Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


382

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které

a)   splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a d), nebo
b)   splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby22).".

2. V § 25 odst. 3 písm. a) a b) se slova "je nižší než polovina" nahrazují slovy "nepřesáhne polovinu".

3. V § 27 odst. 2 větě první za středníkem se za slovo "skutečností" vkládají slova " , s výjimkou nástupu do zaměstnání a výkonu činností uvedených v § 25 odst. 3,".

4. V § 27 odst. 2 se na konci doplňuje věta "Nástup do zaměstnání je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, a do 8 kalendářních dnů doložit vznik pracovněprávního vztahu; obdobně je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit zahájení výkonu činností uvedených v § 25 odst. 3.".

5. V § 41 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) soustavné přípravy na budoucí povolání.".

6. V § 41 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Z náhradní doby zaměstnání uvedené v odstavci 3 písm. h) nelze pro účely splnění podmínky stanovené v § 39 odst. 1 písm. a) započíst více než 6 měsíců.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 42 odst. 2 se slova "potvrzením o účasti na důchodovém pojištění a vyměřovacím základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" nahrazují slovy "u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti".

8. V § 43 se odstavce 3 až 5 zrušují.

9. V § 47 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "§ 30 odst. 1 písm. a), jde-li o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu uvedeného v § 25 odst. 2 písm. f) a".

10. V § 49 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti vykonávané v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobé zaměstnání.".

11. V § 50 odst. 1 se za slovo "posledním" vkládá slovo "ukončeném" a za slovo "poslední" se vkládá slovo "ukončené".

12. V § 67 odst. 3 se slova "takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má" zrušují.

13. V § 67 odst. 3 se slovo "možnosti" nahrazuje slovem "schopnosti".

14. V § 67 odst. 4 se slovo "možnost" nahrazuje slovem "schopnost".

15. V § 69 odst. 5 se slovo "ohlásit" nahrazuje slovy "písemně oznámit".

16. V § 69 odst. 5 se na konci textu doplňují slova "s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení".

17. V § 81 odst. 2 písm. b) se za slovo "chráněných" vkládá slovo "pracovních".

18. V § 108 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.".

19. V § 108 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.".

20. V § 110 odstavec 1 zní:

"(1) Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace může úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem dohodu. Pokud je rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody s úřadem práce, mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje, úřadem práce hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením.".

21. V § 110 odst. 4 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace".

22. V § 113 odst. 3 a 4 se slova "jedno společensky účelné pracovní místo" nahrazují slovy "zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa".

23. V § 113 odst. 3 a 4 se slova "nebo vyhrazení" zrušují.

24. V § 113 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Přijme-li zaměstnavatel na vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a), b), c) a f), může být příspěvek poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

25. V § 122 odst. 3 písmeno a) zní:

"a)  identifikační údaje dítěte,".

26. V § 122 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)  identifikační údaje zákonného zástupce dítěte; pokud se jedná o cizince, který nemá na území České republiky bydliště, rovněž místo, kde se na území České republiky zdržuje,".

27. V § 122 odst. 3 písmeno f) zní:

"f) identifikační údaje provozovatele činnosti,".

28. V § 139 odst. 1 písm. a) a § 140 odst. 1 písm. a) se slovo "rovného" nahrazuje slovy "nezajistí rovné".

29. V § 139 odst. 1 písm. c) a § 140 odst. 1 písm. d) se za slovo "osobě" vkládají slova "nebo cizinci".

30. V § 139 odst. 2 na konci a § 140 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  neplní oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené.".

31. V § 139 odst. 5 písm. c) a § 140 odst. 3 písm. c) se za slova "písm. c)" vkládají slova "a d)".

32. V § 142 se slova "§ 43 odst. 4 a 5," zrušují.

33. V § 142 se za slova "§ 63 odst. 2," vkládají slova "§ 78 odst. 6," a za slova "§ 122 odst. 1," se vkládají slova "§ 123 odst. 5,".

34. V § 142 se slova "§ 124 odst. 1" nahrazují slovy "§ 124 odst. 5".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Uchazeči o zaměstnání, kterému je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo mu k tomuto dni není poskytována z důvodů uvedených v § 44 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a který ke dni podání žádosti o poskytování podpory v nezaměstnanosti splnil podmínku stanovenou v § 43 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se podpůrčí doba upraví podle tohoto zákona. Byla-li žádost o podporu v nezaměstnanosti podána před účinností tohoto zákona a o podpoře v nezaměstnanosti nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, stanoví se délka podpůrčí doby podle tohoto zákona.

2. Soustavná příprava na budoucí povolání se považuje za náhradní dobu zaměstnání u uchazečů o zaměstnání, kteří byli zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Doba, po kterou byl uchazeč o zaměstnání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, z důvodu uvedeného v § 25 odst. 2 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se posuzuje podle tohoto zákona.

4. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadní právní úpravy.

5. Uzavírání dohod o poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí tímto zákonem.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.