Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


256

VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2006

o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 2, § 9 odst. 5, § 11 odst. 5, § 17 odst. 5, § 19 odst. 5 a § 25 odst. 5 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen "zákon"):

§ 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

§ 2
Způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie(K § 7 odst. 2 zákona)

(1) Analýza a hodnocení rizik závažné havárie (dále jen "analýza a hodnocení rizik") se provádí a dokumentuje v rozsahu odpovídajícím riziku závažné havárie, to je pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných dopadů, s využitím kvalitativních a kvantitativních analytických metod.

(2) Analýza a hodnocení rizik se provádí pro

a)   všechny fáze životního cyklu objektu nebo zařízení počínaje zpracováním projektové dokumentace až po likvidaci,
b)   normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele nebo možného vnějšího ohrožení.

(3) V rámci analýzy a hodnocení rizik se provádí

a)   identifikace zdrojů rizik, jejich ocenění a výběr pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu nebo zařízení,
b)   určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii, a výběr reprezentativních scénářů těchto událostí, ve kterých musí být zahrnuty zdroje rizik s nejzávažnějšími dopady na zdraví a životy osob, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,
c)   odhad dopadů reprezentativních scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,
d)   odhad pravděpodobnosti reprezentativních scénářů závažných havárií,
e)   stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií, která vychází z výsledků provedených stanovení následků scénářů, odhadu jejich dopadů a pravděpodobností těchto scénářů,
f)   hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.

(4) V případě, že výsledná hodnota rizika závažné havárie se jeví pro daný zdroj rizika jako nepřijatelná, provede se podrobnější analýza rizika, a dle potřeby se stanoví a realizují organizační a technická opatření ke snížení tohoto rizika, prověřená opakovanou analýzou a hodnocením rizika. Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika pro daný objekt nebo zařízení je dána souhrnem výsledků provedené analýzy a hodnocení rizik a vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů, zejména sociálních, ekonomických, užívání území a dalších.

(5) Postup zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizik je stanoven v příloze č. 1.

Způsob zpracování bezpečnostního programu(K § 9 odst. 5 zákona)
§ 3

(1) Bezpečnostní program se člení na následující části:

a)   základní informace o objektu nebo zařízení, údaje o provozované činnosti a počtech zaměstnanců,
b)   analýzu a hodnocení rizik závažné havárie v rozsahu odpovídajícím míře rizika závažných havárií a závažnosti jejich následků,
c)   zásady, cíle a politiku prevence závažné havárie,
d)   popis systému řízení bezpečnosti,
e)   závěrečné shrnutí.

(2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvedou údaje k

a)   organizaci prevence závažných havárií,
b)   řízení provozu objektu a zařízení,
c)   řízení změn v objektu a zařízení,
d)   havarijnímu plánování,
e)   sledování plnění programu prevence závažné havárie,
f)   auditu a kontrole.

(3) Systém řízení bezpečnosti zahrnuje popis organizační struktury, stanovení odpovědností a stanovení plánovacích činností, pravidel, praktik, postupů, procesů, včetně zdrojů k vyvíjení, zavádění, naplňování a prověřování politiky prevence závažné havárie.

(4) Popis systému řízení bezpečnosti může být zpracován formou samostatného dokumentu nebo lze využít dokumentů k systémům řízení, rozpracovaných podle jiných právních předpisů nebo norem, pokud jsou zpracovány v příslušné struktuře a rozsahu a odpovídají svým obsahem požadavkům na prevenci závažných havárií nebo jsou ve smyslu těchto požadavků doplněny a upraveny.

§ 4

(1) Zásady prevence vycházejí z analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, musí odpovídat charakteru zdrojů rizika a stanoví se rámcově tak, aby vždy jasně a srozumitelně směřovaly k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažné havárie a řízení bezpečnosti.

(2) Celkové cíle obsahují popis rámcových úkolů vedoucích k zajištění odpovídající úrovně prevence závažné havárie. Stanovení konkrétních cílů a úkolů nutných pro naplnění zásad a rámcových cílů prevence závažné havárie se vztahuje na všechny oblasti systému řízení bezpečnosti a zahrnuje vytvoření a zavedení ukazatelů, parametrů a kritérií umožňujících sledování úrovně plnění úkolů a hodnocení účinnosti realizovaných opatření.

(3) Politika prevence závažné havárie obsahuje prohlášení provozovatele, kterým se hlásí k závazku, záměru a zásadám naplňování prevence závažné havárie.

(4) Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostního programu je stanoven v příloze č. 2.

§ 5
Způsob zpracování a struktura bezpečnostní zprávy(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Bezpečnostní zpráva se člení na následující části:

a)   základní informace o objektu nebo zařízení,
b)   popisy, informace a data o objektu nebo zařízení a jeho okolí,
c)   analýzu a hodnocení rizik závažné havárie,
d)   popis systému prevence závažné havárie,
e)   popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie,
f)   závěrečné shrnutí.

(2) Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostní zprávy je stanoven v příloze č. 3.

§ 6
Způsob zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy (dále jen "zpráva o posouzení") vychází ze změn uvedených ve změnových listech, které jsou součástí bezpečnostní zprávy.

(2) Zpráva o posouzení se člení na následující části:

a)   základní informace o objektu nebo zařízení,
b)   seznam a popis změn vedoucích ke změnám v systému řízení bezpečnosti, technických změn a skutečností a poznatků z oblasti bezpečnostních opatření, které byly provedeny nebo uplatněny v objektu nebo zařízení,
c)   zhodnocení vlivu popsaných změn na bezpečnost provozu (změnu rizika, odpovídající bezpečnostní opatření a přijatelnost rizika), případně podrobné věcné a odborné zdůvodnění, proč nebyla provedena nebo nenastala potřeba provést aktualizaci bezpečnostní zprávy,
d)   závěrečné shrnutí.

(3) Pokud k některé části nebo kapitole nejsou dostatečné informace, tato skutečnost se výslovně uvede ve zprávě o posouzení.

(4) Obsah částí a kapitol dokumentu zprávy o posouzení je stanoven v příloze č. 4.

§ 7
Způsob a struktura zpracování vnitřního havarijního plánu(K § 17 odst. 5 zákona)

(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanoví

a)   způsob zajištění havarijní připravenosti včetně informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie,
b)   způsob zvládání možných havárií,
c)   opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie,
d)   způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací.

(2) Vnitřní havarijní plán je aktualizován na základě

a)   změn vyplývajících z aktualizace bezpečnostní zprávy,
b)   výsledků prověřování audity a praktickými cvičeními, podnětů zaměstnanců a inspekce.

(3) Postup zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu jsou stanoveny v příloze č. 5.

§ 8
Způsob zpracování a struktura písemných podkladů provozovatele pro stanovení zóny havarijního plánování(K § 19 odst. 5 zákona)

(1) Pro stanovení zóny havarijního plánování se poskytují údaje na základě hodnocení scénářů závažných havárií podle § 1 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám a s ohledem na dopady závažné havárie na zdraví a životy osob, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

(2) Obsah kapitol dokumentu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování je stanoven v příloze č. 6.

§ 9
Způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování(K § 9 odst. 5, § 11 odst. 5, § 17 odst. 5, § 19 odst. 5 zákona)

Aktualizace dokumentu bezpečnostního programu (§ 3), bezpečnostní zprávy (§ 4), vnitřního havarijního plánu (§ 6), písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování (§ 7) se provede jedním z dále uvedených způsobů, a to zpracováním:

a)   kompletního nového dokumentu nebo podkladů a jejich zaměněním za neplatné dokumenty nebo podklady,
b)   dodatku ke stávajícímu dokumentu nebo podkladům nebo jejich příloze,
c)   nových příslušných stránek dokumentu nebo podkladů a jejich zaměněním za stránky neplatné v případě, že to struktura dokumentu umožňuje a změny jsou menšího rozsahu.

§ 10
Rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování(K § 25 odst. 5 zákona)

(1) Informace určená veřejnosti obsahuje jednoduchým a srozumitelným způsobem uvedené údaje o nebezpečných látkách a povaze rizika závažné havárie včetně odhadu následků a jejich dopadů na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v zóně havarijního plánování.

(2) Součástí informace určené veřejnosti jsou údaje o způsobu varování osob a jejich žádoucím chování, které jsou uvedeny v návaznosti na vnější havarijní plán, zpracovaný podle zvláštního právního předpisu3).

(3) Informování veřejnosti se provádí zasláním písemné informace.

(4) Informují se osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo bydliště, osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo výkonu práce, a osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo podnikání.

(5) Podrobnosti o obsahu informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování jsou stanoveny v příloze č. 7.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.
2)   Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES.
3)   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Výjimečný trest

Výjimečný trest

JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se komplexně zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody v českém právu, a to z hledisek filosofických, morálních, a zejména právních. V první části knihy jsou v několika kapitolách provedeny nezbytné úvodní výklady týkající se samotné koncepce trestu jako takového ...

Cena: 400 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

ÚZ č. 1100 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1100 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Text zákoníku práce novelizovaný k 1.10.2015 v souvislosti se zrušením zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců – dochází k definitivnímu zařazení odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání do zákoníku práce (dosud bylo jen v přechodných ustanoveních ZP); současně byly ...

Cena: 73 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.