Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 146/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 49, ze dne 14. 4. 2006

146

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. dubna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, se mění takto:

1. V § 1 se za slovo "let" vkládají slova "a osobám, jejichž byt byl poškozen povodněmi v roce 2006 na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav,".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Úvěr lze poskytnout žadateli,

a)   který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let,
b)   který nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě, nebo
c)   jehož byt byl poškozen povodněmi v roce 2006.".

3. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Úvěr lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky podle odstavce 1, je-li

a)   státním občanem České republiky,
b)   občanem členského státu Evropské unie, nebo občanem státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo občanem Švýcarské konfederace, pokud má statut pracovníka podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství nebo podnikající osoby, nebo pokud mu bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky, nebo
c)   občanem jiného státu, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Jedná-li se o žadatele splňujícího podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. c), neplatí omezení podle odstavce 3.".

5. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Po dobu splácení úvěru musí být modernizovaný byt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví příjemce nebo nabyvatele, pokud byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo § 2 odst. 1 písm. b), anebo v nájmu příjemce nebo nabyvatele, pokud byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3. Pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, může být, trvá-li manželství, modernizovaný byt také ve společném jmění manželů, jde-li o modernizaci podle § 2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo § 2 odst. 1 písm. b), nebo ve společném nájmu manželů, jde-li o modernizaci podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3. Modernizovaný byt musí zároveň sloužit k trvalému bydlení příjemce nebo nabyvatele po dobu splácení úvěru.".

6. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Písemné žádosti o úvěr se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém jsou Fondu doručeny; žádosti o úvěr podané žadateli splňujícími podmínku stanovenou v § 3 odst. 1 písm. c) jsou vyřizovány přednostně před žádostmi podanými žadateli splňujícími podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b).".

8. V § 5 odst. 2 písm. c) a d) se číslo "1" nahrazuje číslem "2".

9. V § 5 odst. 2 písm. g) se slova "nežije-li žadatel v manželství" nahrazují slovy "jedná-li se o žadatele splňujícího podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. b)".

10. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)  jedná-li se o žadatele splňujícího podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. c), potvrzení statutárního zástupce obce, že byt, na který může být poskytnut úvěr, byl poškozen povodní v roce 2006.".

11. V § 8 odst. 1 větě první se slova "odst. 1 a nejsou-li u něj dány důvody pro neposkytnutí úvěru podle § 3 odst. 2" zrušují.

12. V § 8 odst. 1 větě poslední se za číslo "1" vkládají slova "a 2".

13. V § 8 odst. 2 a 5 se slova "odst. 1 a nejsou u něj dány důvody pro neposkytnutí úvěru podle § 3 odst. 2" zrušují.

14. V § 8 odst. 3 se za slova "§ 3 odst. 1" vkládají slova "a 2".

15. V § 8 odstavec 4 zní:

"(4) Dojde-li k převodu členských práv a povinností včetně nájmu modernizovaného bytu, který byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v § 3. Nejsou-li u nabyvatele splněny podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3, je příjemce povinen tento úvěr splatit před převodem členských práv a povinností. V případě, že se nabyvatelem stane manžel příjemce nebo manželka příjemce, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 a 2 se nevyžaduje.".

16. V § 8 odst. 6 se za slova "§ 3 odst. 1" vkládají slova "a 2".

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Martínek v. r.

E-shop

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů, ať už fyzických, či právnických osob, které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Čtenářsky velice oblíbená ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Právo Evropské unie

Právo Evropské unie

Prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější učebnici práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.