Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


306

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. června 2006

o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") některé podmínky pro dodávky potravin získaných ze zemědělských produktů nebo zpracovaných zemědělských produktů z intervenčních zásob (dále jen "potraviny z intervenčních zásob") ve prospěch nejchudších osob Státním zemědělským intervenčním fondem)3) (dále jen "Fond") na území České republiky.

§ 2
Organizace určená k distribuci potravin

(1) Distribuci potravin z intervenčních zásob podle předpisu Evropských společenství4) ve prospěch osob v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (dále jen "nejchudší osoby") provádějí

a)   Česká federace potravinových bank registrovaná u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem II/S-OS/1-23800/94-R, Varšavská 37, 120 00 Praha 2,
b)   Sdružení Česká katolická charita evidovaná u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-00-702/1999, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

(dále jen "distributor").

(2) Potraviny podle odstavce 1 se poskytují ve formě stravy nebo pomoci při zajištění stravy v azylových domech poskytujících pobytové služby a v nízkoprahových denních centrech, poskytujících ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

§ 3
Žádost o dodávky potravin z intervenčních zásob

(1) Žádost o dodávky potravin z intervenčních zásob (dále jen "žádost") podává distributor Fondu do 15. března kalendářního roku, ve kterém hodlá zahájit distribuci potravin z intervenčních zásob, na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti je

a)   údaj o počtu nejchudších osob, kterým byla poskytnuta strava nebo pomoc při jejím zajištění, a údaj o druhu a množství potravin poskytnutých nejchudším osobám, v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti,
b)   údaj o množství a jmenovitém množství obsahu5) pro jednotlivé druhy potravin uvedené v příloze k tomuto nařízení, které distributor požaduje, přičemž nejnižší celkový roční požadavek je 500 kg pro jednotlivý druh potravin,
c)   časový harmonogram odběru potravin podle písmene b), který je stanoven v měsíčním intervalu,
d)   adresa nejvýše 5 skladů na území České republiky, do kterých mají být jednotlivé druhy potravin dodány,
e)   prohlášení distributora a právnických osob, které distributor sdružuje, o tom, že budou poskytovat potraviny z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob zdarma.

(3) Nejvyšší možný požadavek na jednotlivé druhy potravin z intervenčních zásob pro příslušný kalendářní rok na 1 osobu je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 4

(1) Fond rozhodne o dodávce potravin z intervenčních zásob distributorovi v množství uvedeném v žádosti podle § 3 odst. 2 písm. b), popřípadě upraveném podle odstavce 2 a v návaznosti na výsledky výběrového řízení podle § 5.

(2) Překročí-li celkové požadavky na množství potravin z intervenčních zásob uvedené v nezamítnutých žádostech6) hodnoty uvedené v ročním plánu přijatém Evropskou komisí7), Fond všem distributorům množství potravin z intervenčních zásob poměrně sníží s použitím přepočítávacích koeficientů uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 5
Výběrové řízení

(1) Fond ve výběrovém řízení vybere fyzickou nebo právnickou osobu, která bude distributorům dodávat potraviny z intervenčních zásob uskladněných na území České republiky nebo na území jiných členských států Evropské unie (dále jen "dodavatel").

(2) Výzva Fondu k podávání nabídek obsahuje

a)   určení nabízeného zemědělského produktu nebo zpracovaného zemědělského produktu, místo jeho uložení, podmínky jeho odebrání do stanoveného data8),
b)   určení požadovaných druhů potravin podle přílohy k tomuto nařízení, jejich množství a druhu jmenovitého množství obsahu,
c)   adresy skladů distributorů a termíny dodání do skladů distributorů podle časového harmonogramu,
d)   požadavek na zajištění přepravy potravin z intervenčních zásob od dodavatele do skladů distributorů.

(3) Fond vybere nejvýhodnější nabídku z hlediska

a)   množství zemědělského produktu nebo zpracovaného zemědělského produktu požadovaného k získání jednotlivých druhů potravin z intervenčních zásob,
b)   ceny přepravy potravin z intervenčních zásob do skladů distributorů.

(4) V případě, že zemědělský produkt nebo zpracovaný zemědělský produkt není uskladněn v intervenčních skladech na území České republiky ani v některém z ostatních členských států Evropské unie9), Fond vyhlásí a vyhodnotí výběrové řízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) až d) a odstavce 3 písm. b) a podle nabídnutého množství potravin uvedených v příloze k tomuto nařízení, získaných na trhu Evropské unie.

§ 6
Dodávky potravin z intervenčních zásob

(1) Dodavatel vybraný podle § 5 odst. 1 označí potraviny z intervenčních zásob na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb slovy "pomoc ES", a to viditelným, snadno čitelným, nezakrytým, nepřerušeným jinými údaji a nesmazatelným způsobem.

(2) Fond

a)   poskytne úhradu za zpracování a balení potravin z intervenčních zásob a poskytne úhradu za balení zpracovaných zemědělských produktů formou zemědělského produktu a zpracovaného zemědělského produktu, nebo poskytne úhradu za potraviny z intervenčních zásob, získané na trhu Evropské unie, v peněžním plnění,
b)   poskytne úhradu za přepravu potravin z intervenčních zásob od dodavatele k distributorům v peněžním plnění.

§ 7
Přechodné ustanovení

V roce 2006 se žádost podle § 3 odst. 1 podává Fondu do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství, v platném znění.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3730/87.
5)   Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.
6)   Čl. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
7)   Čl. 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
8)   Čl. 3 a 9 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
9)   Čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
10)   Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem. Do Přehledu jsou zařazeny jak judikáty ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů. Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.