Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


63

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 22. února 2006

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

§ 1

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující podporu malého rozsahu1) podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") formou dotace právnickým a fyzickým osobám ke krytí části nákladů spojených s opravami prováděnými na panelovém domě.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   opravami práce na panelovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť, stropních a střešních konstrukcí, balkónů, lodžií a teras, dále konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, zejména vad nenosných obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací2),
b)   panelovým domem bytový dům3) postavený v letech 1950 až 1990 na území České republiky v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze k tomuto nařízení,
c)   technickým řešením oprav dokumentace zahrnující technologický postup a vymezující rozsah oprav, která je zpracovaná oprávněnou osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby4),
d)   žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o dotaci podle tohoto nařízení,
e)   příjemcem žadatel, kterému byla poskytnuta dotace podle tohoto nařízení,
f)   ukončením oprav sepsání zápisu o předání předmětu díla podepsaného zhotovitelem a příjemcem; je-li více zhotovitelů, ukončením oprav se rozumí poslední zápis o předání předmětu díla.

§ 3

(1) Dotaci na opravy lze poskytnout vlastníku nebo spoluvlastníku panelového domu, nebo společenství vlastníků jednotek, vzniklému podle zákona o vlastnictví bytů5), anebo vlastníku nebo spoluvlastníku bytu nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů5) v případě, že byt nebo nebytový prostor je v panelovém domě, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo,

a)   je-li vydáno nařízení stavebního úřadu o provedení neodkladných zabezpečovacích prací2), které nabylo právní moci, a
b)   má-li zhotovitel opravy zaveden systém řízení jakosti v souladu s příslušnou českou technickou normou6).

(2) Dotaci nelze poskytnout na stejnou konstrukční část panelového domu opakovaně.

§ 4

(1) Výše dotace poskytnutá podle tohoto nařízení musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu a lze ji poskytnout nejpozději před ukončením oprav, a to do výše 40 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 000 Kč na 1 byt v panelovém domě.

(2) Opravy musí být provedeny v souladu s technickým řešením oprav a musí být ukončeny do 2 let ode dne uzavření smlouvy s Fondem o poskytnutí dotace.

(3) Dotace se čerpá na základě neproplacených faktur.

(4) Příjemce musí nejpozději do 6 měsíců od ukončení oprav předložit Fondu soupis prací a dodávek, které se týkají provedených oprav, a faktury, dokládající vynaložené náklady na tyto opravy.

§ 5

(1) Písemné žádosti o dotaci se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny.

(2) Žádost o dotaci obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
b)   obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
c)   adresu panelového domu, na jehož opravy je žádána dotace, a údaj o počtu bytů v tomto domě.

(3) K žádosti o dotaci žadatel přiloží

a)   výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, doklad o evidenci vedené Ministerstvem vnitra , je-li žadatelem občanské sdružení, anebo obdobný dokument, jde-li o jinou právnickou osobu s výjimkou obce,
b)   výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nebo spoluvlastnictví panelového domu, nebo vlastnictví bytu či nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů, není-li žadatelem společenství vlastníků jednotek5),
c)   kopii katastrální mapy obsahující umístění panelového domu,
d)   technické řešení oprav,
e)   statický posudek zpracovaný oprávněnou osobou autorizovanou pro obor statika a dynamika staveb4), pokud je předmětem opravy statická porucha,
f)   nařízení stavebního úřadu o provedení neodkladných zabezpečovacích prací2), které nabylo právní moci,
g)   rozpočet oprav v položkovém členění s uvedením pouze položek splňujících podmínky přidělení dotace, zpracovaný oprávněnou osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby4),
h)   doklad o zavedení systému řízení jakosti u zhotovitele v souladu s českou technickou normou6),
i)   smlouvu o dílo uzavřenou na provedení oprav mezi žadatelem a zhotovitelem a
j)   doklad o veškerých podporách, které byly žadateli během posledních 3 let předcházejících podání žádosti o dotaci poskytnuty na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu malého rozsahu; pokud takové podpory nebyly poskytnuty, předloží žadatel čestné prohlášení stvrzující tuto skutečnost.

(4) Doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) a b) nesmějí být starší než 3 měsíce.

(5) Fond si může pro posouzení účelu dotace vyžádat další doklady, které slouží k ověření pravdivosti údajů uvedených v žádosti o dotaci.

(6) Není-li žádost o dotaci úplná, vyzve Fond žadatele do 30 dnů od obdržení žádosti, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil.

§ 6

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí dotace finanční prostředky, předloží žadateli nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o poskytnutí dotace je 30 dnů od jeho předložení Fondem.

(2) Pokud Fond žádost o dotaci zamítne, sdělí písemně bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financíMinistr pro místní rozvoj:
Mgr. Martínek v. r.


1)   Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
2)   § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
3)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
4)   Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
6)   ČSN EN ISO 9001: 2001.

E-shop

Le Francais juridique 2009

Le Francais juridique 2009

Loena Černá, Blanka Kulhajová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice právnické francouzštiny je příručkou pro studium právnického názvosloví a zároveň úvodem do francouzského práva. Ve dvanácti lekcích nás seznamuje s právními odvětvími, prameny práva, francouzským ústavním právem a soudnictvím a trestním procesem. Každá lekce je rozdělena ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.