Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


77

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.".

2. V § 3 písm. s) se slova "§ 5 odst. 7" nahrazují slovy "§ 5 odst. 8".

3. V § 4 odst. 1 písm. f) se za slova "živých zvířat jako lákadel" vkládají slova "nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov1d)".

4. V § 4 odst. 1 písm. t) se za slova "jikry nebo mlíčí" vkládají slova " , pokud se nejedná o výzkum a umělý chov ryb a".

5. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1g zní:

"(3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na výchovu, výcvik a použití zvířete k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy1g), jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými sdruženími nebo organizacemi podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Tento způsob výchovy a výcviku zvířete, popřípadě psů musí být prováděn v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při chovu (§ 8 odst. 7), popřípadě v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu (§ 8 odst. 6).


1g)   Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 5 odst. 3 větě druhé se středník nahrazuje tečkou a zbytek věty se zrušuje.

7. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Při průmyslovém zpracování ryb se omráčení ani vykrvení neprovádí.".Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

8. V § 5e odst. 2 se slova "§ 5 odst. 4" nahrazují slovy "§ 5 odst. 5".

9. V § 9 odst. 2 se slova "veřejná vystoupení nebo použití koní nebo psů příslušným orgánem Policie České republiky nebo obecní policie" nahrazují slovy "nebo veřejná vystoupení".

10. V § 14 odst. 1 písm. n) se za slovo "návnada" doplňují slova " , nebo nástraha, nejde-li o lov podle zvláštních předpisů1d)".

11. V § 14 odst. 4 se na konci doplňuje věta "Pro účely ornitologického výzkumu dále neplatí zákaz odchytu ptáků do sítí za použití zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení.".

12. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na osoby, které během studia provádějí manipulaci s pokusným zvířetem nebo zákrok vymezený projektem pokusů, v uživatelském zařízení, kterému byla udělena akreditace ústřední komisí podle § 15 odst. 1 písm. f), a za přímého dozoru osoby odborně způsobilé podle § 17 odst. 1, která dbá na to, aby bylo postupováno v souladu se zákonem a aby bylo zamezeno týrání zvířat.".

13. V § 18a odstavec 4 zní:

"(4) Vedoucí pokusu nebo jeho zástupce se nesmí účastnit na zpracování stanoviska, které se týká jeho projektu pokusů, jako člen odborné komise, komise příslušného státního orgánu [§ 19 odst. 1 písm. d)] nebo ústřední komise.".

14. V § 19 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 5b znějí:

"(3) Kde se v přímo použitelných předpisech Evropských společenství5b) mluví o

a)   příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední orgán státní správy nebo jiný orgán státní správy, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření, anebo orgán, na který byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření přeneseny,
b)   příslušném veterinárním úřadu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona orgán veterinární správy, do jehož okruhu působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do jehož okruhu působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné úkoly náleží.

(4) Kde se v předpisech uvedených v odstavci 3 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito předpisy nebo k odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím odpovídající opatření podle tohoto zákona.

(5) Osoby, které jsou povinny plnit povinnosti uložené jim tímto zákonem, jsou povinny plnit v oblasti ochrany zvířat také povinnosti, které pro ně vyplývají z předpisů uvedených v odstavci 3.


5b)   Například nařízení Rady č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS, nařízení Rady 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1997, pokud jde o použití míst zastávek, nařízení Rady (ES) č. 411/98 o doplňkových požadavcích na ochranu zvířat u silničních vozidel používaných pro delší než osmihodinovou přepravu zvířat.".

15. V § 21 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) plní úkoly vyplývající pro ni z přímo použitelných předpisů Evropských společenství5b),".Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c) až m).

 16. V § 21 odst. 5 se slova "odstavce 3 písm. e)" nahrazují slovy "odstavce 3 písm. f)".

17. V § 22 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) plní úkoly vyplývající pro ně z přímo použitelných předpisů Evropských společenství5b), zejména vykonávají dozor nad plněním povinností fyzických a právnických osob vyplývajících z těchto předpisů,".Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).

 18. V § 22 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) plní úkoly vyplývající pro ni z přímo použitelných předpisů Evropských společenství5b), zejména vykonává dozor nad plněním povinností fyzických a právnických osob vyplývající z těchto předpisů, kdy si to vyhradí,".Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

 19. V § 24a odst. 4 se slova "písm. i)" nahrazují slovy "písm. j), písemně".

20. V § 25 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Provádí-li Evropská komise v České republice svými odborníky, popřípadě i odborníky z jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Evropskou komisí pro tyto účely, ve spolupráci s orgány ochrany zvířat (§ 19 odst. 1) kontroly dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy vydanými na jeho základě, anebo přímo použitelnými předpisy Evropských společenství5b), orgány ochrany zvířat jim poskytují věcnou a osobní pomoc a informace potřebné k provedení této kontroly.

(3) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 2 platí ustanovení odstavce 1 obdobně. Zejména musí být těmto odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a části dopravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, jaký mají pracovníci orgánu ochrany zvířat pověření výkonem dozoru. Informace získané těmito odborníky v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí sloužit jiným účelům než předmětu kontroly.".

21. V § 29 odst. 2 se slova "§ 4 odst. 3" nahrazují slovy "§ 4 odst. 4".

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.#

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

E-shop

ÚZ č. 1255 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1255 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Od ledna 2018 platí zcela nový zákon o platebním styku, a nové jsou také všechny vyhlášky, které tento zákon doprovázejí. Menší změny nastaly v zákoně o oběhu bankovek a mincí, o směnárenské činnosti a v ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.