Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


239

VYHLÁŠKA

ze dne 16. května 2006,

kterou se mění vyhláška č . 197/2004 Sb., k provedení zákona č . 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):

Čl. I

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "a lipana" zrušují.

2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

3. V § 3 odst. 3 se slova "je tvořily překážky, popřípadě technická zařízení, jež znemožňují nebo omezují přirozenou migraci ryb" nahrazují slovy "byly v terénu zřetelné (například stavby, technická zařízení, přírodní útvary nebo jiné objekty)".

4. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo "přesný" zrušuje.

5. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dohodnou-li se uživatelé rybářských revírů na společné platnosti vydávaných povolenek nebo v případě, kdy je osoba uživatelem více rybářských revírů, lze maximální počty vydávaných celoročních povolenek se společnou platností na více revírech sčítat.".

6. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Vydávání celoročních povolenek lze plně nebo částečně nahradit vydáním krátkodobých povolenek přepočtem podle přílohy č. 3a.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 10 odst. 4 se za slovo "která" vkládají slova "je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží nebo".

8. V § 10 se odstavec 5 a odstavce 8 a 9 zrušují.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

9. V § 10 odst. 5 se slova "Druhý a další" nahrazují slovem "Další", slova "může být vydán" se nahrazují slovy "se vydá" a slovo "dřívějším" se nahrazuje slovy "dříve vydaným".

10. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se

a)   dříve vydaným rybářským lístkem,
b)   jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
c)   osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
d)   rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.".

11. V § 11 odst. 2 písm. m) a odst. 3 písm. j) se slovo "Oncorhyncus" nahrazuje slovem "Oncorhynchus".

12. § 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

"§ 12
Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru[K § 13 odst. 11 písm. d) zákona]

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a)   v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b)   v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c)   v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d)   v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e)   v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f)   v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g)   v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h)   v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i)   v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a)   v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b)   v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c)   v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d)   v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase4).


4)   Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.".

13. V § 13 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slova "(Barbus meridionalis-petényi)" nahrazují slovy "(Barbus petenyi)".

14. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

a)   bolen dravý (Aspius aspius),
b)   candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c)   sumec velký (Silurus glanis),
d)   štika obecná (Esox lucius).".

15. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.".

16. V § 14 odst. 4 se věta první zrušuje a ve větě třetí se slovo "loďky" nahrazuje slovem "plavidla".

17. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

a)   lov na položenou nebo lov na plavanou,
b)   lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,
c)   lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo
d)   lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.".

18. V § 16 se odstavce 2 až 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 2 až 4.

19. V § 16 odst. 3 se slova "a lipan" zrušují, slova "v odstavci 5" se nahrazují slovy "v odstavci 2" a slova "a lipana nebo jejich kombinaci" se zrušují.

20. V § 16 odst. 4 větě druhé se slova "v odstavcích 5 a 6" nahrazují slovy "v odstavcích 2 a 3".

21. V § 17 odst. 1 se v předvětí slova "ryb lososovitých a lipana" zrušují.

22. V § 17 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.".

23. V § 17 se odstavce 2 a 3 a odstavce 5 až 7 zrušují.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 3 až 5.

24. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.".

25. V § 17 odst. 3 se slova "a lipana nebo jejich kombinaci" zrušují.

26. V § 17 odst. 5 se slova "v odstavcích 8 a 9" nahrazují slovy "v odstavcích 3 a 4".

27. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

"Příloha č. 3a k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze č. 12 se tabulka "Oděvní součásti služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy rybářství" nahrazuje tabulkou, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Úč innost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 12, 14, 15, 17 až 26 a 28, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Jan Bahýĺ, Lenka Bahýĺová, Tomáš Kocourek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.