Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 65/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 27, ze dne 10. 3. 2006

65

VYHLÁŠKA

ze dne 22. února 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2
Schvalování typu a ověřování

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálu, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.".

3. V příloze v položce 1.1.4 se slova "vozidel taxislužby" zrušují.

4. V příloze se za položku 1.1.4 vkládá nová položka 1.1.5, která zní:

"1.1.5 Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby 2 roky". Dosavadní položka 1.1.5 se označuje jako položka 1.1.6.

5. V příloze se v položce 1.1.6 doplňují slova "a ČSN ISO 5223".

6. V příloze se za položku 1.1.6 vkládá nová položka 1.1.7, která zní:

"1.1.7 Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích

a)   automatické hladinoměry 2 roky  
b)   automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů 4 roky".

7. V příloze se položka 1.3.7 zrušuje.Položky 1.3.8 až 1.3.15 se označují jako položky 1.3.7 až 1.3.14.

8. V příloze v položce 1.3.9 písmeno d) zní:

"d) objemové vodoměry 6 roků*)


*)  Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.".

9. V příloze v položce 1.3.10 písmeno a) zní:

"a)  membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí) 10 roků*)

*)  Jestliže byly membránové plynoměry do velikosti G6 specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření plynoměrů tohoto souboru na 4 roky.".

10. V příloze v položce 1.3.10 písmeno d) zní:

"d) přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok:

1.  kompaktní 5 roků  
2.  kombinované:
A) vyhodnocovací jednotka 5 roků  
B) snímač protečeného množství plynu 5 roků  
C) snímač teploty 4 roky  
D) snímač tlaku 2 roky".

11. V příloze v položce 1.3.11 písm. h) se slova "a plyn" zrušují.

12. V příloze v položce 1.3.11 se doplňují písmena j), k), l) a m), která znějí:

"j)   vyhodnocovací jednotky pro plyn 5 roků
k)   snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky
l)   snímače protečeného množství kapalin jiných než
   voda nebo než zkapalněné plyny 2 roky
m)   snímače protečeného množství zkapalněných plynů 1 rok"

13. V příloze se v položkách 2.1.2 písm. b) a 2.1.3 písm. b) za slova "komunálního odpadu," vkládají slova "recyklovaných materiálů," a za slova "stavební suti" se vkládá čárka a slova "minerálních a lámaných materiálů".

14. V příloze se v položce 2.2.1 slova "2 roky" nahrazují slovy "1 rok".

15. V příloze položka 2.2.2 zní:

"2.2.2 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena

a)   analogové 2 roky od data ověření
b)   digitální 2 roky od data ověření".

16. V příloze položka 2.3.2 zní:

"2.3.2 Přístroje na měření tlaku krve 2 roky".

17. V příloze v položce 2.4.2 písm. b) se za slova "na předpjatý beton" doplňují slova "a horninové kotvy" a slova "1 rok" se nahrazují slovy "6 měsíců".

18. V příloze položka 3.1.1 zní:

"3.1.1 Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské 2 roky".

19. V příloze položka 3.1.3 zní:

"3.1.3 Měřiče tepla a chladu a jejich členy

a)   kompaktní měřiče tepla a chladu 4 roky
b)   měřidla protečeného množství nosného média 4 roky
c)   snímače teploty 4 roky
d)   snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky
e)   snímače tlaku a tlakové diference 2 roky
f)   vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu 4 roky".

20. V příloze se položky 3.1.5 a 3.1.6 zrušují.Položka 3.1.7 se označuje jako položka 3.1.5.

21. V příloze se položky 4.2.3 a 4.2.4 zrušují.

22. V příloze se za položku 5.1.1 vkládá nová položka 5.1.2, která zní:

"5.1.2 Luxmetry 2 roky".

23. V příloze se za položku 6.1.4 vkládá nová položka 6.1.5, která zní:

"6.1.5 Osobní zvukové expozimetry 2 roky".

24. V příloze se v položce 7.1.5 symbol "<>;" nahrazuje symbolem "Ł".

25. V příloze se za položku 7.4.1 doplňuje položka 7.4.2, která zní:

"7.4.2 Analyzátory alkoholu v dechu 1 rok".  

26. V příloze se na konci položky 8.8 doplňují slova "a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí".

27. V příloze se za položku 8.10 doplňují položky 8.11 a 8.12, které znějí:

"8.11 Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin 2 roky  

 8.12 Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin 2 roky".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2006 s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 30. října 2006, a čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

E-shop

Německé účetní právo v české praxi

Německé účetní právo v české praxi

Michal Vaněk - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Parlament Spolkové republiky Německo přijal v roce 2009 Zákon o modernizaci účetního práva (Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts), na základě kterého se změnila příslušná ustanovení německého Obchodního zákoníku (HGB) upravující účetní postupy a metody aplikované při přípravě ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Poučovací povinnost v civilním procesu

Poučovací povinnost v civilním procesu

Miroslav Hromada - C. H. Beck

Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném. Po teoretickém vymezení poučovací povinnosti představuje její historické souvislosti a následně rozebírá současnou právní úpravu, přičemž komplikované situace popisuje na příkladech z praxe. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.