Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 481/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 168, ze dne 13. 12. 2005

481

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2005,

kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle čl. II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 57 odst. 8 písm. h) energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky (dále jen "dispečerský řád") se vztahuje na

a)   provozovatele přepravní soustavy,
b)   provozovatele distribučních soustav,
c)   provozovatele podzemních zásobníků plynu,
d)   výrobce.

(2) Dispečerský řád stanoví pravidla dispečerského řízení plynárenské soustavy. Dispečerské řízení zahrnuje:

a)   přípravu dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy,
b)   operativní dispečerské řízení provozu plynárenské soustavy,
c)   technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   přepravní kapacitou množství plynu sjednané podle smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem přepravní soustavy,
b)   vtláčecím výkonem množství plynu v m3, které může být vtlačeno do podzemního zásobníku plynu za den,
c)   těžebním výkonem množství plynu v m3, které může být vytěženo z podzemního zásobníku plynu za den,
d)   předávacím místem místo předání plynu mezi dvěma účastníky trhu s plynem, umožňující měření množství a případně tlaku předávaného a přebíraného plynu, regulaci průtoku plynu, měření kvality plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků.

§ 3
Příprava dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy

(1) Příprava dispečerského řízení provozu přepravní soustavy zahrnuje

a)   projednávání přepravních kapacit se zahraničními dodavateli a odběrateli v rozsahu a termínech přepravních smluv včetně zpracovávání a projednávání programu odstávek technologických zařízení ovlivňujících přepravní kapacitu pro zahraniční partnery,
b)   zpracovávání a projednávání programu odstávek technologických zařízení ovlivňujících sjednanou přepravní kapacitu,
c)   projednávání technických částí smluv mezi provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli navazujících přepravních soustav v zahraničí, provozovateli distribučních soustav a provozovateli podzemních zásobníků plynu, stanovujících vzájemné vztahy a podmínky provozu,
d)   předávání předpokládané roční bilance přepravy plynu přepravní soustavou, předpokládaného a skutečně spotřebovaného množství plynu přepraveného pro konečné zákazníky Bilančnímu centru,
e)   předávání údajů o technických parametrech kapacit přepravní soustavy Bilančnímu centru.

(2) Příprava dispečerského řízení provozu distribuční soustavy zahrnuje

a)   projednávání plánu oprav a odstávek vysokotlaké části distribuční soustavy s provozovatelem přepravní soustavy v případech vyžadujících vzájemnou spolupráci,
b)   projednávání plánu oprav a odstávek distribuční soustavy s provozovateli vzájemně propojených distribučních soustav v případech vyžadujících vzájemnou spolupráci,
c)   projednávání technických částí smluv s provozovatelem přepravní soustavy a s provozovateli vzájemně propojených distribučních soustav, stanovujících vzájemné vztahy a podmínky provozu.

(3) Příprava dispečerského řízení provozu podzemního zásobníku plynu zahrnuje

a)   zpracování harmonogramu oprav a odstávek zařízení pro uskladňování plynu a jejich projednávání s provozovatelem té plynárenské soustavy, ke které je zásobník připojen, a s těmi, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
b)   zpracování předpokládané roční bilance stavu zásob na počátku těžby a vtláčení, počátečního celkového výkonu těžby a vtláčení a závislosti denního těžebního výkonu na stavu zásob a její předávání Bilančnímu centru před 1. dubnem každého kalendářního roku,
c)   projednávání technických částí smluv s provozovatelem přepravní soustavy a s provozovateli navazujících distribučních soustav.

(4) Příprava dispečerského řízení provozu výrobce plynu zahrnuje

a)   roční zpracování plánu výroby plynu po jednotlivých měsících a výrobnách plynu a jeho předávání Bilančnímu centru,
b)   zpracování harmonogramu plánovaných oprav, odstávek a uvedení do provozu nových technologických zařízení pro výrobu plynu,
c)   vzájemné předávání informací s dispečinkem přepravní soustavy nebo dispečinky distribučních soustav, případně dalšími účastníky trhu s plynem o průběhu výroby plynu, předávacích tlacích, poruchách ovlivňujících výrobu plynu a plánovaných i mimořádných pracích ovlivňujících výrobu plynu.

§ 4
Operativní dispečerské řízení provozu plynárenské soustavy

(1) Operativní dispečerské řízení provozu přepravní soustavy zahrnuje

a)   dispečerské řízení provozu přepravní soustavy podle průběžně sledovaných provozních údajů a na základě denních diagramů dodávek plynu při dodržení smluvených podmínek,
b)   zabezpečování rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do přepravní soustavy a vystupujícím z přepravní soustavy,
c)   schválení, koordinování a sledování průběhu oprav včetně odstávek plynárenských zařízení přepravní soustavy,
d)   zajištění nejvýhodnější přepravy a změny provozních parametrů přepravní soustavy,
e)   vzájemné předávání informací o provozu přepravní soustavy s dispečinky provozovatelů navazujících zahraničních přepravních soustav, distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu,
f)   zajištění vyhlášení stavu nouze a ukončení stavu nouze na zařízeních přepravní soustavy nebo celostátně platných opatření zamezujících bezprostředně vzniku stavu nouze pro celé území státu,
g)   řízení plynárenské soustavy ve stavech nouze vyhlášených pro celou plynárenskou soustavu České republiky a vydávání pokynů příslušným provozovatelům distribučních soustav, podzemních zásobníků a výrobcům ve stavech nouze,
h)   zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem přepravní soustavy pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací na přepravní soustavě,
i)   zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem plynárenské soustavy České republiky pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací.

(2) Operativní dispečerské řízení provozu distribuční soustavy zahrnuje

a)   sledování provozních parametrů distribuční soustavy pro zajištění bezpečného provozu distribuční soustavy a jejího řízení,
b)   identifikování příčin vzniku nerovnovážného stavu na distribuční soustavě, navržení řešení a dohled nad jeho realizací,
c)   stanovování provozního režimu předávacích míst pro zajištění rovnováhy a bezpečného provozu distribuční soustavy,
d)   koordinaci a sledování průběhu oprav, včetně odstávek, plynárenských zařízení distribuční soustavy,
e)   zajišťování nepřetržitého příjmu hlášení o únicích plynu, provozních poruchách a haváriích, vzniklých na distribuční soustavě,
f)   zajišťování vyhlášení stavu nouze v rámci příslušné distribuční soustavy,
g)   koordinaci činností při provozních poruchách, haváriích, stavech nouze nebo opatřeních, zamezujících bezprostředně vzniku stavu nouze.

(3) Operativní dispečerské řízení provozu podzemního zásobníku plynu zahrnuje

a)   rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivé vstupní a výstupní body podzemního zásobníku plynu,
b)   operativní řízení vtláčení plynu a těžby pro uživatele, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
c)   předávání pravidelných informací dispečinku provozovatele přepravní soustavy, na kterou je podzemní zásobník plynu připojen, o průběhu uskladňování plynu, předávacích tlacích, o poruchách ovlivňujících provoz podzemního zásobníku plynu a o zahájení, průběhu a ukončení plánovaných i mimořádných prací na zařízeních podzemního zásobníku plynu,
d)   koordinaci činností při provozních poruchách, haváriích, stavech nouze nebo opatřeních, zamezujících bezprostředně vzniku stavu nouze,
e)   zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací na podzemním zásobníku plynu.

(4) Operativní dispečerské řízení provozu výrobce plynu zahrnuje

a)   řízení výroby plynu na základě uzavřených smluv a podle operativních pokynů dispečinku přepravní soustavy a dispečinků distribučních soustav, případně dalších účastníků trhu s plynem, na které je výrobce napojen,
b)   evidování kvalitativních parametrů plynu, předávacích tlaků a provozních dat v místech předávání plynu,
c)   koordinaci činností při provozních poruchách, haváriích, stavech nouze nebo opatřeních zamezujících bezprostředně vzniku stavu nouze,
d)   zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací na zařízeních výrobce.

§ 5
Technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy

(1) Technické vyhodnocování provozu přepravní soustavy zahrnuje

a)   vyhodnocování přepravy přepravní soustavou pro jednotlivé zahraniční dodavatele a odběratele a ostatní uživatele, kteří mají uzavřenou smlouvu o přepravě s provozovatelem přepravní soustavy,
b)   přijímání hodnot uskutečněných dodávek a odběrů plynu od jednotlivých provozovatelů distribučních soustav,
c)   evidování změny volné akumulace soustavy nebo nákupu plynu určeného k zajištění rovnováhy mezi plynem vstupujícím a vystupujícím z přepravní soustavy,
d)   vyhodnocování vlivu průměrné denní teploty na zajištění rovnováhy mezi plynem vstupujícím a vystupujícím z přepravní soustavy,
e)   evidování kvalitativních parametrů plynu, předávacích tlaků a provozních ztrát plynu na přepravní soustavě,
f)   vyhodnocování přepravy plynu přepravní soustavou a předávání souhrnných údajů Bilančnímu centru.

(2) Technické vyhodnocování provozu distribuční soustavy zahrnuje

a)   vyhodnocování distribuce plynu a evidování dat provozních parametrů distribuční soustavy a předávání souhrnných údajů Bilančnímu centru,
b)   identifikaci míst na distribuční soustavě s nedostatečnou distribuční kapacitou,
c)   vyhodnocování vlivu průměrné denní teploty na provozní parametry distribuční soustavy.

(3) Technické vyhodnocování provozu podzemního zásobníku plynu zahrnuje

a)   vyhodnocení množství vtlačeného a vytěženého plynu, denního výkonu vtláčení a těžby a změn stavu objemu skladovaného plynu a těžební křivky,
b)   zpracování údajů o uskladňování plynu a jejich předávání Bilančnímu centru.

(4) Technické vyhodnocování provozu výrobce plynu zahrnuje vyhodnocení množství vyrobeného plynu a předávání souhrnných údajů Bilančnímu centru.

§ 6
Předávání údajů mezi výrobci, provozovatelem přepravní soustavy, provozovateli distribučních soustav a provozovateli podzemních zásobníků plynu

(1) Za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy si výrobci, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé podzemních zásobníků plynu předávají potřebné údaje, zejména:

a)   v místech vzájemného propojení soustav mezi provozovateli jednotlivých částí plynárenské soustavy,
b)   při poruchách, haváriích, plánovaných opravách a rekonstrukcích, vyžadujících vzájemnou spolupráci dispečinků,
c)   při předcházení stavům nouze a při jejich řešení.

(2) Při vyhlášení stavů nouze nebo při předcházení těmto stavům si dispečinky provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a výrobců předávají provozní informace a údaje v rozsahu stanoveném havarijním plánem plynárenské soustavy České republiky.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 165/2001 Sb., o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky, se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

E-shop

Tvorba obecně závazných vyhlášek, praktický průvodce pro obce

Tvorba obecně závazných vyhlášek, praktický průvodce pro obce

Furková, Matějková, Rosová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl usnadnit orientaci v problematice ukládání povinností, zákazů či omezení formou obecně závazných vyhlášek tak, aby proces i konečný výsledek splňovaly všechny zákonné požadavky a ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod s komentářem

Listina základních práv a svobod s komentářem

Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny, případně jim bylo věnováno podstatně méně prostoru. Komentář k ...

Cena: 1 563 KčKOUPIT

Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

JUDr. Jan Kocina, Ph.D. - C. H. Beck

Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.