Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 526/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 179, ze dne 29. 12. 2005

526

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2005

o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 64 a § 135 písm. b) a g) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):

§ 1
Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti

(1) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

(5) Vzor dotazníku podnikatele je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.

§ 2
Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele

(1) Podnikatel, který je právnickou osobou, k žádosti podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona přiloží

a)   úplný výpis z obchodního rejstříku,
b)   doklady o rozhodnutích orgánů podnikatele obsahující změny, které se zapisují do obchodního rejstříku a nejsou v něm dosud zapsány,
c)   výpis z evidence emise nebo čestné prohlášení podnikatele obsahující seznam osob, jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech je vyšší než 10 %, pokud je akcionářem,
d)   výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona,
e)   smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,
f)   roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,
g)   ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vztazích1), pokud je podnikatel ovládající nebo ovládanou osobou, za posledních 5 let,
h)   písemné zprávy auditora o ověření účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2),
i)   potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů podle jednotlivých daní, ke kterým je na území České republiky registrován,
j)   potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven, že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné nedoplatky, včetně penále,
k)   přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,
l)   potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,
m)   výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,
n)   čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3), vkladů do společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,
o)   potvrzení krajského soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona,
p)   seznam osob v orgánech podnikatele a v prokuře podnikatele s uvedením jejich rodných čísel a souhlasu4) k jejich využití pro účely bezpečnostního řízení.

(2) Podnikající fyzická osoba k žádosti podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona přiloží

a)   živnostenské listy, koncesní listiny, nebo je-li osobou podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění5) nebo osobou provozující zemědělskou výrobu6), výpis z obdobné evidence,
b)   je-li osobou zapsanou do obchodního rejstříku, úplný výpis z obchodního rejstříku,
c)   výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona,
d)   smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,
e)   roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,
f)   písemné zprávy auditora o ověření ročních účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2),
g)   potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů dle jednotlivých daní, ke kterým je na území České republiky registrován,
h)   potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven, že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné nedoplatky, včetně penále,
i)   přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,
j)   potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,
k)   výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,
l)   čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3), vkladů do společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,
m)   potvrzení živnostenského úřadu, že v živnostenském rejstříku není uveden záznam o
1.  pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
2.  datu zániku živnostenského oprávnění,
3.  usnesení o zrušení konkursu, mimo jeho zrušení pro nedostatek majetku,
4.  překážkách provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu7),
5.  přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
n)   potvrzení podle odstavce 1 písm. o).

(3) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a i) až p) a v odstavci 2 písm. b), c) a g) až n) nesmí být starší 60 dnů od data vystavení.

(4) Zahraniční osoba, která je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu8), doloží písemnosti uvedené v odstavci 1 nebo odstavci 2 formou obdobných dokladů z příslušných evidencí podle země původu.

§ 3
Způsob podání žádosti podnikatele

(1) Vyplněné vzory uvedené v přílohách č. 1 a 5 této vyhlášky se podávají v elektronické i listinné podobě, v elektronické podobě se podávají na technickém nosiči dat.

(2) Elektronická šablona vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 5 této vyhlášky se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese Národního bezpečnostního úřadu.

(3) Listinná podoba vyplněných vzorů podle odstavce 1 musí odpovídat jejich elektronické podobě, s výjimkou podpisu.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ředitel:
Mgr. Mareš v. r.


1)   § 66a obchodního zákoníku.
2)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
4)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku.
6)   § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.
7)   § 8 živnostenského zákona.
8)   Obchodní zákoník.

E-shop

Energetický zákon. Komentář

Energetický zákon. Komentář

Eichlerová, Handrlica, Jasenský, Kořán, Košťál, Plášilová, Zákoucký - Wolters Kluwer, a. s.

Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově ...

Cena: 3 950 KčKOUPIT

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Bohumil Poláček - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.