Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 60/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 25, ze dne 8. 3. 2006
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

60

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2006

o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 41 odst. 1 písm. h) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ustavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Postup při zjišťování psychické způsobilosti

(1) Před psychologickým vyšetřením (dále jen "vyšetření") informuje oprávněná osoba, které byla ministerstvem udělena akreditace podle § 18a zákona (dále jen "akreditovaná osoba"), ústně osobu, která žádá o vydání psychologického posudku dokládajícího psychickou způsobilost (dále jen "žadatel"), v rámci osobního pohovoru o:

a)   povaze, rozsahu a trvání vyšetření,
b)   všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou pro žadatele z vyšetření vyplynout, a prospěchu, který může žadatel očekávat,
c)   možnosti přezkoumat psychologický posudek za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) a
d)   právech týkajících se poskytování osobních údajů pro účely vyšetření a ochrany poskytnutých údajů podle zvláštního právního předpisu2).

(2) Po této informaci

a)   akreditovaná osoba ověří průkazným způsobem, především pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu, totožnost žadatele, o čemž učiní záznam v dokumentaci o žadateli, a
b)   žadatel učiní písemné prohlášení potvrzující, že v den vyšetření není pod vlivem alkoholu ani jiných omamných a psychotropních látek a nepociťuje žádné psychické obtíže či překážky, které by mu znemožňovaly vykonání vyšetření, že byl vyšetřujícím psychologem informován a výše uvedeným informacím rozuměl. Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Při vyšetření žadatele jsou sledovány zejména:

a)   anamnestické údaje,
b)   intelekt,
c)   pozornost,
d)   struktura a dynamika osobnosti,
e)   hodnotová a zájmová orientace,
f)   postoje k výkonu profese a motivace pro práci ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči.

(4) Akreditovaná osoba vyšetřuje žadatele zpravidla nejméně 4 hodiny, nejdéle však 6 hodin, přičemž používá soubor psychodiagnostických metod skládající se vždy alespoň ze:

a)   standardizovaného testu inteligence,
b)   standardizovaného testu pozornosti,
c)   standardizovaného osobnostního dotazníku,
d)   polostrukturovaného rozhovoru.

(5) Podklady pro vypracování psychologického posudku včetně písemného zdůvodnění závěru vyšetření zůstávají uloženy na pracovišti akreditované osoby jako součást dokumentace o žadateli, a pokud byl podán návrh na přezkoumání psychologického posudku, slouží oprávněným orgánům pro objektivní posouzení vzniklých pochybností3).

§ 2
Psychologický posudek

(1) Výstupem vyšetření je psychologický posudek. Vzor tohoto posudku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Psychologický posudek je žadateli vydán do 15 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření, a to v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, která jsou žadateli předána osobně nebo zaslána do vlastních rukou.

§ 3
Podrobnosti o školení osob žádajících o akreditaci

(1) Školení osob žádajících o akreditaci podle §18a odst. 1 písm. c) zákona (dále jen "žadatel o akreditaci") je zaměřeno zejména na jednotný postup při:

a)   vedení pohovoru před vyšetřením a poskytování informací podle § 1 odst. 1,
b)   sestavení souboru psychodiagnostických metod podle § 1 odst. 4,
c)   organizaci vyšetření a výběru diagnosticky významných anamnestických údajů,
d)   vyhodnocování a zpracovávání informací zjištěných vyšetřením o žadateli a vystavování psychologického posudku.

(2) Školení žadatelů o akreditaci trvá zpravidla 32 hodin. Součástí školení je závěrečné ověření získaných znalostí a dovedností formou psaného textu a následného rozhovoru, které provádí ministerstvo. O absolvování školení se žadateli vydá potvrzení.

§ 4
Obsah žádosti o akreditaci

Žádost o akreditaci obsahuje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum a místo narození žadatele o akreditaci,
b)   místo trvalého pobytu žadatele o akreditaci,
c)   adresu pracoviště žadatele o akreditaci,
d)   úředně ověřené kopie dokladů o způsobilosti k výkonu povolání klinického psychologa,
e)   doklady prokazující splnění praxe stanovené v § 18a odst. 1 písm. b) zákona,
f)   kopii potvrzení podle § 3 odst. 2 a
g)   vlastnoruční podpis žadatele o akreditaci a datum podpisu.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


1)   § 77 a 77a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 9, 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 77 odst. 2, 5 a 6 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o České národní bance s komentářem

Zákon o České národní bance s komentářem

Mgr. Tomáš Rýdl, JUDr. Josef Barák, Mgr. Luděk Saňa, JUDr. Petr Výborný - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky. Autoři vycházejí z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sledují dynamiku Zákona o ČNB v českých i unijních ...

Cena: 1 124 KčKOUPIT

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.