Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


97

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2006

o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 42 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 10 zákona:

§ 1
Obecná ustanovení

(1) Fond podporuje marketing a prodej produktů těmito způsoby:

a)   přispívá na úhradu nákladů vynaložených na účastnické poplatky nebo pronájem výstavních prostor účastníkům přehlídek, soutěží a výstav vín,
b)   přispívá na úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání přehlídek, soutěží a výstav vín, a jejich propagaci,
c)   poskytuje příspěvky na provádění průzkumů trhu s vinařskými produkty,
d)   přispívá na úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání seminářů, konferencí a školení s tematikou vinařství, vinohradnictví nebo sommelierství, rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství, odměny přednášejícím a pomocnému personálu a výrobu podkladových materiálů pro tyto akce,
e)   poskytuje příspěvky na autorské honoráře a výrobu tištěných a audiovizuálních materiálů o víně, vinohradnictví nebo vinařství a o rozvoji turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství,
f)   pronájem prostor, odměny pro účinkující a propagaci promočních akcí s tematikou vinohradnictví nebo vinařství, rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství, s výjimkou akcí propagujících výrobky konkrétních firem,
g)   poradenské služby pro přípravu žádostí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace.

(2) Výše podpory poskytnuté Fondem u jednotlivých podpor nesmí překročit u

a)   podpory podle odstavce 1 písm. a) 50 % nákladů,
b)   podpory podle odstavce 1 písm. b) 50 % nákladů,
c)   podpory podle odstavce 1 písm. c) 100 % nákladů,
d)   podpory podle odstavce 1 písm. d) 80 % nákladů,
e)   podpory podle odstavce 1 písm. e) 100 % nákladů,
f)   podpory podle odstavce 1 písm. f) 100 % nákladů,
g)   podpory podle odstavce 1 písm. g) 80 % nákladů.

(3) Podpory poskytované podle odstavce 1, včetně podmínek pro jejich poskytnutí, zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 31. října nebo do 30. dubna a dále nejméně v jednom deníku s celostátní působností a alespoň v jednom odborném časopise zaměřeném na vinohradnictví a vinařství.

§ 2

(1) Osoba žádající o některou z podpor podle § 1 odst. 1 (dále jen "žadatel") musí podat žádost o poskytnutí podpory Fondu v termínech

a)   od 1. ledna do 15. února, nebo
b)   od 1. července do 15. srpna.

(2) Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   informace o všech doručených žádostech o poskytnutí podpory v pořadí podle doručení s uvedením účelu podpory,
b)   název a stručnou charakteristiku předkládané žádosti o poskytnutí podpory,
c)   jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele nebo obchodní firmy nebo názvu žadatele, a
d)   časové vymezení žádosti o poskytnutí podpory.

Údaje podle věty první Fond zveřejní nejpozději do sedmi dnů po doručení konkrétní žádosti o poskytnutí podpory Fondu.

(3) Rada rozhodne o poskytnutí podpory a informace o svých rozhodnutích zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně konkrétní výše poskytnutých podpor jednotlivým žadatelům. Jestliže je žádost zamítnuta, zveřejní rovněž odůvodnění zamítnutí žádosti.

§ 3
Žádost o poskytnutí podpory

(1) Žádost o poskytnutí podpory podle § 1 odst. 1 může podat žadatel,

a)   má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jedná-li se o občany České republiky, u cizinců pak bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice,
b)   není-li v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
c)   nemá-li žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Fondu nebo státu,
d)   který se v průběhu dvou let před podáním žádosti nedopustil trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání.

(2) V žádosti o poskytnutí podpory žadatel uvede

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu na území České republiky, jedná-li se o občany České republiky, u cizinců pak bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice, místo podnikání, liší-li se od místa pobytu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození, jde-li o nepodnikající fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
b)   účel, na který je podpora požadována,
c)   předpokládané celkové náklady, jejichž úhradu požaduje,
d)   rok, ve kterém mu byla naposledy Fondem poskytnuta podpora, popřípadě uvede, že mu podpora doposud poskytnuta nebyla.

(3) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel přiloží

a)   doklad potvrzující skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. a),
b)   souhlas s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti, a souhlas se zveřejněním potřebných údajů na webových stránkách Fondu v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2 a 3.

(4) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel dále přiloží dokumentaci obsahující

a)   název a cíl žádosti o poskytnutí podpory,
b)   způsob dosažení cíle,
c)   náklady na dosažení cíle,
d)   předpokládané přínosy z realizované žádosti.

§ 4

Fond vyplatí žadateli podporu podle § 1 až poté, co žadatel doloží, že vynaložil prostředky v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory.

§ 5
Další užití prostředků Fondu

(1) Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup formou seznamu všechny výdaje Fondu, které jsou vyšší než 10 000 Kč na akci, nebo opakované plnění jednomu subjektu překračující tuto částku, v příslušném kalendářním roce, a to nejpozději 10 pracovních dnů po rozhodnutí Rady, a to v rozsahu: účel plnění, příjemce plnění, požadovaný termín plnění a termín skutečného plnění, vyplacená částka, popřípadě částky, a termín výplat.

(2) Informace o uzavřených smlouvách k naplnění § 31 odst. 4 zákona Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě doplní nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně o hnojivech, v plemenářském zákoně, v ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Valná hromada s.r.o.

Valná hromada s.r.o.

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgánu s. r. o. Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy valné ...

Cena: 603 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.