Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 87/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 31, ze dne 17. 3. 2006

87

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2005,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, se mění takto:

1. V § 2 písm. i) se slova "a z toho důvodu" nahrazují slovy " a dále prostředí s hlukem přesahujícím 100 dB a vystavení účinkům sálavého tepla nad 250 °C, přičemž z těchto důvodů".

2. V § 6 odst. 1 písm. m) se slova "a analytiky plynových laboratoří" zrušují.

3. V § 6 odst. 1 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.

4. V § 6 odst. 2 zní:

"(2) Hlavní báňská záchranná stanice určuje vybavování organizací indikačními a detekčními přístroji a sebezáchrannými, dýchacími a oživovacími přístroji včetně jejich příslušenství.".

5. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo "služby" vkládají slova "na hlavní báňské záchranné stanici".

6. V § 8 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Bezodkladně po nástupu pohotovosti informuje závodní báňská záchranná stanice se stálou pohotovostí hlavní báňskou záchrannou stanici o jejím složení.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

7. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy sebezáchranných přístrojů, dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů a jejich příslušenství,".

8. V § 10 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)  prostory a zařízení pro udržování a zvyšování tělesné zdatnosti báňských záchranářů.".

9. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) Základní vybavení hlavní báňské záchranné stanice, která má plnit své úkoly též v hlubinných dolech, tvoří kromě vybavení uvedeného v odstavci 1 také resuscitační sanitní vozidlo a tepelná komora.".

10. V § 11 písm. a) bodě 1 se číslo "30" nahrazuje číslem "20".

11. V § 11 písmeno b) zní:

"b)  prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů,".

12. V § 11 písm. e) a f) se slova "na uhelném dole" zrušují.

13. V § 12 odst. 1 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.

14. V § 18 odst. 6 se ve větě poslední část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

15. V § 18 odst. 7 se číslo "18" nahrazuje číslem "12".

16. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisu3a).".Poznámka pod čarou č. 3a zní:


"3a)   Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.".

17. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisů3a).".

18. V § 25 se na konci textu odstavců 2 a 3 doplňují slova " ; tuto zkoušku opakuje každé 3 roky".

19. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Činnost báňských záchranářů při záchranářské akci organizuje a řídí velitel báňského záchranného sboru. Tuto funkci vykonává vedoucí závodní báňské záchranné stanice organizace nebo její části postižené havárií nebo jeho zástupce, pokud neurčil ředitel hlavní báňské záchranné stanice jinak. V případě, že při záchranářské akci současně zasahují báňští záchranáři hlavní báňské záchranné stanice, přejímá řízení a organizaci činnosti ředitel hlavní báňské záchranné stanice nebo jeho zástupce nebo jím určený technik hlavní báňské záchranné stanice. Při výjezdu k havarijnímu zásahu pohotovostních jednotek závodní báňské záchranné stanice se stálou pohotovostí bez účasti jednotek hlavní báňské záchranné stanice přejímá řízení a organizaci činnosti vedoucí závodní báňské záchranné stanice se stálou pohotovostí nebo jeho zástupce.".

20. V § 44 odstavec 2 zní:

"(2) Při zásahu ve ztížených mikroklimatických podmínkách sleduje četař teplotu prostředí v intervalech ne delších než 10 minut. Pokud teplota na pracovišti vzroste o více než 3 °C za 10 minut, vrátí se četa na základnu; to neplatí pro cestu na pracoviště. Ve stejných intervalech dává četař pokyn členům čety k odečtu tepové frekvence. Překročí-li tepová frekvence u některého člena čety v zásahu hodnotu 160 tepů za minutu, vrátí se četa na základnu.".

21. V § 45 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Zásah lezců nesmí být prováděn za bouře, silného deště, sněžení nebo teplot nižších než minus 10 °C a při vystavení účinkům sálavého tepla.".

22. V § 47 odst. 1 se věta za středníkem nahrazuje větou "po ukončení plánovaného nehavarijního zásahu provede velitel báňského záchranného sboru jeho písemné vyhodnocení.".

23. V příloze č. 1 odst. I písm. a) bod 3 zní:

"3. 

v případě, že pro další použití kyslíkového dýchacího přístroje v rámci ochranné doby je nezbytná výměna pohlcovače, příslušný rezervní pohlcovač, který se ponechává na základně,".

24. V příloze č. 1 odst. II písm. a) zní:

"a)   pro každého člena čety
1.  dýchací přístroj s maskou,
2.  rezervní láhev stejného typu jako je v dýchacím přístroji, která se ponechává na základně,".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

Legal English, Part I

Legal English, Part I

Eva Přidalová, Kamila Tozzi - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nově zpracovaná učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické angličtiny potřebné pro jejich budoucí profesní rozvoj, zároveň se snaží rozvíjet znalosti ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.