Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


306

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. června 2006

o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") některé podmínky pro dodávky potravin získaných ze zemědělských produktů nebo zpracovaných zemědělských produktů z intervenčních zásob (dále jen "potraviny z intervenčních zásob") ve prospěch nejchudších osob Státním zemědělským intervenčním fondem)3) (dále jen "Fond") na území České republiky.

§ 2
Organizace určená k distribuci potravin

(1) Distribuci potravin z intervenčních zásob podle předpisu Evropských společenství4) ve prospěch osob v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (dále jen "nejchudší osoby") provádějí

a)   Česká federace potravinových bank registrovaná u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem II/S-OS/1-23800/94-R, Varšavská 37, 120 00 Praha 2,
b)   Sdružení Česká katolická charita evidovaná u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-00-702/1999, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

(dále jen "distributor").

(2) Potraviny podle odstavce 1 se poskytují ve formě stravy nebo pomoci při zajištění stravy v azylových domech poskytujících pobytové služby a v nízkoprahových denních centrech, poskytujících ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

§ 3
Žádost o dodávky potravin z intervenčních zásob

(1) Žádost o dodávky potravin z intervenčních zásob (dále jen "žádost") podává distributor Fondu do 15. března kalendářního roku, ve kterém hodlá zahájit distribuci potravin z intervenčních zásob, na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti je

a)   údaj o počtu nejchudších osob, kterým byla poskytnuta strava nebo pomoc při jejím zajištění, a údaj o druhu a množství potravin poskytnutých nejchudším osobám, v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti,
b)   údaj o množství a jmenovitém množství obsahu5) pro jednotlivé druhy potravin uvedené v příloze k tomuto nařízení, které distributor požaduje, přičemž nejnižší celkový roční požadavek je 500 kg pro jednotlivý druh potravin,
c)   časový harmonogram odběru potravin podle písmene b), který je stanoven v měsíčním intervalu,
d)   adresa nejvýše 5 skladů na území České republiky, do kterých mají být jednotlivé druhy potravin dodány,
e)   prohlášení distributora a právnických osob, které distributor sdružuje, o tom, že budou poskytovat potraviny z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob zdarma.

(3) Nejvyšší možný požadavek na jednotlivé druhy potravin z intervenčních zásob pro příslušný kalendářní rok na 1 osobu je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 4

(1) Fond rozhodne o dodávce potravin z intervenčních zásob distributorovi v množství uvedeném v žádosti podle § 3 odst. 2 písm. b), popřípadě upraveném podle odstavce 2 a v návaznosti na výsledky výběrového řízení podle § 5.

(2) Překročí-li celkové požadavky na množství potravin z intervenčních zásob uvedené v nezamítnutých žádostech6) hodnoty uvedené v ročním plánu přijatém Evropskou komisí7), Fond všem distributorům množství potravin z intervenčních zásob poměrně sníží s použitím přepočítávacích koeficientů uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 5
Výběrové řízení

(1) Fond ve výběrovém řízení vybere fyzickou nebo právnickou osobu, která bude distributorům dodávat potraviny z intervenčních zásob uskladněných na území České republiky nebo na území jiných členských států Evropské unie (dále jen "dodavatel").

(2) Výzva Fondu k podávání nabídek obsahuje

a)   určení nabízeného zemědělského produktu nebo zpracovaného zemědělského produktu, místo jeho uložení, podmínky jeho odebrání do stanoveného data8),
b)   určení požadovaných druhů potravin podle přílohy k tomuto nařízení, jejich množství a druhu jmenovitého množství obsahu,
c)   adresy skladů distributorů a termíny dodání do skladů distributorů podle časového harmonogramu,
d)   požadavek na zajištění přepravy potravin z intervenčních zásob od dodavatele do skladů distributorů.

(3) Fond vybere nejvýhodnější nabídku z hlediska

a)   množství zemědělského produktu nebo zpracovaného zemědělského produktu požadovaného k získání jednotlivých druhů potravin z intervenčních zásob,
b)   ceny přepravy potravin z intervenčních zásob do skladů distributorů.

(4) V případě, že zemědělský produkt nebo zpracovaný zemědělský produkt není uskladněn v intervenčních skladech na území České republiky ani v některém z ostatních členských států Evropské unie9), Fond vyhlásí a vyhodnotí výběrové řízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) až d) a odstavce 3 písm. b) a podle nabídnutého množství potravin uvedených v příloze k tomuto nařízení, získaných na trhu Evropské unie.

§ 6
Dodávky potravin z intervenčních zásob

(1) Dodavatel vybraný podle § 5 odst. 1 označí potraviny z intervenčních zásob na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb slovy "pomoc ES", a to viditelným, snadno čitelným, nezakrytým, nepřerušeným jinými údaji a nesmazatelným způsobem.

(2) Fond

a)   poskytne úhradu za zpracování a balení potravin z intervenčních zásob a poskytne úhradu za balení zpracovaných zemědělských produktů formou zemědělského produktu a zpracovaného zemědělského produktu, nebo poskytne úhradu za potraviny z intervenčních zásob, získané na trhu Evropské unie, v peněžním plnění,
b)   poskytne úhradu za přepravu potravin z intervenčních zásob od dodavatele k distributorům v peněžním plnění.

§ 7
Přechodné ustanovení

V roce 2006 se žádost podle § 3 odst. 1 podává Fondu do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství, v platném znění.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3730/87.
5)   Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.
6)   Čl. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
7)   Čl. 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
8)   Čl. 3 a 9 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
9)   Čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.
10)   Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

E-shop

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.