Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


85

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 17 odst. 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1a se na konci textu doplňují věty:


"Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES.
Směrnice Komise 2005/7/ES ze dne 27. ledna 2005 o změně směrnice 2002/70/ES, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v krmivech.".

2. V § 1 odst. 3 se za slova "stanovení přítomnosti mikroorganismů" vkládají slova "a reziduí pesticidů".

3. V § 7 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"(3) Pokud není princip metody pro zkoušení daného znaku uveden v přílohách č. 9 až 14, použije se metoda uvedená ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "Věstník"), řada Národní referenční laboratoř, díl č. 3, a není-li jí, použije se jiná vhodná metoda, která odpovídá dosažené úrovni vědeckého a technického poznání. Obecné charakteristiky, které musí metody zkoušení splňovat, definuje přímo použitelný předpis Evropských společenství6).


6)   Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.".

4. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pro vyjádření výsledku analýz se jako parametr přidružený k výsledku měření udává nejistota měření.".

5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

(1) Nejistota měření je parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině. U výsledku zkoušek se uvádí rozšířená nejistota měření vypočtená za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti alespoň 95 %.

(2) Výtěžnost je účinnost separace stanovované látky ze složité matrice. Stanovení výtěžnosti je možno provést buď analýzou certifikovaného referenčního materiálu se známým obsahem stanovované látky, nebo známým přídavkem stanovované látky do matricového slepého vzorku a zpětným stanovením jeho obsahu.

(3) Pokud jde o nežádoucí látky, včetně dioxinů a PCB s dioxinovým efektem, považuje se produkt určený ke krmení zvířat za nevyhovující stanovenému maximálnímu obsahu, jestliže při zohlednění rozšířené nejistoty měření a korekce na výtěžnost překročí výsledek analýzy maximální obsah. K posouzení splnění požadavku se použije analyzovaná koncentrace korigovaná na výtěžnost a odečtená rozšířená nejistota měření. Tento postup nelze použít při mikroskopickém rozboru. Výsledek analýzy, pokud použitá analytická metoda umožní odhad nejistoty měření a poměr výtěžnosti, se uvede

a)   jako korigovaný nebo nekorigovaný na výtěžnost, přičemž musí být uveden způsob zjištění výtěžnosti a její hodnota,
b)   ve tvaru "x ± U", kde x je výsledek analýzy a U je rozšířená nejistota měření, přičemž se použije faktor pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti alespoň 95 %.".

6. V příloze č. 7 bodu 1.2. se za větu třetí vkládá věta "K dělení konečného vzorku je možno použít i rotační dělič.".

7. Příloha č. 15 se zrušuje.

8. V příloze č. 16 bodu 8. se věta druhá nahrazuje větou "Pro zkoušení se používají postupy uvedené ve Věstníku, řada Národní referenční laboratoř, díl č. 3.".

9. Příloha č. 17 se zrušuje.

10. V příloze č. 18 části 1 body 1. a 2. znějí:

1. Účel a oblast působnosti
Vzorky určené pro úřední kontrolu obsahu dioxinů (PCDD/PCDF), jakož i pro určení obsahu PCB s dioxinovým efektem (Tabulka PCB s dioxinovým efektem) v krmivech se odebírají v souladu s § 1 až 6 této vyhlášky. Musí se použít kvantitativní požadavky týkající se kontroly látek nebo produktů obsažených rovnoměrně v krmivech v souladu s § 1 až 6 této vyhlášky. Takto získané souhrnné vzorky se považují za reprezentativní pro vzorkované partie nebo subpartie, z nichž jsou odebrány. Dodržení maximálních obsahů stanovených v příloze č. 3 vyhlášky č. 451/2000 Sb. se posuzuje na základě obsahů stanovených v laboratorních vzorcích.

2. Soulad partie nebo subpartie se specifikací
Partie se uznává, jestliže výsledek jediné analýzy nepřekročí příslušný maximální obsah stanovený v příloze č. 3 vyhlášky č. 451/2000 Sb. při zohlednění nejistoty měření.
Partie nesplňuje maximální obsah stanovený v příloze č. 3 vyhlášky č. 451/2000 Sb., jestliže výsledek analýzy potvrzený druhou analýzou a vypočtený jako průměr nejméně dvou nezávislých stanovení při zohlednění nejistoty měření překročí maximální obsah.
Nejistotu měření lze zohlednit jedním z těchto způsobů:
- započítáním rozšířené nejistoty při použití faktoru pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti alespoň 95 %, nebo
- stanovením rozhodovací meze (CCa) v souladu s rozhodnutím Komise 2002/657/ES (bod 3.1.2.5. přílohy pro látky, pro něž byla stanovena přípustná hodnota).Tato pravidla se uplatní pro výsledek analýzy získaný ze vzorku pro úřední kontrolu.

11. V příloze č. 18 se doplňuje část 3, která včetně nadpisu zní:

"Část 3:
Souvislosti

Pouze pro účely této vyhlášky je schválenou specifickou mezí kvantifikace jednotlivého kongeneru koncentrace analytu v extraktu vzorku, jenž vytváří instrumentální odezvu na dva různé ionty, která má být monitorována v poměru signál - šum 3 : 1 pro méně citlivé signály a při splnění základních požadavků, jako je např. retenční čas, poměr izotopu podle postupu určení popsaného v metodě EPA 1613 revize B.".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 180 nejčastějších a ...

Cena: 342 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.