Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 87/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 31, ze dne 17. 3. 2006

87

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2005,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, se mění takto:

1. V § 2 písm. i) se slova "a z toho důvodu" nahrazují slovy " a dále prostředí s hlukem přesahujícím 100 dB a vystavení účinkům sálavého tepla nad 250 °C, přičemž z těchto důvodů".

2. V § 6 odst. 1 písm. m) se slova "a analytiky plynových laboratoří" zrušují.

3. V § 6 odst. 1 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.

4. V § 6 odst. 2 zní:

"(2) Hlavní báňská záchranná stanice určuje vybavování organizací indikačními a detekčními přístroji a sebezáchrannými, dýchacími a oživovacími přístroji včetně jejich příslušenství.".

5. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo "služby" vkládají slova "na hlavní báňské záchranné stanici".

6. V § 8 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Bezodkladně po nástupu pohotovosti informuje závodní báňská záchranná stanice se stálou pohotovostí hlavní báňskou záchrannou stanici o jejím složení.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

7. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy sebezáchranných přístrojů, dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů a jejich příslušenství,".

8. V § 10 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)  prostory a zařízení pro udržování a zvyšování tělesné zdatnosti báňských záchranářů.".

9. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) Základní vybavení hlavní báňské záchranné stanice, která má plnit své úkoly též v hlubinných dolech, tvoří kromě vybavení uvedeného v odstavci 1 také resuscitační sanitní vozidlo a tepelná komora.".

10. V § 11 písm. a) bodě 1 se číslo "30" nahrazuje číslem "20".

11. V § 11 písmeno b) zní:

"b)  prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů,".

12. V § 11 písm. e) a f) se slova "na uhelném dole" zrušují.

13. V § 12 odst. 1 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.

14. V § 18 odst. 6 se ve větě poslední část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

15. V § 18 odst. 7 se číslo "18" nahrazuje číslem "12".

16. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisu3a).".Poznámka pod čarou č. 3a zní:


"3a)   Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.".

17. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisů3a).".

18. V § 25 se na konci textu odstavců 2 a 3 doplňují slova " ; tuto zkoušku opakuje každé 3 roky".

19. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Činnost báňských záchranářů při záchranářské akci organizuje a řídí velitel báňského záchranného sboru. Tuto funkci vykonává vedoucí závodní báňské záchranné stanice organizace nebo její části postižené havárií nebo jeho zástupce, pokud neurčil ředitel hlavní báňské záchranné stanice jinak. V případě, že při záchranářské akci současně zasahují báňští záchranáři hlavní báňské záchranné stanice, přejímá řízení a organizaci činnosti ředitel hlavní báňské záchranné stanice nebo jeho zástupce nebo jím určený technik hlavní báňské záchranné stanice. Při výjezdu k havarijnímu zásahu pohotovostních jednotek závodní báňské záchranné stanice se stálou pohotovostí bez účasti jednotek hlavní báňské záchranné stanice přejímá řízení a organizaci činnosti vedoucí závodní báňské záchranné stanice se stálou pohotovostí nebo jeho zástupce.".

20. V § 44 odstavec 2 zní:

"(2) Při zásahu ve ztížených mikroklimatických podmínkách sleduje četař teplotu prostředí v intervalech ne delších než 10 minut. Pokud teplota na pracovišti vzroste o více než 3 °C za 10 minut, vrátí se četa na základnu; to neplatí pro cestu na pracoviště. Ve stejných intervalech dává četař pokyn členům čety k odečtu tepové frekvence. Překročí-li tepová frekvence u některého člena čety v zásahu hodnotu 160 tepů za minutu, vrátí se četa na základnu.".

21. V § 45 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Zásah lezců nesmí být prováděn za bouře, silného deště, sněžení nebo teplot nižších než minus 10 °C a při vystavení účinkům sálavého tepla.".

22. V § 47 odst. 1 se věta za středníkem nahrazuje větou "po ukončení plánovaného nehavarijního zásahu provede velitel báňského záchranného sboru jeho písemné vyhodnocení.".

23. V příloze č. 1 odst. I písm. a) bod 3 zní:

"3. 

v případě, že pro další použití kyslíkového dýchacího přístroje v rámci ochranné doby je nezbytná výměna pohlcovače, příslušný rezervní pohlcovač, který se ponechává na základně,".

24. V příloze č. 1 odst. II písm. a) zní:

"a)   pro každého člena čety
1.  dýchací přístroj s maskou,
2.  rezervní láhev stejného typu jako je v dýchacím přístroji, která se ponechává na základně,".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

ÚZ č. 1013 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1013 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Nový zákon o obchodních korporacích účinný od 1.1.2014 s podrobným rejstříkem. Publikace dále obsahuje zákon o přeměnách obchodních společností, zákon o nabídkách převzetí, zákon o evropské společnosti, o evropské družstevní společnosti a o EHZS včetně příslušných vyhlášek, o ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.