Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


391

SDĚLENĺ
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 6. září 2005

o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 78 odst. 1 a 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlašuje:

v části první doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání všeobecné sestry,
v části druhé doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání porodní asistentky.

ČÁST PRVNĺ
Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání
všeobecné sestry, uvedené ve směrnici Rady 77/452/EHS

1. Česká republika uzná jako dostatečný důkaz pro státní příslušníky členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy1) v oboru všeobecná sestra, diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci všeobecných sester, které byly vydány těmito členskými státy nejpozději do 1. července 1979 a které doplňuje potvrzení osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu s právním řádem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

Tyto činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a poskytování ošetřovatelské péče pacientům.

2. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání všeobecné sestry příslušníků členských států, které neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát2), musí být doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo odpovídajícími subjekty členského státu, které potvrzuje, že členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)2).

3. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání všeobecné sestry příslušníků členských států získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nesplňují všechny základní požadavky odborné přípravy pro všeobecné sestry1), uzná Česká republika, jestliže:

dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,
opravňují držitele k výkonu činností všeobecné sestry na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány a označeními uvedenými pro Německo2) a
jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že dotyční státní příslušníci skutečně a v souladu s právním řádem vykonávali v Německu činnosti všeobecné sestry po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení. Tyto činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a poskytování ošetřovatelské péče pacientům.

4. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Polsku před 1. květnem 2004 a které nesplňují minimální požadavky na odbornou přípravu1), uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem činnost všeobecné sestry v Polsku po níže uvedenou dobu:

diplom bakaláře ošetřovatelství (dyplom licencjata piel»gniarstwa)
- po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,
diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (dyplom piel»gniarki albo piel»gniarki dyplomowanej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole - po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a výkon ošetřovatelské péče o pacienta.

5. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání všeobecné sestry příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala na území bývalého Sovětského svazu před 20. srpnem 1991, uzná Česká republika, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) všeobecné sestry, pokud jde o přístup k povolání všeobecné sestry a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

6. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání všeobecné sestry příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) všeobecné sestry, pokud jde o přístup k povolání všeobecné sestry a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

7. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání všeobecné sestry příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) všeobecné sestry, pokud jde o přístup k povolání všeobecné sestry a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

8. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání všeobecné sestry příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) všeobecné sestry, pokud jde o přístup k povolání všeobecné sestry a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

9. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání všeobecné sestry příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) všeobecné sestry, pokud jde o přístup k povolání všeobecné sestry a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

ČÁST DRUHÁ
Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání porodní asistentky, uvedené ve směrnicích Rady 80/154/EHS a 80/155/EHS

1. Česká republika uzná jako dostatečný důkaz pro státní příslušníky členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy3) v oboru porodní asistentka, diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodních asistentek, které byly vydány těmito členskými státy nejpozději do 23. ledna 1986 a které doplňuje potvrzení osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu s právním řádem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

2. Česká republika uzná jako dostatečný důkaz pro státní příslušníky členských států, jejichž diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci vyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy3), ale které musí být uznávány pouze pokud jsou doplněny potvrzením o odborné praxi, diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodních asistentek vydávané členskými státy před 24. lednem 1983, které jsou doplněny potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu s právním řádem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

3. Česká republika uzná státním příslušníkům členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodních asistentek neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát4), jako dostatečný důkaz diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány členskými státy a které jsou doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto osvědčení musí potvrzovat, že tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodních asistentek dokládají odbornou přípravu v souladu se základními požadavky na odbornou přípravu a že členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)4).

4. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodních asistentek, které dokládají odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy3), uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:

dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. říjnem 1990,
opravňují držitele k výkonu činností porodní asistentky na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány a označeními uvedenými pro Německo4) a
jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že dotyční státní příslušníci skutečně a v souladu s právním řádem vykonávali dotyčné činnosti v Německu po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

5. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodních asistentek, které dokládají odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která splňuje všechny základní požadavky odborné přípravy3), ale které mohou být uznány pouze pokud jsou doplněny odbornou praxí, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:

dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. říjnem 1990, a
jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že dotyční státní příslušníci skutečně a v souladu s právním řádem vykonávali dotyčné činnosti v Německu po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

6. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Polsku před 1. květnem 2004 a které nesplňují minimální požadavky na odbornou přípravu3), uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem činnost porodní asistentky v Polsku po níže uvedenou dobu:

diplom bakaláře porodní asistence (dyplom licencjata poňoĐnictwa)
- po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,
diplom porodní asistentky (dyplom poňoĐnej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole - po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

7. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

8. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

9. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

10. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

11. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

12. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala ve Španělsku před 1. lednem 1986, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Španělska potvrdí, že tito státní příslušníci členských států skutečně a v souladu s právním řádem vykonávali činnosti porodní asistentky na území Španělska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, ledaže jsou tyto diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci doplněny potvrzením vydaným příslušnými španělskými orgány osvědčujícím odbornou přípravu plně vyhovující všem základním požadavkům odborné přípravy3) v oboru porodní asistentka.

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.


1)   § 4 vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
2)   Příloha směrnice 77/452/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb; sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 321/2005 Sb., o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají.
3)   § 5 vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
4)   Příloha směrnice 80/154/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb; sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 321/2005 Sb., o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají.

E-shop

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo

Mgr. Zbyněk Matula - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti. Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky konfrontovány s aktuálními závěry soudní praxe a právní ...

Cena: 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.