Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


239

VYHLÁŠKA

ze dne 16. května 2006,

kterou se mění vyhláška č . 197/2004 Sb., k provedení zákona č . 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):

Čl. I

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "a lipana" zrušují.

2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

3. V § 3 odst. 3 se slova "je tvořily překážky, popřípadě technická zařízení, jež znemožňují nebo omezují přirozenou migraci ryb" nahrazují slovy "byly v terénu zřetelné (například stavby, technická zařízení, přírodní útvary nebo jiné objekty)".

4. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo "přesný" zrušuje.

5. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dohodnou-li se uživatelé rybářských revírů na společné platnosti vydávaných povolenek nebo v případě, kdy je osoba uživatelem více rybářských revírů, lze maximální počty vydávaných celoročních povolenek se společnou platností na více revírech sčítat.".

6. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Vydávání celoročních povolenek lze plně nebo částečně nahradit vydáním krátkodobých povolenek přepočtem podle přílohy č. 3a.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 10 odst. 4 se za slovo "která" vkládají slova "je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží nebo".

8. V § 10 se odstavec 5 a odstavce 8 a 9 zrušují.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

9. V § 10 odst. 5 se slova "Druhý a další" nahrazují slovem "Další", slova "může být vydán" se nahrazují slovy "se vydá" a slovo "dřívějším" se nahrazuje slovy "dříve vydaným".

10. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se

a)   dříve vydaným rybářským lístkem,
b)   jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
c)   osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
d)   rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.".

11. V § 11 odst. 2 písm. m) a odst. 3 písm. j) se slovo "Oncorhyncus" nahrazuje slovem "Oncorhynchus".

12. § 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

"§ 12
Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru[K § 13 odst. 11 písm. d) zákona]

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a)   v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b)   v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c)   v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d)   v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e)   v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f)   v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g)   v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h)   v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i)   v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a)   v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b)   v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c)   v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d)   v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase4).


4)   Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.".

13. V § 13 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slova "(Barbus meridionalis-petényi)" nahrazují slovy "(Barbus petenyi)".

14. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

a)   bolen dravý (Aspius aspius),
b)   candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c)   sumec velký (Silurus glanis),
d)   štika obecná (Esox lucius).".

15. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.".

16. V § 14 odst. 4 se věta první zrušuje a ve větě třetí se slovo "loďky" nahrazuje slovem "plavidla".

17. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

a)   lov na položenou nebo lov na plavanou,
b)   lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,
c)   lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo
d)   lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.".

18. V § 16 se odstavce 2 až 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 2 až 4.

19. V § 16 odst. 3 se slova "a lipan" zrušují, slova "v odstavci 5" se nahrazují slovy "v odstavci 2" a slova "a lipana nebo jejich kombinaci" se zrušují.

20. V § 16 odst. 4 větě druhé se slova "v odstavcích 5 a 6" nahrazují slovy "v odstavcích 2 a 3".

21. V § 17 odst. 1 se v předvětí slova "ryb lososovitých a lipana" zrušují.

22. V § 17 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.".

23. V § 17 se odstavce 2 a 3 a odstavce 5 až 7 zrušují.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 3 až 5.

24. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.".

25. V § 17 odst. 3 se slova "a lipana nebo jejich kombinaci" zrušují.

26. V § 17 odst. 5 se slova "v odstavcích 8 a 9" nahrazují slovy "v odstavcích 3 a 4".

27. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

"Příloha č. 3a k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze č. 12 se tabulka "Oděvní součásti služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy rybářství" nahrazuje tabulkou, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Úč innost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 12, 14, 15, 17 až 26 a 28, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.