Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 152/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 52, ze dne 24. 4. 2006

152

VYHLÁŠKA

ze dne 6. dubna 2006

o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5b odst. 4 a § 56 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět a účel úpravy

Tato vyhláška stanovuje odchylný postup při ochraně druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci") pro jejich odchyt ve smyslu § 5a odst. 1 písm. a) zákona a povoluje výjimku pro odchyt a rušení jedinců zvláště chráněných druhů ptáků ve smyslu § 50 odst. 2 zákona na území České republiky. Odchylný postup a výjimka se stanovuje pro účely výzkumu ekologie, migrace a prostorové aktivity ptáků prostřednictvím značení jejich jedinců.

§ 2
Prostředky, způsob a metody povolené
pro odchyt ptáků

(1) Při odchytu ptáků může osoba postupující podle této vyhlášky (dále jen "kroužkovatel") použít pouze metodu odchytu do nárazových sítí, odchytu do sklopek a přímého odchytu nevzletných mláďat, a to v souladu se zvláštními právními předpisy1).

(2) Manipulace s odchycenými ptáky je možná pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu odchylného postupu a výjimky, zejména pro určení druhu, pohlaví a stáří, pořízení dokumentace, zjištění biometrických charakteristik a označení ptáka.

§ 3
Podmínky uplatnění odchylného postupu a výjimky

(1) Odchylný postup a výjimka podle § 1 se stanovuje pro všechny druhy ptáků a je možno je uplatňovat po celý kalendářní rok na území České republiky.

(2) Podmínkou uplatnění odchylného postupu a výjimky podle § 1 je členství kroužkovatele v občanském sdružení, jehož hlavním cílem podle stanov je přispívání k výzkumu ekologie ptactva a jeho ochrana a v jehož rámci provádí kroužkovatel značení.

(3) Značení podle odstavce 2 se provádí pomocí standardních kovových ornitologických kroužků s nápisem "N. MUSEUM PRAHA", které je možno doplnit přídatným způsobem značení barevnými ornitologickými kroužky.

(4) Při odchytu a značení ptáků nesmí docházet k rušení, které by mohlo ovlivnit přirozený vývoj populace značených nebo jiných ptáků.

(5) Ptáky druhů uvedených v příloze k této vyhlášce nelze značit na hnízdech a v jejich bezprostředním okolí, kterým je taková vzdálenost od hnízda, při níž přítomnost kroužkovatele narušuje přirozené chování ptáků na hnízdě, například rušením mláďat či dospělých ptáků přímo na hnízdě, omezováním návratu dospělých ptáků na hnízda.

§ 4
Podmínky manipulace s odchycenými ptáky

Při manipulaci s ptáky odchycenými pomocí nárazových sítí či sklopek je kroužkovatel povinen

a)   vyprostit ptáky z odchytových zařízení ihned po zjištění jejich odchytu,
b)   držet ptáky jemně, zlehka, ale tak, aby byli dostatečně fixováni a nedošlo k poranění jejich končetin,
c)   značit odchycené ptáky, včetně získání základních charakteristik, popřípadě pořízení dokumentace, bezprostředně po jejich vyproštění z odchytových zařízení nebo je, v případě odchytu více ptáků najednou, nejprve vložit do standardních typů sáčků a označit bezprostředně po vyproštění a zajištění všech odchycených ptáků. Sáčky musí být dostatečně velké a vyrobené z nápadné prodyšné látky. Ptáci nesmí být vkládáni do mokrých sáčků. Do jednoho sáčku je možno vložit pouze jednoho ptáka. Při vyjímání ptáka ze sáčku je nutno vždy dobře držet a jistit celé jeho tělo, ptáci nesmí být drženi pouze za křídlo, nohu, hlavu nebo ocas,
d)   vypustit označené ptáky co nejblíže místu, kde byli odchyceni, přičemž nesmí být vypouštěni směrem na volnou vodní hladinu, k frekventovaným komunikacím a lidským obydlím.

§ 5
Podmínky manipulace s mláďaty na hnízdech

Při manipulaci s mláďaty na hnízdech je kroužkovatel povinen

a)   značit mláďata tak, aby nemohlo dojít k nasunutí kroužku na prsty nebo nad patní kloub. Nesmí být značena příliš vzrostlá mláďata, která by mohla hnízdo předčasně opustit,
b)   držet mláďata jemně, zlehka, ale zároveň tak, aby byla dostatečně fixována a nedošlo k poranění jejich končetin,
c)   postupovat tak, aby nedocházelo k jakékoliv úpravě hnízda či jeho blízkého okolí, například k úpravě hnízdních stromů, sešlapu litorální vegetace, rozšiřování vletových otvorů hnízd, úpravě ústí nor a dutin,
d)   omezit dobu přítomnosti na hnízdě na dobu nezbytně nutnou ke značení ptáků a získání základních charakteristik, popřípadě pořízení dokumentace,
e)   značit mláďata přímo na hnízdě či ve výjimečných případech, kdy by prokazatelně mohlo dojít k ohrožení zdraví kroužkovatele či zdraví mláďat, mimo hnízdo a bezprostředně po označení vrátit zpět na hnízdo. V případě značení mimo hnízdo musí být mláďata značena postupně, případně je nutno zakrýt prázdné hnízdo.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2006.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.  162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005  Sb. a zákona č. 77/2006 Sb.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  59/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000  Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004  Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

E-shop

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

JUDr. Jiří Krofta - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení z právní praxe, při jejichž ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.