Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 210/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 70, ze dne 19. 5. 2006

210

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2006,

kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 47 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.".

2. V § 1 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"f)   tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě nebezpečných věcí1) včetně jejich výstroje,

1)   Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb. a sdělení č.  274/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998  Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 4 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 5, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 1 odst. 2 písmeno g) zní:

"g)   tlakové nádoby železničních cisternových vozidel a cisternových kontejnerů k dopravě bezpečných věcí včetně jejich výstroje.".

4. V § 1 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   lyžařské vleky.".

5. V § 1 se odstavec 7 zrušuje.

6. V § 2 úvodní části ustanovení se věta první nahrazuje větou "Při provozování dráhy, drážní dopravy a lyžařských vleků lze používat jen zařízení, které má platný průkaz způsobilosti vydaný drážním správním úřadem, a jsou-li splněny tyto podmínky provozní způsobilosti:".

7. V § 5 odst. 2 písm. a) se bod 3 zrušuje a na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

8. V § 5 odst. 3 se slova "revizním technikem" nahrazují slovy "oprávněnou odborně způsobilou osobou" a slova "revizního technika" slovy "oprávněné odborně způsobilé osoby".

9. V § 6 odst. 2 písm. e) větě druhé se slova "a lanových drah." nahrazují slovy " , lanových drah a lyžařských vleků.".

10. V § 6 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Protokol o provedené prohlídce a zkoušce zařízení v provozu, vyhotovený oprávněnou odborně způsobilou osobou, obsahuje vždy přesné označení zařízení, název jeho provozovatele, umístění, popis provedené prohlídky a zkoušky, zjištěný stav, hodnocení rizik, vyjádření o provozní způsobilosti a stanovení její doby, jméno, příjmení a podpis oprávněné odborně způsobilé osoby, číslo jejího osvědčení a datum, kdy byly prohlídka a zkouška provedeny.

(4) Protokol o provedené prohlídce a zkoušce zařízení v provozu se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží provozovatel zařízení, jedno Drážní úřad a jedno si ponechá oprávněná odborně způsobilá osoba, která prohlídku a zkoušku provedla.".

11. V § 6 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a zní:

"(7) Po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace musí být s výjimkou tlakových nádob pro dopravu nebezpečných věcí1) provedena technická prohlídka a zkouška

a)   autorizovanou osobou4), jde-li o stanovený výrobek podle zvláštního právního předpisu4a),
b)   osobou pověřenou Ministerstvem dopravy, jedná-li se o jiné zařízení, popřípadě jiný výrobek.

4)   § 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001  Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.
4a)   § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

12. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 4b zní:

"(8) Po zásahu ovlivňujícím bezpečnost tlakové nádoby určené k dopravě nebezpečných věcí1) nebo její výstroje musí být provedena mimořádná prohlídka a zkouška oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu4b).


4b)   § 17 odst. 4 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 194/2005 Sb.".

13. V § 8 odst. 1 se doplňuje věta "Tyto požadavky se nevztahují na cestující veřejnost obsluhující zařízení, které je určeno pro používání cestujícími.".

14. V § 8 odst. 3 se slovo "inspektorem" nahrazuje slovy "oprávněnou odborně způsobilou osobou".

15. V příloze č. 1 "

Časové intervaly revizí určených technických zařízení" v položce "Tlaková zařízení" bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

 "9.  Tlakové nádoby železničních podle mezinárodní smlouvy1) cisternových vozidel, tlakové nádrže cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb, bateriových vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn, určené k dopravě nebezpečných věcí

1) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb. a sdělení č.  274/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.".

16. V příloze č. 1 "Časové intervaly revizí určených technických zařízení" se v položce "Tlaková zařízení" body 10 až 14 zrušují.

Dosavadní body 15, 16 a 17 se označují jako body 10, 11 a 12.

17. V příloze č. 1 "Časové intervaly revizí určených technických zařízení" se v položce "Dopravní zařízení" doplňuje bod 6, který zní:

"6. Lyžařské vleky provozní revize 1 rok".

18. V příloze č. 1 "Časové intervaly revizí určených technických zařízení" se poslední položka "Kontejnery a výměnné nástavby" zrušuje.

19. V příloze č. 3 "Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení" v položce "Tlaková zařízení" bod 7 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"7. Tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb, bateriových vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn, určené k dopravě nebezpečných věcí prohlídka a tlaková zkouška podle mezinárodní smlouvy1)

1) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb. a sdělení č.  274/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.".

20. V příloze č. 3 "Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení" se v položce "Tlaková zařízení" body 8, 9, 10, 11, 12 a 13 zrušují.

Dosavadní body 14, 15 a 16 se označují jako body 8, 9 a 10.

21. V příloze č. 3 "Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení" se v položce "Dopravní zařízení" doplňuje bod 6, který zní:

"6. Lyžařské vleky prohlídka a zkouška 5 roků".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, Zákon o životním a existenčním minimu, komentář

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, Zákon o životním a existenčním minimu, komentář

Bc. Miroslava Pavelková, Ing. Ivana Grunerová, Mgr. Petr Beck - Wolters Kluwer, a. s.

Systém pomoci v hmotné nouzi a jeho právní úprava doznala za poslední roky významných změn a jeho vývoj, výrazně ovlivněn názory politické reprezentace, i nadále pokračuje. Tento komentovaný zákon o pomoci v ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.