Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


387

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin

Čl. I

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a zní:

"§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1a) a stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.


1a)   Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.".

2. V § 2 písm. a) se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

3. V § 2 písm. g) bod 5 zní:

"5.  klony, jimiž je skupina vegetativních potomků (ramety) získaná z jediného výchozího jedince (ortet) vegetativním množením, například řízkováním, mikrovegetativním množením, roubováním, hřížením nebo dělením,".

4. V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) indigenní porost nebo zdroj semen je autochtonní porost nebo zdroj semen anebo porost či zdroj semen, který byl založen uměle z osiva, které je původem ze stejné oblasti provenience,".Dosavadní písmena i) až p) se označují jako písmena j) až q).

5. V § 2 se v písmenu q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

"r) pověřenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem zemědělství podle § 30 tohoto zákona.".

6. V § 3 odst. 1 se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

7. V § 6 odst. 1 se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

8. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

9. V § 6 odst. 2 písm. e) se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

10. V § 6 odst. 4 se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova "z přirozeného zmlazení".

11. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

12. V § 6 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

"(7) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání potvrzení o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

(8) Na vydávání potvrzení o původu reprodukčního materiálu se nevztahuje správní řád6a).


6a)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".

13. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

(1) Jestliže je reprodukční materiál v kategorii selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný následně vegetativně množen, vystaví orgán veřejné správy pro tento následně reprodukovaný reprodukční materiál nové potvrzení o původu.

(2) Po sloučení reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 4 tohoto zákona vystaví orgán veřejné správy pro tento následně sloučený reprodukční materiál nové potvrzení o původu.

(3) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí obdobně ustanovení § 6 odst. 1, 2 a 4 tohoto zákona. Pro vedení evidence nových potvrzení o původu platí obdobně ustanovení § 6 odst. 5 tohoto zákona.

(4) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání nového potvrzení o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde k odběru částí rostlin při následném vegetativním množení nebo ke sloučení oddílů reprodukčního materiálu.

(5) Na vydání nového potvrzení o původu reprodukčního materiálu se nevztahuje správní řád6a).

(6) Podrobnosti o oznámení podle odstavce 3 a podrobnosti o novém potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou.".

14. V § 8 odst. 8 se slovo "opis" nahrazuje slovem "kopii".

15. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a zní:

"§ 18a
Národní seznam

Ministerstvo vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu10a).


10a)   Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin.".

16. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a
Překážky pro udělení licence

Licenci nelze udělit té fyzické nebo právnické osobě,

a)   které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebo
b)   které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, a to po dobu pěti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.".

17. V § 24 odst. 2 se slova "k 30. listopadu" nahrazují slovy "do 15. prosince" a slovo "uvádí" nahrazuje slovem "uvedl".

18. Název § 25 zní: " Vývoz a dovoz".

19. V § 25 odst. 1 větě první se za slova "vydané ministerstvem" vkládají slova "na základě zmocnění Evropské Komise nebo Rady Evropské unie" a ve větě druhé se za slova "vydané ministerstvem" vkládají slova "podle věty první".

20. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 12a znějí:

"(4) Pokud se reprodukční materiál vyváží do některého ze států Evropské unie, je dodavatel, který vyváží reprodukční materiál, o tom povinen informovat pověřenou osobu do 1 měsíce ode dne vývozu na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona. Pověřená osoba předá tuto informaci úřednímu subjektu členského státu Evropské unie, kde je usazen odběratel12a).

(5) Na vydání povolení k dovozu dle odstavce 1 se nevztahuje správní řád6a).


12a)   Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

21. V § 27 písm. a) se čárka na konci zrušuje a doplňují se slova "a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení (§ 6a),".

22. V § 27 písm. c) se za slovo "vystavují" vkládá slovo "nové", slova "dělením oddílu" se nahrazují slovy "sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením" a slovo "který" se nahrazuje slovem "které".

23. V § 27 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f)  předávají neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a o vystavených nových potvrzeních o původu pověřené osobě,
g)   zmocňují pověřenou osobu ke kontrole podle § 31 odst. 3 tohoto zákona. Na vydání zmocnění se nevztahuje správní řád6a).".

24. V § 29 odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

"e)   vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu,
f)   vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje správní řád6a),".

Dosavadní písmena e), f), g) a h) se označují jako písmena g), h), i) a j).

25. V § 30 odst. 1 se za slova "odborných úkonů" vkládají slova "a kontrolou" a za slova "právnickou osobu" se vkládají slova "nebo organizační složku státu".

26. V § 30 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g), h) a i), která znějí:

"g)  vede ústřední evidenci vydaných potvrzení o původu a vydaných nových potvrzení o původu,
h)  informuje úřední subjekt členského státu Evropské unie o vývozu reprodukčního materiálu,
i) na základě pověření ministerstva vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem k dalšímu řízení.".

27. V § 31 odst. 1 se za slova "správy (§ 26)" vkládají slova "a pověřená osoba (§ 30) na základě pověření [§ 30 odst. 2 písm. i)]" a slovo "oprávněny" se nahrazuje slovem "povinny".

28. V § 31 odst. 2 se slova "kteří jsou přizváni orgánem veřejné správy k výkonu kontroly," zrušují.

29. V § 31 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo pověřená osoba na základě zmocnění obecního úřadu jsou povinny být přítomny při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá povinnost podle odstavce 3, pokud zmocní pověřenou osobu [§ 27 písm. g)].".Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 5 až 10.

30. V § 31 odst. 5 se slova "kteří jsou přizváni k výkonu kontroly orgánem veřejné správy," zrušují.

31. V § 31 odst. 6 uvozovací věta zní: "Při výkonu kontrolních oprávnění jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby povinni".

32. V § 31 odst. 9 se za slova "veřejné správy" vkládají slova "a zaměstnanci pověřené osoby".

33. V § 33 odst. 1 se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

34. V § 34 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) neoznámí sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin, vyzvedávání sadebního materiálu a slučování oddílů reprodukčního materiálu, ačkoliv k tomu byl podle tohoto zákona povinen,".

 35. V § 40 se odstavce 2 a 3 zrušují.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

36. V § 40 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu do 31. prosince 2015. Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 lze uvádět do oběhu do 30. dubna 2007. Při uvedení do oběhu vystaví dodavatel pro semenný materiál list o původu plodů, semen a vegetativních částí a pro sadební materiál list o původu sadebního materiálu lesních dřevin. Průvodní list podle § 8 tohoto zákona se pro semenný materiál a sadební materiál nevystavuje.".

37. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vzor listu o původu plodů, semen a vegetativních částí a listu o původu sadebního materiálu lesních dřevin podle odstavce 2 jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona.".

38. Příloha zákona se označuje jako

"Příloha č. 1 k zákonu č. 149/2003 Sb.".

39. Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2, 3 a 4, které znějí:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 149/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k zákonu č. 149/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k zákonu č. 149/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. II

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb., se mění takto:

V příloze k zákonu se v části "Chráněné krajinné oblasti," pod řádek Český kras, vkládá nový řádek, který zní: "Český les, nařízení vlády č. 70/2005 Sb., Přimda".

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.