cena: 3 730 KčKOUPIT

Zákon o Finanční správě České republiky, komentář

Zákon o Finanční správě České republiky, komentář

Lenka Krupičková, Ondřej Trubač - Wolters Kluwer, a. s.

V posledních několika letech došlo k významným změnám ve fungování finanční správy v České republice. Tyto změny byly završeny přijetím zákona o Finanční správě České republiky, který je účinný od 1. ledna 2013. Tento komentář je komplexním průvodcem novou strukturou finanční správy. ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.