Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 502/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 175, ze dne 23. 12. 2005

502

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2005

o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 12 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, způsob vykazování skutečného nabytí množství biomasy a její kvalitu a způsob vykazování skutečného využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   spoluspalováním - společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie ve stejném kotli,
b)   paralelním spalováním - společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, při kterém se oba druhy paliv spalují odděleně v samostatných kotlích dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny.

Vykazování výroby elektřiny společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje
§ 3

Pro účely vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje jsou stanoveny parametry, jejichž označení, popis a způsob zjišťování jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Pokud je elektřina z obnovitelných zdrojů vyráběná společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie a je vykazována za účelem poskytnutí podpory formou zelených bonusů podle § 4 odst. 7 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, vykazují se údaje o skutečném množství elektřiny vyrobené při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, kvalitě a skutečném využití množství energie obsažené v neobnovitelném zdroji energie a v biomase pro účely výroby elektřiny a souhrnná energetická bilance v měsíčním výkazu, jehož vzor je upraven v příloze č. 2 k této vyhlášce. Vzor měsíčního výkazu o výrobě elektřiny ze zdroje spalujícího společně biomasu a neobnovitelný zdroj je Energetickým regulačním úřadem rovněž poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5

(1) Údaje v měsíčním výkazu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce se vyplňují zvlášť pro každou skupinu kotlů a turbogenerátorů napojených na společnou parní sběrnici, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

(2) Pokud je více parních sběrnic vzájemně propojitelných, ale po vykazované období prokazatelně oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky, vykazují se údaje jen za tu oddělenou část sběrnice, do které pracují kotle spalující biomasu a ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

(3) Pokud je více parních sběrnic vzájemně propojitelných, ale prokazatelně oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky jen během části vykazovaného období, mohou se údaje vykazovat odděleně a samostatně za období s propojenými a za období s oddělenými sběrnicemi, pokud je možné věrohodně doložit časový průběh oddělení nebo propojení parních sběrnic i hodnoty sledovaných údajů během těchto období; jinak se údaje vykazují za celou skupinu kotlů a turbogenerátorů napojených na všechny části propojitelné sběrnice.

§ 6

Údaje podle § 4 se vykazují na základě věrohodných a kontrolovatelných podkladů, kterými jsou

a)   doklady o měření množství a kvality biomasy skutečně využité pro účely výroby elektřiny společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje a množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů,
b)   dodavatelské smlouvy a dodavatelské listy k uskutečněným dodávkám paliva,
c)   doklady o dodávkách a převzetí paliv s vyznačeným množstvím a kvalitou paliv,
d)   doklady prokazující obsah vody u jednotlivých dodávek biomasy a způsob jejího stanovení,
e)   doklady o druhu, parametrech a množství spalovaných paliv v jednotlivých kotlích, o výrobě tepla na kotlích a o množství vyráběné elektřiny ve výrobně, nebo
f)   výpočty podle § 7 a 8.

§ 7

Množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie se vypočítá jako poměrná část celkově vyrobené elektřiny způsobem, který je upravený v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8

Množství energie obsažené v biomase a neobnovitelných zdrojích skutečně využitých pro výrobu elektřiny při jejich společném spalování se stanoví na základě spotřeby paliv využitých ve vykazovaném období a jejich výhřevnosti způsobem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro tuhou biomasu s hmotnostním podílem organických látek v sušině vyšším než 50 % a s obsahem vody nižším než 20 % se při výpočtu použije hodnota výhřevnosti paliva 5 MJ/kg.

§ 9

(1) Pokud se skutečné parametry biomasy podstatným způsobem odlišují od hodnot stanovených v § 8, postupuje výrobce při výpočtu výhřevnosti paliva obsažené v biomase podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a při výpočtu použije hodnotu obsahu vody v biomase zjištěnou na základě měření.

(2) Výrobce při stanovení hodnoty obsahu vody v biomase měřením používá takové vzorkování biomasy, výběr a množství reprezentativních vzorků biomasy, sledování spotřeby biomasy a množství energie v palivech spotřebovaných v jednotlivých kotlích při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, aby výsledkem měření bylo zjištění hodnot, o jejichž správnosti nejsou důvodné pochybnosti.

(3) O provedeném měření zpracuje výrobce protokol, ve kterém zaznamená všechny kroky, které při stanovení hodnoty obsahu vody v biomase měřením provedl, a označí doklady, ze kterých vycházel. Výrobce uchovává protokol o provedeném měření a doklady použité při vzorkování biomasy, výběru vzorků a sledování spotřeby po dobu 5 let.

§ 10

Měsíční výkaz o výrobě elektřiny ze zdrojů spalujících společně biomasu a neobnovitelný zdroj předává výrobce provozovateli přenosové nebo příslušné regionální distribuční soustavy do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Na vyžádání předá výrobce kopii měsíčního výkazu rovněž Energetickému regulačnímu úřadu.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

ÚZ č. 1148 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1148 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika menším novelám živnostenského zákona, zákona o volném oběhu služeb a dalších předpisů. Velkou novelou byl dotčen zákon o uznávání odborné kvalifikace a zákon o některých ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou

Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou

JUDr. Mgr. Filip Rigel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Česká republika se nenápadně přiřazuje ke státům, kde občané rozhodují o veřejných záležitostech prostřednictvím prvků přímé demokracie. To bezezbytku platí jen pro rozhodování na lokální úrovni, na které se stále častěji stávají realitou obecního života místní referenda. Za poslední ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Rychetský, Langášek, Herc, Mlsna a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář představuje další titul z ediční řady Kodex. Je sepsán odborníky, na čele s dlouholetým předsedou Ústavního soudu P. Rychetským, kteří se ústavním právem dlouhodobě zabývají a mají s ním praktické ...

Cena: 2 150 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.