Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


156

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2006,

kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 5 písm. a) a § 38 odst. 4 zákona:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních
podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. I

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova "Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a".Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:


"1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1a)   Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 97/12/EHS ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění přílohy A, D (kapitola I) a F směrnice Rady 64/432/ /EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/15/ES ze dne 10. dubna 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/ /432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/20/ES ze dne 16. května 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/ /432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/10/ES ze dne 22. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/ /68/EHS, pokud jde o klusavku.
Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS.
Směrnice Rady 92/36/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se mění, pokud jde o mor koní, směrnice 90/426/EHS o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.
Směrnice Rady 93/120/ES ze dne 22. prosince 1993, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 1999/90/ES ze dne 15. listopadu 1999, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz.
Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/ /EHS.".

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo "dovozu" vkládají slova "a tranzitu".

3. V § 2 písm. m) se slova "písmenech i) a j)" nahrazují slovy "písmenech k) a l)".

4. V § 2 písm. p) se slova "písmenu m)" nahrazují slovy "písmenu o)".

5. V § 2 písmeno u) zní:

"u)   ostatními zvířaty - zvířata, na která se nevztahují ustanovení o veterinárních požadavcích na obchodování se skotem, prasaty, ovcemi, kozami, koňovitými, drůbeží a násadovými vejci a ustanovení o podmínkách pro dovoz koňovitých, drůbeže, násadových vajec a druhů kopytníků uvedených v příloze č. 15 této vyhlášky,".

6. V § 47 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

7. V § 48 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   jestliže nepocházejí ze stáda, které splňuje podmínky uvedené pod písmenem a), pocházet z hospodářství, ve kterém nebyl během 42 dnů před odesláním zvířat zaznamenán žádný případ brucelózy nebo tuberkulózy a ve kterém byli přežvýkavci během 30 dnů před odesláním vyšetřeni na brucelózu a tuberkulózu s negativními výsledky.".

8. V § 48 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

9. V nadpise § 52 se slova " Fretky, lišky" nahrazují slovem " Lišky".

10. V § 52 se slova "Fretky, lišky" nahrazují slovem "Lišky".

11. § 53 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14a zní:

"§ 53
Psi, kočky a fretky

Psi, kočky a fretky mohou být předmětem obchodování, jestliže splňují požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství14a). Tato zvířata musí být doprovázena veterinárním osvědčením, obsahujícím rovněž potvrzení, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl veterinární lékař schválený krajskou veterinární správou nebo příslušným úřadem členského státu klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.


14a)   Články 5 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění.".

12. § 54 včetně poznámky pod čarou č. 14b zní:

"§ 54

Psi, kočky a fretky, kteří mají být předmětem obchodování s Irskem, Spojeným královstvím nebo Švédskem, musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství14b). Tato zvířata musí být doprovázena veterinárním osvědčením, obsahujícím rovněž potvrzení, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl veterinární lékař schválený krajskou veterinární správou nebo příslušným úřadem členského státu klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.


14b)   Články 6 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, v platném znění.".

13. V nadpise nad § 56 se slova " Skot, prasata, ovce a kozy" nahrazují slovem " Kopytníci".

14. § 56 zní:

"§ 56

Kopytníci uvedení v příloze č. 15 k této vyhlášce mohou být předmětem dovozu a tranzitu, pokud

a)   pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,
b)   pocházejí z území prostého nákaz, které splňuje základní obecná kritéria uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, do něhož musí být zakázán vstup zvířatům očkovaným proti nákazám uvedeným v této příloze,
c)   splňují zvláštní veterinární podmínky pro dovoz a tranzit, pokud byly předpisy Evropských společenství stanoveny,
d)   před datem nakládky k odeslání do Společenství pobývali na území třetí země uvedené v písmenu a) po dobu stanovenou ve zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz a tranzit,
e)   byli před odesláním do Společenství podrobeni kontrole, provedené úředním veterinárním lékařem třetí země, ověřující, že jsou zdraví a že jsou splněny požadavky stanovené na ochranu zvířat při přepravě, zejména pokud se týče napájení a krmení15),
f)   jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle § 56a zákona odpovídajícím vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie a obsahujícím potvrzení, že kopytníci splňují požadavky této vyhlášky a jiných právních předpisů o zdraví zvířat, případně další požadavky, které jsou stanoveny ve zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz a tranzit předpisy Evropských společenství nebo uznány předpisy Evropských společenství jako rovnocenné,
g)   jsou při příjezdu do Společenství podrobeni kontrole ve schválené pohraniční veterinární stanici v souladu se zvláštním právním předpisem9).".

15. § 57 až 62 se zrušují.

16. V § 73 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

"(3) Jde-li o psy, kočky a fretky, musí být veterinární podmínky jejich dovozu rovnocenné podmínkám stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství16). Tato zvířata musí být doprovázena veterinárním osvědčením, obsahujícím rovněž potvrzení, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl veterinární lékař schválený krajskou veterinární správou nebo příslušným úřadem členského státu klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.


16)   Kapitola III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, v platném znění.".

17. V příloze č. 12 odst. 1 a odst. 6 písm. a) se slova "§ 2 odst. 1 písm. y)" nahrazují slovy "§ 2 písm. aa)".

18. Za přílohu č. 14 se doplňují přílohy č. 15 a 16, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST DRUHÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. II

Vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

JUDr. Tomáš Mikeš, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího ...

Cena: 564 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.