Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


399

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2005,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb. a vyhlášky č. 546/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se slova "E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" nahrazují slovy "E. Ostatní rezervy".

2. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova "E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" nahrazují slovy "E. Ostatní rezervy".

3. V § 20 odst. 5 písm. c) se slova "E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" nahrazují slovy "E. Ostatní rezervy".

4. V § 22 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která zní:

"m)  k položkám "III.11. Mimořádné náklady" a "III.12. Mimořádné výnosy" o výši a charakteru těchto nákladů a výnosů za běžné nebo minulé účetní období, pokud jsou významné4) pro výsledek hospodaření,
n)   k položce "B.a) zřizovací výdaje" vysvětlení částek uváděných v této položce,
o)   k položce "B.b) goodwill" o postupu odpisování použitém podle § 33 odst. 4 s náležitým odůvodněním tohoto použití.".

5. V § 22 odst. 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n) firmě nebo názvu, sídle a právní formě každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením.".

 6. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) V příloze účetní jednotka uvede také:

a)   název a sídlo konsolidující účetní jednotky vyššího konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), do kterého účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená osoba náleží,
b)   název a sídlo konsolidující účetní jednotky nižšího konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), vstupujícího do konsolidačního celku podle písmene a), do kterého účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená osoba náleží,
c)   místo, kde je možné konsolidované účetní závěrky konsolidujících účetních jednotek uvedených v písmenech a) a b) získat.".

7. V § 34 odst. 1 se slova "E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" nahrazují slovy "E. Ostatní rezervy".

8. V § 34 odst. 2 se slova "rizik, ztrát a jiných" zrušují.

9. V § 34 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou "Rezervy se nesmějí používat k úpravě hodnoty aktiv.".

10. V § 38 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 48 a 48a zní:

"(1) Do konsolidačního celku se zahrnuje konsolidující účetní jednotka48) a konsolidované účetní jednotky, kterými se rozumí:

a)   osoby, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami48a), bez ohledu na jejich sídlo,
b)   osoby, ve kterých konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv48), bez ohledu na jejich sídlo.

48)   § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48a)   § 66a odst. 2 a 7 obchodního zákoníku.".

11. V § 38 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Základ konsolidačního celku tvoří konsolidující účetní jednotka a konsolidované účetní jednotky vyjmenované v odstavci 1 písm. a). Do takto vytvořeného základu konsolidačního celku se zahrnou i konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem vyjmenované v odstavci 1 písm. b).".Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

12. V § 38 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

13. V § 38 odst. 5 se za slovo "jednotek" vkládají slova "do konsolidačního celku".

14. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

"§ 38a

(1) Konsolidační celek nevytváří konsolidující účetní jednotka podle § 38 odst. 1 a 2, která je současně osobou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky řídící se právem České republiky nebo jiné konsolidující osoby bez ohledu na její sídlo, která se řídí právem členského státu Evropské unie (dále jen "konsolidující zahraniční osoba"), za předpokladu, že:

a)   tato jiná konsolidující účetní jednotka nebo konsolidující zahraniční osoba drží všechny akcie nebo podíly v konsolidující účetní jednotce; k akciím nebo podílům drženým členy správních, řídících a dozorčích orgánů zřízených na základě zvláštních právních předpisů, stanov nebo společenské smlouvy se nepřihlíží, nebo
b)   tato jiná konsolidující účetní jednotka nebo konsolidující zahraniční osoba drží nejméně 90 procent akcií nebo podílů v konsolidující účetní jednotce a nesestavení konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek schválili ostatní akcionáři nebo společníci konsolidující účetní jednotky.

(2) Podle odstavce 1 se postupuje, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)   konsolidující účetní jednotka a všechny jí konsolidované účetní jednotky jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky nebo konsolidující zahraniční osoby,
b)   konsolidovaná účetní závěrka podle písmene a) a konsolidovaná výroční zpráva jsou sestaveny jinou konsolidující účetní jednotkou nebo konsolidující zahraniční osobou a jsou ověřeny auditorem podle práva státu, kterým se jiná konsolidující účetní jednotka nebo konsolidující zahraniční osoba řídí,
c)   konsolidovanou účetní závěrku podle písmeme a), konsolidovanou výroční zprávu podle písmene b) a zprávu auditora odpovědného za jejich ověření konsolidující účetní jednotka zveřejní podle § 21a zákona; tyto účetní záznamy jsou zveřejněny v českém jazyce; vyžaduje se úředně ověřený překlad a
d)   příloha k účetní závěrce konsolidující účetní jednotky obsahuje obchodní firmu a sídlo jiné konsolidující účetní jednotky nebo konsolidující zahraniční osoby, která konsolidovanou účetní závěrku podle písmene a) sestavila, a informaci o uplatnění odstavce 1.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie.

(4) V případech neuvedených v odstavci 1 konsolidační celek nevytváří konsolidující účetní jednotka, která je současně ovládanou nebo řízenou osobou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky nebo konsolidující zahraniční osoby, za předpokladu, že jsou všechny podmínky uvedené v odstavci 2 splněny a současně akcionáři nebo společníci osvobozené konsolidující účetní jednotky vlastnící společně nejméně desetiprocentní podíl v akciové společnosti nebo nejméně 20 procent v ostatních typech společností nepožádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení konsolidované účetní závěrky.

(5) Sestavuje-li se konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná výroční zpráva pro účely informování zaměstnanců nebo jejich zástupců podle zvláštního právního předpisu anebo na žádost správních nebo soudních orgánů pro jejich potřeby, ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí.".

15. V příloze č. 1 v části Pasiva se slova "E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" nahrazují slovy "E. Ostatní rezervy".

16. V příloze č. 4 v účtové třídě 4 se slova "Rezervy na ostatní rizika a ztráty" nahrazují slovy "Ostatní rezervy".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I bodu 5 této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé pro sestavení účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2005.

2. Ustanovení čl. I bodů 10 až 14 použijí účetní jednotky poprvé pro sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období započatá 1. ledna 2005 a později.

3. Ustanovení bodu 2 se nevztahuje na konsolidované účetní závěrky již sestavené před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5, 10 až 14, která nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

E-shop

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...

Cena: 135 KčKOUPIT

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.