Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 500/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 174, ze dne 23. 12. 2005

500

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 4 odst. 9 a 10, § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 6, § 18 odst. 1 písm. c) a § 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "(§ 4 odst. 9 zákona)" nahrazují slovy "(§ 4 odst. 10 zákona)" a slova "(§ 4 odst. 8 zákona)" se nahrazují slovy "(§ 4 odst. 9 zákona)".

2. V § 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

"d) znalou osobou zaměstnanec držitele povolení nebo osoba spolupracující s držitelem povolení, která má znalosti o organizačních a technologických postupech provozu jaderného zařízení, nakládání s jadernými materiály, přepravách jaderných materiálů a s právem samostatně vstupovat do jaderného zařízení,
e)   projektovou základní hrozbou vlastnosti a schopnosti osoby nacházející se uvnitř nebo vně předmětu fyzické ochrany, která může s tímto předmětem úmyslně protiprávně naložit, zejména jeho odcizením nebo provedením sabotáže, a proti níž je systém fyzické ochrany navržen a hodnocen; těmito vlastnostmi a schopnostmi se rozumí zejména:
1.  odhodlanost, zkušenost a schopnost operovat ve dvou nebo více skupinách o alespoň dvou členech, kteří jsou vojensky vycvičeni,
2.  schopnost spolupracovat uvnitř zařízení se znalou osobou, která je schopna poskytnout informace nebo umožnit vstupy nebo výstupy do nebo z jaderného zařízení, poškodit jednotlivé součásti zabezpečovací techniky, technického systému fyzické ochrany nebo komunikačního systému nebo se přímo účastnit násilného útoku,
3.  vybavení
aa)  ručními automatickými zbraněmi,
bb)  přenosnými průmyslovými zařízeními a výbušninami k uvolnění průchodů (vstupu, vjezdu, výstupu nebo výjezdu) nebo k ničení částí jaderného zařízení, přepravních prostředků a integrity obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek nebo jednotlivých součástí systému fyzické ochrany nebo
cc)  automobilem využitelným pro přepravu osob a jejich vybavení do blízkosti prostorů s kategorizovanými částmi jaderného zařízení nebo jako nosič výbušného zařízení,
4.  možnost podpory znalou osobou v různém pracovním zařazení, která má podrobné znalosti jaderného zařízení nebo přístup k němu nebo k nástrojům, které mohou umožnit odcizení zvláštních štěpných materiálů,".Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k).

3. V § 5 odst. 3 se za slovo "vyhlášky" vkládají slova "a nezařazené jaderné materiály (přírodní uran, ochuzený uran a thorium)".

4. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo v uzamčených prostorách s kontrolovaným přístupem".

5. V § 7 odst. 1 písm. a) se v závorce za slova "písm. l)" vkládají slova "a m)".

6. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Do chráněného a vnitřního prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel zakázán. Do střeženého prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel povolen pouze v nezbytně nutných případech.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

7. V § 8 odst. 2 větě druhé se slova "lze také použít prostředků založených na principu" nahrazují slovy "se minimálně při vstupu do střeženého prostoru zařízení s jaderně energetickými reaktory použije".

8. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Hlasová komunikace směny řídícího centra technického systému fyzické ochrany po komunikačních pojítcích se zaznamenává; záznam musí být dostupný po dobu 7 dnů.".

9. V § 8 odst. 4 se za slova "a poměr počtu návštěvníků" vkládají slova "střeženého a".

10. V § 8 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

11. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého nebo chráněného prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

12. V § 9 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , pro osoby připravující se na výkon povolání maximálně 10 : 1".

13. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".

14. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)  Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č.  156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o střelných zbraních).".

15. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "s výjimkou vybraných detekčních, komunikačních a kamerových systémů a výdejen identifikačních karet".

16. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě přeprav jaderného materiálu ve formě čerstvého jaderného paliva pro jaderné reaktory zařazeného do III. kategorie nebo přírodního uranu o hmotnosti více než 1000 kg se zajišťuje dispečerské sledování přeprav a policejní doprovod nebo jiné policejní opatření.".

17. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)  Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).".

18. Poznámka pod čarou č. 8 zní:


"8)  Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

19. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "se zohledněním projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení".

20. V § 18 odst. 2 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

"a)   zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení,
b)   zařazení jaderných materiálů a jaderných zařízení do jednotlivých kategorií,".

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena c) až h).

21. V § 18 odst. 2 se na začátek textu písmene c) vkládají slova "popis skutečného provedení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a".

22. V § 18 odst. 2 písm. f) bodech 4 a 6 se slova "§ 9 odst. 7" nahrazují slovy "§ 9 odst. 8".

23. V § 18 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova "§ 8 odst. 13" nahrazují slovy "§ 8 odst. 14".

24. V § 18 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova "§ 9 odst. 8" nahrazují slovy "§ 9 odst. 9".

25. V § 18 odst. 4 se za slovo "vyhlášky," vkládají slova "zohledňuje projektovou základní hrozbu", slovo "dále" se zrušuje.

26. Příloha vyhlášky zní:

Čl. II
Přechodné ustanovení

Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) a m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, přizpůsobí dokumentaci způsobu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení požadavkům této vyhlášky a předloží ji ke schválení do 31. října 2006.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Jan Bahýĺ, Lenka Bahýĺová, Tomáš Kocourek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.