Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


367

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2005,

kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 254/2001 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, se mění takto:

1. V § 2 písmeno f) zní:

"f)   kontrolní povodňovou vlnou - průtoková vlna určená kulminačním průtokem se zvolenou pravděpodobností překročení, objemem a časovým průběhem,".

2. V § 2 se tečka na konci písmene i) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   bezpečnostním přelivným zařízením - zařízení sloužící k ochraně hráze před přelitím.".

3. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova "větší stupeň nepřípustného" nahrazují slovem "nepřípustné".

4. V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 9a a 9b znějí:

"(5) Nově prováděné vodní dílo určené ke vzdouvání vody, nebo při změně stavby stávajícího vodního díla, se toto vodní dílo vybavuje vodočetnou latí osazenou do výškové úrovně koruny hráze nebo limnigrafem pro měření výškové úrovně hladin.

(6) Bezpečnost přehrady nebo hráze za povodně se posuzuje odstupňovaně podle jejího významu z hlediska možných škod při jejím poškození. Význam přehrady nebo hráze z hlediska možných škod se odvozuje podle zařazení přehrady nebo hráze do kategorie podle zvláštního právního předpisu9a). Požadovaná míra bezpečnosti, vyjádřená pravděpodobností překročení kulminačního průtoku kontrolní povodňové vlny, kterou je třeba přes vodní dílo bezpečně převést, je upravena v příloze. Podmínky převedení kontrolní povodňové vlny přes vodní dílo jsou upraveny normovými hodnotami9b).


9a)   Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
9b)   TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.".

5. V § 6 odst. 7 se za větu první vkládá věta, která zní: "U nově prováděných přehrad nelze za jednu ze spodních výpustí pokládat jiné odběrné zařízení, například vodárenské odběrné zařízení, s kapacitou vyhovující účelu vodního díla." a ve větě druhé se za slova "nejvýše 9 m" doplňují slova "nad úrovní dna vtoku do spodní výpusti".

6. V § 6 odstavec 9 zní:

"(9) Každá nově prováděná přehrada nebo hráz vodní nádrže, popřípadě při změně stavby stávající přehrady nebo vodní nádrže, se přehrada nebo hráz vodní nádrže vybavuje bezpečnostním přelivným zařízením k bezpečnému převádění vody za povodní. Konstrukce a kapacita bezpečnostního přelivného zařízení je dána mírou bezpečnosti odpovídající kategorii vodního díla.".

7. V § 6 odst. 10 se slovo "štola" nahrazuje slovem "chodba" a slovo "štoly" se nahrazuje slovem "chodby".

8. V § 8 se doplňují odstavce 7 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 11a znějí:

"(7) Při návrhu stavební konstrukce jezu se posuzuje ovlivnění průtočné kapacity stávajícího koryta vodního toku včetně ochranných hrází nad jezem a v případě potřeby se navrhují opatření k zachování této průtočné kapacity.

(8) Při návrhu stavební konstrukce jezu se posuzuje ovlivnění stability břehů stávajícího koryta vodního toku v dosahu vzdutí jezu a jeho ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody v okolí, popřípadě další negativní dopady.

(9) Při návrhu stavební konstrukce jezu nebo při její změně se posuzují limity hlučnosti a vibrací vznikající přepadem vody, stanovené zvláštními právními předpisy11a).


11a)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.".

9. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Stavební konstrukce ochranné hráze se navrhuje tak, aby nebránila soustředění návrhové povodně do horní části koryta vodního toku. Při návrhovém průtoku menším, než je návrhový průtok vody, který je upraven normovými hodnotami4) a vyskytuje se s periodicitou 100 let, se zabezpečuje ochranná hráz proti porušení při jejím přelévání. Z území chráněného ochrannou hrází se zajišťuje odtok vody. Místo ochranné hráze, nebo jako její součást, lze navrhnout mobilní zábranu, spojenou se zemí pevným základem.".

10. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Hodnota návrhového průtoku pro stavbu ochranné hráze nebo mobilní zábrany podle odstavce 1 odpovídá způsobu užívání, popřípadě významu chráněných pozemků a staveb. Při návrhu parametrů ochranné hráze nebo mobilní zábrany podle odstavce 1 se posuzuje vliv na průtočné poměry horní částí koryta vodního toku.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

11. V § 11 se na konci odstavce 3 doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 14 znějí: "U mobilní zábrany podle odstavce 1 je převýšení nejméně 0,3 m. Pokud je mobilní zábrana podle odstavce 1 součástí ochranné hráze, navrhuje se převýšení této mobilní zábrany shodné s převýšením ochranné hráze, která je stanovena normovými hodnotami14).


14)   ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.".

12. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Opevnění ochranných hrází se navrhuje na základě výpočtu unášecích sil při návrhovém průtoku. V projektové dokumentaci se posuzuje nutnost zpevnění koruny hráze pro pojezd mechanizmů při údržbě.".

13. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

"(6) Jako stavba na ochranu před povodněmi slouží i suchá nádrž, která je určena výhradně pro zachycení povodňové vlny nebo její části a jejíž zátopu lze jinak obvyklým způsobem využívat. Požadavky na stavbu suché nádrže jsou upraveny normovými hodnotami14a).


14a)   TNV 75 2415 Suché nádrže.".

14. § 17 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15a, 16, 16a a 16b zní:

"§ 17
Studny

(1) Studna se provádí ze stavebních hmot, které odpovídají příslušným materiálovým normám. Studna pro odběr podzemní vody využívaná pro zásobování pitnou vodou se provádí z materiálů podle zvláštního právního předpisu15a).

(2) Konstrukce studny se provádí tak, aby zabraňovala vnikání dešťové vody a nečistot do studny.

(3) Podmínky umístění a zřizování studně se stanoví způsobem podle zvláštního právního předpisu16) a podle normových hodnot16a) s přihlédnutím k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí16b), je-li toto vyjádření k dispozici.


15a)   Vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou nebo na úpravu vod.
16)   Například vyhláška č. 137/1998 Sb.
16a)   ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou.
16b)   § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.".

15. Doplňuje se příloha, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005.

Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Kromě úplného znění stavebního zákona po rozsáhlé novelizaci k 1. 1. 2018 obsahuje publikace také kompletní soubor všech vyhlášek a to včetně vyhlášky č. 503/2006 Sb; tato vyhláška měla být původně změněna již k lednu 2018, ale změny byly nakonec publikovány až v dubnu 2018. Najdete ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.