Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


462

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2005

o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 10 k provedení § 46a odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   pravidla pro distribuci a sběr detektorů určených k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší (dále jen "detektory"),
b)   podmínky pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu1) na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb, na přijetí opatření ke snížení tohoto rizika a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu2).

§ 2
Distribuce a sběr detektorů

(1) Detektory pro krajské úřady zabezpečuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"). Distribuci a sběr detektorů zabezpečuje krajský úřad.

(2) Detektory jsou určeny k měření objemové aktivity radonu v

a)   bytech v bytových nebo rodinných domech3) užívaných trvale k bydlení,
b)   budovách škol, školských zařízeních a budovách sloužících pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže,
c)   budovách sloužících pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb neuvedených v písmenu b),

k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991 (dále jen "povolení").

(3) Krajský úřad zabezpečuje rozmístění detektorů podle harmonogramu distribuce, který dohodne s Úřadem, do nemovitostí uvedených v odstavci 2, zejména v katastrálním území obcí, kde lze podle geologických prognózních map předpokládat vysoké radonové riziko.

(4) Sebrané detektory předává krajský úřad Úřadu, který zabezpečí vyhodnocení dat zaznamenaných detektory a poté předá výsledky měření krajskému úřadu.

(5) Krajský úřad písemně informuje vlastníka nebo nájemce nemovitosti uvedené v odstavci 2 o výsledcích měření a na základě informací poskytnutých mu Úřadem poskytne vlastníkovi nebo nájemci informace o možných opatřeních ke snížení ozáření a o podmínkách získání dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb.

Podmínky pro poskytnutí dotace
§ 3

(1) Dotaci na přijetí opatření ke snížení ozáření z radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb a přírodních radionuklidů v pitné vodě lze poskytnout pouze na provedení prokazatelně účinných opatření podle odstavce 2 nebo 3 vlastníkovi

a)   bytu v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení, k jehož výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1000 Bq/m3,
b)   budovy školy, školského zařízení a budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti určené k pobytu dětí a mládeže dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 400 Bq/m3,
c)   budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1000 Bq/m3,
d)   vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů překročil mezní hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem4).

(2) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů se pro poskytnutí dotace na protiradonové opatření ve stavbě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) považuje snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % z původní hodnoty.

(3) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů v pitné vodě určené k veřejnému zásobování se pro poskytnutí dotace považuje snížení obsahu radonu a dalších přírodních radionuklidů pod směrné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem5).

§ 4

(1) Podmínkou poskytnutí dotace na opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů u položek uvedených v § 3 odst. 1 je předložení výsledků měření hodnot objemové aktivity přírodních radionuklidů, projektové dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření a rozpočtu předpokládaných nákladů. U bytů v bytovém nebo rodinném domě podle § 3 odst. 1 písm. a) se předkládá projektová dokumentace pouze v případě, překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu 4000 Bq/m3.

(2) Podmínkou pro posouzení účinnosti opatření je předložení výsledků závěrečného měření hodnot objemové aktivity radonu a případně dalších přírodních radionuklidů, které prokážou, že účinnost opatření splňuje podmínku uvedenou v § 3 odst. 2 nebo 3. Dále se předkládá dokumentace provedeného opatření včetně dokladů o nákladech vynaložených na jeho realizaci.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.


1)   Vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování.
2)   Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
4)   § 97 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
5)   § 97 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb.

E-shop

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vyplývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení. Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci  ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.