Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


194

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 a k provedení § 113 odst. 9, § 116 odst. 4 a 7, § 118b odst. 6, § 125b odst. 8 a § 125c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. a vyhlášky č. 177/2004 Sb., se mění takto:

1. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

"§ 10a
Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny řidičského průkazu

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem Evropských společenství a je uveden v příloze č. 6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza.

(2) Za úřední překlad se pro účely výměny řidičského průkazu podle odstavce 1 považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.

(3) Způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu, nejde-li o případy podle odstavce 2, je uveden v příloze č. 6a. K omezení řidičského oprávnění cizího státu, které svým vymezením neodpovídá § 81 zákona, se použije příslušný harmonizační kód podle § 11 nebo národní harmonizační kód podle § 11a.".

2. V § 11a se za harmonizační kód 150 vkládají nové národní harmonizační kódy 151 a 160, které včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

"151.  Omezení řidičského oprávnění skupiny A do 400 cm3.160. 
Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny A nebo podskupiny A1 osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži4a).

4a)   § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

3. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

(1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě řidiče.

(2) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.

(3) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:

a)   jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
b)   rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,
c)   sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,
d)   sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

(4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech,

a)   kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,
b)   kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pouze pozbytí řidičského oprávnění v důsledku pravomocně uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel nebo v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.

(5) Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.".

4. Za § 15 se vkládají nové § 15a, 15b, 15c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 15a
Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu

(1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje

a)   označení útvaru Policie České republiky (dále jen "policie"), jehož je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,
b)   jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu,
c)   rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,
d)   číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený řidičský průkaz vydal,
e)   důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku,
f)   poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,
g)   datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis policisty, který řidičský průkaz zadržel,
h)   vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu vyjádřit,
i)   podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.

(2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9a.

§ 15b
Náležitosti potvrzení o převzetí kauce

(1) Potvrzení o převzetí kauce se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje

a)   označení útvaru policie, jehož je policista, který kauci vybral, příslušníkem,
b)   jméno, příjmení a adresu pobytu řidiče, od něhož byla kauce vybrána,
c)   rodné číslo řidiče, od něhož byla kauce vybrána, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,
d)   číslo a datum vydání řidičského průkazu řidiče, od něhož byla kauce vybrána, a označení úřadu, který řidičský průkaz vydal,
e)   výši vybrané kauce, včetně jejího uvedení slovy,
f)   způsob vybrání kauce (v hotovosti, bezhotovostně),
g)   důvod vybrání kauce, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě k vybrání kauce došlo, s označením místa a času spáchání tohoto skutku, a skutečnosti, na jejichž základě policista pojal důvodné podezření, že se řidič, od něhož byla kauce vybrána, bude vyhýbat přestupkovému řízení,
h)   poučení o důsledku vybrání kauce a podmínkách jejího vracení,
i)   datum vystavení potvrzení o převzetí kauce a podpis policisty, který kauci vybral,
j)   vyjádření řidiče, od něhož byla kauce vybrána, chce-li se k vybrání kauce vyjádřit,
k)   podpis řidiče, od něhož byla kauce vybrána, případně policistou učiněnou poznámku, že se řidič zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.

(2) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 9b.

§ 15c
Náležitosti pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech provozu na pozemních komunikacích má písemnou formu a obsahuje

a)   označení správního úřadu, který pověření vydal,
b)   údaj, že se jedná o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech provozu na pozemních komunikacích,
c)   číslo pověření,
d)   jméno a příjmení pověřeného pracovníka, popřípadě titul, a jeho osobní číslo,
e)   datum vydání pověření,
f)   razítko a podpis vedoucího správního úřadu, který pověření vydal.

(2) Pověření má obdélníkový tvar a je vytištěno na papíře o rozměrech 70 x 100 mm, s ochrannými prvky, a kromě údajů podle odstavce 1 obsahuje fotografii držitele průkazu přelepenou holografickou přelepkou. Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru je barvy zelené. Pověření k výkonu státního odborného dozoru je barvy modré.

(3) Vzor pověření k výkonu státního odborného nebo vrchního státního odborného dozoru je uveden v příloze č. 9c.".

5. V § 17 odst. 2 písmeno g) zní:

"g)   údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,".

6. V § 17 odst. 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m), n), o) a p), která znějí:

"m)   údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy Evropských společenství,
n)   údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,
o)   údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
p)   údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,".

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno q).

7. V § 17 odst. 3 písm. e) se za slovo "zničený" doplňují slova "a žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz Evropských společenství".

8. V § 17 odst. 3 písm. i) se slova "za které byla uložena pokuta vyšší než 2 000 Kč," zrušují.

9. V § 17 odst. 3 písmeno k) zní:

"k)   oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem,".

10. V § 17 odst. 3 se doplňují písmena l), m), n), o), p), q) a r), která znějí:

"l)   pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,
m)   oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
n)   rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
o)   kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,
p)   řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 5 zákona,
q)   zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona,
r)   stejnopis potvrzení o převzetí kauce.".

11. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která zní:

"Příloha č. 6a k vyhlášce č. 31/2001 Sb."

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. Za přílohu č. 9 se vkládají nové přílohy č. 9a, č. 9b a č. 9c, které znějí:

"Příloha č. 9a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9b k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9c k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Zvláštní soudní řízení

Zvláštní soudní řízení

JUDr. Miloslava Wipplingerová, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, JUDr. Kristýna Spurná - Wolters Kluwer, a. s.

Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Problematika zvláštních ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018. Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele ...

Cena: 1 495 KčKOUPIT

Zákon o platebním styku, komentář

Zákon o platebním styku, komentář

Beran, Doležalová, Strnadel, Štěpánová - C. H. Beck

Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé ...

Cena: 1 040 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.