Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


84

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst.  11 a 13 a § 4 odst.  11 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb., vyhlášky č. 434/2003 Sb., vyhlášky č. 184/2004 Sb. a vyhlášky č. 77/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1b se na konci textu doplňují věty:


"Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES.
Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2005/86/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o campechlor.
Směrnice Komise 2005/87/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium.
Směrnice Komise 2006/13/ES ze dne 2. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem.".

2. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"§ 4

(1) Požadavky na výrobní zařízení u výrobců doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, kompletních a doplňkových krmiv upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství2a).

(2) Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky skupin stimulátory růstu, kokcidiostatika a jiné léčebné látky, musí být při výrobě krmných směsí, včetně krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, dávkována do kompletního krmiva v podílu nejméně 5 %.


2a)   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.".

3. V § 9 odst.  2 a 3 se slova "reprodukovatelnost" nahrazují slovy "analytická tolerance odvozená z nejistot měření5a).

4. Poznámka pod čarou č. 5a zní:


5a)   Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 11 zní:

"§ 11

(1) Údaje zkoušených hodnot doplňkových látek jsou považovány také za vyhovující, pokud nepřesahují hodnoty tolerance podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a), podle přílohy č. 30.

(2) Doplňkové látky, u kterých nejsou stanoveny hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), se nehodnotí.

(3) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v doplňkových látkách je stanoven v příloze č. 3.

(4) Doplňkové látky získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství4).".

6. § 13 zní:

"§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za také vyhovující

a)   u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření1c) podle přílohy č. 30,
b)   u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13, včetně doplňkových látek skupin aminokyseliny, jejich soli a analogické produkty, močovina a její deriváty,
c)   u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13 s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a).

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13, ani hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), znaky se nehodnotí.".

7. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

8. V § 17 odst.  1 písmeno c) zní:

"c)   u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty více, než stanoví hodnoty analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a).".

9. V § 17 odst.  2 se slovo "nejistoty" nahrazuje slovy "analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a)".

10. V § 29 odst.  1 se písmeno l) zrušuje.

11. V § 29 odst.  3 písm.  a) se slova "antikokcidik nebo chemoterapeutik" nahrazují slovy "kokcidiostatik a jiných léčebných látek".

12. V příloze č. 3 se pod nadpis přílohy " NEŽÁDOUCĺ LÁTKY" vkládají slova "Část 1. Maximální obsahy nežádoucích látek v krmivu".

13. V příloze č. 3 části 1. bod 2. Olovo zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 3 části 1. bod 3. Fluor zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 3 části 1. bod 4. Rtuť zní:

16. V příloze č. 3 části 1. bod 6. Kadmium zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 části 1. bod 19. Campechlor zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 části 1. se doplňují vysvětlivky č. 7 až 12, které znějí:

" 7  Pícniny zahrnují např. seno, siláž, travní porost.
 8  Maximální obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2007 s cílem snížit maximální obsahy.
 9  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení olova, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
10  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
11  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení kadmia, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
12  Systém číslování podle Parlara, s předčíslím 'CHB' nebo 'Parlar :
CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10 - oktochlorobornan,
CHB 50: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10 - nonachlorobornan,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10 - nonachlorobornan.".

19. V příloze č. 3 části 1. se bod 27. nahrazuje body 27a. a 27b., které znějí:

20. V příloze č. 3 části 1. vysvětlivky č. 5 a 6 znějí:

"5  Jednotlivé maximální hodnoty pro dioxiny (PCDD/F) zůstanou dočasně platné. Produkty určené ke krmení zvířat uvedené v bodě 27a. musí během uvedeného období splňovat maximální hodnoty pro dioxiny a maximální hodnoty pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem.
6  Na čerstvé ryby přímo dovezené a používané bez předchozího zpracování k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata se maximální hodnoty nevztahují, přičemž na čerstvé ryby používané k přímému krmení domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech se vztahují hodnoty 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu. Produkty, zpracované živočišné bílkoviny z těchto zvířat (kožešinových zvířat, domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech) nemohou vstupovat do potravinového řetězce a je zakázáno jimi krmit hospodářská zvířata držená, vykrmovaná nebo chovaná pro výrobu potravin.".

21. V příloze č. 3 části 1. se doplňuje vysvětlivka č. 13, která zní:

"13

 WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15. - 18. června 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

22. V příloze č. 3 se doplňuje část 2., která včetně vysvětlivek č. 1 až 4 zní:

" Část 2.
Intervenční prahové hodnoty1 nežádoucích látek v krmivu

23. V příloze č. 12 záhlaví tabulky zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 12 bod 1.2.1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 14 části A bodu II. se slova "hodnotou nejistoty podle příslušných právních předpisů" nahrazují slovy "s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření".

26. V příloze č. 14 části C1 se v písmenu D slova "Antikokcidika a chemoterapeutika" nahrazují slovy "Kokcidiostatika a jiné léčebné látky".

27. Za přílohu č. 29 se doplňuje příloha č. 30, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 30 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází řada zajímavých dotazů, z nichž některé se opakují, z čehož je ...

Cena: 195 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.