Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


407

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2005,

kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, se mění takto:

1.  V § 1 odst. 2 písm. a) se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".
2.  V § 1 odst. 2 písm. c) se slova "zakládající spojení nebo osvědčující jeho vznik, došlo-li k němu na základě jiné právní skutečnosti" nahrazují slovy " , na jejichž základě ke spojení došlo nebo má dojít, anebo listiny osvědčující vznik spojení".
3.  V § 1 odst. 2 se na konci písmene f) zrušuje tečka a doplňují se slova "a z něhož je patrno, jakého čistého obratu (§ 14 zákona) dosáhli v daném účetním období:
1.  spojující se soutěžitelé,
2.  osoby, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,
3.  osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění spojení,
4.  osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v bodech 1 až 3.".
4.  V § 2 odst. 1 se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "navrhovatele".
5.  V § 2 odst. 2 se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "navrhovatele".
6.  V části 1 bodě 1.1. přílohy se slova "účastníci řízení" nahrazují slovem "navrhovatelé".
7.  V části 1 bodě 1.1.1. přílohy se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".
8.  V části 1 bodě 1.1.2. přílohy se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".
9.  V části 1 bodě 1.1.3. přílohy se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".
10.  V části 1 bodě 1.1.4. přílohy se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".
11.  V části 1 bodě 1.1.5. přílohy se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".
12.  Na konci části 1 bodu 1.1.5. přílohy se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 1.1.6., který zní:
"1.1.6. adresu, na kterou mají být jednotlivým navrhovatelům doručovány písemnosti v případě, že nemají zmocněného zástupce.".
13.  V části 1 bodě 1.2. přílohy se slova "účastníky řízení" nahrazují slovem "navrhovatele".
14.  Na konci části 1 bodu 1.2.3. přílohy se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 1.2.4., který zní:
"1.2.4.  adresu, na kterou mají být zástupcům doručovány písemnosti.".
15.  V části 1 se za bod 1.2.4. přílohy vkládají nové body, které včetně nadpisu a vysvětlivky číslo 1 znějí:

"1.3. DALŠĺ SPOJUJĺCĺ SE SOUTĚŽITELÉ1)

Uveďte:

1.3.1. obchodní firmu všech dalších spojujících se soutěžitelů (popř. název, jméno a příjmení),

1.3.2. sídlo všech dalších spojujících se soutěžitelů (popř. trvalý pobyt, adresa místa pobytu a místo podnikání, nejedná-li se o soutěžitele mající sídlo),

1.3.3. předmět podnikání všech dalších spojujících se soutěžitelů (popř. činnosti, za jejichž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele),

1.3.4. identifikační číslo všech dalších spojujících se soutěžitelů,

1.3.5.  údaje o kontaktní osobě, kterou může být statutární orgán nebo jeho člen anebo jiný zástupce dalších spojujících se soutěžitelů (jméno, adresa pro doručování, telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, funkce příslušné kontaktní osoby).


1)   Dalšími spojujícími se soutěžiteli se pro účely tohoto dotazníku rozumí zejména podnik nebo jeho část, která má být v důsledku spojení nabyta ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 2), soutěžitel, nad nímž má být v důsledku spojení získána kontrola ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 3), a soutěžitel dlouhodobě plnící všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, nad nímž má v důsledku spojení vzniknout společná kontrola (§ 12 odst. 5).".

16. V části 2 bodě 2.1.1. písm. a) přílohy se slovo "přeměnou" nahrazuje slovem "fúzí".

17. V části 2 bodě 2.1.1. písm. b) přílohy se za slova "spojení nabytím podniku" vkládají slova "nebo jeho části", ……za slovo "smlouvou" se vkládají slova " , na základě dražby nebo jiným způsobem" a slova "o prodeji podniku nebo jeho podstatné části" se zrušují.

18. V části 2 bodě 2.1.1. písm. d) přílohy se slova "založením nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli" nahrazují slovy "vznikem společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky" a číslovka "4" se nahrazuje číslovkou "5".

19. V části 2 bodě 2.1.6. přílohy se za slova "kterýmkoli spojujícím se soutěžitelem" vkládají slova "v posledních pěti letech".

20. V části 2 bodě 2.2.2. písm. c) přílohy se slovo "stejná" a slova "jež kontroluje nejméně jednoho ze spojujících se soutěžitelů" zrušují a za slovo "osoba," se vkládají slova "která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení".

21. V části 2 bodě 2.3.1. písm. b) přílohy se slova "spojující se soutěžitele kontrolují" nahrazují slovy "budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení".

22. V části 2 bodě 2.3.1. písm. d) přílohy se slovo "stejná" a slova "jež kontroluje nejméně jednoho ze spojujících se soutěžitelů" zrušují a za slovo "osoba," se vkládají slova "která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení".

23. V části 2 bodě 2.3.2. písm. b) přílohy se slova "spojující se soutěžitele kontrolují" nahrazují slovy "budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení".

24. V části 2 bodě 2.3.2. písm. d) přílohy se slovo "stejná" a slova "jež kontroluje nejméně jednoho ze spojujících se soutěžitelů" zrušují a za slovo "osoba," se vkládají slova "která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení".

25. V části 6 bodě 6. písm. b) přílohy se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".

26. V části 7 bodě 7.4. a v části 8 bodě 8.2. písm. b) přílohy se slova "účastníků řízení" nahrazují slovem "navrhovatelů".

27. V části 8 bod 8.3. přílohy včetně vysvětlivek číslo 2, 3 a 4 zní:

"V případě, že

a)   jakákoli ze stran spojení2) zaujímá na relevantním trhu uvedeném v bodě 8.1. tržní podíl vyšší než 25 % a další ze stran spojení je na tomtéž relevantním trhu potenciálním konkurentem3),
b)   jakákoli ze stran spojení zaujímá na relevantním trhu uvedeném v bodě 8.1. tržní podíl vyšší než 25 % a další ze stran spojení disponuje ve vztahu k takovému relevantnímu trhu významnými právy duševního vlastnictví, a nebo
c)   jakákoli ze stran spojení působí na věcném relevantním trhu, který úzce souvisí4) s věcným relevantním trhem, na němž působí další ze stran spojení, a současně je samostatný nebo společný tržní podíl stran spojení na některém z těchto relevantních trhů vyšší než 25 %,

uveďte ve vztahu k takovým relevantním trhům veškeré informace podle části 6 a části 7 dotazníku.


2)   Stranou spojení se pro účely tohoto dotazníku rozumí osoby uvedené v části 3 přílohy.
3)   Potenciálním konkurentem se pro účely tohoto dotazníku rozumí soutěžitel, který plánuje vstoupit na daný relevantní trh nebo tak v posledních dvou letech zamýšlel učinit.
4)   Věcné relevantní trhy pro účely tohoto dotazníku jsou úzce související v případě, že zboží na ně umístěné je vzájemně komplementární, nebo je obecně nakupováno stejnou skupinou spotřebitelů ke stejnému konečnému účelu použití.".

28. V části 8 bodě 8.5. přílohy se nadpis "Doplňková omezení" nahrazuje nadpisem "Závazky ve prospěch zachování účinné soutěže", slovo "hodláte" se nahrazuje slovy "navrhovatelé hodlají" a slovo "omezení" se nahrazuje slovem "závazky".

29. V části 8 se za bod 8.5. přílohy doplňují body 8.6. a 8.7., které včetně nadpisů znějí:

"Doplňková omezení

8.6. V případě, že spojující se soutěžitelé se hodlají podrobit omezením přímo se vztahujícím a nezbytným pro uskutečnění spojení (např. konkurenční doložka), uveďte je a vysvětlete jejich vliv na konečnou podobu předmětného spojení soutěžitelů.

Příslušnost jiného orgánu8.7. Uveďte

a)   zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje kritéria uvedená v ustanovení čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků,
b)   všechny další státy, jejichž kompetentní orgány jsou rovněž příslušné pro posouzení předmětného spojení soutěžitelů.".

30. V části 9 bodě 9. přílohy se slova "účastník řízení" nahrazují slovem "navrhovatel" a v poslední větě bodu 9. přílohy se slova "účastníky řízení" nahrazují slovem "navrhovateli".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Pecina, MBA v. r.

E-shop

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Dějiny českého a československého práva do roku 1945

Dějiny českého a československého práva do roku 1945

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel a jejíž tradice přetrvaly i období nesvobody a totalitních ...

Cena: 680 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.