Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 123/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 42, ze dne 6. 4. 2006

123

VYHLÁŠKA

ze dne 31. března 2006

o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 3 a § 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
Evidence návykových látek a přípravků

Hlava I
Společná ustanovení o evidenci návykových látek a přípravků a o inventurách

§ 1
Náležitosti evidence

(1) Evidence o zacházení, dovozu a vývozu návykových látek a přípravků s jejich obsahem (dále jen "evidence") se vede písemně ve vázaných knihách s očíslovanými listy (dále jen "evidenční kniha"). Evidenci lze vést v případech stanovených touto vyhláškou elektronicky (dále jen "elektronická evidence").

(2) Evidence se vždy vede úplně a průkazným způsobem tak, aby pravdivě zobrazovala skutečnosti, které jsou jejím předmětem. Soulad evidenčních záznamů se skutečným stavem v evidenčních knihách nebo při vedení elektronické evidence se ověřuje inventurou.

(3) Návykové látky se označují názvem uvedeným v přílohách zákona, hromadně vyráběné léčivé přípravky1) se označují pouze jejich registrovaným názvem2).

§ 2
Evidenční knihy

(1) Evidenční kniha kromě vlastních evidenčních záznamů podle hlavy II obsahuje vždy

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu (dále jen "jméno"), místo podnikání, popřípadě adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště v členském státě Evropských společenství podnikající fyzické osoby (dále jen "bydliště"), nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, popřípadě označení a sídlo její organizační složky (dále jen "název a sídlo"),
b)   jméno, popřípadě jména fyzických osob, které zapisují evidenční záznamy do evidenčních knih, jejich bydliště a podpisový vzor (dále jen "podpis") a datum, od kdy tyto osoby provádějí evidenční záznamy,
c)   datum předání evidenční knihy do používání a ukončení používání,
d)   počet listů s uvedením čísla prvního a posledního listu,
e)   seznam evidovaných návykových látek a přípravků s uvedením čísel listů vyhrazených pro evidování jednotlivých návykových látek a přípravků, s výjimkou evidenční knihy v lékárně.

(2) Evidenční knihy mohou být vedeny samostatně pro jednotlivé organizační složky právnických osob nebo pro jednotlivé činnosti.

(3) Evidenční záznamy se do evidenčních knih zapisují v den, kdy nastala evidovaná skutečnost.

(4) Opravy evidenčních záznamů se provádějí tak, aby bylo možno zjistit obsah původního záznamu. Opravený záznam se opatří datem a podpisem osoby, která opravu záznamu provedla.

§ 3
Elektronická evidence

(1) Elektronická evidence se vede tak, aby umožňovala samostatné denní sledování pohybu a stavu zásob a jejich zpětné zjištění po dobu 5 let.

(2) Při elektronické evidenci je nutno zabezpečit, aby zápisy do evidence prováděly pouze osoby k tomu oprávněné s tím, že je třeba zajistit možnost identifikace osoby, která zápis provedla, a to po dobu 5 let.

(3) Elektronická evidence může být vedena samostatně pro jednotlivé organizační složky nebo pro jednotlivé činnosti.

(4) Evidenční záznamy se do elektronické evidence zapisují v den, kdy nastala evidovaná skutečnost.

(5) Při elektronické evidenci je nutno zabezpečit, aby evidence umožňovala provedení okamžitého tiskového výstupu, který pravdivě zobrazuje všechny požadované skutečnosti za kontrolované období.

(6) Při elektronické evidenci se pořizuje

a)   jedenkrát denně bezpečnostní kopie datového souboru,
b)   dvakrát ročně archivní kopie datového souboru na nepřepisovatelném paměťovém médiu s výrobcem garantovanou životností zápisu 5 let.

(7) Elektronická evidence obsahuje, pokud není dále uvedeno jinak, tyto údaje:

a)   název přípravku, včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   datum příjmu,
c)   datum výdeje,
d)   číslo dokladu o příjmu,
e)   číslo dokladu o výdeji,
f)   číslo šarže,
g)   jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,
h)   jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,
i)   množství přijaté,
j)   množství vydané,
k)   jednotku množství,
l)   stav zásob,
m)   identifikaci osoby, která zápis provedla.

§ 4
Inventura

(1) Inventura v evidenčních knihách se provádí měsíčně (dále jen "měsíční inventura") k poslednímu dni kalendářního měsíce i v případě, že během kalendářního měsíce nedošlo k žádnému záznamu o pohybu.

(2) Provedení měsíční inventury se u všech sledovaných položek zaznamená do evidenční knihy s uvedením data inventury a podpisů osob, které inventuru prováděly. V záznamu o provedení měsíční inventury se uvede

a)   počáteční stav sledovaného období,
b)   celkový příjem,
c)   celkový výdej a
d)   stav ke dni inventury.

(3) Pokud ve sledovaném období nenastal žádný pohyb, uvedou se v záznamu o provedení měsíční inventury slova "Stav nezměněn", datum inventury a podpisy osob, které inventuru prováděly.

(4) Při elektronické evidenci se provádí inventura k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí (dále jen "čtvrtletní inventura"), pokud není dále uvedeno jinak. O provedení čtvrtletní inventury se pořídí inventurní protokol, který se vyhotovuje v listinné podobě a obsahuje u všech sledovaných položek tyto náležitosti:

a)   počáteční stav sledovaného období,
b)   celkový příjem,
c)   celkový výdej a
d)   stav ke dni inventury.

(5) Inventurní protokol dále obsahuje datum, jméno, funkci a podpisy osob, které prováděly inventuru.

(6) Zjistí-li se při měsíční nebo čtvrtletní inventuře rozdíl mezi skutečným a evidenčním stavem, sepíše se inventurní protokol, ve kterém se uvedou zjištěné rozdíly, jejich zdůvodnění, dále datum, jméno, funkci a podpisy osob, které prováděly inventuru včetně odpovědné osoby, je-li ustanovena.

Hlava II
Evidence u osob zacházejících s návykovými látkami a přípravky

§ 5
Evidence při výrobě návykových látek a přípravků

(1) Při evidenci při výrobě návykových látek a přípravků se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2) Při výrobě návykových látek a přípravků se v evidenční knize vedou evidenční záznamy o všech výrobních činnostech, k nimž během výroby dochází.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   název látky, která není návykovou látkou, ale bude použita pro výrobu návykové látky,
c)   pořadové číslo zápisu,
d)   datum převzetí návykové látky a přípravku ze skladu,
e)   datum převzetí látky ze skladu, která není návykovou látkou, ale bude použita pro výrobu návykové látky,
f)   množství návykové látky v gramech a přípravku v počtu balení nebo v počtu podle jednotlivých lékových forem, například tablet, ampulí, převzaté ze skladu,
g)   množství látky v gramech, která není návykovou látkou, ale bude použita pro výrobu návykové látky, převzaté ze skladu,
h)   číslo výrobní šarže,
i)   datum předání hotových návykových látek a přípravků do skladu v gramech nebo v počtu balení,
j)   množství předaných hotových návykových látek a přípravků do skladu v gramech nebo v počtu balení,
k)   skutečné výrobní ztráty v gramech nebo v počtu balení nebo v počtu podle jednotlivých lékových forem,
l)   odpad vzniklý při výrobě v gramech nebo v počtu balení nebo v počtu podle jednotlivých lékových forem,
m)   jméno, funkci a vlastnoruční podpis pracovníka provádějícího zápis.

§ 6
Evidence při skladování u výrobce nebo distributora

(1) Při evidenci při skladování u výrobce4) nebo distributora5) se postupuje podle § 1 až 4.

(2) Při skladování u výrobce4) nebo distributora5) návykových látek a přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1, č. 3, č. 4 nebo č. 5 zákona se vedou evidenční záznamy v evidenční knize, s výjimkou přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   datum příjmu,
c)   datum výdeje,
d)   číslo dokladu o příjmu,
e)   číslo dokladu o výdeji,
f)   číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,
g)   jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,
h)   jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,
i)   množství přijaté,
j)   množství vydané,
k)   jednotku množství,
l)   stav zásob.

(4) Při skladování se vede též evidence přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 2, č. 6 nebo č. 7 zákona nebo přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy. V tomto případě lze vést elektronickou evidenci.

§ 7
Evidence v případech, kdy návykové látky a přípravky nejsou skladovány

(1) Při evidenci návykových látek a přípravků v případech, kdy nejsou skladovány, se postupuje podle § 1 až 3.

(2) Při evidenci návykových látek a přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1, č. 3, č. 4 nebo č. 5 zákona se vedou evidenční záznamy v evidenční knize, s výjimkou přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   datum dodání,
c)   číslo dodacího dokladu,
d)   číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,
e)   jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,
f)   jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,
g)   dodané množství,
h)   jednotku množství.

(4) V případech, kdy přípravky nejsou skladovány, se vede též evidence přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 2, č. 6 nebo č. 7 zákona nebo přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy. V tomto případě lze vést elektronickou evidenci. Evidence pomocí výpočetní techniky obsahuje údaje podle odstavce 3.

§ 8
Evidence v lékárnách

(1) Při evidenci v lékárnách se postupuje podle § 1 až 4.

(2) V lékárně se vedou evidenční záznamy o návykových látkách uvedených v přílohách č. 1, č. 3, č. 4 nebo č. 5 zákona včetně přípravků s jejich obsahem v evidenční knize, s výjimkou přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   čísla sloupců,
c)   pořadové číslo dokladu,
d)   datum příjmu,
e)   datum výdeje,
f)   jméno lékaře a název a sídlo předepisujícího zdravotnického zařízení a jméno a bydliště pacienta při výdeji,
g)   jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele při příjmu,
h)   jednotku množství,
i)   množství přijaté,
j)   množství vydané.

(4) V lékárně se vede též evidence návykových látek uvedených v přílohách č. 2, č. 6 a č. 7 zákona a přípravků s jejich obsahem, přípravků obsahujících efedrin nebo přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy s využitím údajů uvedených v evidenci podle zvláštního právního předpisu6). V tomto případě lze vést elektronickou evidenci. Elektronická evidence obsahuje tyto údaje:

a)   název návykové látky,
b)   název přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
c)   datum příjmu,
d)   datum výdeje,
e)   číslo dokladu o příjmu,
f)   množství přijaté,
g)   množství vydané,
h)   aktuální stav zásob,
i)   identifikaci osoby, která zápis provedla.

(5) Na vedení evidence podle odstavce 4 se nevztahují ustanovení § 3 odst. 1 a 6.

(6) Je-li vedena evidence podle odstavce 4, neprovádí se inventura podle § 4 odst. 4.

(7) Pokud je evidence vedena podle odstavce 4, uchovává lékárna nosiče dat (§ 13) obsahující údaje podle tohoto odstavce.

§ 9
Evidence v ostatních zdravotnických zařízeních a v zařízeních ústavní sociální péče

(1) Při evidenci v ostatních zdravotnických zařízeních a v zařízeních ústavní sociální péče se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2) V ostatních zdravotnických zařízeních a v zařízeních ústavní sociální péče se vedou evidenční záznamy o přípravcích obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1, č. 3, č. 4 nebo č. 5 zákona v evidenčních knihách, s výjimkou přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název přípravku včetně jeho síly3) a lékové formy,
b)   datum příjmu,
c)   datum výdeje,
d)   série bloku, číslo žádanky a název a sídlo dodavatele při příjmu,
e)   číslo zdravotnické dokumentace a jméno a případně datum narození pacienta při výdeji (podání pacientovi),
f)   podpis lékaře nebo příslušného zdravotnického pracovníka,
g)   množství přijaté,
h)   množství vydané,
i)   jednotku množství,
j)   stav zásob.

§ 10
Evidence při poskytování veterinární péče

(1) Při evidenci při poskytování veterinární péče se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2) Při poskytování veterinární péče se vedou evidenční záznamy v evidenční knize při zacházení s návykovými látkami a přípravky obsahujícími návykové látky uvedené v přílohách č. 1, č. 3 nebo č. 5 zákona, s výjimkou přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   datum příjmu,
c)   datum výdeje,
d)   číslo dokladu o příjmu,
e)   číslo dokladu o výdeji,
f)   číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,
g)   jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,
h)   jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,
i)   jméno a bydliště nebo název a sídlo chovatele,
j)   množství přijaté,
k)   množství vydané,
l)   množství spotřebované,
m)   jednotku množství,
n)   stav zásob.

§ 11
Evidence při činnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a dalších osob

(1) Při evidenci při činnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a dalších osob uvedených v § 5 odst. 6 zákona se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2) Při zacházení s návykovými látkami a přípravky s jejich obsahem, pokud nejde o postup podle § 9 nebo podle § 12, se vedou u osob uvedených v § 5 odst. 6 zákona evidenční záznamy v evidenční knize.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   datum příjmu,
c)   datum výdeje,
d)   číslo dokladu o příjmu,
e)   číslo dokladu o výdeji,
f)   číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,
g)   jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,
h)   jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,
i)   množství přijaté,
j)   množství vydané,
k)   množství spotřebované,
l)   jednotku množství,
m)   stav zásob.

§ 12
Evidence u vyjmenovaných osob

(1) Při evidenci u osob vyjmenovaných v § 5 odst. 7 zákona se postupuje podle § 1, 2 a 4.

(2) Při zacházení s návykovými látkami, přípravky obsahujícími návykové látky uvedené v přílohách č. 1, č. 3, č. 4 nebo č. 5 zákona, s výjimkou přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona, se vedou u osob vyjmenovaných v § 5 odst. 7 zákona evidenční záznamy v evidenční knize.

(3) Evidenční kniha podle odstavce 2 obsahuje tyto evidenční záznamy:

a)   název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly3), lékové formy a velikosti balení,
b)   datum příjmu,
c)   datum výdeje,
d)   číslo dokladu o příjmu,
e)   číslo dokladu o výdeji,
f)   číslo šarže, případně atestu, pokud jsou uvedena,
g)   jméno a bydliště nebo název a sídlo dodavatele,
h)   jméno a bydliště nebo název a sídlo příjemce,
i)   množství přijaté,
j)   množství vydané,
k)   množství spotřebované,
l)   jednotku množství,
m)   stav zásob.

ČÁST DRUHÁ
Dokumentace návykových látek a přípravků

§ 13
Druhy dokumentace

(1) Dokumentaci zacházení s návykovými látkami a přípravky tvoří

a)   evidenční knihy,
b)   nosiče dat obsahující údaje elektronické evidence,
c)   inventurní protokoly z inventur podle § 4 včetně inventurních protokolů z inventur prováděných podle zvláštního právního předpisu7),
d)   zápisy o předání návykových látek a přípravků za účelem odstranění a zápisy o odstranění návykových látek a přípravků a další doklady týkající se odstranění (§ 14 zákona),
e)   protokoly o ztrátě nebo zničení návykových látek a přípravků,
f)   zápisy o provedených kontrolách (§ 34 zákona),
g)   veškerá úřední rozhodnutí včetně zahraničních týkající se zacházení s návykovými látkami a přípravky a dále vývozu a dovozu makoviny,
h)   stejnopisy hlášení (§ 26 až 30 a § 43 zákona),
i)   dodací listy, faktury a další doklady o příjmu a výdeji návykových látek a přípravků,
j)   doklady o pořízení, prodeji nebo vyřazení tabletovačky, dražovacího kotle a granulačního kotle.

(2) V lékárně se uchovávají vedle příslušné dokumentace uvedené v odstavci 1 první průpisy receptů8) a žádanek9) s modrým pruhem, případně i první listy receptů8) s modrým pruhem (§ 13 odst. 2 zákona), jde-li o přípravky hrazené pacientem.

(3) V ostatních zdravotnických zařízeních nebo zařízeních ústavní sociální péče se uchovávají vedle příslušné dokumentace uvedené v odstavci 1 všechny druhé průpisy použitých receptů10) s modrým pruhem a první listy a všechny druhé a třetí průpisy použitých žádanek9) s modrým pruhem (§ 13 odst. 2 zákona).

§ 14
Protokoly a zápisy

Protokoly, zápisy a doklady podle § 13 odst. 1 písm. c), d), e), f) a j) podepisuje vždy odpovědná osoba, je-li ustanovena. V ostatních případech podepisuje tyto protokoly, zápisy a doklady pověřená osoba.

§ 15
Uchovávání dokumentace

(1) Dokumentace se uchovává tak, aby se zabránilo jejímu znehodnocení, ztrátě, zničení, zneužití nebo odcizení. Pokud se jedná o uchovávání osobních údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu11).

(2) Dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami a přípravky s jejich obsahem se uchovává po dobu 5 let (§ 33 odst. 1 zákona) od pořízení dokumentu, popřípadě od posledního záznamu v něm podle toho, která z těchto skutečností nastala později.

ČÁST TŘETĺ
Zrušovací a závěrečná ustanovení

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1. 

Vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek. 

2. 

Vyhláška č. 143/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č.  304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek.

 3. 

Vyhláška č. 82/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č.  304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000  Sb. 

4. 

Vyhláška č. 363/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.  304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2, § 3 odst. 7 písm. m) a § 8 odst. 4 písm. i), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.


1)   § 2 odst. 2 a 4 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 129/2003 Sb.
2)   § 9 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 23 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 129/2003 Sb.
3)   § 2 odst. 31 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 129/2003 Sb.
4)   § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č.  129/2003 Sb.
5)   § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č.  129/2003 Sb.
6)   § 49 odst. 4 písm. a) a c) zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č.  129/2003 Sb.
7)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 3 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání.
9)   § 3 odst. 6 vyhlášky č. 343/1997 Sb.
10)   § 3 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 343/1997 Sb.
11)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otázka, obcházení zákona, adaptace a další, a jejich pojetí v české právní doktríně. Jak uvádí autorka, řada otázek mezinárodního práva ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.