Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


404

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2005

o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 20 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy:

a)   aktiv,
b)   aktiv a pasiv,
c)   hospodářského výsledku,
d)   nákladů,
e)   plánu investic,
f)   bilanční,
g)   technické,
h)   tarifních statistik,
i)   provozně technické,
j)   technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie,
k)   pomocné.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1.

(3) Regulační výkazy se označují číslem skupiny podle jednotlivých licencovaných činností. Skupiny podle jednotlivých licencovaných činností jsou:

a)   skupina 11 - výroba elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2,
b)   skupina 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3,
c)   skupina 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4,
d)   skupina 14 - obchod s elektřinou; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5,
e)   skupina 15 - činnosti operátora trhu s elektřinou,
f)   skupina 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6,
g)   skupina 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7,
h)   skupina 24 - obchod s plynem; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8,
i)   skupina 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 9,
j)   skupina 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11,
k)   skupina 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11,

(4) Každý držitel licence předkládá přílohu k regulačním výkazům v rozsahu přílohy č. 12.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán za regulovaný rok popřípadě jako plán za regulační období, s výjimkou držitelů licence skupin 11, 25, 31 a 32.

§ 2
Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Sestavování regulačních výkazů je prováděno držitelem licence na:

a)   přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech (dále jen "aukce"), účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav případně další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,
b)   distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,
c)   obchod s elektřinou za obchod s elektřinou, činnost dodavatele poslední instance a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,
d)   přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,
e)   distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,
f)   obchod s plynem za obchod s plynem, činnost dodavatele poslední instance a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,
g)   uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona,
h)   výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Oddělená evidence nákladů, výnosů a aktiv je vedena v souladu s Českými účetními standardy podle zvláštního právního předpisu1).

§ 3
Výkazy aktiv

(1) Ve výkazech aktiv se vykazuje majetek držitele licence. Majetek držitele licence skupiny 12 je vykazován podle napěťových úrovní a majetek držitele licence skupiny 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Výkazy aktiv se označují písmenem A.

(3) Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění příslušné licencované činnosti snížený o:

a)   nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
b)   poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
c)   nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
d)   poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
e)   oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
f)   dlouhodobý finanční majetek.

(4) Provozní aktiva jsou dále zvýšena o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu. Zařazení hodnoty předmětu pořízeného formou finančního leasingu je provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2).

(5) Výkazy aktiv obsahují provozní aktiva a ostatní dlouhodobý majetek a jsou vykazovány v

a)   účetní pořizovací ceně,
b)   účetní zůstatkové ceně.

§ 4
Výkazy aktiv a pasiv

(1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zvláštního právního předpisu1). Výkaz je držitelem licence skupiny 31 nebo 32 sestavován samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle zákona (dále jen "nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie") a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

(2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP.

(3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1, která jsou vykazována obdobně jako provozní aktiva podle § 4 odst. 3 a 5.

§ 5
Výkazy hospodářského výsledku

(1) Výkazy hospodářského výsledku obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 2 odst. 3.

(2) Výkazy hospodářského výsledku se označují písmeny HV.

(3) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí tržby za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti podle zvláštního předpisu1).

(4) Povolenými náklady u licencí skupin 12 až 14 a 22 až 25 se rozumí pro účely této vyhlášky náklady k zajištění dané licencované činnosti účtované podle zvláštního právního předpisu1) po odečtení nepovolených nákladů.

(5) Nepovolenými náklady se u licencí skupin 12 až 14 a 22 až 25 rozumí pro účely této vyhlášky náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zvláštního   právního předpisu3), finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu.

(6) U licencí skupin 12 až 13, 22 a 23 lze po předložení žádosti držitele licence uznat část finančních nákladů nezbytných k zajištění dané licencované činnosti, týkající se bankovních poplatků a pojištění majetku a odpovědnosti za škody.

§ 6
Výkazy nákladů

(1) Výkazy nákladů obsahují povolené náklady licencovaných činností, a to v členění podle typů výroben u výroby elektřiny a výroby tepelné energie, podle typů paliva u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, podle typu činností a typů technologie u přenosu elektřiny, podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie u distribuce elektřiny, podle typů sítě a typů technologie u distribuce plynu.

(2) Výkazy nákladů se označují písmenem N.

§ 7
Výkazy plánu investic

(1) Ve výkazech plánu investic se vykazují investiční výdaje držitele licence a související technické údaje.

(2) Výkazy plánu investic se označují písmenem I.

§ 8
Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech se vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektroenergetického systému, na jehož provoz byla udělena licence skupiny 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektroenergetického systému, provozovaných různými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitele licence skupiny 22 nebo 24 se vykazují bilance množství zemního plynu, denní maximum distribuce nebo dodávky zemního plynu v členění na část zdrojů a část spotřeby.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 9
Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitele licence skupiny 12 nebo 13 se vykazují následující kategorie údajů:

a)   údaje související s podporou zdrojů v souladu se zvláštními právními předpisy4),
b)   údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektroenergetického systému.

(2) V technických výkazech držitele licence skupin 22 až 24 se vykazují následující kategorie údajů:

a)   množství nakupovaného, přepravovaného, uskladňovaného nebo distribuovaného zemního plynu,
b)   denní maximum dodávky zemního plynu,
c)   údaje pro stanovení ceny za distribuci.

(3) V technických výkazech držitele licence skupiny 31 nebo 32 se vykazují údaje za příslušnou licencovanou činnost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. Výkazy obsahují následující základní kategorie údajů:

a)   bilance výroby,
b)   bilance rozvodu.

(4) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 10
Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitele licence skupin 12 a 14 se vykazují:

a)   pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny konečných zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost,
b)   pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny konečných zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitele licence skupin 22 a 24 se vykazují údaje o:

a)   prodaném nebo distribuovaném množství zemního plynu,
b)   denním maximu a počtu odběrných míst,
c)   statistice parametrů pro stanovení ceny energie zemního plynu.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 11
Výkazy provozně technické

(1) V provozně technických výkazech držitelů licence skupin 11 až 14 se vykazují údaje o provozu jednotlivých částí elektroenergetického systému.

(2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů:

a)   údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy,
b)   údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy,
c)   údaje pro sestavení bilancí výkonu.

(3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ, VD nebo VA.

§ 12
Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

(1) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie vyplňuje držitel licence skupiny 31 nebo 32. Údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie uvede samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) V technickém výkaze a kalkulačním vzorci ceny tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů:

a)   bilance výroby,
b)   bilance rozvodu,
c)   přehled zdrojů v cenové lokalitě,
d)   údaje o domovních kotelnách,
e)   kalkulační vzorec ceny tepelné energie.

(3) Ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby jsou uvedeny držitelem licence souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. Ekonomicky oprávněné náklady jsou vymezeny v příloze č. 11.

(4) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie se označuje písmeny DK.

§ 13
Způsob předkládání regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy jsou předkládány držitelem licence v termínech uvedených v příloze č. 1.

(2) Forma a způsob předkládání regulačních výkazů je uvedena v příloze č. 1.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy, který používá ceny provozovatele regionální distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu5), nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 3.

(4) Držitel licence skupiny 14, který nevykonává činnost dodavatele poslední instance, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 5.

(5) Držitel licence skupiny 24, který nevykonává činnost dodavatele poslední instance a nezajišťuje dodávku chráněným zákazníkům, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 8.

(6) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zvláštního právního předpisu1), nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou držitele licence skupiny 31 nebo 32.

§ 14
Přechodná ustanovení

Poprvé předkládá držitel licence regulační výkazy podle této vyhlášky za rok 2006. Držitel licence skupiny 31 nebo 32 předkládá regulační výkazy podle této vyhlášky již za rok 2005, držitelé ostatních licencí předloží regulační výkazy za rok 2005 podle dosavadního právního předpisu.

§ 15
Zrušující ustanovení

Zrušuje se: 

1. 

Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice. 

2. 

Vyhláška č. 74/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.  439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.
3)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
§ 32 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2018

Rozpočtová skladba v roce 2018

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 24. ledna 2018. Novinky pro rok 2018 v oblasti rozpočtové skladby Novela jako ...

Cena: 417 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.