Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 209/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 70, ze dne 19. 5. 2006

209

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2006

o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 43a odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)   vzor žádosti o schválení typu spalovacího hnacího motoru drážního vozidla a k ní přikládané dokumenty,
b)   požadavky na přípustné emise znečišťujících látek a znečišťujících částic ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla (dále jen "motor drážního vozidla"),
c)   postup právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy (dále jen "ministerstvo") při zkoušce motoru drážního vozidla pro účely schválení typu motoru,
d)   vzor osvědčení o schválení typu motoru drážního vozidla,
e)   náležitosti označení schváleného typu motoru drážního vozidla a
f)   další podrobnosti schvalování typu motoru.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hnací motory provozovaných drážních vozidel, uvedených do provozu před účinností vyhlášky, a motory drážních vozidel, které jsou v trvalém užívání ozbrojených sil.

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   typem motoru - motor drážního vozidla nelišící se v podstatných charakteristických vlastnostech od motorů shodné kategorie a třídy téhož výrobce,
b)   konstrukční řadou motorů - výrobcem stanovená skupina jím vyráběných motorů drážních vozidel, které mají svou konstrukcí dané podobné vlastnosti z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech; technické požadavky pro určení konstrukční řady motorů jsou uvedeny v příloze č. 1 bodu 1 této vyhlášky,
c)   základním motorem - motor drážního vozidla vybraný z konstrukční řady motorů, který tuto řadu reprezentuje; technické požadavky pro určení základního motoru jsou uvedeny v příloze č. 1 bodu 2 této vyhlášky,
d)   výkonem motoru - netto výkon změřený v kW na konci klikového hřídele nebo rovnocenného výstupního zařízení motoru drážního vozidla, přičemž naměřený výkon je zvýšen o výkon chladícího ventilátoru, pokud byl při měření chladící ventilátor použit,
e)   výrobcem motoru drážního vozidla - tuzemský nebo zahraniční výrobce,
f)   datem výroby motoru drážního vozidla - datum, kdy proběhla výstupní kontrola motoru po opuštění výrobní linky,
g)   uvedením motoru drážního vozidla na trh - okamžik, kdy je motor na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání,
h)   identifikačním číslem motoru - takové číslo motoru drážního vozidla, kterým se liší motory shodného typu, kategorie, třídy, výkonu a stupně emisních vlastností téhož výrobce,
i)   dokumentací výrobce - úplné údaje obsažené v informačním dokumentu, který stanovuje údaje požadované po výrobci motoru drážního vozidla pro účely schválení typu motoru, a jeho přílohy; obsah informačního dokumentu je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky,
j)   schvalovací dokumentací - úplné údaje obsažené v informačním dokumentu a jeho přílohách se všemi zkušebními protokoly nebo jinými dokumenty, které přiložila k dokumentaci výrobce právnická osoba pověřená ministerstvem nebo Drážní úřad,
k)   seznamem schvalovací dokumentace - seznam, ve kterém je uveden souhrnný obsah schvalovací dokumentace s vhodným číslováním nebo jiným označením umožňujícím jednoznačnou identifikaci všech stránek,
l)   náhradním motorem - nově vyrobený motor drážního vozidla, který je uváděn na trh pouze k náhradě původního motoru drážního vozidla,
m)   částicemi - látky, které se při teplotě nejvýše 52 °C, po zředění výfukových plynů motoru drážního vozidla filtrovaným čistým vzduchem, zachytí na filtru,
n)   znečišťujícími látkami - oxid uhelnatý, uhlovodíky (HC, NMHC), oxidy dusíku a částice,
o)   emisemi - znečišťující látky ve výfukových plynech motoru drážního vozidla,
p)   stupněm emisních vlastností motoru drážního vozidla - stanovená hladina přípustných emisí pro kategorii motoru drážního vozidla,
q)   motorovým vozem - hnací drážní vozidlo, které pro svoji pracovní činnost používá spalovací motor a je určeno pro přepravu osob a věcí,
r)   lokomotivou - hnací drážní vozidlo, které pro svoji pracovní činnost používá spalovací motor, přičemž samo nepřepravuje cestující nebo věci; dále se jím rozumí speciální drážní vozidlo poháněné spalovacím motorem, které je konstruováno pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, popřípadě k odstraňování následků mimořádných událostí.

(2) Motory drážních vozidel se dělí podle výkonu motoru a stupně emisních vlastností do následujících kategorií

a)   RC A, do které patří motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW se stupněm emisních vlastností III A,
b)   RC B, do které patří motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW se stupněm emisních vlastností III B,
c)   R B, do které patří motory lokomotiv s výkonem větším než 130 kW se stupněm emisních vlastností III B,
d)   RL A, do které patří motory lokomotiv s výkonem větším nebo rovným 130 kW a menším nebo rovným 560 kW se stupněm emisních vlastností III A,
e)   RH A, do které patří motory lokomotiv s výkonem větším než 560 kW se stupněm emisních vlastností III A.

§ 3
Požadavky na přípustné emisní znečištění

(1) Emise spalovacího motoru drážního vozidla, který je hnacím motorem drážního vozidla, nesmí překročit mezní hodnoty příslušného stupně emisí znečišťujících látek motoru drážního vozidla, uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

(2) Emise náhradního motoru nesmí překročit mezní hodnoty příslušného stupně emisí znečišťujících látek motoru drážního vozidla, k jehož náhradě je určen.

(3) Při schvalování spalovacího motoru, který je umístěn na drážním vozidle a není hnacím motorem, se postupuje z hlediska emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic podle zvláštního právního předpisu2).

§ 4
Postup při zkoušce motoru

(1) Pro provedení zkoušky emisních vlastností motoru drážního vozidla předá výrobce právnické osobě pověřené ministerstvem motor drážního vozidla, který odpovídá podstatným charakteristickým vlastnostem typu motoru uvedeným v příloze 2 bodu 2 této vyhlášky, spolu s dokumentací výrobce. Jedná-li se o konstrukční řadu motorů, předá výrobce k provedení zkoušky emisních vlastností právnické osobě pověřené ministerstvem základní motor, spolu s dokumentací výrobce.

(2) Právnická osoba pověřená ministerstvem postupuje při zkoušce motoru drážního vozidla v souladu s touto vyhláškou a na základě výsledků zkoušek vyhotoví zkušební protokol. Při zkoušce

a)   dodržuje stanovený postup měření a stanovené zkušební cykly podle přílohy č. 4 této vyhlášky,
b)   používá při měření emisí znečišťujících látek motoru drážního vozidla analytické systémy a systémy pro odběr vzorků podle přílohy č. 5 této vyhlášky a
c)   zpracovává výsledky zkoušek stanoveným způsobem a zapisuje je do zkušebního protokolu, jehož povinné údaje jsou uvedeny v příloze č. 6 této vyhlášky.

(3) Zkušební protokoly nebo jiné dokumenty zpracované při zkoušce motoru drážního vozidla nebo základního motoru vloží právnická osoba pověřená ministerstvem do schvalovací dokumentace.

§ 5
Žádost o schválení typu

(1) Pro každý typ motoru nebo základního motoru z konstrukční řady motorů, které má Drážní úřad schválit, předloží žadatel, který má právní zájem na schválení motoru, samostatnou žádost. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Ke každé žádosti přiloží žadatel, který má právní zájem na schválení motoru, schvalovací dokumentaci spolu se seznamem této schvalovací dokumentace.

(3) Byla-li žádost podána v jiném členském státu Evropské unie, nelze ji předložit k projednání v České republice.

§ 6
Osvědčení o schválení typu motoru

(1) Každému schválenému typu motoru nebo konstrukční řady motorů se při vydání osvědčení o schválení typu motoru drážního vozidla přidělí číslo schválení typu motoru nebo konstrukční řady motorů podle systému uvedeného v příloze č. 8 této vyhlášky.

(2) Vzor osvědčení o schválení typu motoru nebo konstrukční řady motorů je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.

(3) Jeden stejnopis vydaného osvědčení o schválení typu motoru drážního vozidla je součástí schvalovací dokumentace.

§ 7
Označení schváleného typu motoru

(1) Výrobce umístí na každý motor drážního vozidla vyrobený ve shodě se schváleným typem základní označení uvedené v příloze č. 10 této vyhlášky.

(2) Každý motor musí být kromě základního označení dále opatřen doplňkovým odnímatelným štítkem z trvanlivého materiálu, který obsahuje všechny údaje o motoru podle bodu 1 přílohy č. 10. Doplňkový štítek se umístí tak, aby údaje na něm po namontování motoru do drážního vozidla byly dobře viditelné.

(3) Je-li použití motoru drážního vozidla omezeno zvláštními požadavky na jeho montáž na drážní vozidlo například z důvodu, že motor drážního vozidla je při svém provozu spojen s částmi drážního vozidla, které ovlivňují hodnoty jeho emisí, přiloží výrobce k schvalovací dokumentaci motoru podrobné údaje o omezení jeho použití a o zvláštních požadavcích na jeho montáž na drážní vozidlo.

(4) Výrobce umístí na náhradní motor štítek s textem "Náhradní motor" nebo tento text uvede v příručce pro uživatele náhradního motoru.

§ 8
Další podrobnosti schvalování typu motoru

Typ motoru nebo konstrukční řadu motorů drážních vozidel nelze schválit, nesplní-li motor nebo konstrukční řada motorů požadavky této vyhlášky a jejich emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním vlastnostem motoru u kategorie:

a)   RC A a RL A podle bodu 1 přílohy č. 3 této vyhlášky od účinnosti vyhlášky,
b)   RH A podle bodu 1 přílohy č. 3 této vyhlášky po 31. prosinci 2007,
c)   RC B a R B podle bodu 2 přílohy č. 3 této vyhlášky po 31. prosinci 2010.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Motor drážního vozidla, který nesplňuje požadavky této vyhlášky a jeho emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 1 přílohy č. 3 této vyhlášky, kategorie

a)   RC A, vyrobený do 31. prosince 2005, lze uvést na trh do 31. prosince 2007,
b)   RL A, vyrobený do 31. prosince 2006, lze uvést na trh do 31. prosince 2008,
c)   RH A, vyrobený do 31. prosince 2008, lze uvést na trh do 31. prosince 2010.

(2) Motor drážního vozidla kategorií RC B a R B, který byl vyroben do 31. prosince 2011 a nesplňuje požadavky této vyhlášky a jeho emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 2 přílohy č. 3 této vyhlášky, lze uvést na trh do 31. prosince 2013.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
2)   Například nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů, vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. a vyhlášky č. 9/2006 Sb.

E-shop

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Unijní právo před českými soudy

Unijní právo před českými soudy

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii. Autoři podávají souhrnný přehled judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ve vztahu k jednotlivým institutům ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.