Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


92

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2006,

kterou se stanoví náležitosti žá dosti o povolení k vydávání elektronických peněz

Česká národní banka stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.:

§ 1
Předmět ú pravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz (dále jen "žádost").

§ 2
Náležitosti žá dosti

(1) Žadatel o povolení k vydávání elektronických peněz (§ 15 odst. 3 zákona o platebním styku) předkládá České národní bance žádost, ve které výslovně uvede, zda žádá o povolení vydávat elektronické peníze podle

a)   § 19 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku,
b)   § 19 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o platebním styku,
c)   § 19 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o platebním styku, nebo
d)   § 19 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona o platebním styku.

(2) Žádost dále tvoří

a)   základní údaje stanovené v příloze této vyhlášky,
b)   zdůvodnění žádosti,
c)   listinné dokumenty a doklady.

(3) Zdůvodnění žádosti podle odstavce 2 písm. b) obsahuje

a)   strategický záměr žadatele včetně předpokládaného objemu vydaných elektronických peněz a výčtu věcných oblastí, ve kterých se budou elektronické peníze používat,
b)   popis opatření, jimiž žadatel zajistí dodržení podmínky, že elektronický peněžní prostředek vydaný držiteli bude uchovávat elektronické peníze v hodnotě odpovídající nejvýše částce 150 eur,
c)   v souladu s tím, podle kterého ustanovení zákona o platebním styku hodlá žadatel vydávat elektronické peníze, alespoň jednu z těchto informací
1.  popis opatření, jimiž bude zajištěno dodržení limitů stanovených v § 19 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku,
2.  popis okruhu příjemců elektronických peněz podle jejich vztahu k vydavateli (§ 19 odst. 1 písm. b) bod 1 nebo 2 zákona o platebním styku), nebo
3.  vymezení prostoru, ve kterém hodlá poskytovat své služby (§ 19 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o platebním styku),
d)   popis procesu vydávání, používání, uchovávání a zúčtování elektronických peněz včetně jejich zpětné výměny,
e)   popis technického zabezpečení činnosti; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, účetnictví, statisticko-evidenční a informační systém a kontrolní systém,
f)   popis opatření proti neoprávněnému zásahu do systému elektronických peněz nebo proti jeho zneužití,
g)   návrh smlouvy mezi vydavatelem a držitelem (§ 14 zákona o platebním styku) a návrh obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků (§ 17 zákona o platebním styku),
h)   doložení zdrojů, z nichž bude financováno vydávání elektronických peněz.

(4) Listinnými dokumenty a doklady podle odstavce 2 písm. c) jsou,

a)   je-li žadatelem právnická osoba
1.  společenská smlouva nebo zakladatelská smlouva anebo zakladatelská listina a dále stanovy, jsou-li vydány,
2.  výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci; zahraniční právnická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než 1 měsíc,
3.  výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu a dále osob ve výkonné řídící funkci žadatele ne starší než 1 měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu, obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než 3 měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo prokazatelně spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může dotčená osoba předložit čestné prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
4.  prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé;
b)   je-li žadatelem podnikající fyzická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná
1.  výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc; osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; podnikající zahraniční fyzická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než 3 měsíce,
2.  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu, obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než 3 měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo prokazatelně spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může dotčená osoba předložit čestné prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
3.  prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 3
Společná ustanovení

(1) Podpis žadatele nebo podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele na žádosti musí být úředně ověřen1).

(2) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou2), nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(3) K žádosti se nepředkládají dokumenty a doklady, vylučuje-li to povaha věci.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 547/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 až 4 zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb., Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.