Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 65/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 27, ze dne 10. 3. 2006

65

VYHLÁŠKA

ze dne 22. února 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2
Schvalování typu a ověřování

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálu, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.".

3. V příloze v položce 1.1.4 se slova "vozidel taxislužby" zrušují.

4. V příloze se za položku 1.1.4 vkládá nová položka 1.1.5, která zní:

"1.1.5 Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby 2 roky". Dosavadní položka 1.1.5 se označuje jako položka 1.1.6.

5. V příloze se v položce 1.1.6 doplňují slova "a ČSN ISO 5223".

6. V příloze se za položku 1.1.6 vkládá nová položka 1.1.7, která zní:

"1.1.7 Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích

a)   automatické hladinoměry 2 roky  
b)   automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů 4 roky".

7. V příloze se položka 1.3.7 zrušuje.Položky 1.3.8 až 1.3.15 se označují jako položky 1.3.7 až 1.3.14.

8. V příloze v položce 1.3.9 písmeno d) zní:

"d) objemové vodoměry 6 roků*)


*)  Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.".

9. V příloze v položce 1.3.10 písmeno a) zní:

"a)  membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí) 10 roků*)

*)  Jestliže byly membránové plynoměry do velikosti G6 specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření plynoměrů tohoto souboru na 4 roky.".

10. V příloze v položce 1.3.10 písmeno d) zní:

"d) přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok:

1.  kompaktní 5 roků  
2.  kombinované:
A) vyhodnocovací jednotka 5 roků  
B) snímač protečeného množství plynu 5 roků  
C) snímač teploty 4 roky  
D) snímač tlaku 2 roky".

11. V příloze v položce 1.3.11 písm. h) se slova "a plyn" zrušují.

12. V příloze v položce 1.3.11 se doplňují písmena j), k), l) a m), která znějí:

"j)   vyhodnocovací jednotky pro plyn 5 roků
k)   snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky
l)   snímače protečeného množství kapalin jiných než
   voda nebo než zkapalněné plyny 2 roky
m)   snímače protečeného množství zkapalněných plynů 1 rok"

13. V příloze se v položkách 2.1.2 písm. b) a 2.1.3 písm. b) za slova "komunálního odpadu," vkládají slova "recyklovaných materiálů," a za slova "stavební suti" se vkládá čárka a slova "minerálních a lámaných materiálů".

14. V příloze se v položce 2.2.1 slova "2 roky" nahrazují slovy "1 rok".

15. V příloze položka 2.2.2 zní:

"2.2.2 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena

a)   analogové 2 roky od data ověření
b)   digitální 2 roky od data ověření".

16. V příloze položka 2.3.2 zní:

"2.3.2 Přístroje na měření tlaku krve 2 roky".

17. V příloze v položce 2.4.2 písm. b) se za slova "na předpjatý beton" doplňují slova "a horninové kotvy" a slova "1 rok" se nahrazují slovy "6 měsíců".

18. V příloze položka 3.1.1 zní:

"3.1.1 Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské 2 roky".

19. V příloze položka 3.1.3 zní:

"3.1.3 Měřiče tepla a chladu a jejich členy

a)   kompaktní měřiče tepla a chladu 4 roky
b)   měřidla protečeného množství nosného média 4 roky
c)   snímače teploty 4 roky
d)   snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky
e)   snímače tlaku a tlakové diference 2 roky
f)   vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu 4 roky".

20. V příloze se položky 3.1.5 a 3.1.6 zrušují.Položka 3.1.7 se označuje jako položka 3.1.5.

21. V příloze se položky 4.2.3 a 4.2.4 zrušují.

22. V příloze se za položku 5.1.1 vkládá nová položka 5.1.2, která zní:

"5.1.2 Luxmetry 2 roky".

23. V příloze se za položku 6.1.4 vkládá nová položka 6.1.5, která zní:

"6.1.5 Osobní zvukové expozimetry 2 roky".

24. V příloze se v položce 7.1.5 symbol "<>;" nahrazuje symbolem "Ł".

25. V příloze se za položku 7.4.1 doplňuje položka 7.4.2, která zní:

"7.4.2 Analyzátory alkoholu v dechu 1 rok".  

26. V příloze se na konci položky 8.8 doplňují slova "a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí".

27. V příloze se za položku 8.10 doplňují položky 8.11 a 8.12, které znějí:

"8.11 Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin 2 roky  

 8.12 Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin 2 roky".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2006 s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 30. října 2006, a čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

E-shop

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek, praktický komentář s judikaturou

Zákon o zadávání veřejných zakázek, praktický komentář s judikaturou

Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň, Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek přináší popis a průběh jednotlivých úkonů v procesu zadávání veřejných zakázek. Autoři se zaměřili na praktický přístup k této problematice, a to formou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.